A yw Ysgariad yn Iawn i Mi? Rhai Pwyntiau Meddwl i'ch Helpu i Benderfynu

A yw Ysgariad yn Iawn i Mi? Rhai Pwyntiau Meddwl i

Yn yr Erthygl honMae ysgariad yn un o'r digwyddiadau sy'n effeithio fwyaf ar fywyd y gallwch chi fynd drwyddo, un sy'n effeithio nid yn unig arnoch chi ond ar eich partner a'ch plant. Mae'n gwneud synnwyr wedyn troedio'n araf pan fyddwch chi'n pwyso a mesur y penderfyniad i aros neu fynd.Byddech chi'n gwneud yn dda i gymryd eich amser wrth benderfynu a yw ysgariad yn iawn i chi ai peidio os ydych chi mewn perthynas sy'n cam-drin yn gorfforol neu'n emosiynol.

Sut allwch chi wybod a yw ysgariad yn iawn i chi ?

Nid oes gan unrhyw un bêl grisial, yn anffodus, felly mae'n amhosibl gweld sut olwg fydd ar eich dyfodol pe byddech chi'n ysgaru.Yn y bôn, rydych chi'n gosod addewid y bydd eich dyfodol dychmygol yn well na'ch sefyllfa bywyd go iawn ar hyn o bryd.

Gadewch inni edrych ar rai offer y gallwch eu defnyddio i'ch helpu i wneud y penderfyniad anodd hwn. Mae'r rhain yn offer y mae'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau gorau yn eu defnyddio i'w helpu i ddod i ddewis rhesymol, boed hynny ar gyfer rhywbeth personol neu broffesiynol.

Yn gyntaf, gadewch inni ddadansoddi pam mae'r penderfyniad hwn mor galed

Mae penderfynu a yw ysgariad yn iawn i chi yn broses heriol oherwydd pan ddychmygwch y naill lwybr neu'r llall, dylem ysgaru, neu na, gadewch inni aros yn briod, ni allwch weld enillydd clir.
mae pŵer yn brwydro mewn priodas

Mae'n haws penderfynu rhwng dau ddewis pan fydd un dewis yn amlwg yn well na'r llall, fel “A ddylwn i fynd allan i bartio trwy'r nos, neu aros adref ac astudio ar gyfer fy arholiad terfynol?' Hefyd, os oes rhai rhannau o'ch priodas yn bleserus o hyd, nid yw penderfynu a yw ysgariad yn iawn i chi yn ddewis clir.

Yr hyn y mae angen ichi edrych arno yw os yw rhannau drwg y berthynas yn gorbwyso'r rhai pleserus.

Gwneud rhestr o fanteision ac anfanteision pob canlyniad

Chrafangia beiro a phapur a thynnu llinell i lawr canol y papur, gan wneud dwy golofn. Y golofn ar yr ochr chwith yw lle rydych chi'n mynd i nodi'r holl fanteision o ysgaru. Y golofn ar yr ochr dde yw lle byddwch chi'n rhestru'r holl anfanteision.

Efallai y bydd rhai o'ch manteision yn cynnwys

Diwedd ymladd gyda'r gŵr, heb orfod byw gyda rhywun a oedd yn barhaus yn siomedig, neu'n ymosodol, neu'n absennol, neu'n gaeth, neu'n eich anwybyddu.

Byw a magu'ch plant yn y ffordd rydych chi'n teimlo sydd orau iddyn nhw, heb orfod casglu consensws ar gyfer pob cyd-benderfyniad mwyach.

Rhyddid hyd yn hyn a dod o hyd i bartner newydd sy'n fwy unol â'r hyn sydd ei angen arnoch chi a'i eisiau mewn perthynas gariad. Rhyddid i fod yn chi'ch hun, a pheidio â gorfod cuddio'ch goleuni oherwydd nad yw'ch gŵr yn eich annog i fod yn pwy ydych chi, nac yn eich gwawdio amdano.

Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Gall rhai o'ch anfanteision gynnwys

Effaith ariannol byw ar eich pen eich hun. Yr effaith seicolegol ar eich plant. Ymateb eich teulu, cymuned grefyddol i ysgariad. A bod â'r unig gyfrifoldeb am ofal plant, cynnal a chadw cartrefi, atgyweirio ceir, siopa bwyd, beth sy'n digwydd os byddwch chi'n mynd yn sâl, neu os byddwch chi'n colli'ch swydd.


ystyr torrwr bargen

Nid ydych chi'n casáu'ch priod

Weithiau mae'r penderfyniad i ysgaru yn hawdd iawn. Mae'ch priod yn ymosodol ac rydych chi'n ei gasáu a phob eiliad a rennir gydag ef. Ond pan nad yw hynny'n ddu a gwyn, ac mae gennych chi hoffter tuag at eich priod o hyd, rydych chi'n cwestiynu a ddylai symud tuag at ysgariad.

Yn yr achos hwn, gofynnwch i'ch hun: a yw'ch priodas yn lle hapus, heddychlon. Ydych chi'n edrych ymlaen at ddod adref a chael amser gyda'ch partner? Ydych chi'n gyffrous i'r penwythnos gyrraedd fel y gallwch chi fod gyda'ch gilydd, yn gwneud pethau cwpl? Neu a ydych chi'n ceisio gweithgareddau allanol, i ffwrdd oddi wrth eich priod, er mwyn i chi osgoi rhyngweithio ag ef?

Nid oes angen i chi gasáu'ch priod i gyfiawnhau ysgariad. Efallai eich bod yn poeni amdano, ond yn cydnabod bod eich priodas yn ddiweddglo ac nid yn sefyllfa gyfoethog i unrhyw un.

Rydych chi'n dal i gael rhyw, ond nid yw hynny'n golygu bod gennych briodas wych

Rydych chi

Mae yna lwyth o gyplau sydd wedi ysgaru a fydd yn dweud wrthych chi a gafodd fywyd rhywiol poeth, ond nid oedd yn ddigon i'w cadw gyda'i gilydd. Mae agosatrwydd corfforol yn hawdd. Dyma'r agosatrwydd emosiynol sy'n creu priodas dda. Os ydych chi mewn sefyllfa lle rydych chi'n dal i gysgu gyda'ch gŵr ond dyna'r unig gysylltiad rydych chi'n ei rannu, ni fyddai unrhyw un yn synnu pe byddech chi'n penderfynu ysgaru.

Nid yw priodas yn ymwneud â rhyw ar alw yn unig. Dylai gynnwys bond deallusol ac emosiynol hefyd.

Mae newid yn frawychus ac mae ysgariad yn newid

Wrth ystyried ysgariad, byddwch chi'n dysgu a ydych chi'n cymryd risg neu'n osgoi risg. Bydd yn well gan y rhai sy'n osgoi risg aros mewn priodas sy'n marw yn hytrach na chymryd siawns y bydd yr ysgariad cyfnewidiol yn ysgogi arwain at fywyd hapusach.

Mae'r hyn sy'n digwydd i'r rhai sy'n osgoi risg yn sicr, maen nhw'n aros yn eu perthnasoedd, ond maen nhw'n colli allan ar y siawns o adeiladu rhywbeth gwych gyda pherson arall. Nid ydyn nhw'n anrhydeddu eu hunain a'r hyn maen nhw'n ei haeddu mewn priodas.

Bydd y sawl sy'n cymryd risg yn dewis newid, gan wybod ei fod yn frawychus ond yn y pen draw gall ddod â nhw tuag at berthynas sy'n fwy unol â'r hyn sydd angen iddo ei anrhydeddu ei hun - partneru â pherson sy'n eu caru a'u parchu, ac sy'n wirioneddol hapus i wneud hynny bod yn rhan o'u bywyd.

Yn olaf, ystyriwch y cwestiynau hyn

Bydd eich atebion gonest yn eich helpu i egluro pa ffordd y dylech fynd: ysgariad neu beidio ag ysgaru.

  • A yw pob trafodaeth yn dod yn frwydr?
  • Yn ystod yr ymladd hyn, a ydych chi'n gyson yn magu pethau negyddol o'ch gorffennol cydfuddiannol?
  • Ydych chi wedi colli pob parch ac edmygedd o'ch gilydd?
  • A yw'ch partner yn amharchus o'ch mentrau twf personol, yn eich rhwystro rhag canghennu a rhoi cynnig ar bethau newydd?
  • Mae pobl yn newid dros amser, ond a yw'ch partner wedi newid cymaint fel nad ydych chi bellach yn cyd-fynd â safbwyntiau moesol, moesegol, personol a phroffesiynol?
  • A yw eich ymladd yn anghynhyrchiol, byth yn arwain at gyfaddawd derbyniol? Ydy un ohonoch chi ddim ond yn rhoi’r gorau iddi ac yn cerdded i ffwrdd bob tro rydych chi'n dadlau?

Os atebwch ydw i bob un neu'r mwyafrif o'r cwestiynau hynny, efallai mai ysgariad yw'r penderfyniad iawn i chi.