36 Peth i'w Dweud Yn lle 'Rwy'n Dy Garu Di' os Nad Ydwyt Yn Barod Eto

Merched yn peintio Rwy

Pan fyddwch yn mynd i mewn a perthynas newydd , ni allwch chi helpu ond teimlo corwynt o emosiynau. Mae'r rhan fwyaf o'r emosiynau hyn yn bleserus ac yn gadarnhaol. Bydd pob profiad yn dod â chi'n agosach at eich gilydd, ac wrth i chi ddod i adnabod eich partner, mae eich teimladau'n cryfhau.

Mae rhai pobl yn teimlo'n hawdd ac yn gyfforddus yn dweud fy mod yn caru chi, hyd yn oed os ydynt wedi bod gyda'i gilydd ers ychydig wythnosau, ond nid pob un.

Mae eraill yn teimlo y dylent aros nes eu bod yn barod ac yn sicr cyn dweud y gair tair llythyren.

Ond beth i'w ddweud yn lle dwi'n dy garu di osgoi camddealltwriaeth a drwgdeimlad .

Beth os nad ydych chi'n barod i ddweud fy mod i'n dy garu di?

Dyn yn cusanu ar ferched

Beth os bydd eich partner yn dweud fy mod yn dy garu di, a'ch bod yn ansicr beth fyddai'r ymateb gorau i Rwy'n dy garu di?

Ydych chi erioed wedi meddwl, Sut i ymateb i rywun yn dweud Rwy'n caru chi?

Rydych chi'n teimlo'r pwysau o'i ddweud yn ôl, ond ni allwch ddod â'ch hun i ddweud y gair L. Nid yw'n golygu nad ydych chi'n poeni, yn caru nac yn parchu'ch partner. Dim ond eich bod chi'n dal i feddwl ei bod hi'n rhy gynnar i ddweud fy mod i'n dy garu yn ôl.

Gall fod llawer o resymau pam nad ydych chi'n barod i ddweud fy mod i'n caru chi, ond mae hefyd yn annheg i'ch partner os na fyddech chi'n ateb.

Gall gwybod beth i'w ddweud yn lle dwi'n caru chi helpu i ysgafnhau'r sefyllfa. Nid ydych chi am i'ch partner gael y syniad anghywir nad ydych chi'n ddifrifol nac yn hapus.

Rhesymau pam nad yw person yn barod i ddweud fy mod yn dy garu di

Cariad cysyniad

Nid yw rhai pobl yn dweud fy mod yn dy garu oherwydd eu bod eisiau brifo eu partneriaid. Dyna'r union gyferbyn. Nid ydynt am frifo eu partneriaid. Dyna pam na allant ei ddweud eto.

Ond nid yw hynny'n golygu nad ydyn nhw'n ei deimlo. Nid yw'r bobl hyn yn barod eto.

Beth sy'n achosi i berson oedi cyn dweud fy mod i'n dy garu di?

Gadewch i ni gloddio'n ddyfnach. Dyma'r rhesymau mwyaf cyffredin pam ei bod hi'n anodd dweud fy mod i'n dy garu di.

1. Trawma perthynas yn y gorffennol

Bydd pobl sydd wedi bod trwy gymaint yn eu perthnasoedd yn y gorffennol yn cael anhawster i agor eu calonnau. Nid yw'n golygu na allant garu neu ddim yn gwybod sut i garu.

Dioddefwyr perthnasoedd camdriniol , gall anffyddlondeb, a pherthynasau di-gariad greithio y galon a'r meddwl. Dim ond eu bod nhw wedi bod trwy gymaint o drawma, os ydyn nhw'n cwympo mewn cariad eto, maen nhw'n ofni profi'r un peth. torcalon.

Mae Stephanie Lyn, hyfforddwr bywyd a pherthynas, yn rhannu sut y gallwch chi wella ar ôl toriad.

|_+_|

2. Nid ydynt am gael eu gwrthod

Rheswm arall pam na all rhai pobl ddweud y geiriau hud L yw oherwydd eu bod yn ofni na fydd eu cariad yn cael ei ailadrodd.

Mae'n digwydd, rydych chi'n teimlo eich bod chi'n cwympo mor gyflym, a'ch bod chi'n cwympo ar eich pen eich hun yn y pen draw. Mae hyn hefyd yn drawmatig iawn. Mae’n achosi i bobl fod yn ofalus y tro nesaf y byddan nhw’n dechrau mewn perthynas.

Gall hefyd ddeillio o trawma yn y gorffennol neu wrthod. Maen nhw eisiau bod yn sicr yn gyntaf, a phan maen nhw, dyna'r amser y gallant ddweud fy mod i'n dy garu di.

|_+_|

3. Mae ganddynt faterion personol o hyd

Ni all rhai roi eu cyfan a dweud fy mod yn caru chi oherwydd eu bod yn delio â phroblemau personol yn eu bywyd. Efallai eu bod yn delio ag aelod sâl o'r teulu, trawma neu gam-drin yn y gorffennol, rhwymedigaethau, a chymaint mwy.

Nid ydynt am lusgo eu partneriaid i'w cyfyng-gyngor. Dyna pam, cymaint ag y dymunant, na allant ddod â'u hunain i ddweud cymaint y maent yn caru eu partneriaid.

4. Nid ydynt yn barod

Am y rheswm mwyaf cyffredin, nid yw rhai pobl yn barod eto. Yn lle dweud celwydd neu roi gobeithion ffug, byddai'n well ganddyn nhw aros yn dawel a byddwch yn onest .

Y naill ffordd neu'r llall, bydd dweud yn wag fy ngharu i a bod yn dawel yn dal i achosi rhwyg yn eich perthynas.

Ydy hi'n bosibl peidio â dweud fy mod i'n dy garu di?

Mae’n bosibl peidio â dweud fy mod yn dy garu i’ch partner pan nad ydych yn barod eto, ond mae’n rhaid ichi feddwl am ffyrdd i beidio â brifo’ch partner.

Dylai perthnasoedd aeddfedu pan fyddwn yn barod ac nid oherwydd ein bod yn ofni brifo ein partner.

Rydyn ni i gyd yn gwybod bod yna gyfystyron Rwy'n dy garu di. Gallwn ddefnyddio hwn i ddweud caru chi i'ch partner. Os nad ydych yn barod i ddweud y gair L eto, gallwch ddewis defnyddio ffyrdd eraill o ddweud fy mod yn eich caru.

Yn lle dweud yn dawel, a all frifo'ch partner, ceisiwch ddefnyddio dewisiadau eraill yn lle Rwy'n caru chi.

Peidiwch â phoeni am beidio â gwybod ble i ddechrau oherwydd cyn gynted ag y byddwch chi'n ymgyfarwyddo â beth i'w ddweud yn lle dwi'n caru chi, gallwch chi addasu eich ymateb gyda'ch geiriau eich hun.

36 o bethau melys i'w dweud wrth eich partner yn lle 'Rwy'n Caru Chi'

Efallai nad ydych chi'n barod i wneud hynny cyffeswch eich cariad ar gyfer eich partner, ond nid yw hynny'n golygu nad oes gennych chi deimladau tuag at y person hwn, iawn?

Ni ddylid gorfodi dweud y gair tair llythyren. Dylai ddod yn naturiol, a dyna sy'n ei wneud mor arbennig.

Dyma beth i'w ddweud yn lle dwi'n dy garu di i wneud y foment yn arbennig.

Dywedwch wrth eich partner beth rydych chi’n ei deimlo pan fyddwch gyda’ch gilydd

Ffyrdd eraill o ddweud fy mod i’n dy garu di yw trwy ddweud wrth dy bartner beth maen nhw’n gwneud i ti deimlo pan wyt ti gyda’ch gilydd. Bydd y pethau i'w dweud yn lle dwi'n caru chi yn dal i wneud i'ch partner ddychryn dros y ffaith eich bod chi'n hapus gyda nhw.

Dyma rai enghreifftiau o'r gwahanol ffyrdd o ddweud fy mod yn dy garu di.

 1. Pan fyddwn ni gyda'n gilydd, ni allaf gael digon ohonoch, ac rwyf bob amser yn edrych ymlaen at dreulio amser gyda chi.
 2. Rwyf mor falch fy mod wedi cwrdd â chi. Rydych chi wedi gwneud i mi gredu bod gobaith, hapusrwydd a harddwch yn y byd hwn.
 3. Rydych chi'n gwybod pa mor arbennig ydych chi i mi, iawn? Rwyf bob amser wedi gwneud yn siŵr eich bod yn ei deimlo, ac ni fyddaf yn stopio yno. Byddaf bob amser yn profi i chi pa mor arbennig ydych chi.
 4. Weithiau, rwy'n teimlo'n ofnus mai dim ond breuddwyd hardd yw hyn i gyd, ni, a'n perthynas. Mae gen i ofn deffro a pheidio â'ch gweld chi wrth fy ymyl.
 5. Ers i mi gwrdd â chi, mae fy mywyd wedi dod yn lliwgar. Fe roesoch chi reswm i mi wenu eto.
 6. Fe wnes i gymaint o bethau anghywir mewn bywyd, ond ti'n gwybod beth? Ond bod gyda chi yw un o'r penderfyniadau gorau rydw i wedi'u gwneud.
 7. Bydd ffordd hir o'n blaenau, ond o wybod fy mod yn dal eich llaw, gwn y gallaf ymgymryd â phopeth.
 8. Nid oes unrhyw un erioed wedi gwneud i mi deimlo y ffordd yr ydych yn ei wneud. Mae mor dda fel ei fod yn gwneud i mi ofn. Dydw i erioed wedi bod mor hapus.
 9. Cefais fy hun pan ddaeth o hyd i chi.
 10. Allwn i ddim gofyn dim byd arall ar hyn o bryd. Mae bod gyda chi yn gwneud popeth yn arbennig.

Dywedwch wrth eich partner faint rydych chi'n eu gwerthfawrogi

Mae yna hefyd lawer o ffyrdd creadigol i ddweud fy mod yn dy garu di, a gwerthfawrogiad yw un o'r pethau hynny y gallwch chi ei ddefnyddio.

Defnyddiwch y ffyrdd cynnil hyn i ddweud fy mod yn dy garu heb ddweud yr union eiriau. Mae’r gwahanol bethau i’w dweud yn lle dwi’n caru ti’n gallu ei wneud yn fwy arbennig, felly dyma sut i ddweud fy mod i’n dy garu di heb ddweud fy mod i’n dy garu di i dy bartner.

 1. Rwy'n gwerthfawrogi eich cariad, ymroddiad a gonestrwydd. Dydw i ddim hyd yn oed yn meddwl fy mod yn haeddu teimladau o'r fath gan berson mor garedig fel chi.
 2. Mae pob cwtsh, pob cusan, a phob nodyn a dderbyniaf gennych chi yn gwneud fy mywyd gymaint yn well.
 3. Dydw i ddim yn meddwl y gallaf ddychmygu fy mywyd heboch chi wrth fy ochr. Rwyf wedi dod i arfer â chi fod yma gyda mi.
 4. Doeddwn i ddim yn gwybod bod fy mywyd yn anghyflawn nes i mi gwrdd â chi. Nawr, dwi'n gwybod beth roeddwn i'n ei golli yr holl flynyddoedd hyn.
 5. Beth wnes i i'ch haeddu chi? Beth wnes i i dderbyn hapusrwydd a bodlonrwydd?
 6. Diolch am fy nysgu sut i fyw eto. Diolch am ddangos i mi fod bywyd yn werth ei fyw eto.
 7. Mae bod gyda chi yn risg byddwn yn ei gymryd drosodd a throsodd. Diolch am bopeth.
 8. Diolch am ddangos i mi pa mor brydferth yw hi i fod mewn perthynas eto. Rwy'n gwerthfawrogi eich bod yn agor fy meddwl a'm calon i berson mor brydferth â chi.
 9. Fe roesoch chi gymaint i mi, hyd yn oed pe bai gen i ychydig neu ddim byd i'w roi i chi. Am hynny, yr wyf yn ddiolchgar, ac yr wyf wedi fy llethu.
 10. Roeddwn i yn y tywyllwch, yn unig ac yn grac. Agoraist y drws i fy nghalon, ac yn araf deg, dangosaist i mi fod genyf obaith o hyd. Edrych arnom ni nawr. Diolch.
|_+_|

Dywedwch wrth eich partner sut rydych chi'n teimlo amdanyn nhw

Gall fod llawer o eiriau i'w dweud yn lle dwi'n dy garu di, a gallwch chi gyfleu i'ch partner beth i'w ddweud yn lle dwi'n dy garu di.

Gallwch ddewis cyfystyron neu ymhelaethu ar yr hyn rydych chi'n ei deimlo.

 1. Bob dydd rydyn ni gyda'n gilydd, rydych chi'n golygu mwy i mi bob dydd. Fel blodyn, mae'n tyfu ac yn tyfu.
 2. Rwy'n edrych arnoch chi, ac rwy'n sylweddoli pa mor berffaith ydych chi. Mae mor afrealistig, ond allwn i ddim credu eich bod chi yma gyda mi. Wrth syllu arnoch chi fel hyn, mae'n brydferth.
 3. Efallai nad ydw i’n lleisiol ynglŷn â sut rydw i’n teimlo neu’n methu â dewis y geiriau cywir, ond credwch fi pan ddywedaf fy mod yn poeni cymaint amdanoch chi.
 4. Peidiwch â gwenu na meddwl fy mod yn goofing o gwmpas pan fyddaf yn edrych arnoch chi. Dwi jest yn edmygu pa mor lwcus ydw i fy mod wedi dod o hyd i rywun mor berffaith â chi.
 5. Dyma fi'n mynd eto. Rwyf wedi dal fy hun yn gwenu am ddim rheswm o gwbl. Fe wnes i sylweddoli mai dim ond trwy edrych arnoch chi y gallaf fod yn hapus yn barod.
 6. Dydw i ddim yn berffaith. Yn wir, gallaf eich siomi yn fwy nag y gallaf wneud argraff arnoch, ond credwch chi fi, rydych chi'n drysor i mi.
 7. Nid oes neb yn y byd hwn y byddai'n well gennyf fod gydag ef, na chi, dim ond chi.
 8. Pan fyddaf yn eich gweld yn hapus, rwy'n teimlo'n hapus hefyd. Felly dwyt ti byth yn teimlo'n drist, iawn? Hyd yn oed os yw'n ymwneud â mi oherwydd rydw i eisiau i chi fod yn hapus.
 9. Rydych chi'n bopeth i mi. Fe wnaethoch chi agor fy llygaid i weld y daioni mewn pobl a minnau hefyd.
 10. Rydych chi'n fy nghyflawni ac rydych chi'n fy ngwneud i'n hapus.

Dim byd melys i'ch cariad.

Nawr, gallwch chi bob amser ddod o hyd i ffyrdd o ddweud fy mod i'n dy garu di heb ddweud fy mod i'n dy garu di. Un ffordd wych yw dweud dim byd melys wrth eich partner. Nid oes angen achlysuron arbennig, syrpreis eich partner gyda'r llinellau annwyl hyn.

Dyma ffyrdd ciwt eraill i ddweud fy mod yn dy garu di heb ei ddweud.

 1. Ti yw fy person gorau! Ti roc!
 2. Rydych chi'n gwybod faint rydw i'n eich hoffi chi, iawn? Ti yw fy hoff berson!
 3. Pe bawn i'n dewis pizza neu chi, byddwn i'n eich dewis chi. Ac rydych chi'n gwybod faint rydw i eisiau pizza.
 4. Nid ydych chi'n berffaith, a minnau hefyd. Dyna pam rydyn ni'n berffaith i'n gilydd.
 5. Chi a fi, rydyn ni'n berffaith i'n gilydd. Efallai fy mod i'n swnio'n gawslyd, ond dyna sut rydyn ni pan rydyn ni'n hapus.
 6. Rydyn ni'n dda gyda'n gilydd. Rydym yn deall ein gilydd. Yn bennaf oll, rydyn ni'n caru ein gilydd.
|_+_|

Casgliad

Ni allwch orfodi rhywun i ddweud yr hyn nad ydynt yn ei olygu.

Os nad yw o'r galon, dim ond geiriau gwag fydden nhw. Dyna pam na all rhai pobl ddweud fy mod i'n dy garu di, hyd yn oed os ydyn nhw eisiau.

Gall fod llawer o resymau pam mae hyn yn digwydd.

Byddai dysgu beth i'w ddweud yn lle dwi'n caru chi yn eilydd perffaith os ydych chi am i'ch partner wybod eich bod chi gofalu amdanyn nhw .

Nid yw'n esgus, ac nid yw'n wag. Mae'n ffordd arall o ddangos eich addoliad, gofal a pharch at eich partner.

Gall dysgu defnyddio'r geiriau hyn wneud cymaint i'ch perthynas. Cyn bo hir, efallai y byddwch chi'n barod i ddweud y geiriau tair llythyren hynny.

Ranna ’: