10 Achosion Cyffredin o Gamddealltwriaeth a Sut i'w Datrys

Cwpl gyda phroblemau

Yn yr Erthygl hon

Mae'r broses o llywio perthynas yn gofyn am amynedd, cariad, a deall. Mae yna adegau pan fydd materion yn codi, sy'n cymryd y tri ffactor hyn i'w datrys a chael y ddwy ochr ar y trywydd iawn. Un o'r ffactorau a all gadw perthynas mewn anhrefn yw camddealltwriaeth.

Fel arfer, mae camddealltwriaeth yn cael ei bortreadu gan nad oes llawer o eglurder neu ddim eglurder ynghylch rhywbeth.

Mae camddealltwriaeth yn ganlyniad i dybiaeth heb unrhyw brawf. A byddai'n parhau i achosi

gwrthdaro mewn perthynas nes i bethau ddod yn fwy tryloyw. Yn y darn hwn, byddwn yn edrych ar sut i ddelio â chamddealltwriaeth mewn perthnasoedd a nodi'r achosion cyffredin.

Beth sy'n achosi camddealltwriaeth

Mae camddealltwriaeth mewn perthynas yn digwydd pan fydd un neu'r ddau barti yn gwrthod deall yn gywir. Felly, mae camsyniad a chamddealltwriaeth yn digwydd pan nad oes eglurder moesol oherwydd bod camargraff yn cael ei greu. Gall gwahanol bethau achosi camddealltwriaeth, ond nid yw'r achos sylfaenol fel arfer yn cael darlun clir o'r sefyllfa.

Er mwyn gwybod pam mae eraill yn eich camddeall, mae'n bwysig gwybod y tarddiad. Llyfr Ken Voges yn dwyn y teitl Deall Sut Mae Eraill yn eich Camddeall yn dod gyda chynllun unigryw ar gyfer cryfhau perthnasoedd.

Beth allwch chi ei wneud pan fydd camddealltwriaeth yn digwydd mewn perthynas?

Pan fydd camddealltwriaeth yn digwydd, un o'r pethau cyntaf i'w wneud yw ceisio deall y sefyllfa. Efallai y bydd angen i chi gymryd rhai camau yn ôl i ddeall yn well beth sy'n digwydd. Bydd yn hawdd cymryd y camau cywir pan fyddwch yn deall y sefyllfa.

Mae llawer o wŷr/gwragedd yn profi gwrthdaro na ellir ei ddatrys oherwydd nad ydynt yn ddigon amyneddgar i ddarganfod achos sylfaenol y camddealltwriaeth.

Os bydd y camddealltwriaeth yn mynd dros ben llestri, gallwch ofyn am gymorth gan weithiwr proffesiynol neu ffrindiau profiadol y gallwch ymddiried ynddynt.

|_+_|

A yw'n beth arferol i gamddealltwriaeth ddigwydd mewn perthynas

Mae'n eithaf safonol i gamddealltwriaeth ddigwydd mewn perthynas oherwydd efallai y bydd gennych chi a'ch partner safbwyntiau gwahanol ar rai pethau. Fodd bynnag, yr hyn sy'n bwysig yw sut rydych chi'n setlo'r camddealltwriaeth.

Os defnyddir y dull cywir, gall camddealltwriaeth fod yn a ffordd i ddysgu mwy am eich partner a charwch hwynt fel y dylech. Hefyd, gall gwybod pam fod camddealltwriaeth yn digwydd eich helpu i ddatblygu dulliau bwriadol i werthfawrogi eich perthynas yn fwy.

10 rheswm pam mae camddealltwriaeth yn digwydd mewn perthnasoedd

Mae camddealltwriaeth mewn perthynas yn golygu cael ffug argraff am unrhyw fater sy’n ymwneud â’ch partner. Hyd nes i chi gael eich clirio ar y mater gan eich partner, byddwch yn parhau i gael penderfyniadau a meddyliau di-sail.

Dyma rai achosion cyffredin o gamddealltwriaeth ymhlith cyplau

1. Sgiliau gwrando gwael

Un o'r rhesymau pam mae camddealltwriaeth yn digwydd mewn perthynas yw oherwydd efallai nad yw'r ddau barti'n dangos da sgiliau gwrando pan fydd eu partner yn sgwrsio â nhw. Fel arfer, pan fydd dau berson yn trafod, efallai na fydd un o'r unigolion yn mynd y tu hwnt i'r cyfnod clyw.

Felly, efallai y byddant yn anghofio rhai pwyntiau allweddol yn y drafodaeth. Os bydd hyn yn digwydd yn rheolaidd, byddai camddealltwriaeth yn y berthynas.

2. Amarchu teimladau eich partner

Mae rhai priod wedi arfer annilysu teimladau eu partner na ddylai fod. Mewn perthynas, mae angen i chi parchu emosiynau eich partner a theimladau a cheisiwch eich gorau i ddarparu ateb.

Os gallwch chi gymryd eiliad i ddarganfod pam mae'ch partner yn ymddwyn mewn ffordd benodol, bydd gennych chi bennaeth clir ar sut i fynd i'r afael â'r sefyllfa.

Hefyd, pan fydd eich partner yn cwyno am rywbeth i chi, peidiwch â'i ddiswyddo fel nad yw'n ddim byd. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n deall yr hyn maen nhw'n siarad amdano, a gweld llygad-yn-llygad gyda nhw.

3. Gweld eich partner fel cystadleuydd

Mewn rhai perthnasoedd, mae priod yn ystyried ei gilydd fel cystadleuwyr yn hytrach na phartneriaid. Dyma un o'r rhesymau pam mae camddealltwriaeth gyffredin mewn perthnasoedd yn digwydd. Mae angen i chi gofio bob amser y dylech chi a'ch partner symud y berthynas i uchder uwch.

Gellir cyflawni hyn pan fydd eich meddyliau yn cydamseru. Os ydych chi bob amser yn cystadlu â'ch partner yn lle eu hategu, efallai y byddwch chi'n profi camddealltwriaeth yn y berthynas.

|_+_|

4. Cymharu eich partner â pherson arall

Camgymeriad arall sy'n achosi camddealltwriaeth mewn perthynas yw pan fydd partneriaid yn cymharu ei gilydd â thrydydd parti. Mae'n arwydd o ddiffyg parch a all achosi gwrthdaro mewn undeb. Yn aml, mae'n cael ei weld fel gorfodi rhywun i ollwng ei hunaniaeth ar gyfer person arall.

Yn hytrach na cymharu eich partner â pherson arall , ceisiwch eu gwerthfawrogi am eu unigrywiaeth. Yn y pen draw, byddwch yn darganfod bod eu priodoleddau unigryw yn eu gwneud yn rhagorol ac yn ôl pob tebyg yn well na'r rhai rydych chi'n eu cymharu â nhw.

cwpl sydd â phroblem cyfathrebu

5. Problemau cydnawsedd

Os nad ydych chi a'ch partner yn cyd-fynd mewn sawl ffordd, gall camddealltwriaeth mewn perthynas ddigwydd yn eithaf rheolaidd. Cydnawsedd yw un o'r rhesymau pam mae partneriaid yn ei chael hi'n anodd gweld safbwynt ei gilydd oherwydd eu bod yn sefydlog ar eu safbwynt nhw.

I fod gydnaws â'ch partner , rhaid i'ch system werth, meddylfryd, a ffactorau eraill fod yn debyg i'w rhai nhw.

6. Rhagdybiaethau

Mae llawer o bartneriaid yn disgyn i'r parth rhagdybiaeth yn ddiarwybod, a dyna pam mae perthynas yn digwydd. Mae angen i chi wybod, hyd nes y bydd eich partner yn cadarnhau rhywbeth i chi, efallai na fyddwch yn gwybod sut mae'n teimlo neu beth sy'n digwydd.

Fodd bynnag, nid yw rhai priod yn ddigon amyneddgar i ddarganfod beth sy'n digwydd gyda'u partner. Yn lle hynny, maen nhw'n cymryd yn ganiataol yn seiliedig ar eu greddf sy'n gwneud i'r parti arall danio.

Gall tybiaethau dryllio perthynas os yw yn arferiad, a dylid ei osgoi trwy bob modd. Er mwyn osgoi rhagdybio, gallwch chi wneud esgusodion i'ch partner nes i chi ddarganfod y stori wir.

7. Dewis o ffrindiau a chydnabod

Weithiau, mae camddealltwriaeth mewn perthynas yn digwydd pan fo anghytundeb ynghylch y dewis o ffrindiau a chydnabod i'w cadw. Nid yw pob priod yn gyfforddus â'r math o gyfeillgarwch y mae eu hanner arall yn ei gadw, a gall achosi gwrthdaro rhwng y ddau ohonynt.

Un o'r rhesymau posibl yw ansicrwydd oherwydd gallant golli eu partner i berson arall. Rheswm arall efallai yw'r ofn y bydd eu partner yn cael ei ddylanwadu gan ffrindiau a chydnabod na ellir gwarantu eu cymeriadau.

|_+_|

8. Cyllid

Rheswm arall y gallai partner deimlo ei fod yn cael ei gamddeall mewn perthynas y gellid ei ariannu. Os yw un partner yn ennill mwy na’r llall, mae’n bosibl y bydd eu gweithredoedd yn cael eu camddehongli sawl gwaith oherwydd eu statws ariannol.

Hefyd, o ran talu biliau ymhlith costau eraill, gallai fod yn achos gwrthdaro oherwydd bod cyllid yn fater sensitif.

|_+_|

9. Bob amser yn honni ei fod yn iawn

O ran achosion camddealltwriaeth mewn cyfathrebu, un o'r pethau i gadw llygad amdano yw pan fydd partneriaid yn honni ei fod yn gywir. Cyn i chi gymryd eich safiad ar unrhyw beth, mae angen i chi ystyried o ble mae'ch partner yn dod.

Hyd yn oed pan fyddwch yn honni eich bod yn gywir, gall rhoi eich partner i lawr eu gwneud yn ddig ac arwain at wrthdaro. Partneriaid sy'n gwybod eu bod yn addas i gyfleu eu rhesymau i'r ail barti yn ddiplomyddol heb wneud iddynt deimlo'n ddrwg.

10. Dim amser o ansawdd gyda'ch partner

Ddim treulio amser o ansawdd gyda'ch partner neu gall rhoi sylw da iddynt fod yn rheswm arall pam mae camddealltwriaeth yn digwydd mewn perthynas. Mae angen i chi wybod bod eich partner yn un o'r agweddau mwyaf hanfodol ar eich bywyd y dylid rhoi blaenoriaeth uchel iddo.

Gallant ymateb yn annymunol pan fyddant yn teimlo eu bod yn cael eu cymryd yn ganiataol oherwydd diffyg amser o ansawdd. Mae'n bwysig bod yn fedrus wrth gydbwyso pob agwedd ar eich bywyd, gan gynnwys eich perthynas, fel nad oes yr un ohonynt yn dioddef.

Mae'r astudiaeth a gynhaliwyd gan Renee Edwards ac awduron disglair eraill yn gyffrous. Mae'n cymharu'r camddealltwriaeth rhwng partneriaid rhamantus a ffrindiau arferol . Bydd yr astudiaeth ymchwil hon yn gweld pam mae camddealltwriaeth rhwng cariadon yn cael ei ystyried yn fwy difrifol na chyfeillgarwch.

Dyma sut y gallwch chi wneud eich perthynas yn lle hapus:

Beth yw effaith camddealltwriaeth ar berthnasoedd?

Un o brif effeithiau camddealltwriaeth mewn perthynas yw ei fod yn achosi gwaed drwg rhwng y partneriaid os na chaiff ei ddatrys. Mae'n bosibl y bydd ganddynt farn am ei gilydd nad yw'n gwbl gywir.

Camddealltwriaeth yn cyfathrebu a pherthynas gall hefyd wneud yr undeb yn sur ac yn anniddorol, a bydd mwy o wrthdaro'n codi ymhen amser oherwydd bod rhai heb eu datrys.

Sut i ddatrys camddealltwriaeth mewn perthynas

Mae camddealltwriaeth yn anochel mewn perthynas, ond gellir eu datrys trwy ymgorffori'r atebion cywir. Dyma rai ffyrdd ar sut i ddatrys camddealltwriaeth rhwng cariadon.

1. Gwrandewch ar eich partner yn ddiffuant

Byddai’n help petaech yn dangos diddordeb arbennig mewn unrhyw beth sydd gan eich partner i’w ddweud fel nad ydych yn colli thema ganolog eu neges. Bydd hyn yn eich helpu i gyfathrebu'n effeithiol â nhw ac yn helpu mewn unrhyw rinwedd.

Gallwch chi osgoi gwrthdaro yn eich perthynas os ydych chi'n wrandäwr gwych, a byddai'n eich helpu i ddatrys camddealltwriaeth rhyngoch chi a'ch partner.

2. Peidiwch â cheisio bod ar yr ochr iawn bob tro

Os ydych chi bob amser yn ceisio profi pwynt bob tro, gallwch chi ddraenio'n gyflym. I ddod o hyd i ateb i cam-gyfathrebu mewn perthnasoedd , peidiwch â cheisio sefydlu pwy sy'n anghywir neu'n iawn bob amser. Os ydych chi wedi tramgwyddo’ch partner neu wedi cyflawni camgymeriad, peidiwch ag oedi rhag ymddiheuro neu roi esgusodion.

3. Gweld eich partner fel chwaraewr tîm cyfartal

Peidiwch â gweld eich partner fel cystadleuydd yn lle priod cyfartal. Nid oes angen i chi gystadlu dros bwy sy'n dod â'r mwyaf o arian adref, ffefryn y plentyn, a llu o faterion eraill.

Mae angen i chi a'ch partner fabwysiadu meddylfryd y chwaraewr tîm i datrys problemau yn eich perthynas yn gyflym.

4. Byddwch yn ymwybodol o wella eich perthynas

Cofiwch y gall eich perthynas wella os byddwch yn fwriadol ynglŷn â'ch gweithredoedd. Nid oes rhaid i'r berthynas ddechrau dirywio cyn i chi chwilio am ateb i'w hadfywio.

Byddwch yn wyliadwrus bob amser am ffyrdd o feithrin eich perthynas. Gallwch chi gymryd awgrymiadau gan perthnasau llwyddiannus a'u gweithredu yn eich undeb.

5. Gweithiwch ar eich diffygion

Os yw'ch partner yn cwyno'n rheolaidd am ymddygiadau annymunol, mae angen i chi weithio arnynt. Gallwch hefyd ofyn i'ch partner am ffyrdd o wella. Pan fyddwch chi'n cydnabod eich diffygion ac yn addo gweithio arnyn nhw, rydych chi'n cymell eich partner yn anuniongyrchol i ddilyn yr un peth.

Cwpl hapus ar y traeth

6. Cael hwyl gyda'ch partner yn amlach

Ffordd arall o osgoi camddealltwriaeth yw sicrhau eich bod chi'n cael hwyl gyda nhw yn aml. Bydd camddealltwriaeth yn aml yn digwydd os ydych chi'n canolbwyntio gormod ar agweddau eraill ar eich bywyd heb roi sylw da i'ch partner.

Felly, gwnewch hi'n arferiad ymwybodol i'w gael eiliadau hyfryd gyda'ch partner .

7. Rhoi'r gorau i dybio

Mae llawer o bartneriaid yn camgymryd gan dybio gwahanol bethau pan nad yw eu partner wedi eu cadarnhau. Dyma pam mae gwrthdaro yn digwydd oherwydd eu bod yn gweithredu ar yr hyn nad ydyn nhw'n siŵr ohono. Os nad ydych yn sicr am unrhyw beth, mae angen i chi gadarnhau gyda'ch partner cyn dal gafael ar gredoau heb eu profi.

8. Dysgwch i ymddiheuro

Pan fyddwch yn troseddu eich partner, nid oes yn rhaid i chi barhau i honni eich bod yn iawn. Os yw’ch partner yn teimlo’n sarhaus, mae’n well ymddiheuro a rhoi sicrwydd iddo na fyddwch yn ei ailadrodd. Dylech hefyd roi gwybod i'ch partner mai chi sydd â'u lles pennaf yn ganolog.

|_+_|

9. Gweler cynghorydd perthynas

Mae rôl cynghorydd perthynas yn aml yn cael ei danbrisio oherwydd nad yw rhai pobl yn gyfforddus â'r syniad o agor i fyny i rywun.

Felly, pan fyddwch chi'n darganfod bod camddealltwriaeth mewn perthynas yn digwydd yn aml, mae angen i chi weld cynghorydd perthynas. Mae'r cynghorydd yn eich helpu i ddeall achos sylfaenol y camddealltwriaeth i'w ddatrys.

Y rhan fawr yw y gellir datrys y gwrthdaro a'r camddealltwriaeth bob amser mae cyplau yn barod i wneud ymdrechion ymwybodol. Yn y llyfr hwn gan Aaron T. Beck teitl Nid yw Cariad Byth yn Ddigon , gall cyplau ddysgu sut i drin camddealltwriaeth a datrys problemau perthynas.

Casgliad

Gyda'r wybodaeth a'r cyngor yn y darn hwn, rydych chi'n gwybod beth sy'n achosi camddealltwriaeth mewn perthynas a'i datrysiad. Y tro nesaf y bydd camddealltwriaeth yn digwydd yn eich perthynas, mae angen ichi weld y tu hwnt i'r presennol. Sicrhewch eich bod yn dod yn gliriach ar y mater penodol, ac yn ymdrechu'n fwriadol i wneud y berthynas yn well ac yn werth ymladd amdani.

Ranna ’: