6 Ffordd o Gefnogi Gyrfa Eich Priod

6 Ffordd o Gefnogi Eich Priod Mae yna lawer o rannau o'ch priodas i'w darganfod, eu trafod a'u llywio. Un o'r pethau pwysicaf, ac yn aml yn cael ei gymryd yn ganiataol, yw eich gyrfa. Fel hyfforddwr gyrfa, mae'n bwerus gweithio gydag unigolion a chyplau sy'n bwriadu creu gweledigaeth a gosod nodau ar gyfer eu gyrfaoedd.

Yn yr Erthygl hon

Dyma 6 peth allweddol y gallwch chi eu gwneud i gefnogi eich gilydd yn eich gyrfaoedd fel rhan o apriodas iach, gariadus.

1. Cyfathrebu, cyfathrebu, a chyfathrebu

Mae mentor hyfforddi annwyl, Brandon Smith, yn dweud bod yn ydiffyg cyfathrebu, bydd pobl yn ei wneud a phan fyddant yn ei wneud, nid yw'n dda fel arfer. Felly os nad ydych chi am i'ch priod ei wneud, mae'n rhaid i chi fod yn barod i gyfathrebu am holl faterion y galon, gan gynnwys eich gyrfa. Beth yw eich nodau gyrfa tymor byr a hirdymor? Os nad ydych yn eu hadnabod eich hun,gweithio gyda hyfforddwr gyrfai'w darganfod ac yna rhoi gwybod i'ch partner beth ydyn nhw fel y gallant eich cefnogi i gael llwyddiant gyrfa.

Rhannwch bleserau a heriau eich gyrfa gyda'ch priod. Rydym yn aml yn treulio mwy o amser yn y gwaith nag unrhyw le arall. Gwnewch yn siŵr bod gan eich partner synnwyr clir o'r hyn rydych chi'n ei wneud pan fyddwch chi ar wahân am yr holl amser hwnnw.

2. Gwybod y torwyr bargen

Mae angen i chi wybod ble i dynnu'r llinell ddihareb yn y tywod ar sawl maes sy'n ymwneud â gwaith. Meddyliwch am y rhain cyn iddynt gyflwyno eu hunain ac o bosibl creu rhwyg yn eich perthynas. Dyma rai cwestiynau i'w hystyried i'ch helpu chi i benderfynu ar eich torwyr bargeinion. Faint o deithio y gallwch chi fyw ag ef, i chi'ch hun ac i'ch partner? Oes rhaid i'r naill neu'r llall ohonoch fod i ffwrdd am gyfnod estynedig o amser? Os oedd dyrchafiad neu swydd newydd yn gofyn am symud, a ydych chi'n fodlon ac a all eich gyrfa fod yn gydnaws â'r math hwnnw o symudiad? Os na, a ydych chi'n agored i fyw mewn lleoedd ar wahân am gyfnod er mwyn eich nodau gyrfa? A ydych yn glir ynghylch faintamser a dreulir yn y gwaith yn ormod? Ydych chi'n poeni a yw'ch priod yn gwneud mwy o arian neu'n cael buddion gwell yn y gwaith? Rhaid i chi fod yn glir ar yr atebion hyn fel cwpl!

3. Rhannu tasgau'r cartref

Os nad ydych chi wedi gwneud hynny eisoes, ewch ymlaen i wneud heddwch â'r angen i dorri rolau rhyw traddodiadol a phenderfynu pwy sy'n gwneud beth orau. Os yw'n wych yn y gegin a'i bod hi wrth ei bodd yn gwneud y lawnt, byddwch yn gyfforddus yn torri'r normau pwy sy'n gwneud beth. Er y gallwn gael y cyfan, mae'n wir fel arfer na allwn ei gael i gyd ar unwaith. Pa arferion y byddwch yn eu rhoi ar waith i gefnogi cyflawni tasgau’r cartref heb unrhyw ddicter yn cronni dros y pentwr hwnnw o seigiau yn y sinc neu’r lawnt gefn sydd allan o reolaeth? Ystyriwch greu rhaniad realistig o lafur a rhoi cymorth ar gontract allanol cymaint ag sydd ei angen. Nid oes unrhyw gywilydd cael cymorth proffesiynol yn y maes hwn er mwyn cefnogi cael priodas iach sy'n anrhydeddu gofynion yr yrfa.

4. Cynllunio teulu

I'r rhai sydd â phlant neu a hoffai gael plant, byddwch yn fwriadol ynghylch sut y byddwch yn cefnogi'ch gilydd gyda phlant wedi'u hychwanegu at y llun. A fydd un neu'r ddau ohonoch yn cymryd gwyliau teuluol neu'n rhoi'r gorau i weithio gyda'ch gilydd am ychydig? Os na, a yw eich gyrfaoedd yn mynnu eich bod yn llogi cymorth i ddelio â'r holl bethau sy'n dod gyda bywyd teuluol?

5. Byddwch ystwyth

Bydd pethau allan o'ch rheolaeth yn sicr o newid yn y gwaith. Byddwch yn ddigon hyblyg fel y gall eich partneriaeth gartref wrthsefyll trin pa newidiadau bynnag a ddaw. Efallai y bydd adegau pan fydd angen i un ohonoch roi mwy o sylw i waith. Gallu trin hyn a pheidio â'i gymryd yn bersonol wrth gefnogi'ch priod wrth drin y newidiadau. Bydd llanw a thrai i bob un ohonoch yn eich gyrfaoedd a rhaid i chi fod yn heini i gynnal eich gilydd trwy'r tonnau wrth iddynt ddod.

6. Dathlwch!!!

Dathlwch y llwyddiannau bach a MAWR yn eich gyrfaoedd. A gafodd eich priod godiad neu ddyrchafiad? Rydych chi wedi datrys her yn y gwaith neu wedi darganfod sut i ddelio â'r bos neu gydweithiwr anodd hwnnw? Gwych! Dathlwch! Dewch o hyd i ffyrdd o wneud i'ch gilydd deimlo'n arbennig a chael eich gwerthfawrogi am eich llwyddiannau. Efallai bod honno'n noson ddêt llawn hwyl. Efallai ei fod yn nodyn meddylgar mewn llawysgrifen sy'n rhoi canmoliaeth i'ch priod. Gwnewch rywbeth sy'n dangos eich bod chi'n gweld sut maen nhw'n dod i'r amlwg ac yn llwyddo yn eu gyrfa.

Peidiwch â bod yn un arall o'r ystadegau ysgariad! Gyda bwriadoldeb, hyblygrwydd a chyfathrebu, gallwch gael priodas iach a gyrfaoedd llwyddiannus sy'n caniatáu i'r ddau ohonoch fod yn bobl lawen yn byw eich breuddwydion gyda'ch gilydd.

Maureen Sweatman
Ysgrifennwyd yr erthygl hon gan Maureen Sweatman, Sylfaenydd a Hyfforddwr Gyrfa Hyfforddi Byw Llawen .

Ranna ’: