7 Camgymeriadau Canlyn Ar-lein i'w Osgoi

7 Camgymeriadau Canlyn Ar-lein i Weithiau efallai y byddwch chi'n cwrdd â'r un i chi yn y mannau rhyfeddaf. Nawr yn y cynnydd o apiau dyddio ar-lein, efallai mai'r un iawn fydd un swipe i ffwrdd.

Yn yr Erthygl hon

Mae canlyn ar-lein yn ffordd wych o gwrdd â phobl newydd - yn fwy penodol, pobl sengl. Mae'n weddol hawdd cychwyn arni (dim ond ffôn a chysylltiad rhyngrwyd cadarn sydd ei angen arnoch), fodd bynnag, mae pobl yn dal i faglu a gwneud camgymeriadau.

Maen nhw naill ai’n dilyn cyngor eu ffrindiau, heb fod yn gwbl ymwybodol o’r camgymeriadau mae pobl yn eu gwneud wrth ddêt ar-lein, sydd efallai ddim y gorau neu maen nhw’n cerdded i mewn i bethau gan obeithio gormod.

Mae hyn yn eu hatal rhag bod yn llwyddiannus, sydd yn ei dro yn gwneud iddyn nhw feddwl nad yw dyddio ar-lein yn iawn iddyn nhw.

Po fwyaf poblogaidd yw'r rhain, y mwyaf o gyngor gwael y byddwch chi'n ei gael o ran dyddio ar-lein. Felly, dyma gyngor da yn lle hynny i'ch helpu chi i ddeall y saith camgymeriad dyddio ar-lein na ddylech byth eu gwneud.

1. Paid â bod mor bigog

Mae pob un ohonom yn euog o fod â’r syniad o’r dyn neu’r fenyw ddelfrydol hon yn ein pen ond mewn bywyd go iawn, rydym yn fwy tebygol o gwrdd ag unicorn na dynes neu ddyn eich breuddwydion. Ac nid yw gorfodi'r delfrydau hyn ar bobl rydych chi'n cwrdd â nhw ar-lein yn ddefnyddiol o gwbl os ydych chi am sgorio'r dyddiad cyntaf hwnnw.

Fodd bynnag, mae'n hawdd iawn syrthio i fagl wrth edrych trwy broffiliau ar-lein gan fod pobl yn rhoi cymaint amdanyn nhw eu hunain ar eu proffiliau a'ch bod chi'n dod yn fwy pigog nag erioed.

Os ydych chi'n hoffi jazz ac maen nhw'n hoffi cerddoriaeth bop, nid yw'n golygu eich bod chi'n dweud na wrthyn nhw ar unwaith - ni allwch chi benderfynu pwy nad yw'n gydnaws yn seiliedig ar ddewisiadau cerddoriaeth yn unig.

2. Peidiwch ag anfon negeseuon iasol neu ddiflas

Mae hwn yn bendant yn un o'r camgymeriadau marwol i'w hosgoi mewn dyddio ar-lein.

Does dim byd yn gwneud i rywun beidio ag ymateb i chi fel anfon Beth sy'n bod? Mae'n ddiflas ac yn onest, yn hynod o anodd ymateb iddo, felly pam nad ydych chi'n dewis rhywbeth o'u proffil (diddordeb cyffredin neu anifail anwes) a gofyn cwestiynau iddynt am hynny yn lle hynny?

  1. Yn gyntaf, mae'n gwneud ichi edrych fel bod gennych chi wir ddiddordeb mewn adnabod y person hwn,
  2. Yn ail, mae'n cadw'r sgwrs i fynd.

Hefyd, peidiwch ag anfon unrhyw negeseuon iasol na'u helgi os nad ydyn nhw'n ymateb - am y cyfan rydych chi'n gwybod efallai eu bod nhw'n rhy brysur neu'n teithio i ymateb i chi.

3. Stopiwch orwedd ar eich proffil

Pan fyddwch chi'n ysgrifennu'ch proffil, peidiwch â dweud celwydd amdanoch chi'ch hun.

Nid yw byth yn syniad da dweud celwydd oherwydd eich bio yw'r peth cyntaf y bydd gemau posibl yn ei weld ac os yw'ch celwydd yn eu denu, dim ond pan fyddant yn darganfod nad chi yw'r hyn rydych chi'n dweud ydych chi y bydd yn eich brifo.

Peidiwch â rhoi pethau nad ydych chi'n eu hoffi neu'n eu gwneud ar eich bio, byddwch yn onest, gadewch iddo fod yn hysbys yn eich bio, er enghraifft, rydych chi'n hoffi ffilmiau vintage neu fod gennych chi frychni haul ar eich trwyn. Mae'n debygol y bydd rhywun yn eich dewis chi am y pethau hynny ac yn gweld eich brychni neu'ch hobïau yn annwyl.

4. Peidiwch â defnyddio lluniau anghywir

Wrth siarad am gamgymeriadau canlyn ar-lein amlwg, ni ddylech byth eu gwneud yn eich bywyd; bydd yr un hon yn bendant ar frig y rhestr.

Mae hyn yn hunanesboniadol ond mae bob amser yn syniad da defnyddio eich lluniau diweddar eich hun ar eich proffil. Y llun yw cyflwyniad cyntaf eich gêm i chi. Felly, pam fyddech chi eisiau iddo anfon y neges anghywir?

Peidiwch â defnyddio delweddau deng mlwydd oed neu luniau grŵp; peidiwch â rhoi lluniau sy'n aneglur yn fwriadol neu'n anfwriadol chwaith. Nid oes angen i'ch cyflwyniad cyntaf fod yn berffaith ond nid oes rhaid iddo fod yn rhywbeth sy'n eich gwneud chi'n anadnabyddadwy hefyd.

5. Ystyriwch eich diogelwch yn gyntaf bob amser

Mae'n hawdd cyffroi a chael eich cario i ffwrdd pan fyddwch chi'n dod o hyd i rywun diddorol ar-lein ac efallai mai dyma'r union beth rydych chi'n edrych amdano mewn partner. Mae hefyd yn hawdd anghofio pob rhagofal.

Er yn gobeithio na fydd byth yn digwydd i chi, mae'n ffaith hysbys bod pobl yn defnyddio apiau i gael gwybodaeth am eraill neu geisio eu niweidio, felly argymhellir yn gryf bob amser eich bod yn rhoi eich diogelwch cyn unrhyw beth arall.

Peidiwch ag ychwanegu eich rhif go iawn ar eich proffil a defnyddio cyfeiriad e-bost arall; wrth fynd allan, dywedwch wrth ffrind neu aelod o'r teulu ble byddwch chi a dewiswch fan cyhoeddus i gyfarfod bob amser.

Yn olaf, os yw eich dyddiad yn parhau i fynnu cyfarfod yn eu tŷ neu mewn rhyw le anghysbell am y dyddiad cyntaf, dywedwch na.

6. Byddwch yn rhagweithiol

Rydych chi wedi gwneud y proffil, rydych chi wedi rhoi'ch hunluniau gorau ar eich proffil, rydych chi wedi swipio, rydych chi wedi paru ond nid ydych chi'n gwneud unrhyw beth i gychwyn unrhyw beth ac yn hytrach rydych chi'n aros i'r parti arall ymateb.

Beth os ydyn nhw'n brysur neu os oes rhywun arall eisoes wedi tynnu eu sylw tra'ch bod chi'n aros yn amyneddgar? Byddwch yn actif ac os oes gennych ddiddordeb yn eich gêm, cymerwch y cam cyntaf a dechreuwch siarad.

Peidiwch bob amser ag aros i eraill gysylltu â chi yn gyntaf.

7. Derbyn methiant - byddwch yn cael cyfleoedd eraill

Derbyn methiant - fe gewch gyfleoedd eraill Nid yw dyddio ar-lein mewn gwirionedd yn eich amddiffyn rhag toriadau a thorcalon, a hyd yn oed ar ôl llawer o ddyddiadau, efallai y byddwch yn sylweddoli nad ydych yn gydnaws o gwbl â'ch dyddiad.

Nid oes dim o'i le mewn clirio hyn gyda'ch dyddiad ac os ydynt yn cytuno, yna mae'n iawn, derbyniwch yr amgylchiadau yn osgeiddig. Wedi'r cyfan, nid yw perthnasoedd yn dod gyda llawlyfr y gall pawb ei ddilyn, ac ym myd dyddio ar-lein, mae rheolau hyd yn oed yn llai pwysig. Felly nid oes angen diwedd melodramatig ar bob fling.

Efallai eich bod yn meddwl ei bod yn haws dweud na gwneud, ond mae'n rhaid i chi fod yn ymarferol, yn llythrennol mae cymaint o bobl allan yna a allai fod yn fwy cydnaws â chi.

Mae dyddio ar-lein yn ddrysfa

Mae byd dyddio ar-lein yn ddrysfa, yn wir, ond nid yw'n rhy anodd ei lywio.

Y peth cyntaf yn amlwg y mae angen i chi ei gofio yw bod yn real, bod yn ddilys i eraill hefyd, a dim ond oherwydd bod dyddio ar-lein yn rhithwir yn bennaf, nid yw'n awgrymu eich bod chi'n gwisgo mwgwd a cheisio bod yn rhywun nad ydych chi.

Mae llawer o bobl yn creu persona ar-lein sy'n ddeniadol yn eu barn nhw, ond maen nhw'n fwy tebygol o fethu oherwydd bod darganfod yn anochel yn y pen draw.

Felly, gobeithio y bydd y canllaw hwn yn eich helpu i ddarganfod y byd newydd a chyffrous hwn a'ch helpu chi i ddod o hyd i'r un iawn! Hefyd, yn eich tywys ar y saith camgymeriad dyddio ar-lein na ddylech byth eu gwneud.

Ranna ’: