9 Ffordd Creadigol o Gysylltiad â'ch Gwesteion Priodas

9 Ffordd Creadigol o Gysylltiad â Gall priodasau fod yn llawer o hwyl i lawer o bobl, ond gallant fod yn rhy arwynebol weithiau. Os ydych chi eisiau cael cysylltiad ystyrlon â'ch gwesteion priodas yn lle siarad bach yn unig, sut allwch chi ei wneud heb bwysleisio gormod o or-gynllunio? Mae'n bryd bod yn greadigol a meddwl am rai ffyrdd unigryw o wneud eich priodas yn gofiadwy ac yn arbennig i bob gwestai!

Yn yr Erthygl hon

Dyma rai ffyrdd creadigol o gysylltu â'ch gwesteion priodas-1. Cael digidol

Mae cymaint o bethau y gallwch chi eu gwneud i gysylltu'n ddigidol â'ch gwesteion! Gallwch gael hashnod arbennig ar gyfer postiadau a lluniau o'r briodas, creu sioe sleidiau rhedeg o luniau trwy gydol y dydd, gadael i westeion gyflwyno ceisiadau cerddoriaeth ar gyfer y rhestr chwarae a mwy. Mae cymaint y gellir ei wneud, gwnewch yn siŵr nad yw'ch gwesteion yn aros ar eu ffonau trwy'r nos.

2. Tynnwch lun grŵp gwych

Yn ystod y newid o'r seremoni i'r dderbynfa, treuliwch ychydig funudau i grynhoi gwesteion i gael llun grŵp cofrodd gwych. Mae'n well gwneud hyn cyn i bawb setlo yn eu seddau wrth fwrdd. Mae llun grŵp yn eich helpu i gofio pwy oedd yn bresennol ac yn rhoi cofeb hyfryd i westeion.

3. Tynnwch sylw'r plant

Os ydych chi am allu cael sgyrsiau mwy ystyrlon a gwneud i'ch gwesteion deimlo'n fwy gwerthfawr, meddyliwch am eu plant. Mae llogi gwarchodwyr a chreu ardal ar wahân i'r plant yn ffordd wych o gael eich gwesteion sy'n oedolion i fuddsoddi mwy yn y seremoni a'r derbyniad.

4. Cadwch mewn cysylltiad cyn y diwrnod mawr

Gwnewch wefan priodas, grŵp Facebook, neu fel arall a diweddaru gwesteion. Ychwanegwch ychydig o hwyl a chyffro lle bo modd i wneud i westeion deimlo eu bod yn rhan o'r holl brofiad hefyd.

Argymhellir -Cwrs Cyn Priodas Ar-lein

5. Gwesteion torfol i gael cyffyrddiad personol

Mae llawer o gyplau wedi cael llwyddiant yn chwilio am ychydig o gyffyrddiad personol gan westeion cyn y seremoni. Gallwch ofyn am gyngor a'i gynnwys yn addurn y briodas, cael gwesteion i ychwanegu caneuon at restr chwarae'r briodas (mae hyn yn eu hannog i ddawnsio!), gofyn i westeion pa fath o adloniant yr hoffent orau, neu hyd yn oed gymryd awgrymiadau ar gyfer pwdin neu opsiynau bar byrbryd. Bydd yn anrhydedd i westeion weld eu hawgrymiadau ar waith ar eich diwrnod mawr.

6. Aseiniadau tabl personol

Mae rhai cyplau yn cymryd yr amser neu'n neilltuo ffrind i greu cardiau aseiniad bwrdd personol. Unwaith y bydd gennych yr holl RSVPs, gallwch greu cardiau eistedd bwrdd sy'n cynnwys llun o'r gwestai o gof rydych chi wedi'i rannu ag ef. Gallech hefyd gael cardiau sy'n dangos perthynas y person â'r cwpl, sut wnaethoch chi gwrdd â'r gwestai, ac ati. Bydd ychwanegu'r cyffyrddiad personol hwn yn gwneud i'ch gwesteion deimlo'n hynod o arbennig heb i chi orfod dweud gair.

7. Help gyda chyflwyniadau a chydlynu

Efallai na fydd rhai gwesteion yn gwybod bod gwesteion eraill yn dod o'r un ardaloedd â nhw. Ar gyfer gwesteion y tu allan i'r dref neu briodasau cyrchfan, gallwch helpu i hwyluso'r cyflwyniadau a chydlynu trafnidiaeth trwy anfon rhywfaint o wybodaeth ychwanegol at grwpiau penodol o westeion. Os yw rhai gwesteion yn dod o'r un lle, neu'n aros o gwmpas ei gilydd, gallwch chi roi'r pen a'r manylion cyswllt iddyn nhw i'w helpu nhw i gyd i ddod yn gyfarwydd cyn y briodas ei hun. Bydd hyn yn gwneud y derbyniad yn llawer mwy o hwyl i bawb, yn enwedig os nad oeddent yn adnabod llawer o bobl.

8. Partïon cyn priodas

Syniad hyfryd i gael eich gwesteion i gymysgu cyn eich priodas yw cael cyfarfod cyn priodas fel barbeciw neu bicnic prynhawn ddiwrnod neu ddau cyn y briodas. Nid oes rhaid i'r cwpl aros trwy'r amser na hyd yn oed fynychu o gwbl o reidrwydd, ond mae'n dal i fod yn ffordd dda i westeion ddechrau ymgyfarwyddo â'i gilydd felly ni fydd yn ystafell yn llawn dieithriaid yn eich priodas.

9. Trefnwch lysgenhadon gwadd

Mae bron yn anochel y bydd rhai gwesteion yn dod nad ydyn nhw'n adnabod unrhyw un arall heblaw chi a'ch darpar briod. Er mwyn helpu'r gwesteion hyn i deimlo'n fwy cysylltiedig heb ormod o'ch amser a'ch sylw, penodwch ychydig o lysgenhadon gwadd o wahanol gylchoedd ffrindiau neu berthnasau. Bydd y bobl hyn yn gyfrifol am helpu gwesteion unig i gael eu cyflwyno i bobl y gallant glicio â nhw fel y gall pawb fwynhau'r dathliadau gyda'i gilydd yn hytrach na theimlo'n cael eu gadael allan neu'n unig drwy'r amser.

Ni fydd gennych yr egni i eistedd i lawr a sgwrsio â'ch holl westeion priodas, ond gallwch barhau i wneud iddynt deimlo'n arbennig a'u helpu i gysylltu â'r seremoni trwy fod ychydig yn greadigol. Er efallai na fyddwch chi'n gallu rhoi sylw unigol yn ystod y seremoni, gall ychydig o amser cyn y dydd olygu bod pob gwestai yn teimlo ei fod yn cael ei werthfawrogi a'i fuddsoddi yn eich priodas.

Ranna ’: