Mae Canu Ar-lein Yn Fwy Diogel Na'r Credwch - Pethau i'w Gwybod er mwyn Mwynhau Dyddiad Diogel Ar-lein

Mae Canu Ar-lein Yn Fwy Diogel Na Ar gyfer pob sengl, p'un a ydyn nhw wedi ysgaru, yn sengl newydd, neu'n newydd i berthnasoedd, gall dyddio ar-lein fod yn opsiwn da os ydych chi'n edrych i gwrdd â phobl newydd ac o bosibl dod o hyd i rywun arall arwyddocaol. Bu stigma ynghylch dyddio ar-lein ei fod wedi difetha'r diwylliant dyddio traddodiadol.

Rydych chi hyd yn oed wedi darllen straeon arswyd am ddyddio ar-lein. Eto i gyd, efallai y byddwch yn dal i fod yn chwilfrydig. Ar ôl hyn i gyd, erys y cwestiwn, a yw dyddio ar-lein yn ddiogel?

Er yn wahanol safleoedd dyddio , gwasanaethau, a apps mynd at senglau mewn ffordd ychydig yn unigryw i wahaniaethu eu hunain, maent i gyd yn cyflawni'r un peth. Er gwaethaf yr holl feirniadaeth, nid yw dyddio ar-lein yn ddim gwahanol na dyddio traddodiadol o'r gorffennol.

Y fantais yw bod dyddio ar-lein yn eich gwneud yn agored i lawer mwy o bobl sydd ar gael. Mae'n caniatáu ichi ddod i adnabod gwybodaeth sylfaenol am hoffterau neu gas bethau person heb yr amser lletchwith a gwastraffus o fynd ar ddyddiadau unigol gyda phob person, dim ond i ddysgu nad ydych chi'n gydnaws.

Mae dyddio ar-lein yn cynnig amlygiad i chi.

Yn debyg iawn i ddyddio mewn dinas, mae'n fwy agored i chi i opsiynau dyddio posibl na byw mewn ardal wledig.

‘Rhaglen sgrin’ eich dyddiadau ar-lein cyn y dyddiad

Yn y gorffennol, roedd angen llawer o ddewrder i fynd at rywun nad oeddech chi'n ei adnabod a chyflwyno'ch hun, dim ond i ddarganfod nad ydyn nhw ar gael. Mae hyn yn ofn cyffredin llawer o daters gweithredol.

Mae defnyddio app dyddio yn lleddfu'r broblem hon.

Rydych chi'n gwybod bod pawb rydych chi'n edrych arnyn nhw ar gael ac â diddordeb mewn cwrdd â phobl newydd. Mewn dyddio traddodiadol, roeddech chi'n aml yn cael eich sefydlu gyda ffrind i ffrind. Pan wnaethoch chi ddangos hyd at y dyddiad cyntaf, doeddech chi'n gwybod bron dim byd am y person.

Nawr, mae apiau dyddio yn caniatáu ichi rag-sgrinio'ch dyddiadau mewn ffordd. Mae gennych y gallu i ddysgu os oes ganddynt swydd dda, os ydynt yn hoffi yr un gerddoriaeth neu chwaraeon â chi, neu (pryder cynyddol ymhlith daters) lle maent yn sefyll yn wleidyddol.

Mae hyn yn fantais enfawr ar unwaith gan ei fod yn cynyddu eich siawns o gael dyddiad llwyddiannus.

Darllen mwy: Y 3 Awgrym Pwysicaf ar Gadw y Byddwch chi Erioed yn eu Derbyn

Byddwch yn wyliadwrus o sgamwyr a twyllwyr yn llechu'r seibr-gofod

Byddwch yn wyliadwrus o sgamwyr a twyllwyr yn llechu Fodd bynnag, mae rhai pethau i fod yn ymwybodol ohonynt wrth ddêt ar-lein . Yn union fel yn y byd go iawn, mae yna jerks. Ni fydd pawb efallai y byddwch yn cwrdd ar-lein yn berson caredig sy'n chwilio am gariad.

Byddwch yn ymwybodol efallai na fydd eu bwriadau yn cyd-fynd â'ch rhai chi. Efallai eich bod yn chwilio am berthynas ddifrifol, tra eu bod yn chwilio am luosrif perthnasau achlysurol . Gall hyn fod yn dorcalonnus i'w ddarganfod ar ôl dechrau codi eich gobeithion.

Bydd cadw'ch disgwyliadau'n realistig yn eich helpu i beidio ag annog pobl i beidio â chanu ar-lein yn rhy fuan.

Yn union fel unrhyw adeg arall y byddwch chi'n defnyddio'r rhyngrwyd, mae risgiau'n gysylltiedig â defnyddio apiau dyddio ar-lein. Pryd bynnag y bydd cronfa fregus o bobl yn rhannu gwybodaeth bersonol bydd sgamwyr yno i'w dwyn.

Mae'n boblogaidd mewngofnodi i ap dyddio pan fyddwch chi'n teithio i ddinas newydd i weld pwy y gallech chi gwrdd â nhw, yn aml yn agor yr ap ar wi-fi cyhoeddus heb ei ddiogelu. Mae’n ffaith anhysbys mai dyma’r cyfan sydd ei angen i glustfwr weld eich gweithgaredd ar-lein er mwyn cael gwybodaeth bersonol. Ar gyfer teithwyr aml a defnyddwyr wifi cyhoeddus, mae VPN symudol yn cadw eich preifatrwydd ar-lein ar rwydweithiau a rennir, gan helpu i gadw'ch gwybodaeth yn ddiogel.

Ar ben hynny, mae'n bwysig dod i adnabod eich gemau, ond mae hefyd yn bwysig diogelu gwybodaeth amdanoch chi'ch hun a allai beryglu eich iechyd corfforol ac ariannol.

Oeddech chi'n gwybod bod 1 o bob 10 proffil newydd yn ffug? Peidiwch byth â rhannu eich lleoliad, cyfeiriad, nac unrhyw wybodaeth cyfrif gyda'ch gêm nes eich bod yn gyfforddus â nhw ac wedi treulio digon o amser yn dod i'w hadnabod i benderfynu ar eu bwriadau.

Darllen mwy: 7 Egwyddor Canfod a Fydd Yn Eich Cyd-gysylltu Â'ch Partner Perffaith

Mae deall y risg bosibl yn sicrhau defnydd diogel o ddyddio ar-lein

Mae dyddio ar-lein yn ddiogel pan fyddwch chi'n deall y risgiau posibl.

Nid yw'n fwy peryglus na dyddio gwirioneddol neu ddefnyddio'r rhyngrwyd mewn unrhyw ffordd arall. Mae'r un rhagofalon yn berthnasol ar gyfer cyfarfod â phobl newydd o ddefnydd cyffredinol o'r rhyngrwyd.

Mae llawer o bobl wedi dod o hyd i lwyddiant mewn gwefannau dyddio ac apiau, ac maent hyd yn oed wedi priodi. Nid yw'r mwyafrif helaeth yn cael profiadau gwael heblaw am ddyddiadau diniwed achlysurol.

Yr allwedd i ddêt llwyddiannus ar-lein yw bod yn realistig am eich disgwyliadau a chael hwyl wrth wneud hynny.

Bydd y rhyngrwyd bob amser yn lle y mae pobl beryglus yn llechu, ond bydd cymryd y rhagofalon angenrheidiol i amddiffyn eich hun a'ch proffil yn eich helpu i gadw'n glir o'r jerks a'r sgamwyr, a thrwy hynny, gan roi gwell cyfle i chi'ch hun ddod o hyd i'r un.

Ranna ’: