Nid Gwely o Rosod mohono bob amser - Cyngor Gorau i Briod Newydd!

Yn dilyn mae rhai awgrymiadau a chyngor i newydd-briodiaid i gadw Mae pawb yn sylweddoli bod hyd yn oed rhosod, y blodau mwyaf prydferth ar y blaned yn ôl pob tebyg, yn datblygu gydag ysgall ac yn dirwyn i ben mewn carthion yn ysbeidiol. Boed hynny fel y gall, o ran cysylltiadau, nid ydym yn disgwyl dim byd heblaw diffyg gwendid goruchaf gan ein ffrindiau. Mae chwantau anghredadwy yn gwneud tiriogaeth drafferthus i gysylltiadau aeddfedu. Bydd mwyafrif y cyplau sydd wedi goroesi a ffynnu am dros 30 mlynedd gyda'i gilydd yn cyfaddef bod bywyd yn dod â heriau. Gyda'r anawsterau daw profion sy'n sicrhau ac yn creu bondiau pellach.

Yn yr Erthygl hon

Yn dilyn mae rhai awgrymiadau a chyngor i newydd-briodiaid i gadw'r briodas yn gryf ac yn hapus1. Adeiladu parch a hunan-barch

Mae creu addoliad, a pharch tuag at eich hunan yn ychwanegu at adeiladu cysylltiad cadarn â'ch partner. Mewn rhai achosion, rydym yn cael ein hanrhydeddu â phartneriaid sydd â chyfoeth o hunan-sicrwydd ac a all ein helpu i ddatblygu'r ansawdd hwn y tu mewn i ni ein hunain. O dan wahanol amgylchiadau, mae'n rhaid i ni gael cipolwg y tu mewn i ddarganfod y nodweddion rydyn ni'n eu caru yn ein hunain. Bydd partner teilwng yn ein helpu i leoli ein nodweddion gorau a ffugio ein hyder. Mae hwn yn gyngor pwysig i newydd-briod.

2. Gwnewch gymar a mentor agos i'ch cymar

Darn arall o cyngor i newydd-briod yw y gallai ein ffrindiau fod yr unig bobl onest sydd gennym pan fydd gennym sothach ar ein wynebau. Tra gall eraill ein diystyru neu ymadael, bydd ein partneriaid yn dweud, Mêl, glanha dy wyneb. Ein partner fel arfer yw'r person sy'n ein hadnabod yn well nag unrhyw berson arall ac ar y siawns i ffwrdd y byddwn yn gwrando ar eu beirniadaeth; gall ef neu hi ein galluogi i ddirwyn i ben fel unigolion gwell.

Gwnewch gymar a mentor agos i

3. Gwrando a chadarnhau

Un o'r problemau mwyaf wrth weld rhywun yw diffyg gohebiaeth rymus. Er bod y rhan fwyaf o gyplau yn cyfathrebu drwy'r amser trwy bymio mynedfeydd, hollti, ceryddu a swnian, mae'r math hwn o ohebiaeth yn beryglus. Mae cyfathrebu gwych yn golygu tiwnio i mewn i'ch partner. Yn yr un modd, efallai y byddwn yn diwnio i mewn i gydymaith annwyl. Byddwn yn eistedd ac yn gwrando'n dawel ac yn aml yn ail-wneud cyfran o'r pethau y maent wedi'u dweud, i ddweud wrthynt yr ydym wedi'u clywed a'u deall. Rwy'n teimlo nad ydych chi'n canolbwyntio, efallai y bydd cymar yn dweud. Gall ail-wneud, rwy'n deall nad ydych chi'n teimlo fy mod i'n canolbwyntio, fod yn ddull gweddus i ryngwynebu a symud i ddealltwriaeth ddyfnach. Ac eto, rhaid gorphen hyn gyda difrifwch a chalon.

4. Byddwch yn astud, nid yn amddiffynnol

Arall cyngor i newydd-briod yw ei bod hi’n unrhyw beth ond yn anodd disgyn i ormodedd cyson lle mae’r ddwy blaid yn dechrau cyhuddo’r llall o sut maen nhw’n ymddwyn. Ceisiwch symud ymlaen o hyn, cymryd cyfrifoldeb am weithgareddau a symud i le mwy esmwyth, mwy agored yn lle i dirwedd warchodedig lle gall y dafodiaith droi'n ddifrifol ar ryw adeg. Trwy fentro’n ôl ychydig yn unig a thynnu’r ymdeimlad o’r hunan oddi wrth chwarae, mae’r ffin i gysylltiad gwirioneddol yn diflannu, ac mae ffordd i gymdeithas ddiffuant, o ddifrif yn agor.

Cymryd cyfrifoldeb am weithgareddau a symud i le mwy hamddenol, mwy agored

5. Gwnewch y symudiad cyntaf i wella

Y cyngor olaf i newydd-briod yw, rhag ofn eich bod yn fodlon gwneud newid i’ch partner, ond nad yw eich cymar yn barod, peidiwch â stopio bryd hynny. Yn syml, symudwch ymlaen a bwrw ymlaen â'ch cynllun. Gwrandewch ac avow. Byddwch yn ystyriol; rhoi'r gorau i geryddu a dal nodau ac ystyriaethau gwych am eich cymar a'ch cysylltiad. Drwy gyflwyno gwelliannau yn eich hun a'ch gweithgareddau a'ch cyflwr meddwl yn y bôn, bydd y byd o gwmpas yn newid hefyd.

Casgliad

Er, efallai na fydd y ffordd yn frith o flodau, bydd cynnal cyflwr meddwl cadarnhaol a chymwynasgar yn eich gosod ar y trywydd iawn. Rhywle yn yr ystod, mae hanner y priodasau yn gorffen ar wahân ac mae tua 63% o ail briodasau yn dioddef tynged debyg. Bydd y materion sy'n parhau i fod yn ansicr yn y brif briodas yn dychwelyd drosodd a throsodd nes eu bod wedi setlo a gweithio allan y tu mewn i ni. Y llinell waelod cyngor i newydd-briod yw'r ymgais honno i weithio trwy'r anawsterau a gwerthfawrogi melyster y blodau ar y ffordd.

Ranna ’: