Nodau Pâr ar gyfer Perthynas Ddifrifol

Nodau Pâr ar gyfer Perthynas Ddifrifol Efallai ei fod yn ddoniol i chi, ond nid oes gan lawer o gyplau difrifol, fel y'u gelwir, nodau hirdymor yn yr hyn y maent ei eisiau o'u perthynas.

Yn yr Erthygl hon

Mae cynghorwyr priodas a therapyddion perthynas yn cytuno bod canran fawr o gyplau gyda'i gilydd yn syml oherwydd eu bod yn caru ei gilydd ac yn mwynhau cwmni ei gilydd. Nid oes dim arall y tu hwnt i hynny.

Mae diffyg nodau cwpl yn un o'r rhesymau sylfaenol dros ysgariad. Mae llawer o fenywod yn euog mai eu nod yn y pen draw mewn perthynas yw priodi, tra bod rhai dynion hyd yn oed yn fwy bas, maen nhw eisiau hawliau unigryw i gorff eu partner. Efallai bod hynny’n ddigon i ddechrau perthynas, ond ni fydd yn ddigon i wneud iddi bara.

Cyplau difrifol nodau perthynas

Mae nodau yn wahanol i freuddwydion.

Mae nodau yn amcanion a bennwyd ymlaen llaw ynghyd â chynllun gweithredu ar sut i'w cyrraedd. Mae breuddwydion yn rhywbeth sy'n digwydd pan fyddwch chi'n cysgu neu'n rhy ddiog i weithio ar eich amcanion - yn dechnegol mae'r un peth â chysgu hefyd.

Mae gan barau difrifol gynllun ymarferol a realistig ar sut i gyrraedd diwedd eu hoes gyda'i gilydd. Nid yw’n dod i ben pan fyddant yn priodi neu’n cael rhyw.

Dim ond cerrig milltir perthynas yw’r rheini, ac mae yna ddigonedd sy’n bwysicach, fel eu pen-blwydd yn 50 oed neu raddio Coleg eu plant ieuengaf.

Dyma'r nodau perthynas ar gyfer cyplau sydd o ddifrif am fynd ag ef i'r lefel nesaf yn y gorffennol cael rhyw wych gyda'i gilydd.

Aliniad gyrfa

Os yw un o'r partneriaid eisiau bod yn filwr gyrfa a bydd yn cael ei neilltuo mewn gwahanol rannau o'r byd oherwydd natur y swydd, tra bod y llall eisiau ffens piced gwyn mewn tref fach wrth redeg busnes becws bach, hynny yw iawn. Ond deallwch, wrth wneud hynny, y byddant yn treulio'r rhan fwyaf o'u perthynas ar wahân i'w gilydd.

Os oes gan un neu'r llall broblem gyda hynny, yna mae'n rhaid i rywun roi.

Gofynion priodas

Gofynion priodas Mae'n hawdd priodi, Ewch i Vegas a gwnewch hynny mewn awr. Os nad ydych chi eisiau mynd i Vegas, gall neuadd y Ddinas leol ei wneud yn rhatach. Ond nid dyna'r pwynt, mae'n rhaid i rai pethau fod yn eu lle cyn i gwpl hyd yn oed siarad am glymu'r cwlwm.

Dyma restr ddiduedd.

  1. Tŷ sy'n addas ar gyfer magu plant (Nid yw llofft baglor yn cyfrif)
  2. Incwm cyfun sefydlog
  3. Bendith rhieni
  4. Ardal i'r cwpl lle gall eu plant dyfu a datblygu (Nid yw parth rhyfel yn Affrica yn cyfrif - i gyplau dyngarol)
  5. Polisi yswiriant bywyd

Nid yw'n rhestr gyflawn, ond cael y cwbl o'r uchod yn sbringfwrdd da wrth ddechrau teulu. Mae priodi a rhyw yn arwain at blant yn y pen draw, ac mae plant yn cymhlethu llawer o bethau.

Cynllun addysgiadol

Mae llawer o wledydd y byd cyntaf yn cynnig addysg am ddim, ond nid yw hynny'n golygu mai addysg a noddir gan y wladwriaeth sydd orau i'ch plant. Os ydych chi'n digwydd bod ag athrylithwyr neu blant â nam meddyliol, dylai fod cynllun ar waith ar sut i drin y sefyllfa ar gyfer eu twf a'u datblygiad.

Cynllun twf

Nid eich plant chi yw'r unig rai sydd angen tyfu a datblygu.

Bydd chwyddiant a realiti yn dal i fyny'n gyflym os nad oes gan rieni gynllun twf a datblygiad drostynt eu hunain. Ni ddylai nodau ar gyfer cyplau ddod i ben unwaith y byddwch chi'n byw gyda'ch gilydd.

Mae byw yn golygu bod bywyd yn mynd yn ei flaen, ac mae bywyd yn taflu llawer o belenni cromlin. Bydd bod un neu ddau gam o'u blaenau yn atal troi eich undeb yn berthynas wenwynig.

Byddwch yn realistig

Un o nodau cwpl freaky yw cymryd yn ganiataol bod commune hipi yr ydych chi a'ch partner yn caru ac yn eirioli i frwydro yn erbyn trachwant corfforaethol yn wych. Mae'n rhamantus, nes bod gennych chi blant.

Efallai y bydd magu plant mewn amgylchedd lled-Amish yn swnio fel glynu wrth y dyn, ond rydych chi hefyd yn atal eich plentyn rhag tyfu i fod y dyn. Mae'r byd wedi newid, y saith o'r 10 person cyfoethocaf yn y byd yn Forbes heb eu geni o deuluoedd cyfoethog.

Mae credu y bydd Duw yn darparu neu ryw Deus Ex Machina arall yn disgyn i'w le i wneud eich bywyd teuluol yn berffaith hefyd yn afrealistig. Rydych chi'n fwyaf tebygol o ddod ar draws Cyfraith Murphy nag iachawdwriaeth ddwyfol.

Gweithiwch nodau eich cwpl yn ôl

Mae'n swnio'n llethol cynllunio'ch bywyd cyfan pan fydd pethau'n newid flwyddyn ar ôl blwyddyn, a dydych chi ddim yn gwybod pryd y bydd zombies yn meddiannu'r ddaear.

Dim ond esgus mae pobl ddiog yn ei ddweud yw hynny, felly does dim rhaid iddyn nhw ei wneud. Gall cynlluniau newid ac mae gallu i addasu yn rhan o aeddfedrwydd a llwyddiant personol.

Bydd nodau cam wrth gam realistig sydd gan gyplau yn cryfhau eu perthynas. Mae gweithio fel tîm, gyda golwg glir ar ble maen nhw eisiau mynd, a sut i gyrraedd yno, yn cryfhau bondiau unrhyw grŵp o bobl, gan gynnwys cyplau agos difrifol.

Yn y ffilm Disney UP, mae'r cwpl eisiau byw ac ymddeol gyda'i gilydd yn Paradise Falls (yn seiliedig ar le go iawn o'r enw Angel Falls yn Venezuela). Newidiodd eu cynlluniau pan nad oeddent yn gallu beichiogi, ond buont yn gweithio arno nes iddo ddigwydd. Mae troi eu tŷ yn falŵn aer poeth yn hynod o blimp yn ddoniol, ond mae'n gam gofynnol i gyrraedd yno.

Dylai pob gôl cwpl difrifol fod yr un peth. Dewiswch gyrchfan derfynol i chi a'ch teulu . (Nid cartref nyrsio yn Florida gobeithio). Yna darganfyddwch beth sydd ei angen arnoch i gyrraedd yno. Os ydych chi neu'ch partner am dreulio gweddill eich dyddiau ar ynys yng Ngwlad Groeg neu Malta. Google faint fyddai'n ei gostio, yna ystyriwch faint fyddai'n ei gostio mewn 30-40 mlynedd.

O'r fan honno, mae gennych nod gwahanol, gadewch i ni ddweud ei fod yn costio deg miliwn o ddoleri (costau byw wedi'u cynnwys), cynlluniwch pa weithgareddau fydd yn cynhyrchu'r incwm hwnnw ac yn arbed yn y 30-40 mlynedd nesaf. Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch i wneud y gweithgareddau hynny? Yna mae'n eich arwain at nod tymor canolig gwahanol.

Pa hyfforddiant, profiad, addysg y byddech chi a'ch priod eu hangen i ennill y sgiliau hynny. Yna mae'n arwain at nod mwy tymor byr. Ble byddwch chi'n byw yn y cyfamser? Faint all ei ennill, ei wario, a'i arbed wrth fyw bywyd penodol?

Rinsiwch ac ailadroddwch nes i chi gyrraedd pwynt lle rydych chi eisoes yn barod i wneud y cam nesaf. Gan dybio eich bod wedi cynllunio'r cyfan gyda'ch partner, mae gennych nawr nod cwpl realistig ac ymarferol y dylai unrhyw berthynas ddifrifol ei gael.

Ranna ’: