Sut i Ddyddio Eich Gwraig: 25 Syniadau Rhamantaidd

Cwpl pert ar ddyddiad yn arllwys gwin

Os byddwch chi byth yn teimlo bod eich priodas yn anniddorol, efallai y bydd gwybod sut i ddyddio eich gwraig ailgynnau'r sbarc yn eich priodas .

Efallai y bydd yr ymadrodd dyddio eich gwraig yn teimlo'n rhyfedd i lawer o bobl. Wedi'r cyfan, rydych chi eisoes yn briod ac wedi pasio'r cam dyddio. Fodd bynnag, fel pob perthynas, mae priodasau yn mynd yn hen ar ryw adeg.

Nid yw ond yn normal i deimlo ar wahân i'ch gilydd wrth i chi ddod yn gyfforddus neu fwyta mewn un gweithgaredd neu'r llall i ddod ymlaen â bywyd. Er enghraifft, efallai bod gennych chi yrfa lewyrchus sydd angen eich sylw.

Hefyd, pan fydd plant yn dechrau dod i mewn, bydd angen ichi neilltuo peth amser i ofalu amdanynt. Mae hyn a llawer o bethau eraill yn ddigon i dynnu eich sylw oddi wrth fod y cariad yr oeddech cyn priodi.

Waeth pa mor brysur a llethu y gallech fod gyda digwyddiadau eraill yn eich bywyd, mae angen i chi a'ch partner barhau i dyfu eich cariad. Yr ateb yw parhau i gynllunio dyddiadau gyda'ch gwraig.

Mae angen rhai syniadau dyddiad ar gyfer eich gwraig, rhai tweaks, a chreadigrwydd i ddychwelyd y sbarc yn eich perthynas. Yn yr erthygl hon, byddwn yn ymchwilio i ffyrdd o ddyddio'ch gwraig fel y gallwch chi wella'ch cariad. Yn gyfnewid, rydych chi'n dod i gofio pa mor rhywiol ac annwyl oedd eich gwraig yn arfer bod.

Nid yw mynd â'ch gwraig yn golygu esgeuluso gweithgareddau eraill - y tric yw peidio byth â rhoi'r gorau i garu'ch gwraig. Felly, beth yw'r manteision sy'n gysylltiedig â dyddio'ch gwraig?

|_+_|

5 mantais ddigyffwrdd o ddod â'ch gwraig at ei gilydd

Unwaith y byddwch wedi priodi eich partner, gall mynd ar ddyddiadau ymddangos yn ofer ac yn ddibwys. Ond does dim byd pellach o'r gwir!

Cofiwch, peidiwch byth â rhoi'r gorau i garu'ch gwraig.

Bydd dod â’ch gwraig yn ôl yn sicrhau nad yw pethau’n mynd yn ddiflas rhyngoch chi a’ch gwraig. Bydd yn cryfhau'ch bond ac yn eich cadw'n gysylltiedig â'ch gilydd. Dyma rai manteision allweddol o ddysgu sut i ddyddio'ch gwraig.

1. Mae'n annog cyfathrebu

Un o fanteision mawr dyddio'ch gwraig yw ei fod yn annog cyfathrebu cadarnhaol .

O ystyried bod y ddau ohonoch fel arfer yn brysur gyda llawer o weithgareddau, efallai na fydd gennych amser ar gyfer cyfathrebu personol. Fodd bynnag, pan fyddwch chi'n treulio noson gyda'ch gwraig yn unig, ni welwch unrhyw rwystr i gael sgwrs ddiddiwedd gyda'ch partner.

|_+_|

2. Mae'n cryfhau eich cyfeillgarwch

Mae'n bwysig dysgu sut i ddyddio'ch gwraig i gryfhau'r cyfeillgarwch sydd gan y ddau ohonoch.

Sylwch fod cyfeillgarwch a dyddio yn ddau beth gwahanol. Mae cyfeillgarwch yn gwneud i chi weld eich gwraig yn fwy na'ch partner. Yn syml, hi yw popeth i chi, a dyna beth mae dyddio'ch gwraig yn eich helpu i atgyfnerthu.

3. Mae'n atgyfnerthu ymrwymiad i'w gilydd

Mae angen sicrwydd ar bob perthynas i gadw'ch cariad mor radiant â phosib.

Pan fyddwch chi'n dal i ddyddio'ch gwraig neu'n treulio noson gyda hi, rydych chi'n ei sicrhau mai hi fydd y fenyw rywiol honno y gwnaethoch chi ei chyfarfod rai misoedd neu flynyddoedd yn ôl. Mae hynny'n adfywio ymhellach yr ymrwymiad sydd gennych i'ch gilydd a'r berthynas.

4. Mae'n gwneud eich perthynas yn ddiddorol

Mae priodasau yn wir yn mynd yn ddiflas ar ryw adeg. Pam? Mae hynny oherwydd bod y rhan fwyaf o bobl yn rhoi'r gorau i wneud y gweithgareddau a wnaeth eu cyfnod dyddio yn hwyl.

Er enghraifft, wrth ddyddio, mae gennych lawer o syniadau dyddiad ar gyfer eich gwraig, ond rydych chi'n anghofio'r pethau hyn mewn priodas oherwydd bod gennych chi weithgareddau eraill yn cymryd eich amser. Gyda llawer o syniadau dyddiad ar gyfer eich gwraig, eich perthynas yn dod yn fwy hwyl a chyffrous.

|_+_|

5. Mae'n caniatáu ichi ymlacio

Fel y dywedwyd yn gynharach, mae gyrfaoedd, plant, a chyfrifoldebau eraill yn aml yn defnyddio cyplau. Mae treulio noson gyda'ch gwraig, er enghraifft, yn caniatáu ichi gysylltu â'ch gwraig. Mae'n mynd â chi i ffwrdd o'ch amgylchedd arferol i le newydd lle gallwch chi ddod yn agored i niwed gyda'ch gilydd eto.

Pa mor aml y dylech chi ddyddio'ch gwraig?

Mae'r nifer o weithiau y byddwch chi'n dyddio'ch gwraig yn dibynnu'n llwyr arnoch chi a'ch partner. Os ydych chi am gynnal twf a chysylltu â'ch gwraig, mae'n bwysig cael syniadau dyddiad ar gyfer eich gwraig. Fodd bynnag, y cwestiwn yw: pa mor aml y dylech chi ddyddio'ch gwraig? Bob dydd? Wythnosol? Neu'n fisol?

Wrth ddysgu sut i ddyddio'ch gwraig, cofiwch ei wneud yn weithgaredd cyson. Mae'n well ystyried eich amserlenni fel ei fod yn rhywbeth yr ydych chi a'ch gwraig yn edrych ymlaen ato.

Cwpl yn dewis planhigion mewn potiau

Cofiwch sut yr oeddech yn gyffrous am eich dyddiad cyntaf gyda'ch partner, dylai eich syniadau dyddiad gyda'ch gwraig roi'r un teimladau i chi. Po fwyaf aml y byddwch chi'n creu atgofion cariadus gyda'ch gilydd, y cryfaf fydd y cwlwm yn eich perthynas. Y cyfan sydd ei angen yw gwneud yr un ymdrech ag y gwnaethoch chi wrth ddêt.

Waeth pa mor brysur ydych chi, sicrhewch eich bod yn trafod ac yn cynllunio gyda'ch gwraig. Os yw unwaith yr wythnos yn ymddangos yn ormod, gallwch ei wneud unwaith neu ddwywaith y mis. Gwybod sut i ofyn i'ch gwraig am ddyddiad a chreu syniadau ar gyfer dyddio'ch gwraig.

25 syniad ar gyfer dod o hyd i'ch gwraig

Ail-lifwch y rhamant a'r hud i'ch priodas trwy wneud ymdrech i gryfhau'ch cwlwm priodas. Gwnewch bethau'n gyffrous i chi a'ch priod trwy roi cynnig ar bethau newydd a gwneud eich perthynas yn flaenoriaeth gyson.

Dyma rai syniadau y gallwch eu defnyddio i ddysgu sut i ddyddio'ch gwraig:

1. Ewch am dro gyda'ch gilydd

Un o'r syniadau mwyaf syml ar gyfer dyddio'ch gwraig yw mynd am dro. Nid yw'r syniad hwn yn cynnwys cynllunio na gwariant arbennig. Cymerwch olwg ar eich cymdogaeth i weld lle addas lle gallwch gerdded gyda'ch gilydd a siarad.

Er enghraifft, os arhoswch yn agos at draeth neu unrhyw gorff dŵr, gallwch gerdded gyda'ch gilydd ar hyd yr ymylon. Gall yr olygfa o'r dŵr eich tawelu a'ch gofidio wrth ganolbwyntio ar eich partner.

2. Anfon ei blodau

Mae anfon blodau bob amser wedi bod yn ystum mawr pan fyddwch chi'n ddryslyd ynghylch sut i ddyddio'ch gwraig. Ymchwil yn dangos bod cysylltiad rhwng blodau a phobl y gallwch chi ei ddefnyddio er mantais i chi.

Nid oes rhaid i chi anfon y blodau ati yn y gwaith o reidrwydd. Gallwch ei anfon hyd yn oed os yw'r ddau ohonoch gartref.

Pâr hapus hŷn ar ddêt

Credwch fi, bydd wyneb eich gwraig yn goleuo pan fydd hi'n derbyn tusw wrth lanhau'r tŷ neu'n brysur yn gweithio ar ei gliniadur.

3. Gofynnwch iddi fod eich dyddiad

Os ydych chi eisiau gwybod sut i ddyddio'ch gwraig, dechreuwch trwy ofyn iddi fod yn ddyddiad i chi. Dylid cyflawni'r weithred hon yn ddirybudd.

Er enghraifft, gallwch chi sleifio i fyny ar eich gwraig wrth lanhau yn y gegin a phenlinio. Yna, gofynnwch yn dyner, Darling, ai chi fydd fy dyddiad? Bydd hynny'n gwneud ei diwrnod ac yn gwneud iddi edrych ymlaen at y dyddiad.

|_+_|

4. Ailymweld â'r lle cyntaf i chi gyfarfod

Ffordd arall o gysylltu â'ch gwraig yw ymweld â'r lle cyntaf y gwnaethoch gyfarfod. Hefyd, gall y lle hwn fod yn lleoliad lle cawsoch eich dyddiad gyntaf.

Er enghraifft, efallai y byddwch yn gofyn iddi baratoi i ymweld â lle gyda'ch gilydd y mis nesaf. Dywedwch wrthi am wisgo'n rhywiol a gwylio ei gwên fel plentyn bach.

5. Cysuro hi

Wel, os ydych chi'n meddwl bod angen i chi wneud rhywbeth arwyddocaol cyn dyddio'ch gwraig, efallai eich bod chi'n anghywir. Un o'r syniadau dyddiad rhyfeddol gallwch geisio ar hyn o bryd yw tawelu meddwl eich gwraig o'ch cariad.

Gallwch wneud hyn drwy ei chofleidio pan fydd yn ei ddisgwyl leiaf a sibrwd rhai geiriau melys yn ei chlustiau. Hefyd, gallwch chi anfon neges destun ati, gan sicrhau bod y geiriau'n dod yn uniongyrchol o'ch calon.

6. Ychwanegwch ychydig o gwrteisi

Mae'n arferol dangos rhywfaint o gwrteisi i'ch gwraig tra'ch bod chi'n dyddio. Gall y rhain gynnwys dal y drysau iddi, dal ei chot, ac agor drysau’r car iddi.

Ar ôl priodi, efallai eich bod wedi anghofio'r ystumiau cwrtais a wnaethoch o'r blaen. Nawr eich bod am ddyddio eich gwraig ceisiwch ei ymgorffori yn eich gweithredoedd.

7. Prynwch ei hanrhegion

Ar wahân i flodau, pryd oedd y tro diwethaf i chi brynu anrheg i'ch gwraig?

Nid oes rhaid i'r anrheg a roddwch iddi fod yn ddrud. Erbyn hyn, fe ddylech chi nabod eich gwraig a'r pethau bach mae hi'n eu mwynhau. Defnyddiwch y mewnwelediad hwn pan fydd Ar hap yn prynu un o'r anrhegion hyn iddi ac yn ei rhoi iddi tra mae'n gwylio ei hoff sioe deledu neu ddim ond yn napio.

|_+_|

I ddysgu mwy am effaith rhoi a derbyn anrhegion, gwyliwch y fideo hwn:

8. Coginiwch i'ch gwraig

Mae'r syniad dyddiad penodol hwn ar gyfer eich gwraig ar gyfer y rhai sydd prin byth yn cymryd rhan mewn gweithgareddau cegin. Mae coginio i'ch gwraig yn weithred o gariad y mae llawer o ferched yn ei werthfawrogi. Sicrhewch fod y pryd yn wahanol i'ch prydau arferol.

Ceisiwch googlu ryseitiau neu brydau newydd i'w gwneud yn fwy diddorol.

9. Mynychu priodas gyda'ch gilydd

Un o'r syniadau dyddiad gorau i'ch gwraig, a'r ffordd orau o ailgynnau'ch cariad yw mynychu parti priodas gyda'ch gilydd. Mae priodas yn ymwneud â dathlu cariad. A chyda'r gweithgareddau hyfryd sy'n gysylltiedig ag ef, rydych chi'n sylweddoli cymaint rydych chi'n caru neu'n colli'ch gwraig.

Mae hefyd yn llwybr i hel atgofion ar ddiwrnod eich priodas a beth mae'n ei olygu i'r ddau ohonoch. Gall nostalgia fod yn ffrind i chi pan fyddwch chi'n dysgu sut i ddyddio'ch gwraig.

10. Rhestrwch y pethau rydych chi'n eu caru am eich gwraig

Mae gennym ni i gyd ein diffygion, a gall canolbwyntio arnyn nhw fragu casineb at ein gilydd. Hyd yn hyn, eich gwraig, gwnewch restr o'r pethau rydych chi'n eu caru amdani ar ddalen o bapur. Yna, llithro'r nodyn i'w bwrs lle gallai ddod o hyd iddo'n gyflym.

Geiriau o werthfawrogiad yw'r pethau syml hynny a all eich helpu ar eich llwybr i ddysgu sut i ddyddio'ch gwraig.

11. Ysgrifennwch lythyr caru

Efallai y byddwch chi'n teimlo nad yw llythyrau caru ar gyfer plant neu bobl sy'n sownd â'r model dyddio traddodiadol. Fodd bynnag, gallwch ddysgu i ennill dros eich gwraig eto gyda llythyr caru.

Llythyrau cariad yw a elfen rhamant glasurol a all wella'ch gêm wooing pan fyddwch ar y llwybr i ddysgu sut i ddyddio'ch gwraig.

Cofiwch yr amseroedd hynny y gwnaethoch chi ysgrifennu llythyrau caru at rywun arbennig. Yr oedd dy eiriau wedi eu gweu â diniweidrwydd, cenhedl- aeth, ac ymwybyddiaeth eglur. Roedd y geiriau yn syth o'ch calon. Ceisiwch wneud yr un peth nawr heb finio geiriau.

|_+_|

12. Treuliwch noson gyda'ch gwraig

Un o'r syniadau dyddio cyffredin y gallwch chi roi cynnig arno yw treulio noson gyda'ch gwraig. Er y gallai fod gennych amserlen brysur sy'n cymryd eich noson allan drwy'r amser, gwnewch yn siŵr eich bod yn trwsio noson yn unig i chi a'ch gwraig.

Cwpl pert yn edrych ar ei gilydd

Ceisiwch ddarganfod ble i fynd â'ch gwraig ar ddyddiad i wneud eich gwraig yn hapus.

13. Ymwelwch â lle newydd gyda'ch gilydd

Os ydych chi'n chwilio am ble i fynd â'ch gwraig ar ddyddiad, gallwch chi roi cynnig ar le newydd. Gall hynny fod yn lleoliad o fewn eich cyffiniau, tref newydd, neu wlad newydd.

Mae ymweld â lle newydd yn mynd â chi i ffwrdd o bopeth rydych chi'n ei wybod, ac mae'n eich helpu i ymlacio a chreu atgofion newydd gyda'ch gilydd.

14. Dechreuwch hobi newydd gyda'ch gilydd

Dylech chi a'ch gwraig edrych am a hobi newydd neu ddiddordeb gyda'i gilydd. Gall fod yr un peth ai peidio, ond sicrhewch ei fod yn weithgaredd y bydd y ddau ohonoch yn ei fwynhau. Er enghraifft, gallwch geisio chwarae gêm newydd neu greu gôl ffitrwydd newydd gyda'ch gilydd. Yna, gweithio tuag at ei gyflawni gyda'ch gilydd.

15. Rhyddha dy fis mel

Mae mis mêl fel arfer yn gyfnod o ewyllys da ar ddechrau eich priodas. Mae'n amser pan fyddwch chi'n teimlo'n fwy mewn cariad, ac mae'n arwydd o undeb gwych rhyngoch chi a'ch partner. Pam na wnewch chi ail-greu'r foment hon?

Os oes angen cynllunio ar gyfer ail-greu eich mis mêl, dylech ddechrau'r sgwrs gyda'ch gwraig cyn gynted â phosibl.

|_+_|

16. Treuliwch amser ar eich pen eich hun gyda'ch gwraig

Hyd yn oed os yw llawer o weithgareddau yn eich bywyd yn eich llethu, ffordd wych o ddyddio'ch gwraig yw cael amser ar ei phen ei hun gyda hi yn y tŷ. Gall hynny fod awr cyn mynd i'r gwely neu'n gynnar yn y bore. Nid oes yn rhaid i chi wneud llawer yn eich amser mi. Dechreuwch trwy ymgorffori cofleidio, chwarae gemau, ac ati.

17. Gwnewch ben-blwydd eich gwraig yn gofiadwy

Mae gwybod sut i ddyddio'ch gwraig yn cynnwys gwneud ei phen-blwydd yn arbennig. Nid yw cofio y diwrnod hwn yn unig yn ddigon; mae'n rhaid i chi hefyd ei wneud yn agos ac yn arwyddocaol iddi. Diolch byth, mae gennych 11 mis cyfan i gynllunio ar ei gyfer.

18. Daliwch ei dwylo

Mae llawer o barau yn meddwl bod angen iddynt ollwng rhai gweithredoedd gan fod llawer o bobl yn gwybod eu bod yn briod. Nac ydw! Mae dal dwylo eich gwraig yn gyhoeddus yn un o’r ffyrdd tawel o fynegi eich cariad a rhoi sicrwydd iddi o’ch ymrwymiad.

Cwpl ar y traeth yn dal eu dwylo

19. Darllenwch lyfrau a thrafodwch gyda'ch gilydd

Prynwch lyfr sy'n byw ar un o hoff ffilmiau eich gwraig a thrafodwch. Mae gwneud hyn hefyd yn un ffordd i'r ddau ddileu straen a thynnu'ch meddwl oddi wrth weithgareddau eraill.

20. Ymweld â'i man geni

Un o'r syniadau dyddiad anghyffredin i'ch gwraig yw ymweld â'i man geni gyda'ch gilydd. Dyma un ffordd o ail-fyw ei hatgofion a chreu pynciau ar gyfer trafodaeth ddiddiwedd. Ar ben hynny, mae'n ffordd o adnabod eich gwraig yn fwy wrth iddi rannu atgofion ei phlentyndod gyda chi.

21. Gwnewch rywbeth arbennig i'ch gwraig bob dydd

Gwnewch eich meddwl i wneud rhywbeth arbennig i'ch gwraig bob dydd. Efallai ei bod yn ymddangos y byddwch chi'n rhedeg allan o syniadau ar gyfer eich gwraig fel hyn, ond ni fyddwch chi'n gwneud hynny. Meddyliwch am bethau a fydd yn gwneud iddi wenu neu ddweud diolch bob dydd.

Ewch ati bob dydd gyda'r meddwl hwn, a byddwch yn gweld pa mor hawdd ydyw. Er enghraifft, gallwch chi wneud y prydau ar y penwythnos, golchi dillad, gosod y gwely, neu drefnu ei dillad.

22. Dawnsiwch gyda'ch gilydd yn y nos

Ffordd arall o ddal i ddod at eich gwraig yw dawnsio gyda'ch gilydd. Dechreuwch trwy ddewis cân ramantus gyda'ch gilydd, addurnwch eich ystafell fyw neu unrhyw ystafell, daliwch eich gilydd, a dawnsio. Bydd hynny'n ychwanegu at archif o atgofion gwych sydd gennych eisoes.

23. Ewch i'r sinema gyda'ch gilydd

Gall noson ddyddiad gyda'ch gwraig hefyd fod ar ffurf dyddiad sinema. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n dewis ffilm sydd wedi'i hamserlennu ar gyfer y noson fel y gallwch chi dreulio noson gyda'ch gwraig. Hefyd, dylai’r ffilm fod yn un y gwnaeth y ddau ohonoch gytuno arni, fel nad yw unrhyw un yn diflasu.

Cwpl ifanc yn y sinema

24. Ewch ar y siglen gyda'ch gilydd

Yn gyffredinol, mae oedolyn yn llawn cyfrifoldebau a gweithgareddau sy'n gwneud i chi anghofio cael hwyl. Os nad oes gennych chi siglen yn eich compownd, ewch i fan lle gallwch chi gael un a neidio arno gyda'ch gilydd. Mae'n ffordd i ail-fyw atgofion eich plentyndod ac ymlacio.

25. Ewch i ffwrdd oddi wrth y plant

Mae plant yn hyfryd ac yn rhan arwyddocaol o'ch teulu, ond weithiau gallant wneud i chi anghofio'ch hun. Os ydych chi eisiau gwybod sut i ddyddio'ch gwraig, dewch o hyd i ffordd i ddianc rhag y plant am ychydig.

Gallwch eu gadael yn lle eich rhieni neu yn lle eich ffrind. Y peth pwysicaf yw eich bod chi a'ch gwraig ar eich pen eich hun.

|_+_|

Casgliad

Yn gyffredinol, mae perthnasoedd yn ei gwneud yn ofynnol i'r partneriaid dan sylw wneud yr ymdrech i wneud iddo weithio. Mae priodas yn aml yn selio perthynas, ond mae'n gofyn am waith. Un ffordd o wneud i'ch priodas ffynnu yw dyddio'ch gwraig.

Mae hynny'n golygu gweithredu llawer o syniadau dyddiad ar gyfer y wraig a chreu atgofion hyfryd gyda'i gilydd. Yn benodol, mae dyddio'ch gwraig yn cynnwys gweithgareddau cyffrous i gadw'r sbarc yn eich perthynas i ffynnu.

Ranna ’: