Peidiwch â Phhriodi'r Dyn Sydd Yn Y 15 Peth Atgas Hyn

Merch Cefn Chwith Ei Gariad Ar Bont y Ddinas Cysyniad Torri i Fyny

Yn yr Erthygl hon

Efallai eich bod yn meddwl bod eich perthynas yn un wych a'ch bod wedi dod o hyd i'r partner mwyaf addas. Yna, pan fydd ef neu hi yn gofyn am gael eich priodi, efallai y byddwch yn dweud ie heb unrhyw oedi. Fodd bynnag, a ydych chi erioed wedi meddwl hynnyar ôl priodi, efallai y bydd y person yr oeddech chi'n meddwl ei fod yn anhygoel i'r gwrthwyneb yn union, gan roi eich priodas mewn perygl?Nid yw'n gyfrinach bod llawer o bartneriaid ond yn dangos eu gwir liwiau ar ôl y briodas. Dychmygwch fod yn briod â rhywun nad yw'n eich parchu ac yn eich caru neu sy'n darparu'r pethau sydd eu hangen arnoch chi. Felly, pan fydd eich partner yn gofyn y cwestiwn, sut allwch chi fod yn sicr mai ef neu hi yw'r un yr ydych yn fodlon treulio gweddill eich oes ag ef neu hi?

Rhowch ychydig o amser i gariad. Yn gyntaf penderfynwch a yw'r dyn rydych chi wedi cymryd diddordeb ynddo yn haeddu eich bywyd, cariad, ac amser ai peidio. Edrychwch ar y 15 o arferion canlynol a pheidiwch â phriodi’r dyn sydd bob amser yn gwneud y 15 peth hyn.

1. Yn rheoli pwy a welwch

Os oes gan eich partner broblem wrth i chi weld eich ffrindiau, yn enwedig y rhai o'r rhyw arall, yna dylech feddwl ddwywaith am ei briodi. Cofiwch, mae angen i chicael eich lle eich hunac mae'n rhaid eich bod chi'n gallu cyfathrebu'n agored ag eraill hefyd.

2. Yn pennu eich ymddangosiad

Os yw'ch partner eisiau i chi edrych yn union fel ei fod eisiau i chi hefyd, yna mae priodas yn na mawr. Er enghraifft, ni ddylai fod yr un sy'n pennu'r ffrog rydych chi'n ei wisgo, yr esgidiau rydych chi'n eu prynu, a'r ffordd rydych chi'n torri'ch gwallt. Nid oes angen newid i rywun ac os syrthiodd mewn cariad â chi fel y mae'n honni, yna dylai garu eich ymddangosiad hefyd.

3. Mae ganddo faterion dicter

Mae Mwg Dyn Mewn Stiwdio Yn Dod Allan O

Meddyliwch ddwywaith am briodi dyn osmae'n mynd yn ddig heb unrhyw reswm. Os oes gan eich dyn faterion dicter, yna byddwch bob amser yn nerfus o'i gwmpas.

4. Diffyg diddordeb ynoch chi

Dylech ddweud na wrth briodas os nad oes gan eich partner ddiddordeb yn eich hobïau, eich diddordeb, neu hyd yn oed eich bywyd. Partner da yw un sy'n cefnogi'r person arall yn y berthynas.

5. Nid yw'n hoff o'ch ffrindiau na'ch teulu

Tra mae'n rhan o'ch bywyd, felly hefyd eich ffrindiau a'ch teulu. Os nad yw'n eu parchu, yna nid oes ganddo barch tuag atoch chi hefyd. Mae'n arwydd nad yw'n bartner bywyd da a byddai ond yn dod â negyddiaeth yn eich bywyd.

6. Diffyg ffrindiau

Dyn Trist yn Eistedd Tu ôl i

Wrth gwrs, mae'n dda os yw'ch partner eisiau treulio llawer o amser gyda chi. Fodd bynnag, dylech hefyd feddwl pam nad oes ganddo ffrindiau.

7. Yn chwerthin arnoch chi

Os yw'ch partner yn chwerthin arnoch chi'n gyhoeddus, mae priodas yn beth mawr gan ei fod yn eithaf embaras.

8. Yn rheoli eich amser

Ailystyriwch briodi'ch partner os yw'n rheoli faint o amser rydych chi'n ei dreulio gyda ffrindiau neu deulu.

9. Yn dewis porn drosoch chi

Nid ydych chi eisiau rhywun y byddai'n well ganddo wyliopornograffina threulio amser gyda chi fel eich partner oes.

10. Celwydd cyson

Dyn A Merched yn Eistedd Ar Gwely Yn Ystafell Wely Cysyniad Priodas Ddi-ryw

Gellir cyfiawnhau a maddeu celwyddau di-nod neu fach a ddywedir er gwellhad; fodd bynnag, nid yw celwydd sy'n cael ei ailadrodd ac sy'n cael effaith negyddol ar eich perthynas hyd yn oed yn esgusodol. Yrmae perthynas yn ymwneud ag ymddiriedaethac nid yw celwydd ond yn tori yr ymddiried sydd rhwng y ddau.

11. Dim parch i'w deulu ei hun

Os nad yw'ch partner yn parchu ei deulu, yna mae siawns uchel nad yw'n eich parchu chi hefyd. Chi yw'r unigolyn rydych chi oherwydd eich teulu, ac ni allwch chi eu hanghofio. Os yw ef, am unrhyw reswm gwan, yn casáu ei deulu fel y mae ei deulu'n gwylltio, yna nid ef yw'r person iawn i briodi. Ar ôl priodi daw teulu ac ni allwch ddisgwyl i rywun ddechrau teulu os na all ymdopi â'r un sydd ganddo eisoes.

12. Dim parch at eraill

Dylech hefyd feddwl ddwywaith am briodi nad ydynt yn parchu eraill, yn enwedig y rhai sydd oddi tano, fel staff y gwasanaeth.

13. Y mae yn eich bychanu

Nid eich partner yw'r ymgeisydd delfrydol ar gyfer priodas os yw'n eich gwneud yn darged cywilydd corfforol neu foesol.

14. Yn gyson son am yr ex

Os nad yw'ch rhiant wedi anghofio ei gyn-gariad, yna mae'n debyg na fydd yn ddiffuant gyda chi. Os yw'n sôn amdani yn gyson, yna mae'n arwydd nad yw drosti, sy'n golygu na fydd yn gallu ymrwymo'n llwyr i chi.

15. Mae'n rhoi naws nad yw'r person iawn

Os ydych chi, ar lefel isymwybod, yn teimlo nad ef yw'r person y dylech chi fod yn ei briodi, yna'n syml dweud na yn lle difaru nes ymlaen. Dim ond risg fawr fyddai hynny.

Ranna ’: