Perthynas yn Gryno - Beth Sy'n Digwydd Pan Mae Cyplau Mewn Cariad

Perthynas yn Gryno - Beth Sy

Yn yr Erthygl hon

Cymerir yn ganiataol fod pawb yn naturiol am ffurfio acynnal perthnasauneu gymryd rhan mewn unrhyw fath o berthnasoedd rhamantus. Nid oes unrhyw ddosbarthiadau perthynas yn yr ysgol, mae ein rhieni eu hunain yn ddi-glem ac mae ansawdd ein rhyngweithio ag eraill yn cael ei adael i siawns.

Serch hynny, mae angen i bob un ohonom ddysgu deall ein gilydd yn well a chyfathrebu'n well. Dyma sut y gallwn fwynhau rhannu ein bywydau gyda'r rhai yr ydym yn gofalu amdanynt a deall gwir ystyr cariad mewn perthynas.

Rydym yn gynnyrch ein magwraeth.

Engrafwyd ein gwerth fel rhieni a chymdeithas ynom cyn i ni ddatblygu hunanymwybyddiaeth a barn ymwybodol. Felly, aethant i gyd yn syth i mewn i ffurfio craidd ein personoliaethau ac i bennu ein dewisiadau a'n hymddygiad.

Gydag ymwybyddiaeth, gallwn wneud ein penderfyniadau ein hunain.

Felly, nid oes yn rhaid i ni fod yn bypedau o'n magwraeth mwyach a gallwn nawr ddatblygu'r pŵer i greu ein personoliaeth, ein hymddygiad, ein bywyd y ffordd yr ydym yn dewis ei wneud.

Cofiwch, nid yw rhai pobl yn gofyn y cwestiynau hyn i'w hunain ac felly mae eu hymwybyddiaeth yn gyfyngedig ac maent yn parhau i ymddwyn yn groes i arferion, gan arwain at yr un canlyniad a bod yn 'O! Wedi synnu cymaint amdano.

Deall beth sy'n diffinio cariad mewn perthynas?

Rydyn ni'n penderfynu adeiladu perthynas â pherson oherwydd rydyn ni'n eu hoffi. Rydyn ni'n hoffi pobl sydd fel ni. Felly rydyn ni'n dod at ein gilydd ac yn symud ymlaen trwy'r berthynas gan ddisgwyl y byddant yn troi allan i fod yn union fel ni ym mhob ffordd.

Cyn i chi ei wybod, mae'r amser wedi mynd heibio, ymlyniad wedi datblygu, addewidion wedi'u gwneud ac mewn rhai achosion, mae bodau dynol bach eraill wedi'u geni. Aeth anghytundeb achlysurol heb i neb sylwi ac anghofiwyd dadl ar ôl eiliad o agosatrwydd ac angerdd.

Y llun gwir

Ond, nid yw perthynas ramantus bob amser yn wely o rosod. Ydych chi'n deall beth mae perthynas ramantus yn ei olygu? Mae gan berthnasoedd ychydig o gariad a chasineb, cytundeb ac anghytundeb, angerdd a dicter wedi'u cyfuno'n gymysgedd perffaith.

Os gall eich perthynas ramantus oroesi'r amseroedd anodd, yna mae'n amlwg bod y ddau ohonoch fel cwpl wedi datrysgwir ystyr cariad.

Felly, ymhell cyn i chi sylweddoli (neu weithiau ar ôl hir), mae'r agosatrwydd yn ymsuddo, mae tân y rhamant yn pylu yn eich perthynas a fu unwaith yn rhamantus, a'r cyfan sydd gennych ar ôl yw dau berson sydd bellach yn cydnabod mwy a mwy o wahaniaethau bach sy'n ymddangos yma. ac yna.

Mae aflonyddwch bach yn troi'n gwynion a chyda digon o amser nid yw hyd yn oed y drwgdeimlad ymhell ar ei hôl hi. Ychwanegwch at y disgwyliadau gan eich partner i gyflawni'r addewidion a wnaeth y ddau ohonoch i'ch gilydd yn ogystal â phwysau'r tasgau bob dydd, dim ond ychwanegu at y rhestr.

Ynom ni y mae'r bai ac nid yn ein perthynas ramantus.

Mae gennym ddisgwyliad cynhenid ​​​​y bydd ymddygiad ein partner yn aros yr un fath am byth.

Cofio'r hen ddyddiau da

Cofio Cofiwch, faint o feddwl ac ymdrech ychwanegol rydych chi wedi'i roi ar gyfer yr holl ddyddiadau yn eich bywyd, yn enwedig yr un cyntaf hwnnw?

Gydag amser, bydd llawer o waith plastro yn dod i ben gan y byddwch yn dychwelyd yn araf i'ch gwir hunan. Yn y berthynas rhamantus, gelwir y cyfnod hwn yn cwympo mewn cariad, yn arnofio yn y cymylau, y cyfnod mis mêl, ac ati.

Unwaith y byddwch wedi newid yn ôl i chi'ch hun eto, yn sydyn ni fydd disgwyliadau eich partner yn cwrdd, bydd dadleuon yn dilyn, a bydd drwgdeimlad yn cymryd lle cariad - Dywedwch helo i siom!

Gonestrwydd yw'r polisi gorau bob amser

Felly, bydd aros eich hun mewn unrhyw sefyllfa yn denu pobl a fydd yn eich hoffi am bwy ydych chi ac nid am bwy rydych chi'n ceisio bod. Felly, bob amser ‘Croeso Gonestrwydd’ yn eich perthynas ramantus.

Hefyd, os ydych chi’n gwneud yr ymdrech ychwanegol hon, mae’n dangos nad ydych chi’n hapus â’r ffordd rydych chi yn eich perthynas ramantus, neu efallai’n teimlo ‘dydyn ni ddim yn ddigon’ i’ch gilydd. Ac, i guddio'r anffurfiad hwn, byddwch yn ceisio rhoi gweithred ar waith. Ond, pan fyddwch wedi cynhyrfu, bydd y camddealltwriaeth yn codi. Yn fwriadol neu beidio, byddwch yn y pen draw yn twyllo'r person arall.

Felly beth ydych chi'n ei ddisgwyl o'ch perthynas ramantus gyda'ch partner? Yn amlwg, cariad a harmoni am byth bythoedd.

Nawr rydych chi'n lluosi'r perfformiad hwn â dau ac mae'n gadael ychydig iawn o le i syndod nad yw'r berthynas yn mynd i weithio allan yn union fel yr ydych wedi bwriadu.

Yma gallwn weld sut mae ymddiriedaeth a gonestrwydd yn cael eu peryglu cyn i chi hyd yn oed gwrdd â pherson arall. Yn yperthynas hirdymor, mae ymddygiad o'r fath yn amlygu ei hun fel cenfigen, twyll, a diffyg ymddiriedaeth.

Beth all bachgen neu ferch ei wneud?

1. Dod i adnabod eich hun yn well

Os nad ydych chi'n gwybod pwy ydych chi, eich anghenion a'ch dewisiadau, sut allwch chi gyflwyno'ch hun yn iawn i rywun arall? Os nad ydych chi'n cael hwyl gyda chi'ch hun, a ydych chi wir yn disgwyl i rywun arall fwynhau'ch cwmni?

2. Dysgwch i fwynhau eich cwmni eich hun

Treuliwch ychydig o amser ar eich pen eich hun ac archwiliwch eich nodau a'ch dymuniadau.

Rydyn ni'n tueddu i aros i'r rhywun arbennig hwnnw ddod â'r gorau ynom a'n caru ni'n ddiamod, ond y cyfan mae'n ei olygu mewn gwirionedd yw na allwn ni fod yn poeni (neu ddim yn gwybod sut) i ddatrys ein crychau ein hunain ac eisiau rhywun arall i wneud hynny. ei wneud i ni.

3. Byddwch yn onest gyda chi'ch hun

Adeiladwch yr ymddiriedolaethgyda chi'ch hun, dysgwch ei fynegi a gwnewch yn siŵr eich bod chi a'ch neges yn cael ei derbyn gan rywun arall yn y ffordd rydych chi'n bwriadu.

Gyda'r uchod, rydych chi'n agor sianel gyfathrebu i'ch hunan fewnol a'ch dyddiad, eich partner, eich plentyn, ac ambell berson sy'n mynd heibio.

Gwneud synnwyr o gariad a pherthnasoedd rhamantus

Mewn perthynas ramantus fwy hirdymor, pan fydd yr anghytundeb yn digwydd, bydd y gonestrwydd hwn a'r gallu i fynegi'ch hun yn caniatáu ichi nodi'ch barn ar y sefyllfa yn gyflym a deall barn eich partner.

Felly, mwynhewch gytgord a theimlwch gariad yn eich perthynas ramantus.

Ranna ’: