Pethau y Dylai Cyplau Myfyrwyr eu Hystyried Cyn Priodi

Pethau y Dylai Cyplau Myfyrwyr eu Hystyried Cyn Priodi Ar adeg pan fo'r rhan fwyaf o bobl yn gohirio priodas tan eu hugeiniau hwyr neu hyd yn oed eu tridegau cynnar, mae yna swyn penodol mewn cyplau ifanc sy'n dewis priodi yn y coleg. Ond fel unrhyw gwpl arall sy'n bwriadu clymu'r cwlwm, rhaid i barau ifanc gymryd yr amser i drafod pethau a all effeithio'n fawr ar eu perthynas yn y dyfodol.

Yn yr Erthygl hon

Mae gan gyplau myfyrwyr, mewn gwirionedd, bryderon unigryw y mae angen mynd i'r afael â nhw.

Er bod y rhestr yn hir, dyma'r pethau pwysicaf y dylai cyplau myfyrwyr eu hystyried cyn priodi.

1.Pam rydych chi eisiau priodi

Un o'r cwestiynau pwysicaf i'w ofyn cyn priodi yw pam yr hoffech chi glymu'r cwlwm yn y lle cyntaf. Pam mae pobl yn priodi? Mae hwn yn gwestiwn y gellir ei ateb mewn sawl ffordd.

Fel cwpl, dylai eich rhesymau dros briodi fod yn glir i'ch gilydd. Yn bwysicach fyth, dylai'r penderfyniad fod yn un cydfuddiannol.

Mae gwybod eich bod ar yr un dudalen yn eich sicrhau chi a'ch partner eich bod yn priodi am resymau dilys ac ar eich ewyllys rhydd eich hun.

2. Eich cynlluniau priodas

Dyma olygfa gyfarwydd: mae rhywun eisiau seremoni syml; y llall am garwriaeth afradlon. Er nad yw anghytundebau ynghylch cynlluniau priodas yn anarferol, gall rhai anghytundebau waethygu gan ddod yn rhwystr mawr neu hyd yn oed achos tor-perthynas.

Peidiwch â chymryd yn ganiataol bod eich cynlluniau priodas ynghyd â'ch cyllideb yn fanylyn bach a fydd yn datrys ei hun.

Gan y gall cost priodas roi pwysau ar adnoddau cyfyngedig, yn enwedig i fyfyrwyr sydd eto i ennill incwm llawn, mae cytuno ar eich cynlluniau priodas yn bwysig.

Nodau gyrfa ac addysg 3.Long-term

Fel myfyrwyr, rydych chi yn y cyfnod hwn lle rydych chi ar fin dechrau eich gyrfa neu ddilyn addysg bellach ar ôl graddio. Er bod gweithio tuag at nodau hirdymor yn deithiau personol pwysig, mae eich cynlluniau yn cael effaith sylweddol ar eich bywyd priodasol.

Mae dilyn gyrfa neu addysg bellach hefyd yn golygu bod yn agored i symud. Yn wir, mae cael cynlluniau gwahanol yn golygu’r posibilrwydd o symud i leoedd gwahanol.

Gwnewch hi'n bwynt cynnwys eich breuddwydion a'ch dyheadau ymhlith y pethau i'w trafod cyn priodi.

Bydd siarad am eich nodau hirdymor yn eich helpu i osod disgwyliadau am fywyd priodasol a llunio cynllun i wneud i'r berthynas weithio.

4.Lleoliad

Pwy fydd yn symud i mewn gyda phwy Fel cynlluniau hirdymor, mae’r man lle byddwch chi’n setlo i lawr yn fater arall sy’n werth siarad amdano cyn dweud eich addunedau. Pwy fydd yn symud i mewn gyda phwy? A fyddwch chi'n aros mewn tŷ neu mewn condo? A wnewch chi ddechrau gyda'ch gilydd mewn lle newydd yn lle hynny?

Mae'r rhain yn gwestiynau difrifol i'w gofyn i'ch cariad, yn enwedig gan y gall y dewis o leoliad effeithio ar eich arferion unigol.

5.Living together

Gall byw gyda’ch gilydd newid y ffordd rydych chi’n teimlo am berthynas, yn enwedig os ydych chi wedi byw mewn lleoedd ar wahân am y rhan fwyaf o’ch bywyd. Er enghraifft, gall mân quirks rydych chi'n eu gweld yn giwt fynd yn gythruddo pan fyddwch chi'n dod ar eu traws bob dydd. Mewn gwirionedd, mae brwydrau mawr weithiau'n cael eu sbarduno gan fân annifyrrwch.

Cyn cerdded i lawr yr eil, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad am eich disgwyliadau o ran byw gyda'ch gilydd, yn enwedig o ran rhannu tasgau cartref a diffinio gofod personol.

6.Cyllid

Er y gall siarad am faterion ariannol fod yn anghyfforddus, mae’n hanfodol mynd i’r afael â’r mater hwn cyn priodi.

Anghytundebau ynghylch arian yw rhai o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae perthnasoedd yn chwalu.

Osgowch y broblem hon trwy fod yn glir ynghylch eich statws ariannol personol, gwneud trefniadau ar gyfer sut y byddwch yn sefydlu cyfrifon banc a thalu biliau, a llunio cynllun rhag ofn y bydd un ohonoch neu'r ddau ohonoch yn wynebu anawsterau ariannol.

7.Plant

O'r nifer o bethau i siarad amdanynt cyn priodi, un o'r rhai pwysicaf yw eich safbwynt ar gael plant. Mae magu plant yn gyfrifoldeb enfawr, ac mae’r penderfyniad i beidio â chael unrhyw rai yn gwbl dderbyniol.

Cyn priodi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n siarad a ydych chi'n bwriadu cael plant ai peidio, gan gynnwys eich hoff ddulliau rhianta.

Bydd cael y sgwrs hanfodol hon nawr yn arbed llawer o drafferth i chi yn y dyfodol os byddwch chi'n darganfod bod gennych chi wahanol ddyheadau.

Mae pob cwpl yn breuddwydio am wynfyd priodasol, ond mae'r ffordd tuag at hapusrwydd yn llawn heriau. Gellir atal llawer o anghytundebau, dadleuon ac argyfyngau trwy siarad amdanynt cyn priodi.

Gall fod yn anghyfforddus siarad am gyllid, nodau hirdymor, trefniadau byw, a hyd yn oed cynlluniau priodas. Ond mae'r agweddau hyn ar fywyd priodasol yn codi cwestiynau i'w gofyn i gariad neu gariad. Gall codi'r pethau hyn y dylai cyplau dan hyfforddiant eu hystyried cyn priodi fod yn frawychus, ond gall mynd i'r afael â nhw nawr helpu i gryfhau'ch perthynas yn y tymor hir.

Ranna ’: