Rhesymau Gorau Pam Dynion Twyllo

Y Rhesymau Pam Mae Dynion yn Twyllo

Yn yr Erthygl hon

Nid yw unrhyw gamgymeriad yn rhy fawr i beidio â chael maddeuant mewn perthynas, ond mae anffyddlondeb yn llygru perthynas. Gall greithio'r dioddefwr am oes.Gall dioddefwr anffyddlondeb golli ei ffydd mewn cariad a gallai oedi am oes cyn mynd i berthynas. Mae gan bobl o'r fath broblemau ymddiriedaeth enfawr a allai gymryd llawer o amser i gael eu datrys.

Er nad yw anffyddlondeb wedi'i gyfyngu i ryw benodol, mae'r erthygl hon yn bwriadu canolbwyntio ar y rhesymau tebygol pam mae dynion yn twyllo.

Felly, beth allai fod y prif resymau pam mae pobl yn twyllo mewn perthnasoedd? Pam mae pobl yn twyllo pobl y maen nhw'n eu caru?

Gallai fod llawer o resymau pam mae dynion yn twyllo yn dibynnu ar eu hamgylchiadau, eu bwriad, eu dewisiadau rhywiol, a llawer mwy.

Os ydych yn ddioddefwr sy'n ystyried rhesymau drosanffyddlondeb mewn priodas, fe allech chi gael eich aflonyddu a gallwch gael meddyliau fel, a yw pob dyn yn twyllo? Neu a yw'r rhan fwyaf o ddynion yn twyllo?

Byddai'n annheg iawn labelu dynion yn unig fel twyllwyr. Nid dynion yn unig mohono, ond mae gan bob bod dynol awydd cryf am hunan-foddhad.

Ond, os yw'r angen hwn am hunan-foddhad yn fwy na'r cariad a'r agosatrwydd y mae person yn ei gael o berthynas, gall arwain at anffyddlondeb.

Felly, os ydych chi'n mynd yn ofidus gyda'r meddwl, pam mae dynion yn twyllo, darllenwch ymlaen i edrych yn agosach ar pam mae dynion yn chwilio am ddianc rhywiol y tu allan i berthnasoedd - weithiau hyd yn oed perthnasoedd maen nhw'n eu coleddu.

Ysgogiad di-rwystr

Efallai y byddwch chi'n meddwl, pam mae dynion yn twyllo os ydyn nhw'n caru chi.

Weithiau, nid oes unrhyw reswm rhesymegol pam mae dynion yn twyllo. Weithiau, mae'r sefyllfa'n golygu bod dynion yn cael carwriaeth ar sail ysgogiad neu gyfle hudolus yn unig.

Mae unrhyw ddyn sy'n mynd i'r gwaith yn debygol o dreulio mwy o amser i ffwrdd oddi wrth briod neu berson arwyddocaol heblaw gyda nhw. Os byddan nhw'n gweithio'n agos gyda phobl eraill sy'n ddeniadol iddyn nhw yn y pen draw, yna fe all cyfleoedd godi gall hynny demtio hyd yn oed y partner mwyaf cariadus.

Wrth gwrs, nid yw’r ffaith fod yna gyfle yn golygu y dylai dyn gael ei orfodi i ‘crafu’r cosi.’ Bydd gweithredu ar adegau bron bob amser yn ymwneud â ffactorau cyfagos.

Pe bai cyfle yw'r unig allwedd, yna mae'n debyg na fyddai un berthynas nad oedd yn cynnwys rhywfaint o gymhlethdod a oedd yn osgoi monogami.

Mae infatuation yn naturiol. Ond, gallai gwybod rhywbeth am y sbardunau posibl lle mae cyfle’n troi at weithredu helpu i leihau’r duedd i grwydro.

Anghenion rhywiol heb eu cyflawni

Anghenion rhywiol heb eu cyflawni

Diffyg rhyw gartref,gall naill ai mewn mynychder neu ymataliad tymor hwy, yn ddiau yrru dyn i geisio mwy o gyflawniad corfforol yn rhywle arall. Dyma un o'r rhesymau mwyaf cyffredin pam mae dynion yn twyllo.

Mae pleser pur cyfarfyddiadau rhywiol mor bwerus fel bod astudiaethau anifeiliaid a dynol wedi datgelu bod rhyw yn cael blaenoriaeth dros fwyd a phryderon am iechyd. Fel y cyfryw, gall yr ysfa am ryddhad rhywiol ddod yn llethol mewn gwactod .

Gall unrhyw gyfle fod yn offeryn maddeuant. Gall y dynion sy'n twyllo gyfiawnhau eu hunain yn hawdd, Wel, nid wyf yn cael dim gartref.

Dyma un o'r esgusodion hawdd a wneir gan wŷr priod sydd yn twyllo, i geisio pleser mewn man arall. Ond, beth os nad yw'n dod i ben gydag un cyfarfyddiad rhywiol? Beth os bydd y dyn yn ceisio fwyfwy? Gallai fod yn ddiddiwedd!

hwnymddygiad rhywiol gorfodolyn sicr yn arwydd o broblem fwy arwyddocaol y mae angen efallai ei datrys trwy gymryd cymorth cwnsela neu therapi proffesiynol.

Undonedd mewn perthynas

Undonedd mewn perthynas

Mae telerau ar gyferbeth sy’n gyfystyr â ‘diflastod’ mewn perthynas barhaus, megis y cosi saith mlynedd. Y syniad yw, ar ôl saith mlynedd, aperthynas unweddogyn cyrraedd pwynt lle mae partneriaid yn dueddol o grwydro.

Felly, beth mae dynion priod eisiau gan faterion? Wedi'r cyfan, pam mae dynion yn twyllo!

Gall anffyddlondeb gael ei achosi gan gynefindra syml ac undod yng nghyfarfyddiadau rhywiol cwpl, neu hyd yn oed fel ymdeimlad o antur, awydd am amrywiaeth, neu chwilfrydedd plaen. .

Os gwneir pob cyfarfyddiad yn y swydd genhadol ddydd Sadwrn am 10 o'r gloch, wedi i'r plant fyned i'w gwelyau, fe allai fyned yn hen.

Os yw cwplcyfathrebiadau wedi datgysylltuar y pwnc o gyfarfyddiadau rhywiol ac mae'r dyn wedi ymroi i arsenal rhithwir y pornograffi sydd ar gael a hoffai roi cynnig ar rai amrywiadau nad ydynt ar y fwydlen, gallai'r ysfa i brofi 'ychydig mwy' wthio partner sydd fel arall yn gadarn i chwilio am amrywiaeth.

Mae’n bosibl bod saith mlynedd yn nodi’r pwynt lle nid yn unig y mae perthynas yn tueddu i ddod yn gyffredin, ond hefyd pan fydd cynefindra yn golygu bod cyflwyno rhywbeth newydd yn ymddangos yn amhosibl.

Gwyliwch y fideo hwn ar gyfer ailfeddwl anffyddlondeb.

Dial ar eu partner cynradd

O'r holl resymau erchyll i'w canfod dros ddatgysylltu â phartner er mwyn antur rhywiol, mae'n debyg mai dicter yw'r gwaethaf pam mae dynion yn twyllo.

P'un ai'r nod yw dod yn ôl at rywun arall arwyddocaol neu deimlo'n bell oherwydd dros drofflachio mewn tymer, nid oes dim mor ddi-flewyn-ar-dafod ac affwysol â gweithredu mewn dicter.

Fodd bynnag, mae'n digwydd. Ni chaiff y gofid aruthrol sy'n dilyn byth ei adennill. Tra ei fod yn ymwneud yn fwy â bwyd na rhywioldeb, mae'r ymadrodd eiliad ar y gwefusau, oes ar y cluniau. Bydd dyn sy'n cael ei symud i gyfle gan dicter yn aros ar y profiad am oes.

Yn y tymor hir, efallai y bydd y dyn sy'n twyllo yn difaru'r hyn y mae wedi'i wneud, yn canfod ei fod yn llestr gwag, ac yn dod i barchu eu partner â pharch o'r newydd. Fodd bynnag, mae iachâd yn debygol o fod yn boenus.

Gall bod yn agored gyda’ch partner, parodrwydd i archwilio, dyfeisio, cyfaddawdu, a newid amharu ar rywfaint o’r awydd i fanteisio ar y cyfle. Cydnabod bregusrwydd adeall eich partnergall brofi i fod yn bopeth sydd ei angen i osgoi llychwino twyllo.

Ranna ’: