Goroesi Priodas Ar ôl y Cyfnod Mis Mêl

Goroesi Priodas Ar ôl y Cyfnod Mis Mêl Mae cyfnod y mis mêl yn amser gogoneddus gyda chipolwg ar y cyd, yn cwympo yn y dalennau, ac yn darganfod ei gilydd. Rydych chi'n teimlo'n hollol feddw ​​mewn cariad. Mae dechrau eich priodas bob amser yn ogoneddus, ac mae'n debyg eich bod chi'n teimlo y gall eich cariad goncro unrhyw beth! Mae cam y mis mêl yn teimlo y bydd yn para am byth. Fodd bynnag, dim ond hynny yw cyfnod y mis mêl - cyfnod. Mae'n mynd heibio. Yn anffodus, dyna'r realiti caled, a rhaid ichi ei wynebu yn gynt nag yn hwyrach.

Mae'r rhan fwyaf o gyplau heddiw yn disgwyl y realiti hwn, ond i rai, mae'n dal i fod yn gysyniad anodd ei ddeall. Mae terfyn amser i faint o sgwrsio, cerddoriaeth, clebran, arferion a chusanau y gallwch chi eu cymryd. Mae'r teimladau hyn yn heneiddio'n fuan.Nid oes unrhyw berthynas yn berffaith am byth, mae yna rannau creigiog bob amser ond mae'n bwysig peidio â gorlethu'r cyfnodau hyn ac edrych ar bopeth yn wrthrychol. Mae hyn yn wir nid yn unig am briodas ond hefyd perthnasoedd. Mae'r dechreuadau bob amser yn benysgafn ac yn ddwys nes i realiti ddod i mewn. Bydd y rhan fwyaf o barau'n cofio'n annwyl y teimladau a ddechreuodd gyda llond bol ac a ddaeth i ben mewn cariad. Ar ôl i chi ddatgan eich teimladau, daw'r cynnig ac yn y pen draw y briodas. Yn fuan iawn daw cyfnod y mis mêl i ben, a gall pwysau’r briodas deimlo ei fod yn eich dal i lawr.

Gall priodasau fod yn hapus a boddhaus. Ond mae gan bob priodas rai cyfnodau creigiog - swynion y gall rhai eu gweld fel lladdwr posibl perthynas, ond trwy amynedd, cariad a dealltwriaeth gallwch achub eich perthynas.

Gadewch inni edrych ar sut y gallwch chi oroesi eich priodas unwaith y bydd cyfnod y mis mêl yn diflannu.

Byddwch yn ymwybodol o'r arwyddion:

Mae yna lawer o beryglon yn y cyfnod mis mêl a all fod yn arwyddion. Os sylweddolwch eich bod chi'n diflasu'n gyflym iawn neu os oes gan eich partner fwy o ddiddordeb mewn gwylio'r teledu na threulio amser gyda chi, peidiwch â theimlo'n syth bod eich priodas yn cwympo. Dyma'r gosodiad realiti. Nid oes unrhyw un yn berffaith - chi na'ch priod. Gall y quirks bach hyn ymddangos yn ddigrif nawr, ond yn y dyfodol, ni fydd cymaint o bwys arnyn nhw. Cofiwch beidio ag ymladd na dadlau dros bob peth bach.

Dysgwch i ddewis a dethol pa bwyntiau sy'n derfynau anodd a pha rai y gellir eu hanwybyddu. Nid yw gwylio'r teledu, byrlymu'n uchel, neu adael y cwpanau ar y bwrdd coffi yn rhesymau digon da i dorri'ch priodas neu ddychmygu ei fod yn cwympo. Peidiwch â chael eich camarwain gan y materion bach hyn. Siaradwch â'ch priod am y problemau hyn a gweld sut y gall y ddau ohonoch fynd i'r afael â nhw gyda'ch gilydd.Cyfathrebu yw'r allwedd i briodas lwyddiannus.

Rhesymoli pam eich bod wedi cynhyrfu:

Mae angen ichi blymio'n ddwfn i'ch cydwybod a rhesymoli'ch materion. Darganfyddwch pa agweddau rydych chi'n anghyfforddus â nhw a pham maen nhw'n eich poeni cymaint. Beth yn union yw'r broblem go iawn? Peidiwch â galaru colli'r cyfnod mis mêl perffaith. Yn lle hynny, canolbwyntiwch ar sut rydych chi'n myndtrwsio'r problemau. Ceisiwch osgoi cynhyrfu am bob digwyddiad. Nid yw priodas yn hawdd. Siaradwch â'ch priod am y teimladau hyn yn fanwl a chyda phen hamddenol a thawel. Ni fydd mynd yn ddig ac yn ofidus yn datrys unrhyw beth.

Byddwch yn effro iawn i'ch disgwyliadau. Os ydych chi wedi adeiladu ffantasi am y partner perffaith, byddwch chi'n mynd i gael syrpreis cas. Gwnewch nodyn meddwl am yr holl bethau sy'n eich arwain i gredu bod eich partner wedi newid. Sefydlu safonau newydd sy'n cydymffurfio â'r newidiadau yn eich partner. Rhaid i chi fod yn amyneddgar gyda chi'ch hun a'ch priod i wneud i'ch priodas weithio.

Rhesymoli pam eich bod wedi cynhyrfu

Gosod ffiniau:

Gan fod hwn yn gyfnod trosiannol o'r mis mêl i fywyd priodasol, mae'n siŵr y bydd pethau da a drwg. Mae angen i chi fod yn glir iawn ynghylch ffiniau eich perthynas. Deall a gweithio gyda'r trawsnewidiad hwn yn hytrach nag yn ei erbyn.Cyfathrebu'n agoreda heb unrhyw amheuon gyda'ch priod. Er y gwyddoch, efallai y bydd eich partner yn rhannu'r un pryderon. Ni fyddwch yn gwybod sut i fynd i'r afael â nhw nes na fyddwch yn siarad am y ffiniau a'r materion hyn gyda'ch gilydd.

Gwnewch restr o'r holl bethau y mae angen ichi roi sylw iddynt. Gwnewch yn siŵr eich bod chi'n trafod eich emosiynau ynghyd â'r pethau nad ydych chi'n eu hoffi. Gall ffiniau fod yn gorfforol yn ogystal ag yn emosiynol. Siaradwch â'ch gilydd yn syth, ymlaen llaw ac osgoi siarad mewn posau. Cynnal cyswllt llygad trwy gydol y drafodaeth a deall ffiniau eich gilydd a'u parchu. Cofiwch fod y ddau ohonoch wedi dewis priodi a dechrau eich bywydau gyda'ch gilydd.

Nid yw byth yn hawdd gwneud i briodas weithio. Mae'n anoddach pan fo'r trawsnewidiad o'r cyfnod mis mêl i'r cyfnod priodas. Cofiwch y rhesymau y cytunodd y ddau ohonoch i fyw gyda'ch gilydd a phriodi. Byddwch yn onest, yn dryloyw, a siaradwch o'ch calon. Bydd mynd i'r afael â'r materion hyn a siarad amdanynt yn agored yn eich helpu i ailadeiladu eich priodas a sicrhau eich dyfodol.

Ranna ’: