Arbed Eich Priodas Cyn Cychwyn - Adolygiad o Lyfr y Mae'n Rhaid Ei Ddarllen

Arbed Eich Priodas Cyn Cychwyn - Adolygiad o Lyfr y Mae

Yn yr Erthygl hon

Nid oedd sgyrsiau am faterion priodas bob amser yn gyffredin. Yn bennaf, roedd pethau'n cael eu rhagdybio'n hollol iawn rhwng y cwpl.Dros y degawdau diwethaf, mae natur priodas wedi newid.

Wrth inni symud ymlaen, mae llawer o faterion bellach yn cael eu trafod yn agored, sy’n arwydd da.

Heddiw, rydym yn sôn am trais domestig, cam-drin meddyliol a chorfforol.

Mae hyn hefyd wedi arwain at lawer o barau yn ceisio cyngor ar bynciau ‘sut i achub eich priodas’.

Mae'r erthygl yn dod â chi Arbed Eich Priodas Cyn iddo Ddechrau – adolygiad o lyfrau ac yn ateb y cwestiwn a fydd cael y llyfr hwn ar y silff yn gwneud unrhyw wahaniaeth i'ch bywyd priodasol.

Mae'n werth darllen ar gyfer cyplau sy'n chwilio am gyfun paratoi priodas rhaglen sydd wedi’i dylunio’n benodol i’w helpu i ddeall y cynnydd a’r anfanteision mewn perthynas, goresgyn heriau priodasol a mwynhau gwobrau priodas lwyddiannus.

Beth yw'r cwestiynau mae'r llyfr yn mynd i'r afael â nhw?

  1. Mythau o briodas gyda gonestrwydd
  2. Adnabod eich steil cariad
  3. Datblygu'r arfer o hapusrwydd
  4. Gallwch chi ddweud beth rydych chi'n ei olygu a deall yr hyn rydych chi'n ei glywed
  5. Pontio'r bwlch rhwng y rhywiau
  6. Sut i ymladd ymladd da?
  7. Ydych chi'n ddau ffrind enaid go iawn?

Nawr, gadewch i ni siarad yn fanwl am y pynciau a drafodir yn y llyfr, Arbed eich priodas cyn iddi ddechrau.

1. Gonestrwydd a myth priodas

Mae bob amser yn cael ei awgrymu, i fod yn onest mewn priodas.

Fodd bynnag, mae pethau'n wahanol pan gaiff ei wneud mewn gwirionedd. Mae gonestrwydd mewn priodas yn anodd ei gyflawni.

Yn ymarferol, ni ellir cyflawni gonestrwydd mewn priodas.

Bydd gan bob cwpl gyfrinach ddiniwed, sy'n hollol iawn nes nad yw'r gyfrinach yn difrodi'ch perthynas.

Ni ddylech guddio pethau a all ddifetha'r cydweithio hardd a rhoi pethau ar y dibyn.

Mae'n angenrheidiol eich bod chi'n ceisio bod mor onest â phosib mewn perthynas. Gall deall y wybodaeth sensitif hon eich helpu i achub eich priodas.

2. Adnabod eich arddull cariad

Mae gan bob cwpl eu steil cariad eu hunain a iaith cariad .

Mae’n bosibl cryfhau sylfaen eich partneriaeth briodasol hirdymor cyn priodi.

Trwy ddarganfod ein gilydd arddull cariad byddwch yn gallu arddangos eich ffordd o garu eich partner a derbyn cariad oddi wrthynt yn y ffordd fwyaf cydnaws.

Pan fyddwch chi'n dyddio neu hyd yn oed mewn cyfnod o adnabod eich gilydd, mae bob amser yn well siarad am eich dewisiadau a'ch gofynion.

Bydd hyn yn eich arbed rhag llawer o bethau annisgwyl ac embaras digroeso pan fyddwch chi'n byw gyda'ch gilydd.

Ar ben hynny, os yw'r materion yn ddifrifol, a'ch bod yn ofni dieithrio, yna gallwch chi ymgynghori ag arbenigwr a gwna bethau'n glir a chryfhau dy gariad.

Trwy lywio'r math o gariad ydym ni, mae'n dod yn hawdd llenwi'ch perthynas â hapusrwydd a chyflawniad.

3. Datblygu'r arferiad o hapusrwydd

Sut i achub eich priodas? Wel, mae'n bwysig cael arferiad o hapusrwydd.

Argymhellir eich bod yn datblygu arferiad o hapusrwydd pan fyddwch yn priodi. Y rheswm yw, fel cwpl bydd gennych chi ddiwrnodau caled yn eich bywyd, ond dylech chi hefyd ddysgu bod yn hapus â phresenoldeb eich gilydd.

4. Cyfathrebu clir i osgoi unrhyw ddryswch

Cyfathrebu clir i osgoi unrhyw ddryswch

Mae cyfathrebu yn chwarae rhan hanfodol mewn perthynas, ond dweud yn union beth rydych chi'n ei olygu a deall yr hyn rydych chi'n ei glywed yw'r peth pwysicaf.

Yn aml, rydym yn methu â gwneud i ni ein hunain ddeall neu fethu â deall yr hyn y mae eraill yn ei ddweud.

Mae hyn yn arwain at ddryswch a gall arwain at ddifrifol problemau mewn priodas . Felly, dysgwch gyfathrebu'n dda os ydych chi am achub eich priodas cyn iddi ddechrau. Cofiwch, cyfathrebu yw'rallweddol i unrhyw briodas lwyddiannus.

Gwyliwch y fideo hwn i ddysgu sut y gall cyfathrebu da achub eich priodas:

5. Pontio'r bwlch rhwng y rhywiau

Nid yw’r frwydr bwlch rhwng y rhywiau wedi’i chyfyngu i’r gweithle, ond mae mewn priodas hefyd.

Mae angen newid y traddodiad oesol sy'n rhoi merched yn y gegin ac yn disgwyl i ddynion weithio y tu allan. Heddiw, mae'n bwysig bod cymdeithas yn agor i fyny i'r ffaith y gall dynion goginio a gwneud tasgau domestig, a menywod yn gallu mynd allan i ennill bara.

Yn fwy na chymdeithas, dylai cyplau addasu i'r newid a'i groesawu yn eu bywydau.

Dylent rannu'r cyfrifoldebau yn gyfartal fel y gallant gael a priodas hapus .

6. Ymladd yr ymladd da

Bydd gwrthdaro yn digwydd ym mhob perthynas.

Fodd bynnag, mae rhai cyplau yn gallu aduno'n fuan ar ôl hynny ac mae rhai yn methu â'i adael ar ôl. Mae hyn oherwydd eu bod wedi methu â deall pwysigrwydd ymladd y frwydr dda.

Fel cwpl, rhaid i chi gadw un peth mewn cof bod ymladd weithiau'n arwydd o anghenion heb eu diwallu mewn perthynas. Rhaid i chi ddysgu gwerthfawrogi hoffterau, cas bethau a gwahaniaethau eich gilydd. Mae ymladd perthnasoedd yn normal ac yn iach, rydych chi'n dysgu sut i wneud hynny llywio gwrthdaro mewn ffordd iach .

7. A ydych yn wir gymar enaid

Mae pawb eisiau cymar enaid go iawn.

Fodd bynnag, y broblem yw, nid yw pawb yn siŵr a ydyn nhw wedi dod o hyd i bartner gwirioneddol gydnaws. Mae’n her ac a dweud y gwir, does dim ateb pendant iddi.

Felly, mae'n rhaid i chi wirio ychydig o bethau.

Yn gyntaf, mae'r partner yn deall ac yn barod i'ch clywed chi, heb siarad drosoch chi.

Rhaid i'r partner eich cefnogi ym mha bynnag ffordd bosibl. Rhaid i'ch priod sefyll wrth eich ymyl mewn da a drwg. Mae'r pethau bychain hyn yn sicr yn gwneud bywyd yn werth ei fyw.

Mae'r llyfr, Arbed eich priodas cyn iddo ddechrau, yn gwasanaethu fel cwrs cwnsela cyn priodi ar gyfer cyplau sydd newydd ymgysylltu neu hyd yn oed ar gyfer cyplau sy'n bwriadu lefelu eu perthynas i'r cam nesaf.

Nid yw’n drwm ac mae’n mynegi’r problemau a’r problemau cyffredin y mae cyplau yn eu hwynebu mewn priodas. Mae'r llyfr Arbed eich priodas cyn iddi ddechrau, yn awgrymu pob ffordd bosibl o oresgyn heriau priodasol ac yn arwain cyplau ar sut i ymdopi â chyfnodau anodd gyda'i gilydd.

Felly, os ydych chi'n chwilio am lyfr a fydd yn ganllaw personol i chi ar gyfer byw priodas hapus a hardd, prynwch Arbed eich priodas cyn iddi ddechrau, a darllenwch ef gyda'ch gilydd i feithrin agosatrwydd dyfnach gyda'r ffrind gorau a'ch cyd-enaid y byddwch chi byth. cael.

Ranna ’: