Rhesymau Allweddol Pam y Dylai Cyplau Ystyried Oedi ar Mis Mêl

Rhesymau Allweddol Pam y Dylai Cyplau Ystyried Oedi ar Mis Mêl Mae mis mêl yn seibiant y mae cyplau yn ei gymryd ar ôl goroesi trwy'r drafferth a fyddai wedi bod yn dathliadau eu priodas.

Yn yr Erthygl hon

Mae fel yr un pelydryn o olau ar ddiwedd twnnel tywyll iawn y mae cyplau yn edrych ymlaen ato ar ôl treulio ychydig ddyddiau dirdynnol.

Mewn gwirionedd, mae llawer o bobl yn rhagweld y diwrnod y byddant yn gadael am eu mis mêl hyd yn oed yn fwy felly na'u diwrnod gwirioneddol diwrnod priodas ac maen nhw'n iawn i wneud hynny oherwydd gadewch i ni wynebu'r ffaith na fyddai'n well ganddyn nhw gwmni eu hanwyliaid eraill mewn gwlad egsotig na'u perthnasau pell na allant eu gweld ond unwaith neu o leiaf ddwywaith y flwyddyn a hynny hefyd mewn cynulliadau teuluol yn unig.

Ond er gwaethaf hyn oll, pe bai cwpl byth yn gwneud rhestr o fanteision ac anfanteision ynghylch peidio â mynd ar fis mêl ar unwaith, byddai'r manteision yn sicr yn drech na'r anfanteision.

Hyd yn oed yn eich cylch, fe welwch fod llawer o'ch ffrindiau ac aelodau'ch teulu yn dewis gohirio mis mêl ac mae'r posibilrwydd o hedfan i le newydd yn syth ar ôl eu priodas yn bendant oddi ar y siartiau.

Dyma ychydig o resymau a allai fod wedi arwain y bobl hyn i ddewis mis mêl gohiriedig yn hytrach nag un amrantiad.

Rydych chi a'ch partner wedi'ch draenio

Mae’n ffaith a gydnabyddir gan bawb hynny mae angen cynllunio priodasau yn ofalus iawn sy'n gwneud i'r paratoadau edrych fel un ar gyfer sioe wobrwyo fach.

O arlwyo, ymweld â'r bwtîc bob dydd, anfon gwahoddiadau i gadarnhau nifer y bobl sy'n mynd i fod yn bresennol yn y digwyddiad, ni all rhywun helpu ond mynd yn bryderus gyda'r holl drefniadau hyn a'r ymdrech y mae'n rhaid i rywun ei rhoi ynddynt.

Felly y peth olaf a fyddai ar restr y briodferch neu'r priodfab newydd yw cynllunio ar gyfer taith arall.

Felly, mae llawer o gyplau y dyddiau hyn yn dewis gohirio mis mêl, aros gartref a dadflino ar ôl dathliadau'r briodas yn hytrach na mynd ar fis mêl.

Rydych chi'n cael profiad mis mêl ychwanegol

Ar ôl y briodas, mae'r holl barau yn cael clywed hyn ar un neu fwy o achlysuron eu bod yn eu mis mêl.

Mae hyn yn cyfieithu i hyn mwynhewch y cyfnod hwn o wynfyd pur tra bydd yn para achos mae pethau'n mynd i fynd yn ôl i'w cyflwr cyffredin yn fuan .

Ni allai unrhyw berson, sengl neu briod, fod yn anghofus bod pob perthynas fel breuddwyd tylwyth teg ar y dechrau ond buan iawn y bydd y teimlad yn blino dros amser.

Nid oes rhaid iddo olygu o reidrwydd eich bod chi a'ch partner yn rhoi'r gorau i siarad â'ch gilydd a bod eich priodas yn teimlo fel baich ond yr hyn sy'n digwydd yw eich bod chi'n dod yn gyfforddus yn eich trefn gyda'ch partner neu efallai ychydig yn rhy gyfforddus sy'n ei gwneud yn undonog a canolig.

Ond beth all brofi i goleuo'r sbarc coll hwnnw eto yn eich perthynas fyddai'r syniad o oedi mis mêl. Dyna un o fanteision mis mêl gohiriedig.

Ni fyddai pob un o’r cyplau a gafodd eu mis mêl ar y dechrau yn gallu fforddio gwyliau mor fuan ond os penderfynwch gael eich mis mêl yn ddiweddarach fe gewch gyfle i fynd drwy’r cyfnod mis mêl hwnnw o’ch priodas eto.

Rydych chi'n cael digon o amser i'w dreulio gyda'ch partner a'ch teulu

Rydych chi Un o'r rhesymau dros ohirio eich mis mêl yw cael digon o amser i'ch anwyliaid.

Ar ôl i'r dathliadau priodasau ddod i ben gyda'r bobl a ddaeth o bell i fynychu'ch priodas yn arbennig fel eich ffrindiau coleg neu berthnasau pell nad ydych chi'n cael eu gweld yn aml oherwydd bydoedd byw ar wahân, gallwch chi gymryd y cyfle euraidd hwn a gofyn iddynt ymestyn eu priodas. aros a threulio amser gyda nhw.

Gall eich partner hefyd dreulio mwy o amser gyda'ch ffrindiau a'ch teulu hynny a dod i'w hadnabod yn well a gall eich teulu a'ch ffrindiau hefyd weld drostynt eu hunain a yw'ch partner wedi llwyddo i fodloni safonau eich disgrifiad neu eisin ar y gacen, gallwch gynllunio mynd i wersylla neu ar daith ffordd hir arall i treuliwch amser gyda'ch holl bobl annwyl mewn un man.

Bydd hefyd yn profi i fod yn rhyw fath o leuad fach i chi a'ch partner a fydd yn eich arbed rhag galaru am y penderfyniad o beidio â mynd i un go iawn.

Rydych chi'n cael defnyddio'ch holl ddail taledig

Pan fyddwch yn cymryd i ffwrdd o'r gwaith ar gyfer eich priodas mae'n rhaid i chi ffitio yn y briodas a'r mis mêl yn eich dyddiau i ffwrdd ond pe baech yn cael mis mêl yn ddiweddarach fe gewch y trosoledd o gael cyfnod arall o wyliau â thâl ar gyfer eich mis mêl gohiriedig. yn ddiweddarach felly mae'n sefyllfa lle mae pawb ar eu hennill y byddwch yn sicr o'i defnyddio er mantais i chi.

Rydych chi'n cael cynilo ar gyfer mis mêl mwy ffansi

Nid jôc yw priodasau. Mae gohirio eich mis mêl yn rhoi digon o amser i chi arbed mwy o arian ar gyfer mis mêl moethus. Mae hefyd yn caniatáu ichi ysfa ar bryniannau mis mêl ffansi .

Hyd yn oed os ewch chi am un symlach bydd yn dal i gostio arian da i chi.

O addurn i'r gwydraid o win sy'n mynd i gael ei gulped gan bob gwestai, bydd hynny arnoch chi neu chi a'ch partner yn dibynnu ar y dull sydd wedi'i benderfynu rhwng y ddau ohonoch am y rhannu'r treuliau , bydd yn dal i lwyddo i’ch tynnu i lawr i bob darn olaf o geiniog a gawsoch felly os byddwch, wedi’r cyfan, yn gwneud y penderfyniad hwn i fynd am fis mêl bydd yn rhaid i chi fod ar gyllideb dynn iawn.

Os oeddech wedi cynllunio’n gynharach ar gyfer mis mêl ffansi bydd yn rhaid i chi ollwng gafael arnynt oherwydd gadewch inni beidio ag anghofio y bydd gennych filiau i’w talu o hyd ar ôl i chi fynd yn ôl oddi yno.

Felly rydych chi'n cael eich gadael i ddewis rhwng cael mis mêl ar gyllideb neu cynilo ar gyfer mis mêl gohiriedig mwy ffansi y gallwch fynd ymlaen yn ddiweddarach ac fel y gwyddom i gyd opsiwn doethach fyddai aros yn ôl adref ac arbed pob darn olaf o'ch ceiniog.

Bydd mis mêl gohiriedig yn rhoi'r cyfle i gael yr amser anhygoel yr ydych wedi breuddwydio amdano, wedi'r cyfan, dim ond unwaith y byddwch chi'n ei gael (gobeithio).

Ranna ’: