Arwyddocâd agosatrwydd emosiynol mewn perthynas

Arwyddocâd agosatrwydd emosiynol mewn perthynas

Yn yr Erthygl honMae pawb ohonom yn dyheu am agosatrwydd.Nid wyf yn poeni os ydych chi'n fewnblyg neu'n allblyg, yn ifanc neu'n hen, yn sengl neu'n briod; rydyn ni i gyd eisiau'r teimlad o fod yn agos at fod dynol arall.

Mae llawer o bobl agosatrwydd cwarantîn yn eu meddyliau fel rhai corfforol yn unig. Os ydych chi'n clywed rhywun yn dweud ei fod wedi dod yn agos at berson arall, mae'n debyg bod eich meddwl yn mynd â chi i'r dde i'w hystafell wely. Mae'n ymateb naturiol, ond nid yw'n gywir.Gall agosatrwydd fod yn gorfforol a emosiynol. Mae'n hanfodol ein bod nid yn unig yn cydnabod y gwahaniaeth ond yn deall mai agosatrwydd emosiynol yw'r sylfaen y gallwch adeiladu agosatrwydd corfforol mwy cariadus arni.

Beth yw agosatrwydd emosiynol mewn perthynas?

Er mwyn helpu i ddiffinio agosatrwydd emosiynol, mae'n debyg ei bod yn hawsaf defnyddio ein dealltwriaeth gyffredinol o agosatrwydd corfforol fel pad lansio. Pan fydd dau berson yn agos atoch yn gorfforol, maen nhw'n cusanu, yn dal ac yn cyffwrdd yn agos. Maent wedi'u cysylltu, p'un a yw'n gwneud cariad neu'n cofleidio ar y soffa.

Mae agosatrwydd emosiynol yr un peth, ond heb y corff corfforol. Mae'n agosrwydd o ran cariad a dealltwriaeth. Mae cysylltiad rhwng dau berson oherwydd sut maen nhw'n teimlo am ei gilydd.Ac rydyn ni i gyd yn dyheu am agosrwydd emosiynol, oherwydd mae agosatrwydd a pherthnasoedd yn mynd law yn llaw.

Mewn erthygl o wefan Focus on the Family, mae Shana Schutte yn cyfeirio at agosatrwydd yn chwareus fel yr ymadrodd “in-to-me-see.” Pan fydd rhywun yn gallu gweld i mewn i chi ac yn eich caru chi am y person hwnnw sy'n byw yn ddwfn oddi mewn, a dyma'r diffiniad agosatrwydd emosiynol addas.

Sut olwg sydd ar agosatrwydd emosiynol?

Sut olwg sydd ar agosatrwydd emosiynol

Os ydych chi'n pendroni sut i fod yn agos atoch yn emosiynol, mae yna lawer o ffyrdd y gallwch chi gyfleu'ch emosiynau twymgalon i'ch partner. Ond, nid yw ystyr agosatrwydd emosiynol yr un peth i bawb.

Gall y diffiniad o agosatrwydd emosiynol amrywio o berson i berson oherwydd gall bod ag unigolyn ystod eang o emosiynau. Gadewch inni edrych ar yr emosiynau a gysylltir yn gyffredin â pherthnasoedd a phriodas ac edrych arnynt trwy lens agosatrwydd emosiynol.

1. Cariad

Pan fydd cariad yn cael ei arddangos ar ffurf agosatrwydd emosiynol, mae'r ddau berson dan sylw yn sodlau dros ei gilydd. Pan fyddwch chi yn eu presenoldeb, gallwch chi deimlo eu cysylltiad a'u cariad dwfn tuag at eich gilydd.

2. Ymddiried

Pan ddangosir ymddiriedaeth mewn perthynas emosiynol agos atoch, gwelwch eu bod yn ymddiried yn ei gilydd yn eu bywydau. Nid oes unrhyw betruster yn eu hymddiriedaeth. Fe'i hadeiladwyd dros amser i'r pwynt o safonau na ellir eu torri.

Maent yn gwybod y gallent droi llygad dall at weithredoedd eu partner, ac ni fyddent yn cael eu twyllo.

3. Parch

Parch yw'r math o agosatrwydd emosiynol mewn priodas y mae llawer o gyplau yn dyheu amdano.

Pan fydd parch yn cael ei arddangos mewn perthynas emosiynol agos atoch, gallwch chi ddweud bod gan y ddau unigolyn barch mawr i'w gilydd.

Mae'n anrhydedd i bob plaid gael eu caru gan y llall, ac maen nhw'n dangos yr anrhydedd honno ym mhopeth maen nhw'n ei wneud.

Byddant yn gwneud unrhyw beth a phopeth i'w priod oherwydd eu bod yn eu parchu cymaint.

4. Angerdd

Angerdd yw'r tanwydd i lawer o gyplau agos atoch yn emosiynol. Meddyliwch am yr emosiwn hwn fel y bont rhwng agosatrwydd emosiynol ac agosatrwydd corfforol. Mae cyplau sydd ag angerdd mawr yn gweld ei gilydd yn eu ffurf rataf ac yn dal i'w caru'n ffyrnig.

A all perthynas neu briodas oroesi heb agosatrwydd emosiynol?

Yn fyr, na. O leiaf nid ynddo yw'r ffurf fwyaf cariadus. Gall pobl dyfu'n hen a pharhau i gyd-fyw heb fod yn agos atoch yn emosiynol, ond nid yw'n briodas â chysylltiad dwfn ac angerdd.

A ydych erioed wedi clywed eich partner, neu efallai ffrind, yn mynegi'r datgysylltiad yn eu perthynas? Diffyg agosatrwydd emosiynol yw'r datgysylltiad hwnnw. Mae'n golygu bod y cwpl naill ai wedi mynd cyhyd heb weithio i aros yn agos neu erioed wedi trafferthu gwneud y gwaith hwnnw yn y lle cyntaf.

I fynd yn ôl at ddatganiad agosatrwydd Schutte yn cael ei weld trwy lens “ yn-i-mi-gweld, ” mae'n hanfodol nodi ei bod yn cymryd dwy blaid i ddod yn agos atoch yn emosiynol. Gallai gŵr dywallt ar y cariad, y parch, a’r angerdd tuag at ei wraig, ond os nad yw hi’n agored iddo, ni fydd byth yn dod mor agos ag yr hoffai.

Mae'n rhaid iddi ganiatáu i'w phartner edrych i mewn iddi, a hi rhaid iddo fod yn agored i'w gŵr a chaniatáu iddo weld yr holl bethau da a drwg amdani. Heb agor y drws hwnnw i ganiatáu i'w phartner edrych i mewn, mae'n dod yn stryd unffordd mai dim ond ei fod yn teithio i lawr.

Yn syml, mae hi'n arsylwr ar ei weithredoedd o fewn y berthynas.

Gall gwraig ddangos cariad, edmygedd, parch ac ymddiriedaeth yn ei gŵr bob dydd, ond rhaid iddo yntau hefyd fod yn agored i'w dderbyn. Mae dynion yn tueddu i aros ar gau i ffwrdd. Nid ydyn nhw'n gadael gormod o bobl i mewn, felly nhw yn aml yw'r blaid sy'n amharu ar agosatrwydd emosiynol go iawn.


cyfathrebu perthynas pellter hir

Pe bai dyn yn agor ei hun i fyny, yna gall eu gwraig wir weld pwy ydyw. Yr harddwch, y diffygion, y darnau nad ydyn nhw'n gyfan. Popeth!

Ond mae'n cymryd iddo fod yn agored i niwed ac yn agored i'r agosatrwydd hwnnw ddigwydd.

Gwyliwch y fideo hon:

Casgliad

Rydyn ni i gyd yn dyheu am agosatrwydd, ond mae rhai ohonom ni'n rhy ofnus i wneud y gwaith sy'n ofynnol. Mae'n cymryd bregusrwydd gyda phob cam tuag at y person rydych chi'n dod yn agos atoch.

Nid yw agosatrwydd emosiynol ar gyfer y cryf-ewyllysiog neu'r ystyfnig. Dim ond i'r rhai sy'n barod i feddalu eu tu allan caled, caniatáu i eraill edrych y tu mewn, a'u caru am bwy ydyn nhw. Heb y weithred ddewrder gychwynnol hon, ni fydd lefel agosatrwydd emosiynol byth yn cyrraedd ei gwir botensial.

Felly, os ydych chi a'ch priod yn teimlo'n ddatgysylltiedig ac eisiau bod yn fwy agos atoch yn emosiynol, cymerwch eiliad ac edrychwch i mewn.

Ydych chi'n agored? Ydych chi'n ymarfer bregusrwydd? Os nad ydych chi, yna dechreuwch yno. Ni allwch ddod yn agosach at eich partner trwy eu cadw mewn pellter diogel.