Sut i Gynnig i'ch Cariad a Ffactorau i'w Hystyried

Sut i Gynnig i

Yn yr Erthygl hon

Y dyddiau hyn mae cynnydd cyson yn nifer y merched sy'n penderfynu eu bod am fod y rhai i gynnig i'w cariad yn hytrach na'r ffordd arall. Nid yw traddodiadau bellach wedi'u gosod mewn carreg, a phan ddaw i bopeth priodas, gan gynnwys y cynnig, mae unrhyw beth yn mynd.

Sy'n golygu nad oes gan y dull anhraddodiadol hwn gymaint o reolau i'w dilyn â'r dull traddodiadol lle mae dyn yn cynnig i'r merched, fodd bynnag, mae'n dal yn angenrheidiol darganfod sut i gynnig i'ch cariad oherwydd ei fod yn fater difrifol, a mae yna rai ystyriaethau 'amgen' y gallai fod angen i chi eu gwneud.

Efallai y bydd darganfod sut i gynnig i'ch cariad yn anarferol ac yn agored i lawer o greadigrwydd, ond mae angen rhywfaint o gynllunio gofalus o hyd i'w gyflawni'n llwyddiannus.

Dyma rai o'r ffactorau hanfodol y mae angen i chi eu hystyried wrth gynllunio sut i gynnig i'ch cariad.

|_+_|

Y rhesymau pam yr ydych yn cynnig

Cyn i chi fynd ymhellach i ddysgu sut i gynnig i'ch cariad yn gyntaf mae angen ichi ystyried pam eich bod wedi penderfynu cynnig. Os ydych chi'n cynnig oherwydd ei fod yn beth hwyliog a hynod i'w wneud ac oherwydd eich bod chi'n barod i symud i'r cam nesaf mae hynny'n rheswm hollol dda.

Fodd bynnag, mae llawer o fenywod yn ystyried cynnig i'w cariad oherwydd eu bod wedi blino aros iddo wneud hynnypop y cwestiwn. Ac os ydych chi'n dysgu sut i gynnig i'ch cariad am y rheswm hwnnw, mae angen ichi stopio am eiliad a meddwl beth rydych chi'n ei wneud.

Os ydych chi wedi cyrraedd y pwynt lle mae'n angenrheidiol i'ch cariad wneud yr ymrwymiad hwn neu y byddwch chi'n ystyried gadael, yna efallai nad priodas yw'r ffordd iawn o fynd o gwmpas pethau.

Mae'n debygol bod mwy o waith y mae angen i'r ddau ohonoch ei wneud ar eich perthynasymrwymiadadisgwyliadaua fydd ond yn ymledu i’ch priodas os na fyddwch yn mynd i’r afael â nhw.

Bydd cwnsela cyn priodi yn ffordd llawer rhatach a mwy rhagweithiol o ddatrys y broblem honno na phriodas, a wyddoch chi byth, ar ôl ychydig fisoedd o gwnsela o'r fath efallai y byddwch chi'n ymgysylltu'n hapus â'r ddau ohonoch yn sicr mai dyna'r peth iawn i'w wneud.

|_+_|

Penderfynwch a yw eich cariad yn barod ar gyfer priodas

Mae dysgu sut i gynnig i'ch cariad yn golygu llawer o waith sylfaenol - ond mae'r un peth y ffordd arall hefyd.

Un o'r ffyrdd y mae angen ichi baratoi yw penderfynu a yw eich cariadbarod ar gyfer priodas.

I ddarganfod hyn, ystyriwch a ydych chi wedi trafod priodas ac a oedd yn balcio a rhedeg am y bryniau mor gyflym ag y gall neu a oedd yn barod i dderbyn y syniad.

Ydy priodas yn rhywbeth rydych chi wedi'i drafod gyda'ch gilydd? A yw hyd yn oed yn rhywbeth y mae'n dweud ei fod am ei wneud?

Dyma'r pethau y mae angen i chi eu darganfod yn gyntaf. Os nad ydych wedi trafod pwnc priodas eto, codwch y cwestiwn i weld ar ba ochr i'r ffens y mae arno cyn i chi fynd ymhellach gyda'ch cynlluniau i'w cynnig i'ch cariad.

Penderfynwch a yw eich cariad yn barod ar gyfer priodas

Ego eich dyn

Mae dynion yn gwthio pethau'n naturiol (dim pwt wedi'i fwriadu) maen nhw fel arfer yn hoffi teimlo bod ganddyn nhw reolaeth a dyna pam mae cymaintpriod yn hapusmae merched yn llaw dda wrth adael i'w gŵr feddwl mai ei syniad e oedd popeth!

Felly, agwedd hanfodol ar ddysgu sut i gynnig i'ch cariad yw ystyried ei ego. A yw'n mynd i deimlo wrth ei fodd ac wedi'i ysbrydoli gennych chi'n cymryd rheolaeth? A fydd yn gweld hynny’n rhywiol a hudolus, neu a fydd yn gwneud iddo deimlo’n fach, yn ansicr ac yn annigonol oherwydd na chafodd wneud y swydd yr oedd ‘i fod’ i’w gwneud? Dim ond chi sy'n gwybod yr ateb i'r cwestiwn hwn oherwydd dim ond chi sy'n adnabod eich cariad.

Ond cofiwch hyn, dylai cynnig fod yn atgof hapus i'r ddau ohonoch am flynyddoedd i ddod.

Os teimlwch y bydd eich darpar ŵr yn teimlo embaras pan fydd y stori am sut y gwnaethoch chi ei chynnig yn cael ei hadrodd, efallai y byddai’n werth ailystyried cynnig i’ch cariad.

Ac yn lle hynny, cael dweud y gwirsiarad ag ef am y posibilrwydd o briodas. Os ydych chi'n meddwl y bydd yn cŵl ag ef, yna mae'n olau gwyrdd o'r fan hon!

|_+_|

Gofyn am law eich cariad mewn priodas

Mae hon yn ystyriaeth anodd gan ein bod yn dilyn y llwybr anhraddodiadol. Ar y naill law, mae angen ichi ystyried na fyddwch chi eisiau codi cywilydd ar eich cariad o flaen ei deulu trwy wneud iddo ymddangos neu deimlo'n wan o'u blaenau (ond ni fyddwch chi ddim os ydych chi wedi darllen a deall y tip uchod yr un hwn).

Ond os ydych chi'n gwybod y bydd eich cariad yn iawn gyda'ch cynllun i'w gynnig iddo, yna chi sydd i benderfynu beth i'w wneud am y traddodiad hwn.

Syniad ciwt serch hynny yw mynd â'i fam allan am ginio, siarad â hi am eich cynlluniau a gofyn iddi am ei chymeradwyaeth. Mae'n debyg y bydd hi wrth ei bodd eich bod chi wedi gofyn!

Beth i'w wneud am y cylch dyweddio

Iddo ef, nid oes angen modrwy ddyweddïo arnoch chi, ond byddai rhodd symbolaidd yn ystum melys, meddyliwch am ddolennau llawes, cadwyn, neu rywbeth y byddai'n ei drysori acteimlo'n arbennig gyda. Wrth gwrs, os yw'n gwisgo modrwyau, yna does dim byd yn eich rhwystro rhag cael un hefyd.

Ond y cwestiwn mwy yma yw beth fydd ti gwneud amcael modrwy ddyweddïo?

Mae'n debyg y byddwch chi eisiau un. Felly mae angen ichi feddwl sut y byddwch chi'n cael un. Un syniad yw mynd gyda'ch gilydd i siopa am fodrwy ddyweddïo i chi a gwneud diwrnod arbennig ohoni ar ôl iddo ddweud ie.

|_+_|

I benlinio neu beidio

Yn draddodiadol mae'r dyn yn penlinio pan fydd yn cynnig, mae'n debyg y byddwch chi'n pendroni beth rydych chi'n mynd i'w wneud yma. Wel, gallwch chi wneud fel y dymunwch.

Fodd bynnag, mae rhywbeth o safon am beidio â mynd i lawr ar un pen-glin. Hefyd mae'n mynd i fod yn anodd os ydych chi'n gwisgo sodlau uchel a ffrog! Felly meddyliwch yn ofalus cyn penderfynu.

Mae’r meddyliau olaf ar sut i gynnig i’ch cariad yn cynnwys meddwl beth i’w wneud os yw’n dweud na – cofiwch nad yw’n golygu bod y berthynas ar ben. Ond mae’n werth cael cynllun ar gyfer sut y byddwch yn ymdrin â hynny. Mae gweddill y gwaith y mae angen i chi ei wneud i dynnu'ch cynnig i ffwrdd i'ch cariad yn ymwneud â chynllunio rhywbeth arbennig, ac ymarferoldeb yr hyn y gallech ei ddweud a'r hyn y byddwch yn ei wneud gyda'ch gilydd wedyn.

Ac mewn perygl o swnio ychydig yn ffeministaidd i anhraddodiadol fel eich hunan dda ond Merched fel arfer sydd â'r elfen gynllunio yn y bag, dim ond gwneud rhywbeth y bydd y ddau ohonoch yn caru ac yn cofio am byth, a bydd yn berffaith - hyd yn oed os ydych cynigiwch drwy lynu magnetau ar rewgell yr oergell.

Ranna ’: