Sut i Goresgyn Gormodedd: 15 Tric Seicolegol

Pâr mewn cariad

Yn yr Erthygl hon

Mae'r rhan fwyaf ohonom yn profi rhyw fath o infatuation yn ystod ein bywydau, p'un a ydym yn gwasgu dros y bachgen newydd yn yr ysgol neu yn syml wedi obsesiwn gyda rhywun enwog poeth.

Er y gall rhywfaint o wallgofrwydd fod yn normal, weithiau, rydyn ni'n mynd mor hynod wirion fel na allwn ganolbwyntio ar unrhyw beth arall ond ffynhonnell ein llond gwlad. Pan fyddwch chi'n teimlo'ch bod wedi'ch llethu, mae'n bryd ichi ddarganfod sut i ddod dros yr infatuation.

Efallai eich bod chi'n profi arwyddion o wallgofrwydd gyda rhywun rydych chi'n ei wasgu, neu efallai eich bod chi mewn perthynas newydd ac wedi gwirioni cymaint eich bod chi wedi esgeuluso meysydd eraill o fywyd. Gallwch ddysgu am infatuation a sut i ddod drosto, gydag awgrymiadau a grybwyllir yma.

|_+_|

Beth yw infatuation?

Cyn symud i mewn i strategaethau ar gyfer mynd i'r afael â llond bol, mae'n ddefnyddiol ystyried diffiniad o infatuation.

Infatuation gellir ei ddiffinio fel cariad angerddol neu deimladau llethol o gariad at berson arall. Yn ystod camau cyntaf perthynas, efallai y bydd pobl yn profi rhywfaint o gariad gwirion. Maen nhw mor hoff o'u partner newydd nes eu bod yn meddwl amdanynt yn gyson ac yn profi emosiynau dwys tuag at y person hwnnw.

Un peth i'w gadw mewn cof am fod wedi gwirioni gyda rhywun yw ei fod yn dod ag emosiynau cadarnhaol a negyddol.

Mae'n debyg ein bod ni'n meddwl yn fwy am yr agweddau cadarnhaol ar flinder na'r pethau negyddol. Eto i gyd, mae'n debyg bod rhywun sy'n chwilio am gyngor ar sut i roi'r gorau i flinder yn gyfarwydd iawn ag ochr dywyll infatuation.

Gall isafbwyntiau llid gynnwys gorbryder a nerfusrwydd. Pan fyddwch chi'n dioddef o flinder dwys gyda rhywun, fe allwch chi fod yn bryderus iawn wrth i chi feddwl tybed a ydyn nhw'n teimlo'r un peth amdanoch chi.

Efallai eich bod chi'n nerfus yn eu presenoldeb oherwydd rydych chi wir eisiau iddyn nhw eich hoffi chi. Efallai y byddwch yn cael eich hun yn bryderus yn aros am neges destun dychwelyd oddi wrthynt neu ryw arwydd arall eu bod yn llawn cymaint o ddiddordeb ynoch chi ag ydych chi.

Ar y llaw arall, mae uchafbwyntiau llond gwlad yn cynnwys teimladau o ewfforia dwys. Gall yr atyniad cryf a'r obsesiwn rydych chi'n ei deimlo am wrthrych eich llid eich gadael wrth eich bodd, gan fod eich ymennydd wedi'i orlifo gan y cemegyn sy'n teimlo'n dda. dopamin mewn ymateb iddynt.

|_+_|

Achosion infatuation

Felly, beth sy'n achosi infatuation? Fel y nodwyd uchod, yng nghamau cynnar rhamant, mae ein hymennydd yn gorlifo â dopamin cemegol yr ymennydd, sy'n creu teimladau o bleser dwys.

Mae gorlifo dopamin yn arwain at deimladau o ewfforia sy'n ein gwneud yn wallgof am wrthrych ein llond gwlad. Yn yr ystyr hwn, adwaith cemegol neu ffisiolegol yn y corff yw achos infatuation.

Y tu hwnt i adwaith cemegol, mae'n bosibl y byddwch chi wedi gwirioni am y rhesymau canlynol:

  • Rydych chi'n gweld person yn berffaith cyn i chi hyd yn oed ddod i'w hadnabod.
  • Rydych chi'n unig.
  • Rydych chi'n gaeth i ramant a'r meddwl am syrthio mewn cariad.
  • Rydych yn eithriadol cael eich denu yn rhywiol at rywun .
  • Rydych chi'n mwynhau'r cyffro a'r angerdd yn gynnar cyfnodau perthynas .

5 arwydd o infatuation

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi wedi datblygu infatuation dwys i rywun, ystyriwch yr arwyddion isod, a all bwyntio at gariad blin:

1. Rydych chi'n meddwl amdanyn nhw'n ddi-stop

Mae bod wedi gwirioni gyda rhywun yn golygu eu bod nhw bob amser ar eich meddwl. Mae’n bosibl y byddwch chi’n gweld bod meddyliau amdanyn nhw’n ymledu i’ch pen, hyd yn oed pan fyddwch chi’n gwneud rhywbeth arall, fel gweithio neu dreulio amser gyda ffrindiau, ac ni allwch chi helpu ond meddwl amdanyn nhw.

2. Yr ydych yn rhy genfigennus

P'un a ydych chi mewn perthynas â'r person rydych chi wedi gwirioni arno neu'n gwasgu arnyn nhw, fe sylwch eich bod chi'n dechrau dod yn hynod genfigennus.

Os ydyn nhw gymaint ag edrych ar aelod arall o'r rhyw arall, byddwch chi'n teimlo'n ddig gyda chenfigen. Neu, os na fyddan nhw'n anfon neges destun atoch chi'n ôl ar unwaith, byddwch chi'n poeni nad ydyn nhw i mewn i chi.

Dyn a dynes yn ffraeo

3. Mae gennych hwyliau ansad

Daw llond gwlad o uchafbwyntiau ac isafbwyntiau, felly efallai y gwelwch fod eich hwyliau'n newid yn gyflym pan fyddwch chi'n teimlo'n wirion gyda rhywun.

Pan fydd yn ymddangos eu bod yn rhoi sylw cadarnhaol i chi, byddwch chi'n teimlo'n falch. Ar y llaw arall, pan fyddant yn eich anwybyddu neu fel arall yn peidio â chyfnewid eich teimladau, byddwch yn teimlo'n bryderus ac yn isel eich ysbryd.

|_+_|

4. Rydych chi'n eu hystyried yn berffaith

Pan fyddwch chi wedi gwirioni gyda rhywun, rydych chi'n gwisgo sbectol lliw rhosyn. Byddwch chi'n methu â gweld eu diffygion ac yn hytrach yn eu gweld fel person perffaith, a byddwch chi'n obsesiwn pa mor wych ydyn nhw.

Os ydyn nhw'n dangos amherffeithrwydd neu fflagiau coch, byddwch chi'n eu hanwybyddu oherwydd eich bod chi mor argyhoeddedig na allant wneud unrhyw ddrwg.

5. Nid ydych yn gweithredu'n dda

Gall llid cryf rwystro'r ffordd o fyw bywyd i'r eithaf mewn meysydd eraill. Efallai y byddwch chi'n gwneud cymaint o aberthau ar gyfer gwrthrych eich llid fel bod pethau eraill yn dechrau cwympo ar fin y ffordd.

Efallai y byddwch chi’n gweld bod gormod o sylw i wneud eich gorau yn y gwaith neu’r ysgol, ac efallai eich bod chi’n esgeuluso’ch cyfeillgarwch. Efallai y byddwch hyd yn oed wedi eich blino gan uchafbwyntiau ac isafbwyntiau llond gwlad a'ch meddyliau obsesiynol cyson am y person arall.

Ydyn ni i gyd yn dioddef o ffawd?

Mewn rhai agweddau, mae infatuation yn rhan arferol o dechrau perthynas newydd .

Pan fydd dau berson mewn cariad ac yn dod i adnabod ei gilydd, mae cyffro yn uchel, hormonau'n gynddeiriog, ac mae bywyd yn ymddangos yn dda. Efallai bod gennych chi awydd angerddol am eich partner newydd ac eisiau bod yn agos ato bob amser.

Ar y llaw arall, nid yw infatuation sy'n ymyrryd â hapusrwydd mewn meysydd eraill o reidrwydd yn normal. Os byddwch chi'n dod yn obsesiwn ac wedi gwirioni'n fawr gyda phob partner neu fath newydd, efallai y byddwch chi'n cael trafferth gyda dibyniaeth rhamantus.

Cwpl yn syllu ar ei gilydd

Rydych chi'n hoffi cyffro'r helfa, ac rydych chi'n gweld llond bol fel gwir gariad pan mewn gwirionedd, mae cariad iach, parhaol yn cael ei nodweddu gan gwlwm cryf a theimladau o hapusrwydd, tawelwch a diogelwch.

Pa mor hir mae'n ei gymryd i oresgyn llid?

Os ydych chi'n chwilio am awgrymiadau ar sut i atal llid, efallai eich bod chi'n pendroni pa mor hir y bydd yn ei gymryd i symud y tu hwnt i'ch teimladau.

Tybiwch eich bod yng nghamau cynnar perthynas ac yn profi angerdd a dwyster cwympo mewn cariad. Yn yr achos hwnnw, byddwch yn naturiol yn setlo i mewn i a perthynas sefydlog ar ôl cyfnod estynedig o amser gyda'i gilydd.

Ar y llaw arall, os oes gennych chi orffwyll o amgylch gwasgfa ac yn methu â dod drosto i bob golwg, bydd yn amrywio faint o amser y mae'n ei gymryd i symud ymlaen.

Os ydych chi'n fodlon gwneud yr ymdrech i ddysgu sut i roi'r gorau i fod yn wirion gyda rhywun, efallai y gallwch chi symud ymlaen yn gymharol gyflym.

Y newyddion da yw nad yw llid yn para am byth. Yn y pen draw, mae realiti yn dod i mewn, ac rydych chi naill ai'n sylweddoli nad yw'r infatuation yn iach, neu rydych chi'n setlo i lawr os ydych chi mewn perthynas ymroddedig. Rydych chi'n teimlo'n gyfforddus wrth i fond dwfn ffurfio rhyngoch chi a'ch rhywun arwyddocaol arall.

15 tric seicolegol i ddod dros infatuation

Os ydych chi mewn perthynas iach, bydd llid yn pasio'n naturiol wrth i chi a'ch partner arall ddod yn fwy cyfforddus â'ch gilydd ac mae newydd-deb y berthynas yn diflannu.

Ar y llaw arall, nid yw llidiog bob amser yn iach. Os yw'ch perthynas yn wenwynig, neu os ydych chi'n hiraethu am rywun nad yw'n teimlo'r un peth amdanoch chi, gall llid gymryd drosodd eich bywyd.

Gall llond bol afiach eich arwain i dreulio'r rhan fwyaf o'ch amser yn obsesiwn dros y person arall.

Mae meddyliau ohonyn nhw'n ymledu i'ch meddwl yn gyson, a gall yr infatuation gymryd drosodd eich bywyd cyfan. Efallai y byddwch chi'n cael trafferth cysgu, ac fe welwch na allwch chi ganolbwyntio ar unrhyw beth ond y person arall.

Os yw pethau wedi cyrraedd pwynt afiach, gall y 15 awgrym isod eich helpu i ddysgu sut i ddod dros yr infatuation:

1. Siaradwch â nhw mewn gwirionedd

Pan fyddwch chi wedi gwirioni gyda rhywun, byddwch chi'n eu hystyried yn berson perffaith, mawreddog, hyd yn oed os nad ydych chi'n gwybod llawer amdanyn nhw. Wrth ddysgu sut i ddod dros infatuation

Bydd dod i'w gweld fel bodau dynol sydd â chryfderau a gwendidau yn rhoi persbectif mwy cytbwys i chi. Unwaith y byddwch chi'n siarad â'ch gwasgfa, byddwch chi'n dysgu nad oedden nhw mor berffaith ag yr oeddech chi'n meddwl.

2. Osgowch bethau rydych chi'n eu cysylltu â nhw

Os ydych chi am wneud ymdrech i ddod dros yr infatuation mewn gwirionedd, mae angen ichi roi'r gorau i atgoffa'ch hun o'ch gwasgfa.

Peidiwch â mynd i'w hoff hangout na sgrolio trwy eu proffil cyfryngau cymdeithasol. Bydd unrhyw olwg neu atgof ohonynt yn eich arwain yn ôl yn gyflym at obsesiwn amdanynt.

3. Canolbwyntiwch ar rywbeth arall

Gall infatuation gymryd drosodd eich bywyd cyfan, ond gallwch wneud ymdrech ymwybodol i ganolbwyntio ar rywbeth arall. Gosodwch nod newydd a gweithio tuag at ei gyflawni wrth geisio dysgu sut i ddod dros flinder.

Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar eich dyheadau, bydd gennych chi lai o amser i fod yn obsesiwn am eich gwasgfa. Pan fyddwch chi'n cwrdd â'ch nodau ac yn dechrau symud ymlaen mewn bywyd, efallai y byddwch chi mor hapus â bywyd na fyddwch chi hyd yn oed yn meddwl am eich gwasgfa mwyach.

4. Estyn allan at ffrindiau

Pan fyddwch wedi penderfynu darganfod sut i ddod â infatuation i ben, byddwch yn elwa o gefnogaeth ffrindiau.

Dywedwch wrthyn nhw eich bod chi'n ceisio symud ymlaen o'ch gwasgfa, fel y byddan nhw'n deall beth rydych chi'n mynd drwyddo a bod yno i'ch cefnogi.

Ffrindiau

5. Tynnwch sylw eich hun gyda hobi

Mae bod wedi gwirioni gyda rhywun yn gallu treulio'ch holl amser, felly mae dysgu sut i ddod dros flinder yn gofyn am lenwi'ch amser gyda rhywbeth arall.

Nawr yw'r amser i gadw'ch hun yn brysur gyda'ch hobïau neu ymrwymo i gymryd y dosbarth coginio hwnnw neu ymuno â'r gampfa honno.

6. Ymarfer hunanofal

Gall ochr dywyll infatuation gymryd ei doll arnoch chi. Efallai y byddwch chi'n teimlo'n bryderus, yn isel eich ysbryd, neu'n cael eich gwrthod yn llwyr. Byddwch yn garedig â chi'ch hun, a chymerwch amser i ofalu amdanoch eich hun wrth geisio dysgu sut i ddod dros flinder.

Neilltuwch amser ar gyfer pethau rydych chi'n eu mwynhau, a gwnewch ymdrech i ofalu amdanoch chi'ch hun gyda bwydydd iach, ymarfer corff rheolaidd, a digon o orffwys.

|_+_|

7. Creu trefn amser gwely

Gall ymddangos yn wirion, ond gall eich meddyliau obsesiynol dros eich gwasgu ymyrryd â'ch cwsg pan fyddwch chi'n datblygu infatuation.

Efallai y byddwch chi'n gorwedd yn effro yn y nos yn meddwl amdanyn nhw ac yn meddwl tybed sut maen nhw'n teimlo amdanoch chi, gan eich gadael wedi blino'n lân yn y bore. Yn hytrach na dioddef hyn, crëwch drefn dawelu yn ystod y nos.

Cymerwch bath poeth, ac yna ymlacio gyda meddyginiaeth ymestyn neu ymlacio i dawelu'r corff i gysgu. Dyma rai pethau y gallwch chi eu gwneud i ddysgu sut i ddod dros benbleth.

I ddysgu mwy am anatomeg trefn amser gwely dda, gwyliwch y fideo hwn:

8. Byddwch yn onest gyda nhw

Gall peidio â gwybod a yw eich gwasgu yn teimlo yr un ffordd amdanoch chi wneud eich teimladau o flinder cryfach. Yn lle aros mewn cyflwr o ansicrwydd, rhannwch eich teimladau gyda nhw.

Yn y pen draw, y peth gwaethaf a all ddigwydd yw y byddant yn eich gwrthod. Unwaith y bydd yr ansicrwydd wedi mynd heibio a'ch bod chi'n sylweddoli nad ydyn nhw i mewn i chi y ffordd rydych chi i mewn iddyn nhw, efallai y bydd y llid yn pasio yn eithaf cyflym.

|_+_|

9. Edrychwch ar yr agweddau negyddol ar flinder

Gall uchafbwyntiau'r llond bol arwain at ewfforia, ond gall yr hiraeth a'r obsesiwn a deimlwch tuag at eich gwasgu arwain at bryder a diffyg cwsg.

Os bydd eich gwasgfa yn eich gwrthod, efallai y cewch eich gadael â theimladau o anobaith, ac efallai y byddwch hyd yn oed yn canfod bod gennych symptomau corfforol fel poenau yn y frest.

Cymerwch yr amser i restru ochr negyddol eich llid, ac mae'n debyg y byddwch chi'n fwy parod i symud ymlaen.

10. Byddwch yn wir am eu gwendidau

Bydd hyn yn gofyn ichi gymryd cam yn ôl a bod yn onest â chi'ch hun, ond gall derbyn y realiti bod diffygion yn eich gwasgu eich helpu i symud heibio i flinder.

Os ydych chi'n cael eich dal yn eich cred bod gwrthrych eich infatuation yn berffaith, atgoffwch eich hun bod gan bawb ddiffygion.

Efallai y bydd yn rhaid i chi ofyn am safbwyntiau eich ffrindiau i'ch helpu chi i adnabod diffygion yn eich gwasgu, ond gall dod yn ymwybodol ohonyn nhw chwarae rhan bwysig wrth ddelio â llid.

11. Stopiwch y cylch

Yn ystod cyfnod o infatuation, bydd eich meddyliau yn ymddangos fel pe baent allan o reolaeth. Os ydych chi eisiau dysgu sut i ddod dros yr infatuation, mae'n rhaid i chi ddarganfod ffordd i atal y cylch o feddyliau obsesiynol.

Cyn gynted ag y byddwch yn sylwi eich hun yn meddwl am eich gwasgfa, a fyddech cystal â dod o hyd i ffordd i atal y broses feddwl cyn mynd i lawr llwybr cwningen o obsesiwn drostynt.

Efallai y byddwch chi'n adrodd mantra i chi'ch hun, fel, Mae gennych chi bethau gwell i feddwl amdanyn nhw! Neu, cyn gynted ag y bydd eich meddyliau'n troi at eich gwasgu, gwnewch rywbeth i dynnu sylw eich hun, fel anfon neges destun at ffrind, mynd am dro, neu droi eich hoff sioe deledu ymlaen.

12. Darllen rhai llyfrau

Gall fod yn ddefnyddiol casglu llyfr da am yr holl hanesion o flinder. Nid yn unig y byddwch chi'n dysgu sut mae'r broses o infatuation yn gweithio, ond bydd darllen hefyd yn fodd o dynnu sylw i dynnu'ch meddwl oddi ar eich gwasgfa.

Menyw yn darllen llyfr

13. Ystyried safbwynt amgen

Gall yr obsesiwn a'r ewfforia sy'n dod ynghyd â llid eich arwain chi i gredu mai'r person hwn yw eich un chi partner perffaith a'ch bod chi'n ymwneud â stori garu stori dylwyth teg. Os mai dyma'r naratif rydych chi wedi'ch argyhoeddi eich hun yn wir, nawr yw'r amser i ailysgrifennu'r stori.

Ystyriwch y ffaith mai dim ond cyfnod yw hwn, ac nid yw'n arwydd o ramant unwaith-mewn-oes.

14. Derbyn gwrthod

Weithiau mae gwrthod yn digwydd, ond gallwn fynd drwyddo. Os mai anaml y bydd eich gwasgfa yn siarad â chi neu'n anwybyddu'ch ymdrechion i gysylltu, y tebygrwydd yw nad oes ganddyn nhw ddiddordeb; yn hytrach na dal allan gobaith y byddant yn cwympo drosoch, derbyniwch eu distawrwydd fel gwrthodiad, fel y gallwch chi ddechrau symud ymlaen.

|_+_|

15. Ceisio therapi

Os oes gennych chi broblemau parhaus gyda llid ac na allwch chi ddod o hyd i ffyrdd o ddelio â nhw ar eich pen eich hun, efallai ei bod hi'n bryd ceisio ymyrraeth broffesiynol.

Gall therapydd eich helpu i brosesu'ch emosiynau a dod o hyd i wahanol ffyrdd o feddwl, fel nad ydych chi'n profi meddyliau obsesiynol a chredoau afresymegol, fel y gred mai'ch gwasgu yw eich cyd-enaid.

Gall therapydd hefyd eich helpu i ddarganfod unrhyw faterion seicolegol a allai gyfrannu at eich infatuations parhaus.

|_+_|

Casgliad

Efallai y bydd bod yn hynod wirion gyda pherson arall yn teimlo'n dda ar brydiau, ond ni ellir anwybyddu ochr dywyll llid.

Gall bod wedi gwirioni gyda rhywun amharu ar eich bywyd ac arwain at deimladau o iselder a phryder. Yn ffodus, gallwch ddysgu sut i ddod dros infatuation a mwynhau bywyd eto.

Gall strategaethau seicolegol fel canolbwyntio eich sylw yn rhywle arall, estyn allan at ffrindiau cefnogol, a newid eich safbwynt i fod yn fwy realistig eich helpu i oresgyn gwallgofrwydd. Mae gweithio gyda therapydd yn opsiwn doeth os nad yw'r strategaethau hyn yn effeithiol.

Ranna ’: