Sut i Benderfynu A yw Ysgariad yn Addas i Chi

Sut i Benderfynu A yw Ysgariad yn Addas i Chi

Yn yr Erthygl hon

Mae priodas yn gwlwm hardd a chysegredig iawn. Mae'n dod â dau berson ynghyd mewn undeb na all gymharu â neb arall. Nid yw hyn yn rhywbeth rydych chi wedi'ch geni iddo, mae'n rhywbeth rydych chi'n ei ddewis i chi'ch hun. Wedi'i ffurfio allan o gariad, defosiwn ac awydd, mae'n un o'r perthnasau mwyaf annwyl i fodoli.Yn union fel unrhyw berthynas arall, nid yw priodas yn rhydd o unrhyw hwyliau a anfanteision. Mae hyn yn naturiol i fodau dynol yn unig. Byddwch yn gwbl onest gyda chi'ch hun, oni fyddech chi wedi rhyfeddu ychydig pe bai popeth yn iawn ac yn dandi drwy'r amser?

Mae'r cynnydd a'r anfanteision hyn yn wirioneddol angenrheidiol er mwyn i berthynas ddatblygu a thyfu'n rhywbeth cryfach a harddach. Mae'n eich helpu i ddysgu mwy am eich gilydd ac yn gwneud ichi sylweddoli cymaint yr ydych yn caru ac angen y person arall yn eich bywyd.

Fodd bynnag, mae yna adegau pan nad yw felly. Amseroedd pan fyddwch chi'n cwestiynu a wnaethoch chi'r penderfyniad cywir trwy ffurfio'r berthynas hon. Dyma'r adegau pan fydd rhai hyd yn oed yn ystyried cael ysgariad.

Beth sy'n gwneud i bobl fod eisiau ysgariad

Er nad yw ysgariad yn berthynas bert i neb, mae wedi dod yn hynod gyffredin yn ein cymdeithasau. Mae'n creu teimladau nad oes neb eisiau mynd drwyddynt. Poen, edifeirwch, brifo, ofn, ansicrwydd, mae'r holl deimladau hyn yn sicr o ddod ynghyd ag ysgariad o wahanol ddwyster.

Felly, beth sy'n gwneud i bobl fod eisiau ysgariad ac a yw'n iawn i chi gael ysgariad ai peidio?

Pam ydych chi eisiau cael ysgariad?

Holwch eich hun. Eisteddwch i lawr a meddyliwch a ydych chi wir eisiau ysgariad. Ystyriwch yr holl ffactorau sy'n eich gwthio i feddwl am ysgariad a rhestrwch nhw. Nawr gofynnwch i chi'ch hun a yw'r pethau y gwnaethoch chi eu rhestru mewn gwirionedd yn rhywbeth y byddech chi'n cael ysgariad drostynt?

Nawr meddyliwch am yr holl bethau rydych chi'n eu caru am eich partner. Pethau a wnaeth i chi fod eisiau treulio gweddill eich bywyd gyda nhw. Onid yw'r pethau hynny o bwys cymaint i chi'n gwybod? A yw'r pethau hynny wedi diflannu'n llwyr? Onid yw eich partner wedi aros fel y person y priodoch chi?

Meddyliwch am yr holl bethau hyn gyda meddwl rhesymegol. Yn drylwyr ac yn deg. Wedi'r cyfan, os byddwch yn dod i'r casgliad bod y drwg yn gorbwyso'r da, yna dylech ystyried rhywbeth mor llym.

Ailymweld â'ch teimladau

Ewch yn ôl i lle y dechreuodd y cyfan. Ewch yn ôl i'r amser pan wnaethoch chi benderfynu treulio'ch bywyd gyda'r person hwn. Beth oedd mor wahanol felly? Onid ydych yn caru eich partner mwyach? Ydy dy deimladau wedi newid? Ac yn bwysicaf oll, a allwch chi dreulio'ch bywyd hebddynt?

Os ydych chi wir wedi drysu, ceisiwch gymryd peth amser ar wahân. Gall cael rhywfaint o le bob amser eich helpu i sylweddoli beth rydych chi'n ei golli a phethau sy'n wirioneddol bwysig i chi.

Gall hefyd wneud i chi feddwl gyda phen cliriach. Pan fyddwch chi'n cael eich amgylchynu gan bobl, mae gan bawb farn wahanol, a gall pob un swnio'r un mor gymhellol.

Fodd bynnag, yn eich amser yn unig meddyliwch am eich perthynas a gwrandewch ar yr hyn y mae eich calon yn ei ddweud.

Siaradwch!

Siaradwch!

Dim ond siarad â'ch gilydd. Dywedwch wrth eich partner sut rydych chi'n teimlo a gwrandewch ar sut mae'n teimlo hefyd. Siaradwch am eich problemau mewn modd sifil. Os yw’n anodd gwneud hynny, ewch i weld cynghorydd. Mae cael cymorth proffesiynol bob amser yn syniad da.

Efallai nad yw pethau mewn gwirionedd cynddrwg ag y maent yn ymddangos. Efallai y gall pethau weithio allan o hyd. Efallai mai’r diffyg cyfathrebu sy’n achosi cymaint o broblemau! Ceisiwch ystyried y ffactorau hyn cyn i chi wneud y penderfyniad terfynol.

Cael barn broffesiynol

Fel y soniwyd o'r blaen, siaradwch â chyngor priodas. Rhannwch eich problemau gyda nhw. Mae'n debyg y byddan nhw'n gallu awgrymu ffordd well o weithredu.

Sefyllfaoedd Eithafol

Tra bod ysgariad yn broses boenus mae yna adegau pan fo aros mewn priodas yn gwneud llawer mwy o niwed. Dyma rai sefyllfaoedd eithafol. Er enghraifft, os yw'ch partner yn sarhaus ac yn ormesol yna mae'n beryglus aros yn y berthynas.

Yn yr un modd, os yw'ch partner yn ymroi i berthnasoedd y tu allan i'ch priodas, er gwaethaf cael maddeuant dro ar ôl tro. Mae hon yn senario arall a fyddai'n galw am wahanu gan ei fod yn niweidio nid yn unig eich hunan-barch ond hefyd eich iechyd meddwl.

Yn bendant nid yw priodas yn hawdd. Mae llawer o aberthau a chyfaddawdau i'w gwneud gan y ddwy ochr. Gall hyn fod yn ormesol iawn ar adegau. Fodd bynnag, cyn i chi gymryd unrhyw fesurau llym mae'n hanfodol cofio pam y gwnaethoch chi greu'r bond hwn.

Weithiau, gall ysgariad ymddangos fel yr unig opsiwn credadwy, ond dylech chi stopio a meddwl a yw'ch perthynas wedi'i niweidio cymaint â hynny. Meddyliwch yn drylwyr am eich priodas ac os nad oes unrhyw ffordd i'w thrwsio mewn gwirionedd. Peidiwch â rhuthro i mewn iddo.

Ar y diwedd beth bynnag y byddwch yn penderfynu ei wneud, cofiwch nad oes yn rhaid i chi roi eich hun trwy boen a diflastod diangen.

Ranna ’: