Sut i Ddelio â Merch sy'n Gaeth i Gyffuriau: 4 Cam i'ch Rhoi Ar Gychwyn

Delio â Mae darganfod sut i ddelio â merch neu fab sy'n gaeth i gyffuriau yn her, a dweud y lleiaf.

Yn yr Erthygl hon

Ar wahân i'r ofn o golli plentyn, nid yw'n golled arnom ni eich bod chi fel rhiant â merch sy'n gaeth i gyffuriau, yn ôl pob tebyg, yn profi'ch hunllef waethaf.

Mae’n dorcalonnus gwylio’ch plentyn yn dinistrio ei hun a’i fywyd. Hefyd, mae'n ddinistriol pan sylweddolwch, tra bod eich merch neu'ch plentyn yn gaeth i gyffuriau, dim ond llygedynau y byddwch chi'n eu gweld o'r person yr oedden nhw unwaith, os o gwbl.

Yn dibynnu ar ba mor bell i lawr y trac dibyniaeth y mae eich merch yn mynd, byddwch hefyd yn profi ymdeimlad o ddiymadferth ac o bosibl yn gweld eich plentyn yn torri cyfreithiau, dod yn berson annymunol i eraill fod o gwmpas a hyd yn oed yn dweud celwydd i chi neu ddwyn oddi wrthych neu'r rhai sy'n agos i. hi.

Yn ystod y cyfnod hwn byddwch yn teimlo'n ddiymadferth, ac allan o reolaeth. Efallai y byddwch yn cwestiynu beth allech chi fod wedi ei wneud yn wahanol. Gall hunan-fai, bai ar eich priod neu tuag at eich merch gael ei brofi fel galar, ofn, pryder a meddwl tybed beth mae'ch merch yn ei wneud ac a yw eu diogelwch yn mynd i fod ar y cardiau.

Efallai y byddwch hefyd yn rhoi eich holl sylw ar eich merch, ar gost y sylw y dylid hefyd ei roi ar eich plant eraill neu briod. Ac yn union fel pe na bai hyn i gyd yn ddigon, efallai y bydd eich perthnasoedd â ffrindiau, teulu, a'ch priod yn cael eu herio, ac efallai y byddwch (neu mae'n debyg y byddwch) yn galluogi eich merch sy'n gaeth i gyffuriau allan o gariad.

Mae hynny'n llawer.

Gyda hyn mewn golwg, dyma ein hawgrymiadau gwych ar sut i ddelio â merch sy'n gaeth i gyffuriau.

1. Cael help! Ni allwch wneud hyn ar eich pen eich hun

Y peth cyntaf y bydd angen i chi ei wneud yw deall na allwch chi wneud hyn ar eich pen eich hun.

Bydd delio â merch sy’n gaeth i gyffuriau yn eich hollti ar wahân, yn llythrennol a bydd hefyd yn rhwygo twll trwy’ch teulu os byddwch yn caniatáu hynny. Mae'n gwneud synnwyr ceisio cymorth allanol naill ai gan arbenigwyr cyffuriau, elusennau, therapyddion, cynghorwyr teulu.

Hyd yn oed os na fydd eich merch sy'n gaeth i gyffuriau yn mynd, dylech chi, eich priod a'ch plant eraill y mae'r sefyllfa hon yn effeithio arnynt. Efallai ei fod yn ymddangos yn anfoddog, neu hyd yn oed ddim yn deg gan nad oedd yr un ohonoch wedi creu’r problemau, ond dyma un o’r ffyrdd mwyaf heriol yr ydych chi i gyd wedi cael eich gorfodi iddi, ac rydych chi’n mynd i fod angen cymorth.

Mewn geiriau eraill - mae angen i chi gael help i chi'ch hun, eich teulu a'ch merch sy'n gaeth a gallai pob darn o help fod yn wahanol.

Awgrym -

Ceisiwch ddeall y patrymau y bydd eich merch sy'n gaeth i gyffuriau yn eu dilyn. Byddan nhw yr un fath â theuluoedd eraill sydd â phlant sy'n gaeth i gyffuriau.

Gallwch ddysgu oddi wrth y rhai sydd ymhellach i lawr y llwybr a bodloni eich angen i wneud rhywbeth i helpu'r rhai y tu ôl i chi. Yn aml, gallwch ddod o hyd i ffordd o gysylltu â theuluoedd o'r fath ar-lein neu drwy elusennau.

2. Byddwch yn dawel

Arhoswch yn dawel a gwrandewch Os ydych chi newydd ddarganfod bod eich merch yn gaeth i gyffuriau, mae'n hanfodol eich bod chi'n cadw'n dawel. Dim ond os byddwch chi'n ei golli y byddwch chi'n brifo'ch hun a'ch perthynas â'ch merch sy'n gaeth i gyffuriau.

Yn lle hynny, os yw'ch merch yn rhannu gyda chi ei bod hi'n gaeth, mae'n bryd gwrando, gofyn cymaint o gwestiynau ag sydd angen a'i bod hi'n gallu eu hateb.

Rhowch sicrwydd iddi eich bod chi'n ei charu a pheidiwch â gwthio'r cwestiynau na phoeni. Yn lle hynny, deliwch â'ch teimladau o amgylch y ffrwydrad hwn i ffwrdd oddi wrth eich merch gaeth o leiaf am y tro.

Ac os ydych chi wedi darganfod bod eich merch yn gaeth a bod angen i chi drafod hyn gyda hi, cymerwch amser i brosesu eich teimladau amdano yn gyntaf.

Cyn mynd i'r afael â'r mater gyda hi, fe allech chi ddilyn ychydig mwy o gamau cyn codi'r broblem gyda'ch merch.

Awgrym -

Peidiwch ag atal eich merch rhag cael atgyweiriad heb gymorth a chyngor gan arbenigwyr oherwydd gallai diddyfnu fod yn rhy anodd a gall eu gwneud yn ddifrifol wael.

Gallent orddos os ydynt wedi cymryd peth amser i ffwrdd o gyffuriau dim ond i ddychwelyd ato eto.

3. Gwnewch gytundeb gyda'ch priod y byddwch yn glynu at ei gilydd

Rydych chi a'ch priod yn mynd i gael eich herio, a byddwch yn herio'ch gilydd. Ni fydd merch sy’n gaeth i gyffuriau yn rhoi’r gorau iddi i gael yr hyn y mae ei eisiau, ac fel rhieni, cewch eich gwthio i’w galluogi os byddwch yn caniatáu iddo ddigwydd.

Gall y sefyllfaoedd hyn roi straen ar eich priodas.

Felly o'r cychwyn cyntaf, mae'n hanfodol gwneud cytundeb gyda'ch priod ynghylch sut y byddwch chi'n delio â'r realiti hwn gyda'ch gilydd.

Y pynciau i’w trafod neu eu hystyried yw –

 • Byddwch yn helpu eich gilydd drwy
 • Ni fyddwch yn beio eich gilydd
 • Byddwch chi'n sefyll gyda'ch gilydd ar eich safiad gyda'ch merch
 • Yr ymchwil a'r ddealltwriaeth y mae angen i chi eu gwybod
 • Byddwch yn mynd at eich merch i godi’r mater neu i’w chefnogi
 • Ffyrdd y gallwch chi gefnogi gweddill eich teulu yn ystod y cyfnod hwn
 • Yr atebion y byddwch chi'n eu ceisio os nad ydych chi'n eu hadnabod

Awgrym -

Gwnewch gynllun i ddod at eich gilydd i drafod materion bob wythnos, neu bob ychydig ddyddiau er mwyn i chi allu canolbwyntio ar gefnogi eich gilydd hefyd.

4. Cymerwch amser i ymchwilio i'r ffeithiau a dysgwch beth i'w ddisgwyl

Ymchwilio i ffeithiau a dysgu oddi wrthynt Rydyn ni eisoes wedi cyfeirio at y syniad bod dysgu sut i ddelio â merch sy'n gaeth i gyffuriau a byw gyda realiti merch sy'n gaeth i gyffuriau yn mynd i gael effaith ym mron pob rhan o'ch bywyd a'ch seice.

Felly, mae'n bwysig cymryd peth amser i ymchwilio a dysgu am y sefyllfa fel y gallwch chi wneud y penderfyniadau gorau ar gyfer eich merch gaeth ac i chi a'ch teulu.

Mae ymchwil yn mynd i'ch helpu chi i deimlo bod gennych chi reolaeth a deall beth sy'n digwydd.

Dysgwch sut i ddelio â rhai sefyllfaoedd enbyd a heriol iawn wrth gynnal perthynas â'ch priod, plant eraill, teulu, ffrindiau ac wrth gwrs eich merch sy'n gaeth i gyffuriau.

Y pynciau y gallech ymchwilio iddynt i'ch rhoi ar ben ffordd yw -

 • Straeon pobl eraill am eu plant sy’n gaeth i gyffuriau
 • Ymchwiliwch i'r cyffuriau y mae eich merch yn honni eu bod yn eu defnyddio
 • Darganfod mwy am ddisgwyliadau yn erbyn realiti
 • Dysgwch sut i gefnogi eich gilydd trwy hyn fel teulu gan arbenigwyr cyffuriau neu bobl sydd wedi bod yno
 • Astudiwch yr hyn a helpodd y person a oedd yn gaeth i gyffuriau, pa strategaethau a roddwyd ar waith, pa gamgymeriadau a wnaeth rhieni neu bobl eraill ynghylch y caethiwed i gyffuriau

Awgrym -

Mae yna ddigonedd o wefannau gwybodaeth sy'n ymdrin â phob agwedd ar gam-drin cyffuriau ac os gallwch chi yfed cymaint o wybodaeth â phosib, byddwch chi'n fwy parod i aros yn iach ac yn gall.

Cadwch eich teulu a'ch priodas gyda'i gilydd, cynhaliwch berthynas â'ch merch sy'n gaeth i gyffuriau heb ei galluogi. Byddwch hefyd yn deall yn well yr heriau y gallai eich merch fod yn eu hwynebu os bydd yn tynnu'n ôl, a byddwch yn dysgu mwy am yr amgylcheddau y mae pobl sy'n gaeth i gyffuriau yn eu cael eu hunain.

Dyma sut y gallwch chi helpu'ch merch yn effeithiol.

Ranna ’: