Sut i Ffeilio Ysgariad Diwrthwynebiad

Sut i Ffeilio Ysgariad Diwrthwynebiad Os yw'n edrych fel bod eich priodas yn mynd i ddod i ben, efallai y byddwch yn ansicr ynghylch eich opsiynau cyfreithiol a'r prosesau a fydd yn cael eu dilyn.

Yn yr Erthygl hon

Pan fyddwch chi'n ysgaru, yn gyffredinol mae gennych chi opsiynau lluosog ar gyfer sut i symud ymlaen, ac un o'r pethau cyntaf i fynd i'r afael ag ef yw a fydd eich ysgariad yn cael ei herio neu'n ddiwrthwynebiad. Os nad ydych chi'n barod i ddod â'ch priodas i ben, efallai y bydd parau hefyd yn dewis gwahaniad cyfreithiol .

Pan fydd llawer o bobl yn meddwl am ysgariad a ymleddir, credant ei fod yn cyfeirio at a yw person yn dymuno herio deiseb ysgariad eu priod. Fodd bynnag, er ei bod yn bosibl ymladd yn erbyn ysgariad posibl a cheisio arbed priodas , yn aml mae'n well bwrw ymlaen fel pe bai'r ysgariad yn digwydd.

Os bydd priod yn penderfynu cymodi, gellir tynnu deiseb ysgariad yn ôl, ond trwy baratoi ar gyfer sut i ymdrin â’r materion sy’n ymwneud â diddymu’r briodas, gallant wneud yn siŵr bod eu hawliau’n cael eu diogelu os byddant yn gwneud hynny yn y pen draw. penderfynu ysgaru .

Felly, beth yw ysgariad diwrthwynebiad?

O safbwynt cyfreithiol, mae ysgariad diwrthwynebiad yn cyfeirio at achos lle mae priod yn gallu dod i gytundeb ar yr holl faterion cyfreithiol sydd heb eu datrys a datrys materion y tu allan i ystafell y llys.

Yn hytrach na mynd â’r achos gerbron barnwr a gofyn iddo ef neu hi ddod i benderfyniad, gall priod ddod i setliad ysgariad ar eu pen eu hunain, ac unwaith y bydd yr holl benderfyniadau sy’n ymwneud â dod â’u priodas i ben wedi’u gwneud, gallant gwblhau’r broses ysgaru a therfynu eu priodas yn gyfreithlon.

Beth yw’r broses a ddilynir yn ystod ysgariad diwrthwynebiad?

Mewn ysgariad diwrthwynebiad, bydd angen i wŷr/gwragedd allu gweithio gyda'i gilydd i ddatrys y materion sy'n gysylltiedig â dod â'u priodas i ben. Oherwydd hyn, yn aml mae'n well iddynt drafod diwedd eu priodas cyn i un priod ffeilio deiseb am ysgariad .

Gall hyn eu helpu i nodi unrhyw rai materion ariannol y gall fod angen iddynt fynd i’r afael ag ef, ac efallai y byddant hefyd yn dechrau gweithio gyda’i gilydd i benderfynu sut i ddatrys materion sy’n ymwneud â dalfa plant ac amser magu plant.

Ar ôl i un priod ffeilio deiseb ysgariad, bydd y priod arall yn ffeilio ymateb. Yna byddant yn cwblhau'r broses ddarganfod , lle bydd pob priod yn gwneud datgeliad ariannol llawn i'r llall ynghylch yr incwm y maent yn ei ennill, yr eiddo y maent yn berchen arno, a'r dyledion sy'n ddyledus ganddynt.

Bydd hyn yn sicrhau bod ganddynt yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnynt i drafod setliad ysgariad teg.

Bydd angen i'r partïon fynd i'r afael â'r holl faterion cyfreithiol sy'n gysylltiedig â dod â'u priodas i ben, a gallant ddatrys y materion hyn drwy negodi rhyngddynt eu hunain neu drwy ddefnyddio dulliau megis cyfryngu neu gyfraith gydweithredol .

Gall y materion i fynd i’r afael â nhw gynnwys:

1. Is-adran eiddo

Bydd angen rhannu'r holl eiddo priodasol y mae cwpl yn berchen arno gyda'i gilydd yn deg ac yn gyfartal rhwng y ddau ohonynt.

Gall asedau priodasol gynnwys cronfeydd mewn cyfrifon banc ar y cyd, y cartref priodasol, cerbydau, dodrefn, gemwaith, nwyddau casgladwy, a chyfrifon ymddeol neu bensiynau. Bydd angen i gwpl hefyd rhannu unrhyw ddyledion ar y cyd , megis balansau cardiau credyd.

2. Cefnogaeth priod

Efallai y bydd un priod angen cymorth ariannol gan y llall yn dilyn ysgariad.

Cyfeirir at hyn yn aml fel cynnal a chadw alimoni neu spousal , a bydd swm y cymorth yn seiliedig ar yr incwm a enillir gan y ddau barti, tra bydd y taliadau amser yn para yn seiliedig ar hyd y briodas.

Gwyliwch hefyd: 7Y Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

3. Dalfa plant

Bydd angen i rieni ysgaru penderfynu sut y byddant yn rhannu'r cyfrifoldebau ymwneud â magu eu plant, a bydd angen iddynt greu amserlen ar gyfer yr amser y bydd plant yn ei dreulio gyda phob rhiant.

4. Cynnal plant

Fel arfer, bydd y rhiant gwarchodol (y rhiant-plant yn treulio'r rhan fwyaf o'r amser gyda nhw) yn cael cymorth ariannol gan y rhiant arall.

Unwaith y bydd yr holl faterion hyn wedi'u datrys, cânt eu cynnwys yn a setliad ysgariad . Bydd y priod wedyn yn mynychu gwrandawiad llys terfynol lle bydd y setliad hwn yn cael ei gymeradwyo, a bydd yr ysgariad yn cael ei gwblhau.

Gwahaniaeth rhwng ysgariad a ymleddir a diwrthwynebiad

Gwahaniaeth rhwng ysgariad a ymleddir a diwrthwynebiad Er efallai na fydd ysgariad diwrthwynebiad yn gwbl rhydd o wrthdaro, mae fel arfer yn broses llawer llai gwrthwynebus nag ysgariad a ymleddir.

Os gall priod gytuno i weithio allan eu gwahaniaethau rhyngddynt eu hunain , gallant osgoi llawer o'r anhawster a ddaw gyda datrys materion yn ystafell y llys.

Mewn ysgariad a ymleddir, fel arfer bydd angen cynnal gwrandawiadau llys lluosog mynd i’r afael â materion amrywiol yn ystod y broses ysgaru, gan arwain at dreial ysgariad lle bydd barnwr yn gwneud y penderfyniadau terfynol ar unrhyw faterion sy’n weddill.

Bydd angen i bob priod talu am atwrnai paratoi a ffeilio deisebau a darparu cynrychiolaeth yn y gwrandawiadau hyn. Efallai y bydd angen iddynt hefyd dalu am werthuswyr ariannol, gwerthuswyr gwarchodaeth plant, neu arbenigwyr eraill.

Gellir osgoi llawer o’r cymhlethdodau a’r costau hyn mewn ysgariad diwrthwynebiad, ac yn aml gellir cwblhau’r broses yn llawer cyflymach a rhwyddach os yw’r priod yn gallu negodi setliad y gall y ddau ohonynt gytuno arno.

|_+_|

Hyd yn oed os yw priod yn gallu dod i gytundeb ar y materion amrywiol sy'n gysylltiedig â dod â'u priodas i ben, argymhellir yn gryf ymgynghori ag atwrnai cyn cwblhau'r broses ysgaru.

Gall cyfreithiwr ysgariad diwrthwynebiad eich helpu gyda'r ffurflenni ysgariad diwrthwynebiad yn ogystal â chost ysgariad diwrthwynebiad.

Gallant wneud yn siŵr bod yr holl faterion cyfreithiol wedi cael sylw , a gallant nodi unrhyw bryderon a allai arwain at gymhlethdodau ar ôl i'r ysgariad ddod i ben.

Yn nodedig, dim ond un parti mewn ysgariad y gall atwrnai ei gynrychioli .

Os yw un priod wedi gweithio gyda chyfreithiwr i baratoi setliad, dylai'r priod arall ymgynghori â'i atwrnai ei hun i sicrhau y bydd y setliad yn amddiffyn eu hawliau ac yn diwallu eu hanghenion.

|_+_|

Pa mor hir mae ysgariad diwrthwynebiad yn ei gymryd?

Bydd hyd ysgariad diwrthwynebiad yn dibynnu ar gymhlethdod y materion y mae angen eu datrys.

Os nad oes gan eich priod unrhyw blant gyda'i gilydd, nad ydynt yn berchen ar gartref, ac nad oes ganddynt fawr o ddyled, efallai y gallant fynd i'r afael â materion yn gyflym ac yn hawdd a chwblhau eu hysgariad o fewn ychydig wythnosau.

Fodd bynnag, os oes angen i wŷr/gwragedd ddatrys materion yn ymwneud â gwarchodaeth plant, perchnogaeth asedau cymhleth, neu gefnogaeth priod, gall gymryd sawl mis neu fwy o amser i gyrraedd setliad.

Oes rhaid i chi fynd i'r llys am ysgariad diwrthwynebiad?

Os yw priod yn gallu negodi setliad rhyngddynt eu hunain, efallai y byddant yn gallu osgoi mynychu’r llys tan y gwrandawiad terfynol lle byddant yn ffeilio eu setliad a chwblhau’r broses o terfynu eu priodas .

Fodd bynnag, hyd yn oed mewn ysgariad diwrthwynebiad, efallai y bydd angen mynychu gwrandawiadau llys i benderfynu sut mae rhai materion, megis gwarchodaeth plant neu gynnal plant, yn cael ei drin yn ystod y broses ysgaru.

|_+_|

A all ysgariad diwrthwynebiad gael ei herio?

Hyd yn oed os yw priod yn cytuno i gydweithio i drafod setliad ysgariad, efallai y byddant yn gweld bod rhai materion na allant ddod i gytundeb yn eu cylch.

Yn yr achosion hyn, gall eu hysgariad gael ei herio, a efallai y bydd angen cynnal treial ysgariad i ddatrys y materion sydd heb eu datrys .

Fodd bynnag, mewn llawer o achosion, bydd barnwr yn annog priod i ddod o hyd i ffordd o ddod i setliad heb fod angen treial.

A ddylwn i gael ysgariad diwrthwynebiad?

Mae'r broses ysgaru draddodiadol yn cynnwys brwydrau gwresog yn ystafell y llys wrth i wŷr/gwragedd ddadlau sut y dylid ymdrin â materion sy'n ymwneud â'u plant, eu heiddo, a'u harian.

Fodd bynnag, nid oes angen i ysgariad fod yn wrthwynebol , ac mewn llawer o achosion, mae priod yn gallu negodi setliad a chwblhau'r broses ysgariad heb fawr o wrthdaro.

Os ydych am ddod â'ch priodas i ben, dylech siarad ag a cyfraith teulu atwrnai am eich opsiynau a dysgu sut y gallwch weithio i gyrraedd setliad ysgariad a fydd yn amddiffyn eich hawliau ac yn diwallu eich anghenion.

|_+_|

Ranna ’: