Sut i Drin Gŵr Chauvinist Gwryw : 25 Ffordd

Merched yn gofyn am dawelwch

Yn yr Erthygl hon

Mae llawer o bobl yn y byd dyddio wedi rhedeg i mewn i'w cyfran o bartneriaid chauvinist. Mae rhai wedi mynd ymlaen i briodi'r bobl.Mae hynny’n gyffredinol oherwydd y ffaith ei fod wedi dod yn ail natur i fewnoli’r rhywiaeth a hyrwyddir gan gymdeithas. Yn aml pan fydd rhywun arall arwyddocaol yn cario'r golygfeydd hyn, gall yr arwyddion lithro heibio'r radar.

Gyda'r chauvinism a wynebir yn rheolaidd, nid yw llawer yn sylwi arno. Mae’n arbennig o wir pan fyddwch chi’n cyfeillio neu wedi priodi rhywun. Rydych chi eisiau credu'r gorau mewn partner, gan roi mantais yr amheuaeth bob amser. Yn y pen draw, mae angen ichi ei alw beth ydyw a darganfod sut i drin gŵr chauvinist gwrywaidd.

Beth yw gwr chauvinist gwrywaidd

Mae gŵr chauvinist gwrywaidd yn un sy'n credu bod dynion mewn rhyw ffordd yn well na merched. Nid oes gan y person unrhyw beth i gadarnhau'r teimlad hwn, dim tystiolaeth na phrawf dibynadwy. Ond bydd y priod yn gwneud ac yn dweud pethau sy'n nodi lle mae'n teimlo bod lle'r cymar o fewn y cartref a thu allan i'r cartref.

Nid yw ymddygiadau sy'n iawn i'r gŵr felly i'w ymddygiad arwyddocaol arall. Er enghraifft, os yw'n dewis fflyrtio mewn parti, dylid ei oddef heb eiddigedd, ond nid yw'r un peth yn wir am ei briod.

Nodweddion gwr chauvinist gwrywaidd

Dyn yn ffraeo gyda

Mae rhai gwŷr yn cario meddylfryd chauvinistic ystrydebol yn seiliedig ar sut y cawsant eu magu a dylanwad diwylliannol. Mae angen dal y safle uwch bob amser gydag ymladd i gymryd y llaw uchaf gyda phopeth a wna.

Ni all gŵr ddioddef i’w bartner gael gyrfa lewyrchus na dangos uchelgais. Mae'n adweithio mewn narsisiaeth, gan arwain yn y pen draw at eu lashing allan oherwydd eu cymhleth israddoldeb yn dod i chwarae. Edrych i mewn i'r llyfr Atgofion o Chauvinist Pig Angus & Robertson.

Sut ydych chi'n gwybod a yw dyn yn chauvinist

Mae'r rhan fwyaf o ddynion yn cyflwyno eu hunain orau pan fyddant yng nghamau cychwyn dyddio heb fawr o debygolrwydd o ddangos nodweddion chauvinist gwrywaidd. Yn lle hynny, maen nhw'n gwneud hynny mewn ffyrdd cynnil sy'n hawdd i ffrindiau eu methu ar y dechrau wrth gael eu dal yn y rhamant a'r cyffro.

Mewn rhai achosion, efallai na fydd dyn hyd yn oed yn credu ei fod yn bod yn chauvinistic ond, yn lle hynny, yn teimlo ei fod yn ofalgar ac yn amddiffynnol, ac eithrio nad ydyn nhw'n gyfforddus pan fydd partner yn ennill mwy na nhw. Rhai baneri coch y gallai dyn fod yn pwyso tuag at nodweddion chauvinist gwrywaidd:

  1. Ef gorchmynion canys ti heb wirio beth hoffech chi
  2. Mae eisiau gwybod am eich magu plant dyheadau ond nid nodau gyrfa.
  3. Mae'r dyddiad cyntaf yn llawn anifail anwes enwau fel BABE, mel, sweetie.
  4. Gan gyfeirio at ex dechrau a enw - yn galw tirade.
  5. Mae ganddo a athroniaeth ynghylch merched a phenderfyniadau.
|_+_|

10 arwydd bod gennych ŵr chauvinistic

Pan fyddwch chi'n ystyried beth yw chauvinism gwrywaidd, nid yw dynion bob amser yn arddangos yr ymddygiad ymlaen llaw ac yn y canol, yn enwedig os ydych chi newydd briodi. Unwaith y bydd pethau wedi dod yn gyfarwydd ac yn gyfforddus, mae yna deimlad y gall y gwarchodwyr gael eu siomi a rhannu'n fwy agored yn hytrach na'r awgrymiadau cynnil y mae wedi bod yn eu harddangos.

Sut gallwch chi weld agwedd chauvinistic gwrywaidd cyn mynd yn rhy bell yn y berthynas? Dyma rai ymchwil i gynnig manylion ar y pwnc. Gadewch i ni edrych ar rai arwyddion o chauvinist gwrywaidd i fod yn ymwybodol ohonynt.

1. Mae sgyrsiau yn torri ar eich traws yn gyson

Rydych chi'n gwrando'n amyneddgar ar ei sgwrs, ond pan mai eich tro chi yw hi, mae bob amser yn dod o hyd i reswm i dorri ar draws fel pe bai eich profiadau a'ch meddyliau yn amherthnasol.

|_+_|

2. Mae'n dilysu ei hun yn barhaus fel dyn neis

Os yw'n cwyno ei fod yn foi neis a bod llawer o ffrindiau ddim yn gwerthfawrogi pan fydd ganddyn nhw beth da sy'n eu trin yn dda, gall hynny fod yn wenwynig. Nid yw parhau i gyhoeddi yn golygu eich bod yn neis.

3. Mae cyfnodau yn borthiant i'w ddigrifwch

Defnyddio PMS fel rheswm mae'n rhaid i ferched fod mewn hiwmor drwg nid yw'n ddoniol ac yn gwneud i'r boi edrych fel casgen ceffyl mawr.

4. Mae ennill mwy nag ef yn ei boeni

Er ei fod yn cefnogi eich gyrfa, mae'n gosod llawer iawn o pwysigrwydd ar ryw rolau, felly pan fydd yn darganfod eich bod yn ennill mwy, nid yw'n ei wneud yn hapus.

5. Rhywiaethwyr Cariadol

Mae'r enghraifft chauvinist gwrywaidd hon yn ddyn a fydd yn rhuthro i helpu, ond mae eu cymorth yn dod ar draws fel rhywbeth mwy diraddiol i'w ffrind na pharodrwydd gwirioneddol i ofalu am broblem.

6. Dynswain

Yn syml, mae esbonio pethau i bartner mewn cyd-destun dynladdiad yn ffordd arall o ddangos pŵer a diraddio cymar ymhellach, gan ymddwyn fel pe na bai’n gallu amgyffred logisteg.

Gwyliwch y fideo hwn ar yr hyn sy'n dynladdiad a sut y gall fod yn ddrwg:

7. Cedwir canmoliaeth ar gyfer edrychiadau

Yn lle ategu galluoedd gyda hobïau, diddordebau, sgiliau, neu hyd yn oed gyrfaoedd, bydd y chauvinist yn canolbwyntio ar y ffordd rydych chi'n edrych.

8. Nid yw'n hoffi eich ffrindiau gwrywaidd

Gallai fod yn genfigennus, ond mae’n rhywiaethol gan amlaf yn yr ystyr ei fod yn ofni y byddwch chi’n sgwrsio ag un o’ch ffrindiau neu y bydd un ohonyn nhw’n eich dwyn oddi wrtho.

9. Mae ganddo set o syniadau am yr hyn sy'n dynodi gwraig wirioneddol

Os ydych chi eisiau plant, bydd yn darganfod mai chi yw epitome menyw go iawn. Os oes gennych chi ffrindiau sy'n dewis peidio â phriodi, nid ydyn nhw'n dod o dan y categori.

10. Os ydych am drafod rôl merched yn y gymdeithas heddiw, nid oes ganddo ddiddordeb

Does dim awydd ar ei ran i drafod ffeministiaeth na’r materion sy’n wynebu menywod mewn cymdeithas heddiw.

25 ffordd i drin gŵr chauvinist gwrywaidd

Dyn ifanc yn darllen llyfr

Wrth geisio dirnad sut i ddelio â gŵr chauvinist gwrywaidd, gall herio credoau ac ymddygiad chauvinist weithiau wneud y person yn bryderus.

Ond cynhaliwch drafodaeth am y gwelliannau y gallent eu gwneud i'ch helpu chi i ddarganfod sut i ddelio â chauvinist gwrywaidd. Mae'r atodedig podlediadau yn rhoi awgrymiadau i chi ar ddelio â chauvinism gwrywaidd.

1. Trafodwch eich teimladau yn agored ac yn agored i niwed

Y cam cyntaf yn sut i drin gŵr chauvinist gwrywaidd yw trafod eich teimladau yn agored. Os bydd eich ffrind yn gofyn sut oedd eich diwrnod, rhowch gyfrif yn lle dweud yn iawn. Ymatebwch, ond yna gwrandewch a chynhaliwch sgwrs dda.

|_+_|

2. Osgoi ymyriadau

Un peth i weithio arno o ran ystyr chauvinist gwrywaidd yw'r ffaith eu bod yn torri ar draws eu cymar ar ganol rhannu stori. Mae’n hanfodol mynegi sut mae hyn yn gwneud i chi deimlo a cheisio rhoi’r gorau i’r ymddygiad. Mae’n ddiraddiol ac yn ddiraddiol ac nid yw’n dangos llawer o barch at eich profiadau a’ch newyddion da.

3. Rhowch wybod i'ch gŵr nad oes angen iddo ddatrys eich holl broblemau

Yn gyffredinol, wrth rannu materion gyda phriod, boed yn argyfyngau yn y gwaith, ffrindiau, neu broblemau teuluol, mae ffrindiau eisiau ysgwydd. Eto i gyd, yn aml mae priod yn barod i ddod o hyd i atebion mewn ymdrech i dangos cefnogaeth .

Mae'r rhain fel arfer yn mynd y tu hwnt i'r alwad a'r cyfan sydd ei angen mewn gwirionedd yw clust i ddeall. Fodd bynnag, os yw rhywun yn hyll i'r cymar, dylai fod yn iawn i ŵr fod yn anghwrtais yn ôl.

4. Help pan fydd hi'n teimlo'n ddiymadferth ond nid pan allai ei ddefnyddio mewn gwirionedd

Mae ffrindiau'n cael amser caled yn darganfod sut i drin gŵr chauvinist gwrywaidd sy'n eu hachub rhag tasgau sy'n rhy heriol a lle gallent frifo eu hunain.

Yn aml nid yw hynny'n wir a gall wneud i'r partner deimlo'n ddiraddiol yn y pen draw. Mae yna ddigonedd o dasgau y gall defnyddio dwylo ychwanegol, fel rhai nad yw hi'n hoff ohonyn nhw; efallai os oes gennych ddeialog, bydd y patrwm yn newid.

5. Byddwch garedig wrth ei ffrindiau

Boed yn wryw neu’n fenyw, mae angen cyd-ddealltwriaeth am ffrindiau eich priod, yn enwedig os oes gennych chi ffydd yn eich cymar. Dyma ei ffrindiau, ac rydych chi am gyd-fynd â nhw am y rheswm hwnnw.

|_+_|

6. Os bydd rhywbeth cyffrous yn digwydd yn ei fywyd, dylai egluro ei gyffro.

Ni ddylid cadw partner yn y ddolen allanol er gwaethaf teimlad gŵr o ragoriaeth. Mae angen iddo rannu'r eiliadau cadarnhaol a'r negyddol, yn enwedig mewn priodas.

|_+_|

7. Canmoliaeth y tu allan i'r arwynebol

Gwnewch yn siŵr bod eich gŵr chauvinist yn sylweddoli bod angen canmoliaeth arnoch nad yw'n gorffwys ar edrychiadau ond, yn lle hynny, cyflawniadau. Efallai nad yw'n berthnasol i'ch gyrfa, ond mae digon o glod arall y gallwch ei dderbyn, fel diddordebau neu hobïau.

|_+_|

8. Anogwch eich gŵr i ysgrifennu ei achwyniadau cyn gwrthdaro

Wrth ddarganfod sut i drin gŵr chauvinist gwrywaidd, byddwch yn sylwi y gall gwrthdaro fod yn gyfnewidiol yn aml. Gallai ei annog i ysgrifennu pam ei fod wedi cynhyrfu drysu rhywfaint o’r hyn sy’n eu poeni.

9. Dylai penderfyniadau fod yn gydfuddiannol

Os ydych chi allan i ginio a bod eich priod yn gofyn yn benodol ichi archebu ar eu cyfer, dyna un peth. Eto i gyd, pan fyddwch chi'n cymryd hynny arnoch chi'ch hun, mae'n amlwg mai dyna'r diffiniad chauvinistic gwrywaidd.

Oni bai bod partner yn gofyn i chi wneud penderfyniadau cartref yn unig, dylai pob un ohonynt fod yn gydfuddiannol. Os bydd yn archebu, gallwch wneud eich archeb pan fydd drwyddo. Bydd yna lawer o fwyd.

|_+_|

10. Mae'r egni y mae chauvinist yn ei roi gartref yn effeithio ar y cartref

Dyn yn defnyddio gliniadur ac yn gwisgo clustffonau

Y dull ar gyfer trin gŵr chauvinist gwrywaidd yw eu cael i esgusodi eu hunain am ryw attalfa dawel nes i'r hwyliau fynd heibio. Nid oes angen i unrhyw un fod yn agored i'r agwedd neu'r straen sy'n gysylltiedig ag anniddigrwydd.

11. Pan fyddo'ch gŵr yn mynd â chi i ddigwyddiad, yr ydych yn gofyn iddo gydnabod priodoledd neu gyflawniad

Efallai ei fod yn her i chauvinist gwrywaidd, ond ni ddylai bod yn un o'ch teyrngarwyr am un noson ei dorri. Efallai ei bod hi’n anodd clywed pobl yn gwibio drosoch chi, ond mae’n un noson, ac mae’n ceisio gwella.

12. Anghydbwysedd mewn llafur cartref

Mae'r gwaith meddwl y tu ôl i bopeth sy'n mynd i mewn i weithredu cartref yn cael ei wthio'n gyffredinol ar un person ac fel arfer nid yw'n cael ei gydnabod na'i werthfawrogi. Mae'n hanfodol sicrhau bod y chauvinist gwrywaidd yn cario ei gyfran o'r llwyth, fel nad yw'n dod yn llethol.

Mae angen sicrhau cydbwysedd rhwng eich bod yn gallu dibynnu arno pan fydd yn cyfrif fel ffynhonnell cymorth.

|_+_|

13. Squabbles teulu

Yn aml mewn achosion o anghydfod gyda theulu neu ffrindiau, bydd chauvinist gwrywaidd yn nodi'r hyn y gallech fod wedi'i wneud yn wahanol. Siaradwch â'ch gŵr a llais pa mor hanfodol yw ei fod ar eich ochr; rydych chi eisiau bod ar yr un dudalen.

|_+_|

14. Mantais yr amheuaeth

Er y gallai fod gan chauvinist gwrywaidd amheuon ynghylch yr hyn yr ydych yn ei ddweud wrthynt, rhaid ichi fynegi iddynt yr angen iddynt roi mantais yr amheuaeth i chi bob amser.

Mae hynny'n heriol i rywun fel hyn sy'n set iawn o ran ymddygiad a phersonoliaeth, ond nawr eich bod chi'n briod, dyma'ch dulliau ar gyfer trin gŵr chauvinist gwrywaidd.

|_+_|

15. Anadliadau dwfn a cherdded i ffwrdd

Efallai y bydd angen i'r ddau ohonoch wneud hyn pan fydd rhwystredigaeth yn dod i mewn, ac fe fydd. Mae delio â chauvinist gwrywaidd yn heriol. Efallai y bydd yna adegau y byddwch chi'n ceisio anwybyddu'r ymddygiad, ac ar adegau eraill mae'n gyson yn eich wyneb gan wneud hynny'n amhosibl.

Dyna pryd rydych chi'n dewis cymryd ychydig o anadliadau dwfn a mynd i mewn i ystafell arall neu hyd yn oed adael i gael rhywfaint o le.

|_+_|

16. Ceisiwch ollwng gafael ar ddisgwyliadau afresymol

Mae'n hawdd credu y gallwch chi newid rhywun yn llwyr; nid yw hynny'n bosibl. Bydd pobl yn ceisio gwneud gwelliannau personol. Mae’n bosibl cael cyfathrebu agored i ddatblygu ffyrdd rhesymol o wneud y bartneriaeth ychydig yn well a lleihau chauvinism gwrywaidd i raddau.

Mae angen i bob un ohonoch weithio tuag at y canlyniad iach hwnnw. Mae'n bwysig cofio; rydych chi'n caru'ch gŵr hyd yn oed ar ddiwrnodau nad ydych chi'n ei hoffi cymaint.

|_+_|

17. Ymddygiad rhywiaethol

Os cawsoch chi brofiad rhywiaethol yn y gwaith, peidiwch â gadael i'ch gŵr sefyll dros y dyn trwy roi mantais yr amheuaeth iddo. Rhaid iddo eich helpu i weithio drwy'r broblem a siarad cymaint ag sydd ei angen i ddatrys y mater neu fynd i drafferthion mwy rhyfeddol i ddod â datrysiad.

18. Mae positifrwydd yn anoddach i ddynion

Mae positifrwydd yn anoddach i ddynion. Mae’n her gwybod sut i drin gŵr chauvinist gwrywaidd pan fyddant yn ystrydebol yn canfod bai ar bopeth ac yn penderfynu na fydd yn gweithio neu y bydd yn brofiad gwael.

Ceisiwch beidio â gadael i chi'ch hun syrthio i'r trap. Gweithiwch gyda'ch partner i ddatblygu ffrynt unedig fel y gellir dod o hyd i ateb i fodloni pawb.

|_+_|

19. Dysgwch eich chauvinist gwrywaidd i ddefnyddio termau I â gwrthdaro

Wrth wynebu, mae'r chauvinist gwrywaidd yn tueddu i ddefnyddio datganiadau sy'n dod ar eu traws fel ymosod a beio. Yn lle hynny, mae'n hanfodol mynegi sut rydych chi'n teimlo trwy ddefnyddio syniadau I a pham rydych chi'n teimlo'r ffordd rydych chi'n ei wneud.

20. Dim fflyrtio i neb

Merched yn gwrthod cynnig dyn

Yn nodweddiadol, mae chauvinists gwrywaidd yn dueddol o fod ag un set o reolau iddyn nhw eu hunain ac un arall ar gyfer eu set arwyddocaol arall. Nid oes angen i hynny gael ei oddef rhwng pâr priod.

Er enghraifft, ni all dyn fod allan yn fflyrtio o dan unrhyw amgylchiad gyda'r un rheolau yn berthnasol i'w briod. A dylai unrhyw ganllawiau penodol eraill y mae wedi'u sefydlu iddo'i hun gario drosodd.

|_+_|

21. Tanseilio pryderon neu feddyliau eich cymar

Mae chauvinists gwrywaidd yn lleihau persbectif eu cymar yn hawdd pan mai eu nod yw dod i ddatrysiad cyflym ar gyfer mater y maent yn delio ag ef. Hyd yn oed os ydych chi wir yn gweld ei chanfyddiad yn hurt, dylai'r farn honno aros gyda chi.

Mae gan bob un ohonom farn a safbwyntiau gwahanol, ni fyddant i gyd yn cyd-fynd nac yn gweithio gyda'r senario dan sylw, ond nid yw hynny'n golygu bod ymdrech ymwybodol wedi'i rhoi i'r safbwynt hwnnw.

22. Os oes angen amser ar eich pen eich hun, sicrhewch fod eich chauvinist gwrywaidd yn cydnabod hyn

Weithiau nid oes unrhyw reswm y tu ôl i'r angen; rydyn ni i gyd angen rhywfaint o ofod personol hyd yn oed pan rydyn ni'n briod. Rhaid i bob un ohonoch gael amser annibynnol i ffwrdd oddi wrth eich gilydd. Gall hefyd eich helpu i ailffocysu ar ddulliau newydd ar gyfer sut i drin gwŷr chauvinist gwrywaidd.

23. Anwybyddwch yr ymddygiad

Weithiau’n syth, anwybyddu’r ymddygiad chauvinistic gwrywaidd pan fydd yn digwydd o’ch cwmpas yw’r peth gorau y gallwch chi ei wneud i osgoi iddo symud ymlaen neu wrthdaro posibl. Yn syml, gadewch iddo fynd dros eich pen.

|_+_|

24. Terfynau wedi eu croesi

Pan fydd eich gŵr chauvinist gwrywaidd yn tueddu i groesi ffiniau rydych chi wedi'u gosod ers cyn i chi briodi, mae angen trafodaeth felly mae hyn yn dod i ben. Pan fydd ffiniau’n cael eu torri, mae hynny’n arwydd o ddiffyg parch ac yn un rheswm pam y byddai angen i rywun gerdded i ffwrdd.

|_+_|

25. Cwnsela

Dull arall ar gyfer sut i drin gŵr chauvinist gwrywaidd yw estyn allan i a cwnselydd cyplau . Gall gweithiwr proffesiynol weithio gyda'r chauvinist i'w gael i adnabod eu hymddygiad a cheisio eu harwain tuag at lwybr iachach.

Meddwl terfynol

Mae chauvinism gwrywaidd yn farn sgiw bod dynion yn well na merched ym mhob cyd-destun. Yn eu barn nhw, y fenyw ddelfrydol ddylai briodi a rhedeg y cartref.

Gall yr ymddygiadau rhywiaethol hyn fod yn gynnil ar ddechrau perthynas, hyd yn oed i briodas. Unwaith y bydd cymar yn sylwi ar y tueddiadau, mae'n hanfodol edrych am ffyrdd adeiladol gyda'r priod i leihau'r ymddygiad.

Mae cwnsela cyplau yn gam cyntaf ardderchog i helpu'r chauvinist i adnabod eu problem a dod o hyd i ffyrdd iach o leihau'r ymddygiad.

Ranna ’: