Sut i Nesáu Ar-lein Canfod

Sut i Nesáu Ar-lein Canfod

Yn yr Erthygl hon

Mae'r rhyngrwyd wedi newid am byth sut rydyn ni'n dyddio. Mae dyddio ar-lein bellach yn norm, sy'n dod â llawer o fanteision, gan gynnwys cyfleustra, mwy o amrywiaeth, ac effeithlonrwydd.

Yr hyn sy'n aros yr un peth (ac efallai'n waeth), fodd bynnag, yw'r bregusrwydd a'r ansicrwydd sy'n dod gyda rhoi eich hun allan yna.

Er bod technoleg yn ei gwneud hi'n haws gweld pwy sydd ar gael, byddwn yn dadlau ei fod wedi cynyddu'r ffactor ansicrwydd mewn gwirionedd. A phan fo ansicrwydd, rydym yn gwybod efallai nad yw pryder a phryder ymhell ar ei hôl hi.

Fel therapydd sy'n arbenigo mewn gorbryder ac OCD, rydw i wedi fy hyfforddi mewn gwahanol ffyrdd sy'n helpu pobl i weithio trwy bryder gormodol.

Ond nid oes yn rhaid i chi gael anhwylder i weld bod eich pryder yn codi lefel (neu ddau) wrth ddêt. Eto i gyd, gallwch ddefnyddio'r dulliau hyn i'ch helpu chi drwyddo.

Er enghraifft, cefais fy hun yn cyfeirio yn bersonol therapi amlygiad yn fy mhrofiadau dyddio ar-lein fy hun.

Mae dyddio ar-lein yn teimlo'n fawr iawn fel amlygiad, sef therapi-siarad am wneud rhywbeth yr ydych wedi bod yn ei osgoi oherwydd pryder.

Mae therapi amlygiad yn hynod effeithiol. Yn fy ymarfer therapi, rwy'n ei ddefnyddio i helpu pobl i wynebu eu hofnau neu unrhyw beth y gallent fod yn ei osgoi.

Er y gallwn ysgrifennu tudalennau am bopeth y mae therapi amlygiad yn ei olygu, at ein dibenion ni yma, byddaf yn ei ferwi i ddysgu sut i wneud pethau caled neu annymunol, ansicr neu anghyfforddus mewn ffordd systemig.

Technoleg a dyddio

Mae technoleg yn cynyddu'r ffactor ansicrwydd oherwydd ei fod yn canolbwyntio ar yr opsiynau : os nad ydych chi'n hoffi rhywun, dychwelwch nhw am un arall - ar unwaith.

Mae ychwanegu at y drol yn cymryd ystyr cwbl newydd. Yn y cyfamser, rydych chi, y nwyddau a ddychwelwyd, yn cael eich gadael i ddyfalu beth ddigwyddodd.

Mae ymchwil wedi dangos bod llwyddiant dyddio ar-lein yn dibynnu ar ddod o hyd i gysylltiad ar unwaith a chemeg uniongyrchol, y mae ymchwil yn dangos nad ydyn nhw'n ddangosyddion perthynas hir-barhaol .

Yna mae gennym gyfryngau cymdeithasol a negeseuon testun, sydd wedi ei gwneud yn haws i bobl osgoi sylfaenol sgiliau cyfathrebu .

Efallai na fydd cenedlaethau cyfan o ddêtwyr byth yn gwybod sut beth yw codi'r ffôn i ddod i adnabod rhywun neu i fynegi eu bod am fynd i gyfeiriad gwahanol.

Mae canlyn ar-lein wedi ei gwneud hi'n rhy hawdd osgoi - ac mae hynny'n arwain at ganlyniadau ar bob math o lefelau.

Mae'r ddau berson, yr un sy'n osgoi a'r sawl sy'n dioddef osgoi, yn cael eu gadael i lenwi'r bylchau â'r straeon maen nhw'n eu gwneud.

Gall y straeon hynny ddod yn sylfaen ar gyfer ail ddyfalu a hunan-barch isel . A phryder.

Gwyliwch hefyd: Y mathemateg o ddyddio ar-lein

Sut i gadw'r ddaear?

Sut i gadw

Sut i fynd at ddêt ar-lein? A sut i lwyddo gyda dyddio ar-lein?

Wrth gychwyn ar ddyddio ar-lein, byddwch yn chwilfrydig, â meddwl agored, ac wedi'ch seilio , gall hyn helpu i leihau'r negyddoldeb.

Dyma 5 awgrym dyddio ar-lein llwyddiannus i'ch helpu i reoli ac arwain eich pryder.

Byddwch yn ymwybodol o'ch meddylfryd

Os ydych chi'n meddwl fy mod yn casáu fy mod yn sengl. Mae'r bobl hyn yn edrych yn ofnadwy, yna bydd pawb yn cwrdd â'ch disgwyliadau. Os gallwch chi gadw rhai chwilfrydedd a thosturi , efallai y cewch eich synnu ar yr ochr orau.

Gadewch i chi'ch hun gydnabod bod hyn yn teimlo fel gwaith caled.

Y cyngor dyddio ar-lein cyntaf yw cofio pam rydych chi'n ei wneud. Atgoffwch eich hun eich bod chi'n mynd trwyddo oherwydd mae cysylltiadau, perthnasoedd ac agosatrwydd yn bwysig i chi.

Ceisiwch beidio â phoeni am y canlyniad

Mor anodd. Pan rydyn ni'n edrych am ormod o rywbeth, rydyn ni'n dod yn obsesiwn â sut y bydd yn dod i ben ac yn anghofio'r broses. Rydym yn fwy tebygol o gael ein siomi. Ailedrych ar gyngor #1 ar gyfer dyddio ar-lein.

Aros yn y nawr

Ni waeth ble rydych chi yn y broses, tiriwch eich hun mewn gwirionedd yn lle beth OS neu ALLAI FOD.

Mae hyn yn hanfodol. Ceisiwch aros yn ystyriol a dod â'ch hun yn ôl i'r presennol pryd bynnag y byddwch yn dechrau taflunio i'r dyfodol.

Er enghraifft, pan fyddwch chi'n edrych ar luniau cychwynnol rhywun ac yn dychmygu a fydd eich ffrindiau (neu'ch plant) yn ei hoffi, yn bendant nid ydych chi yn y nawr! Dewch yn ôl.

Newidiwch eich ymddygiad, a bydd eich meddyliau yn dilyn

Nodwch pa ymddygiadau sy'n gwaethygu eich pryder a cheisiwch roi'r gorau i'w gwneud.

Mae rhai enghreifftiau cyffredin yn cynnwys gwirio negeseuon testun yn gyson neu fynd drosodd a throsodd mewn sgyrsiau gyda ffrindiau.

Pan fyddwch chi'n teimlo eich bod chi eisiau gwneud y pethau hyn, rhowch gynnig ar y cyngor hwn ar gyfer dyddio ar-lein a chofiwch eich bod chi'n gryfach na hynny - byddan nhw'n pasio os na fyddwch chi'n ymgysylltu.

Disgwyliwch i'r ffordd newydd hon o ddêt fod yn anodd

A thrwy ffordd newydd o ddyddio, rwy'n golygu eich agwedd a phersbectif newydd. Mae dysgu unrhyw beth newydd yn anodd, ac mae angen ailadrodd a chysondeb.

Cofleidio ansicrwydd

Bydd wynebu’r ofnau ynghylch ansicrwydd y dyfodol yn gwneud bywyd gymaint yn haws. Dydych chi ddim yn gwybod a fydd y person arall yn eich hoffi neu a fydd yn ffonio.

Efallai eich bod wedi cael amser gwych, a dydyn nhw dal ddim yn galw (mor gyffredin). Ambell waith byddet ti twyllo neu ddweud celwydd wrth , a llawer gwaith, bydd eich ofnau'n dod yn wir. Felly beth? Rhaid i chi ganolbwyntio ar sut y gallwch chi bownsio ymlaen ac nid yn ôl.

Dilynwch yr awgrymiadau dyddio rhyngrwyd hyn i beidio â chael eich dal yn y llanast o bryder canlyn ar-lein.

Ranna ’: