Sut i Ymateb i Stonewalling gan Eich Anwylyd: 25 Ffordd

Pâr ifanc i mewn i ffrae

Yn yr Erthygl hon

Cyfathrebu yw'r allwedd i berthynas iach, gadarn. Pan fydd un person yn cau, mae'n dod ag un cymar sy'n dangos anawsterau wrth ddelio â gwrthdaro ac yn achosi i'r partner arall beidio â gwybod sut i ymateb i waliau cerrig neu driniaeth dawel.Mewn partneriaeth, mae'r ymddygiad yn niweidiol, ond mae'r bobl sy'n defnyddio'r dacteg hon naill ai pan fyddant am osgoi trafod y materion neu'n teimlo nad oes problem i siarad amdani, yn iawn.

Mae cyfathrebu ymarferol, dilys mewn partneriaeth yn hollbwysig, ond gall fod yn anodd cyflawni hyn gyda phartner. Mae gwrthod gwneud hynny'n rheolaidd bron mor ddifrifol ag anffyddlondeb, gan ddod â'r berthynas i ben o bosibl.

Beth yw codi waliau cerrig mewn perthynas?

Y weithred o walio cerrig mewn partneriaeth yw pan fydd cymar yn cau i lawr o'r drafodaeth, gan ddod yn llythrennol fel wal garreg yn yr ystyr nad yw'n ymateb i unrhyw fath o ymgais i gynnal sgwrs.

Gall fod yn newid sydyn neu'n rhywbeth y mae eich partner yn ei wneud fwyfwy gydag amser. Y naill ffordd neu'r llall, gall fod yn ddigalon a rhwystredig pan nad yw'ch partner yn ymateb i chi. Mae'n hanfodol dysgu sut i ymateb i godi waliau cerrig.

Mae partneriaeth iach yn ffynnu gyda chyfathrebu agored ac iach, lle mae'r ddau bartner yn barchus. Mae Stonewalling yn mynd yn groes i hynny i gyd!

|_+_|

Beth allwch chi ei ddweud wrth rywun sy'n eich walio

Pan fyddwch chi'n siarad â rhywun sy'n gwrthod cyfathrebu'n ôl, yr amcan yw peidio â bod yn ymosodol gyda'r person hwnnw. Mae'n bwysig siarad sut rydych chi'n teimlo, nid sut maen nhw'n gwneud i chi deimlo.

Un dechneg effeithiol y gallwch ei defnyddio wrth ddysgu sut i ymateb i godi waliau cerrig yw defnyddio ‘ Rwy'n datganiadau ’ yn lle ymddangos ar fai gyda chi datganiadau.

Mynegwch eich bod yn adnabod y distawrwydd ac yn cydnabod teimladau eich cymar. Gallwch hefyd ymddiheuro am unrhyw ymddygiad a allai fod wedi bod yn amhriodol ar eich rhan chi.

Y syniad yw neilltuo amser ar ôl i bawb gael rhywfaint o amser a lle i gael eu meddyliau at ei gilydd i ddod yn ôl i gael sgwrs agored, onest a diamddiffyn. Rhowch wybod i'ch partner eich bod yn fodlon ac yn dymuno trafod y problemau.

Pan allwch chi gael deialog, mae'n hanfodol gosod ffiniau i osgoi'r math hwn o ymddygiad yn y dyfodol. Rhowch wybod i'ch ffrind nad codi waliau cerrig yw'r ateb ond, yn hytrach, mae'n wenwynig ac yn niweidiol i'r bartneriaeth.

25 ymateb effeithiol pan fydd eich anwylyd yn eich walio

Bydd y ffordd y byddwch chi'n trin waliau cerrig yn dibynnu ar sut rydych chi'n gweld yr ymddygiad. Os yw'n wenwynig neu'n sarhaus, efallai y byddai'n ddoeth ceisio cwnsela a phenderfynu a yw'n well cymryd peth amser ar wahân.

Pan fyddwch chi’n teimlo bod yna anhawster i’ch cymar gyda gwrthdaro ac yn credu nad oes unrhyw fwriadau drwg, mae’n debyg ei bod hi’n werth ceisio cyfathrebu i wneud iddyn nhw deimlo’n ddiogel ac yn gyfforddus yn mynegi eu hunain.

Hefyd, mae'n hanfodol rhoi gwybod iddynt nad ymddygiad yw'r dull cywir. Edrychwn ar ychydig o enghreifftiau o'r hyn y gallwch chi ei ddweud.

1. Rhowch wybod i'ch ffrind fod y bartneriaeth yn flaenoriaeth i chi

Wrth geisio dirnad sut i ymateb i waliau cerrig, mae'n hanfodol rhoi gwybod i bartner mai'r berthynas yw eich prif flaenoriaeth. Mae perthynas naill ai'n tyfu ac yn ffynnu neu'n methu.

Pan nad yw un person yn cymryd rhan neu wedi dod yn anymatebol, nid oes unrhyw anogaeth, sy'n golygu na all dyfu. Mae angen cyfleu hynny mor gadarnhaol â phosibl.

|_+_|

2. Mynegwch y bydd eiliadau o glytiau garw

Mae anghytundebau yn digwydd ym mhob perthynas. Maent yn cymryd ymdrech a gwaith caled. Nid yw ymddygiad Stonewalling yn ddull derbyniol pan fo disgwyliadau cymar yn rhy uchel ar gyfer partneriaeth y maent yn credu y dylai fod yn heulwen a rhosod i gyd. Yn syml, nid yw'n gweithio felly. Mae hynny'n golygu ffiniau yn angenrheidiol.

3. Osgoi ymddygiad ymosodol

Wrth geisio cael partner distaw i gyfathrebu, ni ddylech fyth fynd yn ôl at sylwadau bychanus neu ddirmygus mewn ymgais i wneud iddynt ymateb.

Pâr yn dadlau â

Mae geiriau'n brifo, a gall y rhain fod yn hynod niweidiol i gymar. Dyna un rheswm y mae'r rhan fwyaf o bobl yn troi at godi waliau cerrig mewn perthnasoedd.

4. Mynegwch sut rydych chi'n adnabod y waliau cerrig

Gan ystyried sut i ymateb i godi waliau cerrig, bydd yn hanfodol cydnabod yr ymddygiad a rhoi gwybod i'r person nad dyna'r ateb.

Mae'r weithred yn oddefol-ymosodol; mae llawer o unigolion sy'n defnyddio'r dacteg yn credu ei fod yn tawelu sefyllfa ond yn lle hynny gall niweidio partneriaeth. Mae angen i'r partner sylweddoli bod angen dau berson i gyfathrebu'n effeithiol fel tîm i wneud undeb iach.

5. Peidiwch â phwyntio bysedd

Nid oes unrhyw un yn ennill pan fyddwch yn penderfynu dechrau defnyddio eich brawddegu yn lle cymryd atebolrwydd a bod yn berchen ar eich rhan yn y gwrthdaro. Mae hynny’n golygu ymddiheuro am unrhyw beth y gallech fod wedi’i wneud o’i le a rhoi gwybod i’ch cymar eich bod yn ceisio deall ei bersbectif.

Gallai hynny olygu cymryd peth amser ar wahân i gasglu meddyliau ac yna dod yn ôl at ei gilydd i gael y sgwrs honno.

6. Peidiwch â cheisio newid eich partner

Wrth ymateb i godi waliau cerrig, dylech helpu’ch cymar i ddeall mai nid newid pwy ydyn nhw yw’r awydd ond trwsio ymddygiad nad yw’n gweithio i’r bartneriaeth.

Wrth edrych ar sut i ymateb i godi waliau cerrig, mae angen i bartner gydnabod nad yw triniaeth dawel yn briodol pan fyddwch chi'n parchu'ch gilydd.

Darllen Cysylltiedig: Dyma pam na ddylech chi geisio newid eich partner

7. Canolbwyntiwch ar y rhinweddau da

Wrth siarad â'ch partner i'w helpu i oresgyn codi waliau cerrig, y syniad yw canolbwyntio ar yr hyn sy'n apelio atoch ac sy'n wirioneddol barchus yn eich cymar. Mae’n iawn mynegi bod effeithiau emosiynol codi waliau cerrig yn niweidio’r berthynas y mae’r ddau ohonoch wedi gweithio mor galed i’w datblygu.

8. Bwriadau da yw y gobaith

Wrth ystyried sut i ymateb i godi waliau cerrig, y gobaith yw nad oes unrhyw fwriadau drwg y tu ôl i'r driniaeth dawel.

Pe bai hynny’n wir, byddai’n sefyllfa wenwynig y byddai angen ichi ymateb iddi drwy roi gwybod i’ch cymar nad yw’r ymddygiad rheoli yn rhywbeth yr ydych yn fodlon ei oddef.

Mae'n ddoeth naill ai cymryd amser i ffwrdd neu ddod â'r bartneriaeth i ben. Ond y cam cyntaf fyddai cwnsela.

9. Ceisiwch faddau

Mae trin Stonewalling yn brifo, ond mae'n hanfodol mynd ato â chalon faddau, yn enwedig pan fyddwch chi'n gwybod bod y person arall yn cael anhawster mynegi ei hun neu'n cael trafferth gyda gwrthdaro. Yn y sefyllfaoedd hynny, mae'n rhaid ichi roi'r ymdrech ychwanegol allan.

|_+_|

Gwyliwch y fideo hwn i ddeall y risg o faddau i rywun a pham ei fod yn dal i fod yn werth chweil:

10. Gwnewch eich hun yn bresennol ar hyn o bryd

Mae perthnasoedd Stonewalling yn gofyn ichi sicrhau eich bod ar gael ac yn bresennol. Pan fydd partner yn gweld nad ydych chi'n rhoi'r gorau iddi er ei fod yn sownd mewn codi waliau cerrig emosiynol, mae'n eu helpu i adnabod lefel y gofal.

Ond byddai'n well pe baech hefyd yn cymryd safiad llym (ddim yn ymosodol) nad yr ymddygiad yw'r ateb cywir.

11. Cyfleu eich awydd i glywed eu hymateb

Pan fyddwch chi'n ceisio darganfod sut i atal ymddygiad codi waliau cerrig y mae eich cymar yn ei achosi arnoch chi, ceisiwch wneud iddyn nhw ddeall eich bod chi eisiau clywed yr hyn sydd ganddyn nhw i'w ddweud. Cyfleu ei bod yn bwysig i chi glywed eu safbwynt.

12. Trefnwch amser i siarad

Gallwch chi benderfynu sut i ymateb i waliau cerrig trwy roi gwybod i'ch partner bod eu diffyg ymateb yn ei gwneud yn glir bod angen iddynt ddatgywasgu. Gallai hynny eu helpu i ddod o hyd i lefel benodol o ddiogelwch a diogelwch i agor.

Os na fyddant yn eich helpu i ddynodi dyddiad ac amser penodol sy'n well iddynt gael y drafodaeth, ewch ymlaen a'i threfnu a rhowch wybod iddynt y byddech yn gwerthfawrogi eu bod yn barod.

13. Gwnewch i'ch cymar deimlo ei fod yn cael ei barchu a'i garu

Pan fyddwch chi'n darganfod sut i dorri trwy waliau cerrig, yn ôl pob tebyg trwy amserlennu amser i siarad, yn gyntaf rydych chi am ddysgu ganddyn nhw sut y gallwch chi wneud iddyn nhw deimlo'n fwy o barch a rhoi mwy o ymdeimlad o gariad iddyn nhw.

Cwpl yn cael anghytundeb

Yn y modd hwn, efallai na fydd mwy o godi waliau cerrig mewn priodas na'r berthynas. Hefyd, gallwch chi roi rhai o'r enghreifftiau o waliau cerrig rydych chi wedi bod yn agored iddyn nhw.

14. Eglurwch gylchred y difrod

Wrth geisio dirnad yn benodol sut i fynd drwodd at waliwr cerrig, mae angen i'r cymar glywed sut y gall yr ymddygiad (nid y person) effeithio ar y bartneriaeth y difrod y gall ei wneud bob tro y mae'n digwydd.

15. Mae angen gosod ffiniau

Nid yn unig y mae angen ichi gosod ffiniau iach pan fydd sgwrs yn dechrau o’r diwedd, ond mae’n hanfodol bod partner yn teimlo y gallan nhw hefyd osod rhai. Gall wneud iddynt deimlo’n fwy hyderus wrth fynegi eu hunain mewn cyfnodau o wrthdaro, fel nad oes mwy o gau i lawr.

|_+_|

16. Peidiwch ag anghofio amdanoch chi'ch hun

Er bod gennych bryderon am eich partner, mae angen i chi sicrhau bod eich anghenion yn cael eu diwallu wrth benderfynu sut i ymateb i waliau cerrig. Nid yw'n ymwneud â pharchu'r person yn unig ond â pharch sylweddol i chi'ch hun a chaniatáu hunanfynegiant.

Mae'n hanfodol peidio â phobl - os gwelwch yn dda neu geisio dyhuddo'ch partner. Nid yw hynny'n iach chwaith. Mae gonestrwydd yn hollbwysig.

17. Cadw pethau'n agored i niwed

Yn yr un modd, mae'n iawn bod yn agored i niwed wrth ddysgu sut i drin waliau cerrig ac mae'n hanfodol bod yn agored. Pan fydd cymar yn gweld eich bod chi'n datgelu eich meddyliau mwyaf mewnol, fe allai hynny eu sbarduno i agor.

Ymchwil yn dangos i ni fod bregusrwydd emosiynol yn cyfrannu at agosatrwydd iach rhwng cyplau. Mae hefyd yn helpu i ddatrys gwrthdaro.

18. Paid â dod o hyd i gyfiawnhad trwy feio'ch hun

Ceisiwch osgoi taflu ar eich cymar beth allai fod yn cyfyngu ar gredoau. Mae'r rhain yn aml wedi'u gwreiddio ynom ni cyn i bartneriaid ddod i mewn i'r llun ac yn dueddol o adlewyrchu ein hansicrwydd ein hunain trwy esgusodi ymddygiad oherwydd eich bod yn caniatáu i chi'ch hun gredu ei fod yn nodweddiadol am ryw reswm rhyfeddol.

Felly yn eich meddwl chi, mae'r waliau cerrig wedi'u hesgusodi, efallai oherwydd eich bod yn teimlo eich bod yn ei haeddu ar ryw raddfa.

19. Cadw dy air

Pan fyddwch chi'n mynegi rhywbeth i walwr cerrig, gwnewch yn siŵr bod hynny'n digwydd. Os dywedwch eich bod yn mynd i gymryd amser ar wahân i gasglu eich meddyliau ond yna dod yn ôl at eich gilydd ar y diwrnod hwn i edrych ar y sefyllfa eto, gwnewch hynny. Mae'n caniatáu ymddiriedaeth a gall ddatblygu ymdeimlad o ddiogelwch i'r waliwr cerrig.

20. Gwerthfawrogi'r ymdrech ar lafar

Tybiwch eich bod chi eisiau gwybod sut i ymateb i godi waliau cerrig. Yn yr achos hwnnw, un cam diffiniol yw dangos gwerthfawrogiad os yw'r un sy'n rhoi'r driniaeth dawel yn ymddangos yn barod i drafod y broblem ar y diwrnod y byddwch yn trefnu'r drafodaeth.

Cwpl ifanc yn ffraeo yn y gwely

Nid yn unig y dylech ddangos diolchgarwch, ond mae angen ei eirioli i'w annog yn y dyfodol.

21. Caniatewch y distawrwydd

Weithiau mae distawrwydd yn euraidd. Os byddwch chi'n ymddwyn fel nad yw'r driniaeth yn broblem i chi, mae'n debygol y bydd yn dod i ben gyda'r clochydd yn y pen draw yn dod atoch chi fel pe na bai dim wedi digwydd erioed.

Yna gallwch chi gael eich sgwrs gyda'r nodiant, os daw'n arferiad, bydd y berthynas yn dod i ben.

22. Anogwch eich cymar i ddyddlyfr

Pan fydd partner yn cael anhawster siarad ei feddyliau a'i deimladau rhag ofn gwrthdaro, anogwch ef i wneud hynny dyddlyfr i adeiladu eu hyder, a gallwch chi wneud yr un peth. Ar ôl peth amser, efallai y bydd yn haws i bob un ohonoch eistedd i lawr a siarad yn gyfforddus.

23. Mae'n hanfodol ymgorffori eiliadau pan fyddwch chi'n tawelu eich hun

Wrth edrych ar sut i ymateb i godi waliau cerrig, weithiau mae angen i chi gymryd hoe a mwynhau gofalu amdanoch eich hun. Gall yr amseroedd hyn achosi straen eithriadol.

Mae hynny'n golygu peidio â'i gwneud yn ymdrech amser llawn. Os nad yw partner yn cyllidebu ar ei ymatebolrwydd, mae'n iawn i chi gamu i ffwrdd a gweithio ar hunanofal.

24. Cerdded i ffwrdd

Pan ymddengys bod codi waliau cerrig yn chwarae pŵer neu'n ddull o reoli'r bartneriaeth, mae hynny'n wenwynig os nad yn gamdriniol.

Yn y sefyllfaoedd hynny, mae angen i chi gerdded i ffwrdd o'r sefyllfa a cheisio cwnsela unigol i ganfod a yw hon yn wirioneddol yn bartneriaeth yr ydych am ei hachub. Yn y rhan fwyaf o achosion, byddai hwn yn un a ddylai ddod i ben.

25. Cynghor cyplau

Mae’n debygol y byddai partner nad yw’n walio’n fwriadol fel modd o niweidio’r bartneriaeth ond yn hytrach yn dewis osgoi gwrthdaro neu ddim ond yn gwybod sut i drin y drafodaeth yn elwa o fynychu therapi cyplau.

Hynny yw, os gallwch eu cael i ymateb i'r cais hwn. Gan fod swyddfa gweithiwr proffesiynol yn barth diogelwch, efallai y bydd waliau cerrig yn ei weld fel lle diogel i agor.

Y broblem yw os ydyn nhw'n credu bod popeth yn iawn ac nad oes unrhyw fater i'w drafod, mae'n debyg mai chi fyddai'n mynd i gael cipolwg ar sut i ymateb i waliau cerrig. Yna gallwch chi ddefnyddio'r offer hyn gartref.

|_+_|

Sut allwch chi ddeall codi waliau cerrig yn well

Gallwch ddeall codi waliau cerrig yn well trwy lenyddiaeth addysgol ymchwil, cynnwys eich hun mewn gweithdai, cysylltu â chynghorydd am arweiniad, cymaint o lwybrau i'w cymryd pan fyddwch am achub partneriaeth neu os oes angen i chi gerdded i ffwrdd o sefyllfa wenwynig.

Weithiau ni fyddwch yn cydnabod yr amgylchiadau anodd posibl nes i chi ymchwilio neu estyn allan at weithwyr proffesiynol. Gallant eich helpu i ddeall pethau mewn ffordd sy'n ffafriol i'ch iachâd a'ch dysgu.

Pan fydd eich cymar yn stopio ymateb yn gyfan gwbl, peidiwch â gadael eich hun yn yr amser; dechreuwch addysgu'ch hun trwy ddarllen llyfrau ac erthyglau dibynadwy.

Meddwl terfynol

Mae Stonewalling mewn perthynas yn sefyllfa ddifrifol. Gall y difrod y gall ei wneud fod yn ddifrifol os na ddefnyddir offer digonol i unioni'r amgylchiadau.

Yn gyntaf, rydych chi eisiau ceisio dysgu am godi waliau cerrig fel eich bod chi'n gwybod beth rydych chi'n delio ag ef, ac yna gwnewch ymdrech i gyfathrebu â'ch cymar gan ddefnyddio'r technegau mwyaf iach a ddisgrifir yma.

Dyma a gweithdy sy'n cyffwrdd yn benodol â chodi waliau cerrig a sut i ddelio â gwrthdaro yn eich bywyd personol i'ch rhoi ar ben ffordd.

Os neu pan na fydd y dulliau hyn yn gweithio, mae'n ddelfrydol i chi estyn allan at gynghorydd cyplau os ydych chi'n credu y gallwch chi gael eich partner i fynychu. Os na fydd hynny'n digwydd, cymerwch ran mewn therapi unigol i gael cipolwg ar sut i ymateb i godi waliau cerrig.

Os bydd yr ymdrechion hyn yn aflwyddiannus, caniatewch y distawrwydd a pharhau â'ch bywyd. Pan fydd yr unigolyn yn dychwelyd atoch fel pe na bai dim wedi digwydd, dyna'r eiliad i fynegi'ch hun. Gadewch iddyn nhw wybod yn llym na fyddwch chi'n goddef yr ymddygiad hwn eto.

Ar gyfer achosion o wenwyndra, cam-drin yn y bôn, dylech gerdded i ffwrdd. Mae hynny'n afiach i bawb yn y sefyllfa ac ni ddylid ei oddef.