Yr Un Arwydd Sidydd Anghydnaws hwnnw Ni ddylech Ddyddio yn 2020

Bod Un Arwydd Sidydd Anghydnaws Ni ddylech

Yn yr Erthygl honCyfaddefwch ef: rydych chi hefyd wedi cael dyddiad yr ydych yn dymuno nad ydych wedi'i wneud a byddwch yn difaru am weddill eich oes. Ond ni ddylech deimlo'n ddrwg yn ei gylch, oherwydd mae'n rhywbeth rydyn ni i gyd wedi'i wneud.

Felly efallai y bydd rhywun yn pendroni, a oes ffordd mewn gwirionedd i wybod ymlaen llaw y siawns o gael dyddiad da neu wael. Os trowch at sêr-ddewiniaeth am ychydig o help gan y sêr, yr ateb yw ydy, mae yna ffordd.

Gan dadansoddi nodweddion, ymddygiadau a nodweddion pob arwydd o'r Sidydd yn ofalus , gallwn ddweud beth fyddai'r arwyddion Sidydd mwyaf anghydnaws mewn perthynas.Rydym yn credu mewn cydnawsedd arwyddion ac anghydnawsedd, a dyna pam yr hoffem eich tynnu sylw at yr arwydd Sidydd gwaethaf hyd yn hyn y mae eich dyddiadau yn sicr o fod yn drychineb.

Gadewch ef allan: rydych hefyd wedi cael dyddiad yr ydych yn dymuno nad ydych wedi'i gael, a byddwch yn meddwl ddwywaith amdano am weddill eich oes. Boed hynny fel y bo, ni ddylech deimlo'n ofnadwy yn ei gylch, gan ei fod yn rhywbeth sydd gennym ni yn ei gyfanrwydd.

Felly efallai y bydd rhywun yn meddwl, a oes dull mewn gwirionedd i wybod cyn amser ods cael dyddiad ffodus neu anffodus. Ar y cyfle i ffwrdd y byddwch chi'n mynd i syllu grisial am ychydig o gymorth gan y sêr, yr ymateb priodol yw bod yna ffordd.Trwy archwilio rhinweddau, arferion a nodweddion pob arwydd o'r Sidydd yn ofalus, gallwn benderfynu pa arwyddion Sidydd sy'n anghydnaws ac na ddylem feddwl am ddyddio.

Mae gennym hyder mewn arwyddion tebygrwydd a contrariness , sef y rheswm efallai y byddem am alw sylw atoch y bydd un arwydd Sidydd anghydnaws y bydd eich dyddiadau yn ddi-os yn drychineb ag ef.

1. Aries (Mawrth 21-Ebrill 19)

Yr arwydd Sidydd lleiaf cydnaws ar gyfer Aries fyddai Capricon. Os ydych chi'n Aries, ni ddylech ddyddio aCapricorn.

Rydych chi'n smidgen o radical. Nid ydych yn hoffi datgelu eich hun i ffordd o fyw gyffredin. Rydych chi'n gobeithio torri'r cais arferol am bethau yn barhaus.

Mae Capricorn yn rhywun sy'n hoffi sefydlu cais a gorchymyn dros bopeth.

Ni allai'r ddau ohonoch byth weithio oherwydd eich cyferbyniadau athronyddol digamsyniol. Byddai perthynas yn eich plith yn drychineb.

2. Taurus (Ebrill 20-Mai 21)

Aquarius fyddai'r arwyddion Sidydd nad ydyn nhw'n dod ynghyd â Taurus.

Fel Taurus, ni ddylech ddyddio Aquarius . Mae Taurus yn frwdfrydig ac egnïol iawn. Mae eich cymeriad yn cael ei bennu'n gyson gan eich cyflwr meddwl a'ch teimladau.

Er bod Aquarius yn tueddu i fod yn unoriginaidd, awtomataidd ac effeithlon iawn, ni allech fyth weithio'n dda gyda'ch gilydd, ac nid yw eich gwahaniaethau yn gwrthbwyso ei gilydd.

Ni fyddech yn darganfod yr hyn y byddai ei angen arnoch chi oddi wrth eich gilydd.

3. Gemini (Mai 22-Mehefin 21)

Ar gyfer Gemini, yr arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws fyddai Scorpio.

Ni ddylech ddyddio Scorpio. Maent yn tueddu i fynd yn rhy rymus. Mae'r math o gynorthwywyr mewn perthnasoedd sy'n ddi-arian. Maent yn hoffi sicrhau eu llety ar unwaith.

Yn fwy na hynny, rydych chi, fel Gemini, wedi dychryn yn ofnadwy o gyfrifoldeb. Rydych chi'n hoffi ail-docio o gwmpas a chael rhai amseroedd da gan ddechrau gydag un smotyn ac yna i'r nesaf.

4. Canser (Mehefin 22-Gorffennaf 22)

Sagittarius yw'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Canser. Felly ni ddylech ddyddio Sagittarius.

O'r cychwyn cyntaf, byddech chi'n meddwl ei fod yn syniad craff dyddiad Sagittarius . Maent yn ffordd, yn ddewr, yn ddrygionus, ac yn ddigyfyngiad. Byddech chi'n disgwyl bod ganddyn nhw'r gallu i ddod â chi allan o'ch plisgyn o'r diwedd.


deddfau ysgariad arkansas godineb

Rydych chi'n meddwl y gallant eich cynorthwyo i ddod yn fwy allblyg a chanolbwyntio ar nodau. Beth bynnag, er y gallai hynny weithio tuag at y dechrau, mae'n ddeinamig rhesymol yn y berthynas.

5. Leo (Gorffennaf 23-Awst 22)

Fel Leo, eich arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws fyddai Pisces.

Ni ddylech ddyddio Pisces. Mae peryglon fel rhan o'u cymeriad nad oes gennych yr opsiwn i'w ddioddef.


ffiniau emosiynol mewn priodas

Heb amheuaeth, o'r dechrau, rydych chi'n mynd i garu'r holl frwdfrydedd, cariad a theimlo bod Pisces yn mynd i roi adnoddau yn eich perthynas.

Rydych chi'n mynd i gael eich twyllo ar yr holl ystyriaeth rydych chi'n mynd i'w chael. Boed hynny fel y gall, pan fydd yr ebargofiant yn dechrau datgelu ei hun, nid yw'n rhywbeth y byddwch yn barod i ddelio ag ef.

6. Virgo (Awst 23-Medi 22)

Virgo (Awst 23-Medi 22)

Os yw'ch Sidydd yn Virgo, yna'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws i chi hyd yma fyddai Libra.

Y meddwl am dyddio Libra yn ddeniadol iawn o'r cychwyn cyntaf. Mae Libra yn mynd i wneud gwaith gwych iawn o'ch gwisgo chi allan ac achosi i chi deimlo fel eich bod chi'n hynod.

Byddan nhw'n gwneud popeth yn iawn, ac rydych chi'n mynd i dderbyn bod popeth yn iawn nes ei fod yn sicr ddim. Y gwir truenus yw na fyddwch chi byth yn darganfod y cyfrifoldeb rydych chi'n chwilio amdano gan Libra.

Gwyliwch hefyd:

7. Libra (Medi 23-Hydref 22)

Wel, os nad yw'n ddigon amlwg yn gynharach, mae'r yr arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Libra fyddai Virgo.

Ni ddylech ddyddio Virgo. Rydych chi'n mynd i garu dyddio Virgo . Maen nhw'n graff. Maent yn cael eu treiddio'n dda. Hefyd, mae ganddyn nhw fath o anghonfensiynoldeb yn eu cylch sy'n eu gwneud yn hynod ddiddorol.

Fodd bynnag, gallant fod yn ofynol iawn, ac nid oes angen hynny arnoch. Rydych chi fel arfer yn parchu'ch cyfle, ac nid ydych chi'n hoffi'r teimlad o gael eich cyfyngu gan rywun arall, a dyna'r rheswm na allai byth weithio.

8. Scorpio (Hydref 23-Tachwedd 22)

Ni ddylech ddyddio Gemini. Rydych chi'n chwilio am rywbeth sefydlog. Mae angen i chi gael pethau ar yr hyn rydych chi'n meddwl sy'n symud ymlaen yn braf, ac yn ddiweddar mae gan Gemini gymeriad tuag at y ffordd, sy'n eu gwneud yn arwydd Sidydd anghydnaws i chi.

Mae angen rhywbeth cadarn a chyson arnoch chi; fodd bynnag, nid Gemini yw'r pethau hynny. Ni allai byth weithio yn eich plith, a byddech chi'n cael eich siomi yn anodd.

9. Sagittarius (Tachwedd 23-Rhagfyr 21)

Ni ddylech ddyddio Canser. Ni allwch fargeinio. Nid oes gennych yr opsiwn i ddelio â'r holl ddycnwch ac emosiwn hwnnw.

Yn wir, mae Canser yn creu cydymaith gweddus y gallwch dreulio amser gydag ef trwy'r amser.

Beth bynnag, pan rydyn ni'n trafod cariad, Canser fyddai'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Sagittarius. Rydych chi'n diystyru popeth y mae Canser yn gofyn amdano o berthynas.

10. Capricorn (Rhagfyr 22-Ionawr 20)

Ni ddylech ddyddio Aries. Nhw yw eich arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws.

Mae pawb yn gwybod y bydd Aries, yn gyffredinol, yn anghenus iawn ac yn ddi-arian mewn perthynas. Maent yn ymddangos yn barhaus fel y rhai yr ymdrinnir â hwy. Nid yw'n edrych yn dda ichi fod mewn perthynas ag Aries gan eich bod yn gyflenwr.

Byddai'n ofidus ar y cyfle i ffwrdd eich bod yn mynd yn sownd mewn perthynas lle nad oes cyfaddawd cyfreithlon.

11. Aquarius (Ionawr 21-Chwefror 18)

Taurus yw'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws ar gyfer Aquarius. Yn wir, gallant fod yn egnïol ac yn ormesol iawn. Rydych chi'n hoffi hynny amdanyn nhw. Dywedwch y gwir, cewch eich tynnu i mewn i'r priodoleddau hynny.

Boed hynny fel y gall, yma ac acw, gall eu diddordebau eu gwneud yn rhy frwdfrydig, ac rydych chi'n twyllo hynny. Ni allwch ddelio â phan na all unigolyn reoli teimladau. Ni allai'ch perthynas byth weithio gan y byddech chi'n rhy llidiog trwy'r amser.

12. Pisces (Chwefror 19-Mawrth 20)

Ni ddylech ddyddio Leo. Bydd angen iddyn nhw gelcio'r chwyddwydr trwy'r amser. Ni fydd lle i'ch teimlad o gyflawniad yn y berthynas yng ngoleuni'r ffaith y bydd eu hunanddelwedd yn meddiannu'r ystafell.

Felly ac eithrio os ydych chi'n iawn â chymryd rôl gefnogol trwy'r amser, Leo fyddai'r arwydd Sidydd mwyaf anghydnaws i chi.