Awgrymiadau ar gyfer Dyddio Er Wedi Gwahanu Ond Heb Ysgaru

Awgrymiadau ar gyfer Dyddio Er Wedi Gwahanu Ond Heb Ysgaru

Mae dyddio wrth wahanu, ond heb ysgaru yn bwnc anodd. Ar un llaw, mae'n naturiol bod eisiau dod o hyd i gwmnïaeth a symud ymlaen o'ch priodas. Ar y llaw arall, rydych chi'n dal i fod yn briod yn gyfreithiol ac mae rhai cysylltiadau yn dal i fod yno.Rhai arbenigwyr perthynas yn siarad yn erbyn dyddio yn ystod gwahanu , ond heb ysgaru. Er ei bod yn wir bod angen i chi fod yn ystyriol o'ch anghenion a'ch cymhellion, nid yw dyddio wrth wahanu yn amhosibl.
gwneuthurwr gwallgof

Dilynwch yr awgrymiadau hyn i'ch helpu chi i ddarganfod a ydych chi'n barod i ddyddio wrth wahanu, neu ddyddio rhywun sydd wedi gwahanu ond heb ysgaru a sut i gael y gorau o ddyddio os penderfynwch fentro.

Ewch yn glir iawn gyda'ch cyn

Cyn i chi ystyried mynd yn ôl i mewn i'r gêm ddyddio, bydd angen sgyrsiau gonest go iawn gyda'ch cyn. Beth ydych chi'ch dau yn gobeithio amdano o'r gwahanu? Os yw'ch cyn-aelod yn gobeithio am gymod , nid ydyn nhw'n mynd i cariad y syniad ohonoch chi'n gweld rhywun newydd ac yn dyddio wrth wahanu.Ond, a allwch chi ddyddio wrth wahanu?

Ni allwch ddyddio nes eich bod chi'ch dau yn siŵr ei fod drosodd ac nad ydych chi'n ceisio awydd cyfrinachol i ddod yn ôl at eich gilydd. Efallai na fyddwch am siarad â'ch cyn-aelod am eich cynlluniau dyddio cyfredol, ond os nad ydych wedi ysgaru eto, nid dyna'r peth mwyaf gonest i'w wneud.

Os yw'ch cyn-aelod yn gobeithio cymod ac nad ydych chi eisiau un, byddwch yn glir iawn gyda nhw ynglŷn â hynny. Bydd yn brifo, i ddechrau, ond mae'n well i chi'ch dau yn y tymor hir.Treuliwch amser gyda chi'ch hun yn gyntaf

A yw'n iawn hyd yn hyn wrth wahanu?

Mae dod allan o briodas yn dreth emosiynol. Rydych chi'n delio ag ystod eang o deimladau, heb sôn am yr holl bethau ymarferol o fyw ar wahân i'ch priod am y tro cyntaf ers blynyddoedd.

Nid yw dyddio wrth wahanu yn beth drwg mewn gwirionedd. Ond, peidiwch â rhuthro i ddyddio. Treuliwch ychydig o amser gyda chi'ch hun yn gyntaf. Mae angen peth amser a lle arnoch chi i syrthio mewn cariad â chi'ch hun eto yn anad dim. Buddsoddwch mewn ychydig o amser maldodi neu hyd yn oed egwyl penwythnos yma ac acw i roi amser i'ch hun wella.Gofynnwch a ydych chi'n barod i symud ymlaen

Gofynnwch i'ch hun a ydych chi'n wirioneddol barod i symud ymlaen. Os ydych chi'n dal i obeithio dod yn ôl gyda'ch partner, neu'n dal i ddelio â llawer o dristwch a chwerwder ynghylch y gwahaniad, nid ydych chi'n barod am ddyddiad gwahanu treial.

Cyn y gallwch symud ymlaen i berthynas newydd , mae angen i chi ollwng gafael ar yr hen un. Weithiau mae gadael i fynd yn cymryd mwy o amser na'r disgwyl. Gadewch iddo redeg ei gwrs naturiol a gwneud digon i feithrin eich hun wrth i chi symud ymlaen.Gofynnwch a ydych chi

Pan fyddwch chi'n teimlo'n gyfan ac yn hapus ynoch chi'ch hun, rydych chi'n barod i symud ymlaen a dechrau dyddio eto. Rhowch amser i'ch hun gyrraedd yno.

Cymryd camau ymarferol tuag at ysgariad

A ddylech chi ddyddio wrth wahanu?

Gall ysgariad gymryd amser hir i gwblhau. Fodd bynnag, os ydych chi neu'ch partner yn llusgo'ch traed dros unrhyw agwedd arno, gallai fod yn arwydd nad yw un ohonoch yn hollol barod i ollwng gafael eto.


llythyr caru o galon i gwr

Byddwch yn onest â chi'ch hun. Ydych chi wir yn barod am ysgariad ? Mae'n gam enfawr, ac mae'n naturiol teimlo rhywfaint o betruso. Ar y llaw arall, os ydych chi'n dod o hyd i resymau i adael i bethau lusgo ymlaen, efallai eich bod chi'n dod o hyd i esgusodion i ddal yn ôl.

Os ydych chi am symud ymlaen a dyddio eto, mae angen i chi fod yn barod i gwblhau diwedd eich priodas. Mae'n anodd, ond os yw'r ddau ohonoch chi'n siŵr nad yw cymodi'n bosibl, dyna'r unig gam rhesymegol. Yna, gallwch chi ddechrau dyddio wrth wahanu'n gyfreithiol.


lesbiaidsex

Gochelwch rhag yr adlam

Mae perthnasau adlam yn berygl gwirioneddol. Os ydych chi ar yr adlam, rydych chi'n fwy tebygol o wneud penderfyniadau gwael neu fynd i berthnasoedd am yr holl resymau anghywir. Mae'n arferol teimlo'n unig ac yn agored i niwed ar ôl ysgariad, ond nid yw hynny'n rheswm i ruthro i berthynas newydd. Mewn gwirionedd, mae'n rheswm da i beidio.

Os ydych chi ddim ond yn chwilio am rywun i lenwi'r bwlch a adawyd gan eich cyn, ni fyddwch yn gwneud y dewisiadau gorau i chi'ch hun. Os ydych chi wir yn hoffi rhywun, mae hynny'n rheswm gwych i ddechrau dyddio wrth wahanu .

Ond os ydych chi ddim ond yn edrych am ffordd i deimlo'n llai unig, mae'n arwydd nad ydych chi wedi gwneud gyda'r broses iacháu eto.

Byddwch yn onest o'r dechrau

Sut brofiad fydd dechrau dyddio dynes briod sydd wedi gwahanu? Neu, dyddio dyn sydd wedi gwahanu nad yw wedi ysgaru?

Os ydych chi'n barod i symud ymlaen a'ch bod chi'n penderfynu dweud ie hyd yn hyn, byddwch yn onest â'ch darpar bartner o'r cychwyn cyntaf. A fydd eich statws gwahanedig yn atal rhai pobl? Yn hollol onest, bydd. Ond darganfod hynny yn gynnar yw'r unig beth teg i'r ddau ohonoch.

Cyn i chi ddechrau dyddio wrth wahanu, mae angen i chi wybod bod eich dyddiad newydd yn iawn gyda'ch statws cyfredol, ac mae ganddyn nhw'r hawl i wybod eich bod chi'n dal i fod yn briod yn gyfreithiol.

Nid oes rhaid i chi ddweud wrthynt bob manylyn o'ch chwalfa priodas , ond rhowch wybod iddyn nhw fod yr ysgariad yn y broses (os nad ydyw, efallai yr hoffech chi ailfeddwl dyddio nes ei fod), a byddwch yn glir nad yw cymodi â'ch cyn yn rhywbeth rydych chi ei eisiau.

Mae dyddio wrth wahanu yn bosibl, ond dim ond os ydych chi'n 100% onest â chi'ch hun a'ch darpar bartner. Cymerwch ychydig o amser i chi'ch hun yn gyntaf. Gadewch i'ch hun wella a dod i arfer â'ch cwmni eich hun cyn chwilio am berthynas newydd.