Yr hyn y gall Enciliadau Priodas Gristnogol ei Wneud i'ch Priodas

Yn yr Erthygl honMae enciliadau priodas Gristnogol yn tyfu mewn poblogrwydd am reswm da - maen nhw'n gweithio!Mae enciliadau priodas Gristnogol yn ymwneud â helpu cyplau i ddianc rhag prysurdeb bywyd bob dydd a rhoi cyfle iddynt weithio arnynt eu hunain.

Gall bywyd bob dydd, ynghyd â'r straen a wynebir yn rheolaidd, beri i gyplau golli golwg ar yr hyn sy'n bwysig i'w priodas.Yn waeth byth, gall cyplau fynd yn bell oherwydd nad oes digon o oriau yn y dydd. Pan fydd hyn yn digwydd, mae'n bryd gweithredu trwy ddod yn agos eto a mynd i'r afael ag unrhyw faterion i gynnal perthynas iach.

Mae dau opsiwn o ran encilion priodas. Gall cyplau gynnig syniadau encilio priodas eu hunain a gwneud cynlluniau neu fynd i encil trefnus lle mae cwnsela priodas Gristnogol yn rhan o'r rhaglen.

Cynllunio eich encilMae cynllunio encil eich priodas yn syniad gwych. P'un a yw'n gyrchfan penwythnos, encil undydd, neu aros dros nos, gall dianc bywyd bob dydd am gyfnod byr wneud llawer o les.

Y peth yw, mae'n rhaid i'r daith fod yn hwyl ac yn gynhyrchiol. Y nod yw gwella'r berthynas, felly mae'n rhaid i gyplau sicrhau nad ydyn nhw'n colli golwg ar hynny.

I gael y gorau o'r encil, canolbwyntiwch ar undod a chyfathrebu. Mae'r rhan undod yn eithaf hawdd. Yn syml, cynlluniwch weithgareddau y mae'r ddau barti yn eu mwynhau ac y gallant gymryd rhan ynddynt.

O ran cyfathrebu, gall rhywfaint o baratoi fod mewn trefn. Nodwch yr hyn yr hoffech ei drafod ymlaen llaw.

Ar wahân i gyfathrebu, gwnewch ymlacio yn flaenoriaeth. Mae bod yn hyblyg ac ymlaciol yn hanfodol. Mae mynd gyda'r llif yn creu amgylchedd ar gyfer twf ac agosatrwydd.


cwisiau a straeon ymddygiad difeddwl

Bydd ffocws, ffydd ac ymlacio yn rhoi cyplau ar y llwybr i greu bywyd hapusach gyda'i gilydd.

Mynychu encil drefnus

Gall encil trefnus ddarparu llawer o help priodas Gristnogol.

Mae'r encilion hyn nid yn unig yn cyflwyno'r cyfle i fynd i ffwrdd a mwynhau amser mewn lleoliad hyfryd yn aml, ond gall cyplau gymryd rhan mewn cwnsela unigol a / neu grŵp.

Yn dibynnu ar yr encil a ddewiswyd, gall cwnsela chwarae rôl fwy tra bod rhai yn canolbwyntio mwy ar weithgareddau ac ymarferion a fydd yn hyrwyddo bond priodasol cryfach.

Buddion enciliad priodas Gristnogol

Mae enciliad cyplau Cristnogol yn canolbwyntio ar ail-ymddiried yn ymddiriedaeth, sefydlu cyfathrebu iach, gwella agosatrwydd, a dod â diogelwch a heddwch yn eich perthynas.

Cyfeirir isod at rai o'r ffyrdd Enciliadau cwnsela priodas Gristnogol yn gallu gwella'ch perthynas a'ch priodas.

1. agosatrwydd a chyfathrebu

Ydych chi'n teimlo'r un ffordd â'ch partner ynglŷn ag y gwnaethoch chi ar ddechrau eich perthynas? A yw'ch priodas yn dal i fod mor angerddol ag yr oedd ar ddiwrnod eich priodas?

Maiantiang, ystyrir bod yr un lefel o agosatrwydd yn eich priodas yn annhebygol, gall straen y byd, anffyddlondeb, a phroblemau ymddiriedaeth eraill arwain at rwyg mawr mewn meysydd agosatrwydd.

Ymchwil hyd yn oed wedi awgrymu bod cwympo allan o gariad rhamantus mewn perthynas briodasol yn ffenomenon gyffredin.

Mae encilion priodas yn ein dysgu i ailafael yn yr angerdd coll ac agor i fyny at ein gilydd.

2. Addasu gwerthoedd newydd

Wrth i'n perthynas dyfu, felly hefyd mae'n rhaid i ni, serch hynny, dueddu i anwybyddu'r agwedd hon ar briodas, a chyn i ni ei hadnabod, daw ein perthynas yn stanc ac yn ddisymud.

Mewn enciliad priodas Gristnogol, byddwch yn gallu dysgu gwerthoedd a thechnegau i ddelio â gwrthdaro hen a newydd. Gallwch chi ddysgu rhywbeth newydd yn eich perthynas bob amser.

Bydd addasu i'r gwerthoedd newydd hyn yn cryfhau'ch bond ac yn atgyfnerthu'ch perthynas.

3. Treuliwch amser o ansawdd

Mae treulio amser o ansawdd gyda'ch priod yn bwysig iawn ar gyfer perthynas gan ei fod yn caniatáu ichi ddod i adnabod eich gilydd yn well, dysgu beth mae'r priod arall yn ei deimlo a'i feddwl, tyfu gyda'ch gilydd fel cwpl, mwynhau gweithgareddau gyda'ch gilydd, a hefyd datblygu cynlluniau, strategaethau , a syniadau ar gyfer eich priodas.

Gall dod o hyd i amser o ansawdd i'w dreulio gyda'ch partner fod yn anodd iawn gyda chyplau sydd â bywydau yn brysurach nag eraill. Ar ben hynny, mae straen ein bywydau yn rhwystro ein gallu i gyfathrebu'n rhydd â'n partneriaid.

Diffyg cyfathrebu agored a gonest fu cwymp llawer o briodasau wrth iddo leihau boddhad priodasol yn gyffredinol.

Fodd bynnag, bydd encilion priodas Gristnogol a ddyluniwyd ar gyfer parau priod yn unig yn rhoi amser a lle i chi ailgysylltu â'ch priod heb unrhyw darfu.

Dim plant, dim aelod arall o'r teulu, dim ond chi a'ch priod yn treulio amser o ansawdd gyda'ch gilydd.

Os na allwch wneud amser i'ch partner gartref, bydd mynychu encil priodas Gristnogol yn rhoi'r amser ac i ffwrdd o bopeth arall. Efallai y bydd hefyd yn dysgu ffyrdd i chi wneud mwy o amser i'ch gilydd.

Gwyliwch hefyd: Beth yw rôl gŵr mewn priodas.

4. Dewch yn nes at Dduw

Mae priodas yn adlewyrchu darlun hyfryd o gariad ac undod. Nid yn unig y mae priodas yn dod â chyflawniad a llawenydd inni, ond mae hefyd yn dod â ni'n agosach at Dduw. Fodd bynnag, rydym yn aml yn anghofio hynny.

Byddai enciliad priodas Gristnogol yn cryfhau'ch priodas ac yn dod â chi'n agosach at Dduw a'i werthoedd.

Gyda'r buddion a grybwyllwyd uchod, dylech ystyried cael encil priodas Gristnogol i ddysgu mwy am eich partner a'ch perthynas wrth gryfhau'ch cysylltiad â Duw.