Ysgrifennu Stori Fy Ysgariad

Stori Ysgariad

Roedd hi'n bwrw glaw, a oedd yn dda. Chwythodd y tywallt gwyntog trwy faes parcio'r YMCA lle'r oedd fy mab yn y gwersyll, a chuddliwio'r dewisiadau geiriau oedolion y gwnes i eu cyfarth yn fy ffôn. Codais y llyfr nodiadau cytew ar sedd y teithiwr a dechreuais sgriblo i mewn iddo, gan ychwanegu at The Story of My Divorce. Ysgrifennwyd pennod heddiw mewn inc glas a dagrau. Yr un peth â'r bennod olaf.Roedd y lleisiau blin yn fy mhen yn gwthio o amgylch fy mhenglog, gan fynnu cael eu clywed. Cerfiais greithiau dwfn i mewn i'r papur gyda fy lloc yn ceisio cael yr holl eiriau allan, gan eu poeri fel pyllau olewydd i'r rhwymiad pwytho nes i'r pwysau yn erbyn cefn fy llygaid leddfu. Pwysais yn ôl yn erbyn y gynhalydd pen a chau'r clawr. Cafodd y cynddaredd, y siom a'r galar eu rhyngosod yn ddiogel o fewn y cardbord du a gwyn marmor. Roeddwn i eisiau rhwygo'r drws oddi ar fy Honda Civic a rampio'r gymdogaeth, ond cefais fywyd. Roedd yn rhaid i mi wneud llwybr bach gyda'r mamau eraill a Chynghorydd Gwersyll y myfyriwr coleg, gan esgus bod y diffyg lleithder yr un mor hyfryd i mi ag yr oedd iddyn nhw.Mae ysgrifennu yn dod â'r anymwybodol mwdlyd i fyny i olau syfrdanol y dydd lle gellir meddalu a rheoli rhai o'r ymylon. Gall ysgrifennu dorri rhywbeth anhysbys yn eiriau a helpu i adennill ymdeimlad o reolaeth, gan ddiystyru carlamu meddyliau â mynegiant. Gall hyd yn oed y weithred gorfforol o ysgrifennu, y cynnig yn ôl ac ymlaen o argraffu'r llythyrau, sianelu pryder, lleddfu a thawelu. Yn anad dim, gall ddal yr holl boen a thristwch a'i roi ar bapur glân braf lle gall fod poeri ymlaen, ei daflu i lawr chwarel neu ei roi ar dân. Gall ysgrifennu therapiwtig a hygyrch fod yn seinfwrdd, ceidwad llyfr a chynghreiriad i gyd yn un.


sut i fagu plentyn ei ben ei hun

Ysgrifennais trwy dri llyfr yn mynd trwy fy ysgariad, gan greu saga ofnadwy ar dudalennau clammy, crychau. Ysgrifennais i fentro, ysgrifennais i ddogfennu, ysgrifennais i ryddhau'r adeilad pwysau yn fy mrest a oedd yn bygwth cwympo ar fy organau. Ysgrifennais yn bennaf oherwydd bod gen i fachgen bach
a oedd yn cyfrif arnaf i redeg gydag ef yn y parc a phrynu grawnfwydydd afiach oherwydd bod Ironman ar y bocs.Ysgrifennu stori fy ysgariad

Ysgrifennu stori fy ysgariadwrth i bob pennod a ddatblygwyd roi'r lle hwnnw i mi roi'r cyfan, chwalodd y gobeithion a difetha'r cynlluniau, felly gallwn weithredu yn y foment ac yna mynd yn ôl i brosesu'r holl grap negyddol yn ddiweddarach. Fe wnaeth ysgrifennu hefyd roi'r lle i mi drefnu fy meddwl ar adeg pan lithrodd gwybodaeth newydd i lawr ochr fy wyneb heb wneud tolc yn fy ymwybyddiaeth erioed.

Mae ysgariad yn amser ar gyfer strategaeth a delweddu clir oherwydd mae angen i chi wneud rhai penderfyniadau eithaf peniog.


cwnsela priodas ar gyfer newydd-anedig

Nid penderfyniadau cawl neu salad, ond penderfyniadau mawr am eich arian a'ch cartref a'ch dathliadau gwyliau am y ddau ddegawd nesaf. Penderfyniadau na ddylid eu gwneud yn niwl anniddig amddifadedd cwsg a ffantasïau dial. Roedd tudalennau fy llyfr yn llenwi â rhestrau a blaenoriaethau a melltithion a fyddai’n dod â chywilydd i’m cyndeidiau, ond yn y pen draw yn ei wneud i gydlyniant cryno, wedi’i ddraenio o’r emosiwn a oedd yn fy syfrdanu i gopaon afresymoldeb.Gwyliwch hefyd: 7 Rhesymau Mwyaf Cyffredin dros Ysgariad

Dyma lle dechreuais gynllunio fy nyfodol newydd fel mam sengl, menyw sengl.

Ysgrifennais hefyd i wreiddio drosof fy hun, i godi calon fy hun wrth imi symud drwy’r broses, gan longyfarch fy hun am oroesi cyfarfod y cyfreithiwr, am drwsio’r sinc a oedd bellach yn gyfrifoldeb llwyr imi. Ysgrifennais sgyrsiau pep yn y llyfr hwnnw, tudalennau ymlaen lle roeddwn i'n gwybod y byddwn i'n baglu arnyn nhw pan oeddwn i angen anogaeth. Fi oedd yr unig un a oedd yn gwybod sut brofiad oedd y tu mewn i'm Stori, roedd ei ysgrifennu wedi fy helpu i wneud synnwyr ohono ac roedd ei ddarllen yn ddiweddarach fel cael cydymaith y gallwn i gydymdeimlo ag ef, yr unig un arall a oedd yn adnabod y sgôp y tu mewn. Ac yna dechreuais wella,
a gallwn ddweud oherwydd i'r manylion duwiol ddechrau toddi i ffwrdd a chynhyrfu i dirweddau wedi'u llenwi â gobaith, daeth testunau gresynu a chyhuddiadau yn dudalennau wedi'u llenwi â diolchgarwch a phosibiliadau, a daeth The Story of My Divorce yn ymwneud â mynd ar drywydd hapusrwydd a'i ddal.


colli anwyldeb yn ystod beichiogrwydd

Sut mae hynny'n ddiweddglo annisgwyl?

Yn olaf, rhoddais The Story of My Divorce gyda fy holl ysgrifennu arall, ar silff mewn cwpwrdd. Nid oedd y rhan hawsaf imi ysgrifennu, ond yn swatio wrth ymyl y llyfrau eraill mae'n ymdoddi i anturiaethau fy mywyd eraill, fel fy mlwyddyn gyntaf yn y coleg neu gael tyllu fy nhrwyn. Nid yn unig nad yw The Story of My Divorce yn fy diffinio, nid fy ysgrifen orau hyd yn oed. Wrth i fy mhen ysgrifennu o gwmpas dechrau creision llyfr newydd, gwn, fel masnachfraint Jason Bourne, fod rhandaliad cyffrous arall yn y gweithiau bob amser. Ac rydw i'n cael ei ysgrifennu.