10 Awgrym i Osgoi Negyddiaeth mewn Priodas

Perthynas Amheuaeth Menyw Ifanc Feddylgar Yn ystyried Torri i Fyny, Diffyg Ymddiriedaeth, Cysyniad Twyllo

Yn yr Erthygl hon

Byddai’r rhan fwyaf o bobl yn cytuno â hynny negyddiaeth mewn priodas yn niweidiol. Gall arwain at brifo teimladau, pellter emosiynol , a hyd yn oed chwalu'r berthynas. Dysgu sut i rhoi'r gorau i fod yn negyddol drwy'r amser yn gallu gwella iechyd eich priodas, a gall hyd yn oed ei achub.Beth yw perthynas negyddol?

Perthynas negyddol neu negyddiaeth mewn priodas Gellir ei ddisgrifio fel tuedd i feirniadu, cwyno, ac ymosod ar eich partner. Negyddol cyson mewn perthynas gall hefyd gynnwys anfodlonrwydd cyffredinol, pesimistiaeth, ac angen am berffeithrwydd gan eich partner.

Negyddol mewn priodas gall hefyd edrych fel yn gyson ymladd â'ch priod neu gwyno'n aml.

Ateb arall i beth yw perthynas negyddol yw ei fod yn duedd i swnian eich partner bob amser a dod ag egni negyddol i'r berthynas, yn hytrach na chaniatáu i bositifrwydd lifo i'r briodas.

Ydy negyddiaeth yn brifo eich priodas?

Os ydych chi'n delio â negyddiaeth mewn priodas, mae siawns bod y negyddiaeth yn brifo'r briodas.

Arbenigwyr perthynas wedi rhybuddio, ar gyfer pob rhyngweithiad negyddol mewn perthynas, bod angen pum peth cadarnhaol arnoch i'w wrthweithio. Os yw'r rhan fwyaf o'ch rhyngweithiadau'n negyddol heb fawr o bositifrwydd, mae hyn yn naturiol yn niweidiol.

Mae'r arbenigwr perthynas ac ymchwilydd John Gottman hyd yn oed wedi dod i'r casgliad, pan fo partneriaid fel arfer yn negyddol tuag at ei gilydd, nad yw hyd yn oed rhyngweithio cadarnhaol rhwng y ddau ohonynt yn cael ei ystyried yn ddymunol, oherwydd gall negyddiaeth mewn priodas ddechrau diystyru rhyngweithiadau cadarnhaol.

Yr hyn y mae hyn yn ei olygu yw, dros amser, gyda negyddiaeth dro ar ôl tro, mae partneriaid yn dechrau dehongli'r briodas gyfan fel un negyddol. Mae hyn yn drychinebus i iechyd y briodas.

Mae ymchwil yn cefnogi pa mor bwysig yw hi cadw egni negyddol i ffwrdd o briodas. Mewn gwirionedd, 2017 astudio mewn Seicoleg Datblygiadol canfod bod y tensiwn sy'n deillio o negyddiaeth mewn priodas yn gallu arwain at ysgariad, yn enwedig ymhlith gwragedd sy'n gweld lefel uchel o densiwn yn y briodas.

Pan fydd tensiwn o negyddiaeth gyson mewn perthynas, gall yn sicr brifo priodas.

Os canfyddwch eich bod chi a'ch partner yn gyson feirniadol o'i gilydd ac yn tueddu i ymosod ar ei gilydd yn lle rhyngweithio'n gadarnhaol, efallai y byddwch chi'n dioddef negyddiaeth mewn priodas.

Ydych chi'n naturiol negyddol?

Pâr Yn Meddwl Ansicr Am Ein Gilydd Edrych yn Amheus Yn Amau Yn Unig Dros Gefndir Lliw Gloyw Bywiog

Yn anffodus, gall rhai pobl fod yn naturiol negyddol. Efallai eu bod wedi gweld yr ymddygiad hwn yn tyfu i fyny ac wedi dysgu bod yn negyddol eu hunain. Mewn achosion eraill, gall negyddiaeth ddod yn arferiad. Dyma rai arwyddion y gallech fod yn naturiol negyddol:

 • Rydych chi'n dueddol o fod yn berffeithrwydd, ac os nad yw rhywbeth yn berffaith, rydych chi'n ei feirniadu.
 • Rydych chi'n feirniadol o eraill ac yn tueddu i weld digwyddiadau o safbwynt negyddol.
 • Pan fydd eich partner neu blant yn gofyn i chi am rywbeth, eich ymateb diofyn fel arfer yw na yn hytrach nag ydw.
 • Y rhan fwyaf o'r amser, rydych chi mewn hwyliau drwg.
 • Rydych chi'n treulio llawer o amser yn byw ar ddigwyddiadau drwg neu atgofion poenus, yn hytrach na symud ymlaen a chanolbwyntio ar y cadarnhaol.

Os yw rhai neu bob un o'r datganiadau hyn yn eich disgrifio chi, mae'n debygol eich bod yn dueddol o fod yn gynhenid ​​negyddol.

Gallai hyn fod yn niweidiol i'ch perthynas. Ar y llaw arall, efallai bod eich priod neu rywun arwyddocaol arall yn dangos rhai o'r arwyddion hyn. Y naill ffordd neu'r llall, mae'r ymddygiadau hyn yn gysylltiedig â negyddiaeth mewn priodas a gall fod braidd yn niweidiol.

Trosi meddwl negyddol yn feddwl cadarnhaol

Os canfyddwch eich bod yn naturiol negyddol, mae'n debyg eich bod yn pendroni sut i roi'r gorau i fod yn negyddol mewn perthynas. Gallwch gyflawni hyn a fod yn fwy cadarnhaol mewn perthynas trwy ail-fframio eich meddyliau.

Rhowch gynnig ar rai o'r canlynol i rhoi'r gorau i fod yn negyddol drwy'r amser :

 • Ymarfer diolch

Cymerwch amser bob dydd i wneud rhestr, boed yn feddyliol neu ar bapur, o dri pheth o leiaf yr ydych yn ddiolchgar amdanynt y diwrnod hwnnw.

 • Cymryd rhan mewn gweithgareddau sy'n eich gwneud chi'n hapus

Treuliwch amser gyda'ch gilydd trwy ddod o hyd i ddiddordeb neu hobi cyffredin. Bydd hyn yn adeiladu ymddiriedaeth ac yn ychwanegu at y rhestr at amser o ansawdd rhyngoch chi'ch dau.

 • Ceisiwch gywiro hunan-siarad negyddol

Weithiau, pan fydd pobl yn feirniadol iawn ohonyn nhw eu hunain, maen nhw'n dod yn feirniadol ac yn negyddol tuag at eraill.

 • Ymarferwch agor eich meddwl i feddyliau neu safbwyntiau newydd

Byddwch yn amyneddgar a byddwch yn agored i syniadau neu awgrymiadau newydd y mae eich partner yn eu hawgrymu ar unrhyw fater.

 • Defnyddiwch eiriau cadarnhad gyda'ch priod

Pan fydd ef neu hi yn gwneud rhywbeth defnyddiol neu'n cyflawni rhywbeth ystyrlon yn y gwaith, gwnewch yn siŵr mynegi gwerthfawrogiad neu offrymu mawl.

 • Treuliwch amser gyda phobl gadarnhaol

Pan fyddwch chi o gwmpas eraill sy'n dueddol o fod yn gadarnhaol, gallwch chi ddysgu bod yn fwy cadarnhaol eich hun.

 • Gwna maddeuant yn arferiad

Yn lle bod yn gyflym i gwyno neu feirniadu pan fydd eich partner yn gwneud camgymeriad, gwnewch ymdrech i fod yn faddeugar a chydnabod nad oes neb yn berffaith.

 • Ymarfer arferion iach

Pan fyddwch chi'n gwneud ymarfer corff rheolaidd, yn dilyn diet iach, ac yn cael digon o gwsg, efallai y byddwch chi'n gweld eich bod chi'n fwy parod i wneud hynny osgoi negyddiaeth.

 • Ceisio ymyrraeth broffesiynol

Os canfyddwch na allwch c hongian eich agwedd mewn perthynas er gwaethaf gwneud ymdrechion i fod yn llai negyddol, efallai ei bod hi'n bryd gwneud hynny ceisio cymorth proffesiynol gan gwnselydd neu therapydd i ddysgu strategaethau ar gyfer goresgyn negyddiaeth.

Efallai eich bod yn delio â rhai materion seicolegol heb eu datrys neu nad ydych yn ymdopi'n dda â'r rhai sy'n achosi straen, a gall gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol trwyddedig eich helpu i ddarganfod a dod o hyd i ffyrdd iachach o reoli'r materion hyn.

Efallai y byddwch hyd yn oed yn canfod bod eich ansicrwydd eich hun yn eich arwain i fod yn feirniadol ac yn negyddol tuag at eich priod, a gall therapydd eich helpu i weld eich hun yn fwy cadarnhaol, a fydd yn ei dro o fudd i'ch priodas.

Sut ydych chi'n aros yn bositif mewn perthynas negyddol?

Os ydych chi'n cael trafferth oherwydd bod eich gwraig bob amser yn ddig ac yn negyddol, neu ni allwch helpu ond meddwl, mae fy ngŵr bob amser yn negyddol, mae yna bethau y gallwch chi eu gwneud i aros yn bositif ac cadw egni negyddol i ffwrdd oddi wrthych. Ystyriwch y strategaethau canlynol:

 1. Amgylchynwch eich hun gyda phobl gadarnhaol, fel na chewch eich siomi gan negyddiaeth mewn priodas.
 2. Ceisiwch beidio â chynhyrfu ac osgoi gorymateb pan fydd eich partner yn negyddol neu'n feirniadol.
 3. Peidiwch ag ystyried negyddiaeth eich partner fel ymosodiad personol; cofiwch y gallai rhywun sy’n gyson negyddol fod yn gwneud hynny allan o arferiad, ymddygiad a ddysgwyd, neu oherwydd eu bod yn delio â’u hansicrwydd neu faterion seicolegol eu hunain.
 4. Estynnwch allan at eich priod a'u gwahodd i wneud gweithgaredd hwyliog neu gymryd rhan mewn rhywbeth pleserus, fel taith gerdded gyda'ch gilydd ar ôl cinio, unwaith yr wythnos i geisio adeiladu cysylltiad cadarnhaol.
 5. Pan fydd eich partner yn cyflawni rhywbeth, gwnewch yn siŵr ei gydnabod. Trwy fodelu positifrwydd yn y modd hwn, efallai y byddwch hefyd yn annog eich partner i fod yn fwy cadarnhaol. Gall canmoliaeth hefyd helpu eich partner i oresgyn ansicrwydd a all fod yn eu harwain i fod yn negyddol.
 6. Os gwelwch eich bod yn cael trafferth gydag emosiynau annymunol o ganlyniad i negyddiaeth mewn priodas , efallai y byddwch yn elwa o geisio cwnsela i'ch helpu i ymdopi.

Tra negyddiaeth mewn priodas Gall fod yn niweidiol, a gall fod yn anodd bod yn barod i'w dderbyn, cofiwch na allwch reoli eich partner na newid ei ymddygiad.

Gall fod yn anodd peidio â chymryd negyddiaeth eich priod yn bersonol, ond gallwch chi aros yn bositif trwy ofalu am eich anghenion eich hun a gwneud pethau sy'n eich gwneud chi'n hapus. Gobeithio y bydd eich partner yn dysgu ffyrdd o fod yn llai negyddol, ond dim ond am eich ymddygiad eich hun rydych chi'n gyfrifol.

Weithiau, gall adweithio mewn modd anhapus i negyddiaeth eich partner fod yn ddefnyddiol hyd yn oed.

Er enghraifft, os yw'ch partner yn eich beirniadu neu'n eich beio am rywbeth nad yw'n fai arnoch chi, nid oes angen amddiffyn eich hun na derbyn y bai. Symudwch ymlaen, a pheidiwch â gadael iddo effeithio arnoch chi. Efallai y bydd eich partner yn newid ei dôn pan fydd yn sylweddoli nad yw negyddiaeth yn cael adwaith.

Mae hefyd yn ddefnyddiol cofio y gall eich egni cadarnhaol wrthweithio negyddiaeth eich partner.

Cydnabod eich cryfderau a'ch gwerthoedd eich hun, a meithrin eich positifrwydd eich hun. Mae hyn yn eich rhoi mewn gwell sefyllfa i ymdopi â beirniadaeth eich partner ac i helpu’ch partner i ddelio â beth bynnag sy’n digwydd gydag ef sy’n arwain at negyddiaeth o’r fath.

10 ffordd i gadw negyddiaeth allan o'ch priodas

Portread o

Tra negyddiaeth mewn perthnasoedd yn sicr yn niweidiol, mae yna ffyrdd i cadw egni negyddol i ffwrdd , yn ogystal â ffyrdd o sut i roi'r gorau i fod yn negyddol mewn perthynas.

Dyma ddeg ffordd o gadw negyddiaeth allan o'ch priodas:

1. Gwrthweithio rhyngweithiadau negyddol â rhai cadarnhaol

Cofiwch, mae arbenigwyr priodas yn dadlau bod angen pum rhyngweithiad cadarnhaol ar gwpl i oresgyn cyfnewidiadau negyddol. Pan fyddwch chi'n cael eich hun yn negyddol neu'n feirniadol tuag at eich partner, byddwch yn ofalus i ddilyn y negyddoldeb hwn gyda digon o bositifrwydd.

2. Cael cyfathrebu agored gyda'ch partner

Gadewch i'ch partner fynegi pan fydd yn teimlo'n brifo gan eich ymddygiad, a byddwch yn barod i siarad â'ch partner pan fydd wedi bod yn rhy feirniadol neu'n orsensitif.

3. Gwnewch amser ar gyfer hwyl gyda'ch gilydd

Gall priodas fod yn anodd, ond pan fyddwch chi'n treulio amser gwneud gweithgareddau pleserus gyda'n gilydd , rydych chi'n cryfhau'ch cysylltiad ac yn gwneud lle i fwy o bositifrwydd.

4. Derbyniwch amherffeithrwydd eich partner

Does neb yn berffaith. Mae gennym ni i gyd ddiffygion, ac mae yna bethau amdanom ni sy'n gwylltio ein partner, ac i'r gwrthwyneb. Osgowch yr ysfa i beidio â dewis diffygion eich partner, gan fod hyn ond yn gwahodd negyddiaeth i'r berthynas.

5. Cymerwch amser i roi gwybod i'ch partner eich bod yn eu gwerthfawrogi

Dyma enghraifft wych o sut i beidio â bod yn negyddol. Mae pawb eisiau teimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi, a phan fyddwch chi'n cymryd amser i ganmol eich partner neu mynegi diolch am yr hyn y maent yn ei wneud i chi, byddant yn debygol o cilyddol, gan arwain at fod yn fwy cadarnhaol mewn perthynas.

6. Gollwng rwgnach

Gallwch chi canfod egni negyddol mewn person pan fyddant yn gyson yn magu camweddau'r gorffennol. Peidiwch â bod yn negyddol mewn priodas trwy ollwng gafael ar unrhyw beth. Pan fyddwch chi'n maddau i'ch partner am gamgymeriad, peidiwch â'i godi dro ar ôl tro na'i daflu yn ei wyneb yn ystod dadl yn y dyfodol.

7. Peidiwch â gwneud unrhyw le i genfigen yn eich perthynas

Pan fyddwch chi'n cael eich hun teimlo'n genfigennus tuag at eich partner, rydych chi'n agor y drws i negyddiaeth. Os ydych yn genfigennus o'ch partner neu'n teimlo'r angen i gystadlu, efallai y byddwch am ddod â nhw i lawr er mwyn teimlo'n well.

Yn hytrach na bod yn genfigennus, ymarferwch fod yn hapus i'ch partner pan fyddant yn cyflawni rhywbeth.

Yn y fideo byr isod, dywed Matthew Hussey fod cenfigen yn codi o gymharu. Mae'n esbonio ymhellach awgrymiadau i oresgyn cenfigen a pharhau'n bositif.

8. Stopiwch gymharu eich priodas â pherthynas pobl eraill

Mae pob perthynas yn unigryw, ac os ydych chi'n cymharu'ch partner yn gyson â rhywun arall neu'n atgoffa'ch partner o sut maen nhw'n methu, rydych chi'n gofyn am negyddiaeth.

Gwerthfawrogwch eich partner am eu cryfderau, a chofiwch y gall cyplau eraill gymharu eu hunain â chi mewn rhai ffyrdd.

9. Gwerthfawrogi gwerth hiwmor

Mae chwerthin gyda'n gilydd yn ffordd wych o wrthweithio negyddiaeth mewn perthnasoedd. Cymerwch amser i ddweud jôcs neu weld yr hiwmor mewn bywyd bob dydd.

10. Gwnewch ymdrech i fod yn garedig â'ch partner

Ymarfer tosturi pan fyddant yn cael trafferth neu wedi gwneud camgymeriad, a byddwch yn ofalus i ddefnyddio geiriau caredig, yn hytrach na bod yn feirniadol. Efallai ei fod yn swnio'n ystrydebol, ond pan fyddwch chi'n trin eich partner â'r caredigrwydd yr ydych chi hefyd am ei dderbyn, mae'n debygol y byddwch chi'n cael caredigrwydd yn gyfnewid.

Mae hon yn ffordd wych o osgoi negyddiaeth a'i chanlyniadau ar gyfer priodas.

Casgliad

Mae negyddiaeth mewn priodas yn niweidiol. Mae'n cynnwys beirniadaeth aml, pesimistiaeth, a gwrthdaro rhwng priod. Dros amser, gall negyddiaeth gymryd cymaint o afael fel ei bod yn ymddangos fel pe bai'r briodas gyfan yn negyddol. Gall y lefel hon o densiwn arwain at anhapusrwydd ac yn y pen draw ysgariad.

Yn ffodus, mae yna ffyrdd o sut i ddelio â negyddoldeb mewn priodas. Os canfyddwch mai chi yw'r un sydd bob amser yn negyddol tuag at eich priod, gallwch ail-fframio'ch meddwl trwy roi cadarnhad i'ch partner, cywiro hunan-siarad negyddol, ac ymarfer diolchgarwch.

Os ydych chi ar ddiwedd negyddiaeth eich partner, mae yna ffyrdd o sut i aros yn bositif mewn amgylchedd negyddol , megis amgylchynu eich hun gyda phobl gadarnhaol a cheisio gwahodd eich partner i wneud rhywbeth hwyliog gyda'ch gilydd.

Yn y pen draw, priodasau sydd gryfaf pan fyddwch chi cadw egni negyddol i ffwrdd ac ymarfer caredigrwydd gyda'ch partner, ond os gwelwch fod negyddoldeb yn niweidio'ch priodas er gwaethaf eich ymdrechion i ymdopi ag ef, efallai y byddwch chi a'ch priod yn elwa o weithio gyda therapydd perthynas i ddysgu sut i ddelio â negyddiaeth.