8 Gweithgareddau Bondio Cyplau i Gryfhau'r Berthynas

Llun o Bâr yn Ymarfer Corff Wrth Edrych ar Ei gilydd Mae'n bosibl bod eich partner wedi eich cael chi wrth helo, ond flynyddoedd yn ddiweddarach, a yw eich partner yn dal i'ch cwblhau chi?

Yn yr Erthygl hon

Mae’n hawdd gadael i humdrum bywyd bob dydd chwalu’r union bethau sy’n eich cysylltu chi fel cwpl.

Os ydych chi wedi crwydro ar wahân, neu os ydych chi'n teimlo'n unig, mae yna gamau y gallwch chi eu cymryd a dewis gweithgareddau bondio i gyplau i roi'r cyffro yn ôl yn eich perthynas. Dyma wyth gweithgaredd bondio cwpl syndod.

1. Gwefr yr ymlid

Cofiwch pan ddechreuoch chi garu gyntaf? Gwefr yr helfa?

Er nad ydym yn awgrymu chwarae'n galed i'w gael gyda'ch partner nawr, gall mynd ar drywydd gwefr gyda'ch gilydd fod yn syniadau bondio i gyplau. Gallai hynny olygu mynd i awyrblymio gyda'ch gilydd neu gwblhau helfa sborion, yn dibynnu ar eich goddefgarwch ar gyfer gweithgareddau sy'n ceisio gwefr.

Mae gweithgareddau bondio cyplau yn rhoi teimlad o lesiant oherwydd y risg neu'r ansicrwydd sy'n gysylltiedig ag ef.

2. Cael eich calonnau i bwmpio

A arolwg diweddar Canfuwyd bod uchelder rhedwr hefyd yn droad naturiol. Gweithio mas gellir eu cyfrif fel gweithgareddau antur i gyplau. Mae'n rhyddhau endorffinau, cemegyn a gynhyrchir yn naturiol sy'n gwneud i chi deimlo'n dda.

P'un a yw'n rhedeg o gwmpas y bloc neu'n ddêt yn y gampfa, gallai ymarfer eich arwain chi'ch dau i dorri chwys nawr, ac eto yn nes ymlaen - winc, winc.

3. Ewch allan o'r tŷ

Pâr Ifanc yn Treulio Amser Gyda Rydyn ni i gyd wedi treulio llawer o amser gartref eleni. Ac mewn rhai rhannau o'r wlad, bydd cyfyngiadau o amgylch y pandemig COVID-19 yn ein cadw ni gartref hyd y gellir rhagweld.

Dyna pam y gellir ystyried gadael y tŷ gyda'ch harddwch hefyd fel un o'r gweithgareddau bondio cwpl. Ewch allan am daith natur neu daith car hir o amgylch y dref.

Gadewch y straen rhag cael eich cydymdeimlo ar ei hôl hi, a byddwch chi'n synnu cymaint y bydd y tric syml hwn yn troi'n bethau hwyliog i gyplau eu gwneud a'ch helpu chi i fondio gyda'ch partner.

4. Cwblhau Prosiect Gyda'n Gilydd

A gwyliau i locale egsotig yn allan o'r cwestiwn, o leiaf am y tro. Ond yn lle dihangfa epig, eisteddwch i lawr gyda'ch anwylyd a chynlluniwch brosiect pandemig i'w wneud gyda'ch gilydd fel rhan o weithgareddau bondio cwpl. .

Efallai eich bod eisoes wedi meistroli’r dorth berffaith o fara surdoes ac wedi cymryd gitâr, ond os ydych am fondio fel cwpl, mae prosiect ar y cyd yn ateb. O'r diwedd gallwch chi blannu gardd gyda'ch gilydd, ailbeintio'r ystafell wely, neu guro unrhyw beth ar eich rhestr cyd-i-wneud nad ydych chi erioed wedi cyrraedd ato.

Neu efallai y byddwch chi'n rhoi cynnig ar rywbeth newydd - fel dysgu sut i fragu'ch cwrw gyda'ch gilydd neu lawrlwytho'r app 5K hwnnw gyda'ch gilydd. Rhannu diddordebau newydd yn rhyddhau'r niwrodrosglwyddydd pleser dopamin. Dyna'r un cemegyn ymennydd a roddodd ruthr ichi pan oeddech chi'n cwympo mewn cariad gyntaf.

5. Diffoddwch Eich Ffonau

Nosweithiau dyddiad yn anoddach dod heibio, gyda chloeon, busnesau’n cau, a cholli swyddi posibl yn rhoi straen ar y gyllideb . Ond gall diffodd eich ffôn a chael cinio gyda'ch gilydd ar eich pen eich hun fod yn un o'r gweithgareddau bondio cwpl gartref.

Stopiwch sgrolio trwy'ch cyfryngau cymdeithasol neu anfon neges destun gyda'ch ffrindiau - a chanolbwyntiwch ar siarad â'ch cymar. Pan fyddwch chi'n canolbwyntio ar eich priod, mae'n llawer haws cryfhau'ch bond na phan fydd eich ffôn yn tynnu eich sylw.

6. Gwirfoddoli Gyda'n Gilydd

Gall canolbwyntio ar rywbeth heblaw’ch gilydd ymddangos yn wrthreddfol, ond os yw’r ddau ohonoch yn gwirfoddoli am rywbeth yr ydych yn angerddol yn ei gylch, byddwch yn rhannu’r teimladau hynny o gyflawniad a haelioni.

Gallwch ddewis helpu i ddidoli bwyd yn eich banc bwyd lleol neu faethu anifeiliaid digartref, neu blannu coed a blodau ar hyd llwybr. Gwnewch yn siŵr ei fod yn achos y gallwch chi'ch dau fynd ar ei hôl hi a theimlo'n unedig mewn dim o amser.

7. Treuliwch Amser ar wahân

Menyw Ifanc A Mae'r awgrym syndod hwn wedi'i anelu at gyplau sy'n treulio amser dan glo gyda'i gilydd. Mae yna'r fath beth â gormod o beth da, a gall rhai cyplau ddod allan o gwarantîn yn teimlo'n fygu.

Gadewch i'ch partner fwynhau tawelwch tŷ gwag tra byddwch chi a'r plant yn gofalu am negeseuon.

Anrhydeddwch awydd eich partner i dreulio ychydig oriau yn offeru o gwmpas yn y garej, gan gymryd rhediad hir, neu chwarae gemau fideo heb gysylltu â nhw. Mae hefyd yn hanfodol ymatal rhag cael rhestr gwneud mêl yn barod pan fyddant yn dychwelyd.

Mewn tro, cymerwch yr amser i chi'ch hun hefyd. Gall hynny olygu taith feicio hir neu heic, neu amser yn ymlacio ar y soffa yn gwylio'r hyn rydych chi ei eisiau ar Netflix.

Mae'r fideo isod yn trafod yr offer os oes angen lle arnoch i dreulio amser gyda chi'ch hun. Dim ond pan fyddwn yn cymryd cam yn ôl o bryd i'w gilydd i fyfyrio arni y mae perthynas yn ffynnu.

8. Edrych i'r Dyfodol

Yn hytrach na chwyno am y presennol, gallwch chi a'ch priod fod yn eistedd i lawr gyda'ch gilydd i ysgrifennu cynlluniau ar gyfer y dyfodol fel un o'r gweithgareddau bondio cwpl. Gallai hynny olygu gwyliau yn 2021, neu fe allech chi fynd mor bell â mapio cynllun pum mlynedd.

Treuliwch noson yn mynd trwy bamffledi teithio. Mae cael nodau ar y cyd yn creu cwlwm gwirioneddol, gan fod y ddau ohonoch yn rhoi rhywbeth i chi'ch hun weithio tuag ato. Dyna un o'r gweithgareddau bondio cwpl pwerus y gallwch chi a'ch partner edrych ymlaen ato am fisoedd neu flynyddoedd i ddod.

Nid oes un rysáit sy'n addas i bawb ar gyfer bondio gyda'i gilydd fel cwpl — mae'n dibynnu pwy ydych chi a'ch partner.

Ond os ydych chi'n teimlo'n ddiflas, efallai y byddwch chi'n edrych am wefr ar y cyd. Os ydych chi'n teimlo'n mygu, efallai y byddwch chi'n edrych ar amser yr unigolyn yn unig, ac os ydych chi'n teimlo'n sownd, wel, yna efallai ei bod hi'n bryd edrych i'r dyfodol.

Un awgrym olaf: Byddwch yn hyblyg pan fyddwch chi'n rhoi cynnig ar weithgaredd bondio. Waeth beth sy'n digwydd, efallai y gwelwch y bydd rhoi cynnig ar rywbeth yn dod â chi'ch dau yn agosach at ei gilydd.

Ranna ’: