10 Cân Perthynas Pellter Hir Orau i Ailgysylltu â'ch Priod

10 Cân Perthynas Pellter Hir Orau i Ailgysylltu â

Nid yw rhyddid yn rhad ac am ddim. Telir amdano bob dydd gan bersonél mewn lifrai a'u teuluoedd. Efallai y byddwn yn dirmygu rhyfel, ond rydym yn cefnogi ein milwyr. Mae yna ddynion a merched mewn iwnifform sydd weithiau'n byw filoedd o filltiroedd i ffwrdd oddi wrth eu teuluoedd fel y gallwn ddilyn ein ffordd o fyw ddymunol yn heddychlon. Maent yn haeddu pob anrhydedd a pharch y gallwn ei roi.

|_+_|

Mae caneuon perthynas pellter hir yn un ffordd i'w cefnogi

Mae hanes hir i ddiwylliant cysegru caneuon i filwyr a chwaraeodd ran hyd yn oed yn ystod rhyfeloedd y ganrif ddiwethaf. Mae priod milwrol yn gwneud eu gorau i gysylltu â'u hanwyliaid ac mae caneuon yn ffordd wych o leddfu eu hunigrwydd.Dyma restr o ganeuon serch perthynas pellter hir hynny cyplau milwrol yn gallu gwrando a gwerthfawrogi.

Mae'r caneuon perthnasoedd pellter hir gorau yn bwerus ac yn taro'n galed. Mae'n arbennig o wir i'r rhai sydd mewn perthynas â milwr am amser hir na allent ymrwymo'n llawn oherwydd eu dyletswydd. Rydych chi'n caru'r person ac rydych chi'n gwybod ei fod yn caru chi, ond rydych chi'n dechrau digio ei amgylchiadau.

Mae Faithfully by Journey yn gân briodol ar gyfer cyplau perthynas pellter hir sy'n dioddef o'r dynged hon.

Mae'n gân wych i gyplau ifanc a ddechreuodd mor dda ac yna daeth un ohonyn nhw i ben yn gwasanaethu yn y fyddin. Mae yna wledydd fel Israel, Norwy, a De Korea lle mae gwasanaeth milwrol yn orfodol.

Yn y fan hon mae aros yn enghraifft dda o ganeuon perthynas pellter hir i gwpl sydd gyda'i gilydd cyn i wasanaeth milwrol a gwasanaeth dros dro eu cadw ar wahân.

Roedd y clasur rhyfel hwn yn Fietnam wedi'i gysegru'n uniongyrchol i ymladd dynion a anfonwyd dramor. Ni allwn gael rhestr o ganeuon am berthynas pellter hir heb sôn am yr un hon. Wedi'i hadfywio gan artistiaid mwy newydd fel Chantal Kreviazuk, adfywiad Northwoods, ac ychydig o rai eraill, dyma'r gân sy'n crynhoi'r boen o adael anwyliaid ar ddyletswydd lleoli.

Cyfansoddwyd y gân hon yn wreiddiol gan John Denver ond fe'i perfformiwyd gan Peter, Paul, a Mary. Mae ar gyfer cariadon sy'n colli ei gilydd oherwydd lleoli dramor a'r safon ar gyfer caneuon perthynas pellter hir.

Mae’r faled hon gan artist mwy cyfoes yn taro’r hoelen ar ei phen. Yn union fel Hawl yma yn aros, mae'n dangos sut mae caneuon perthynas pellter hir yn helpu cariadon i ymdopi â'r boen a'r ing o fod mewn cariad, mewn perthynas ymroddedig, ond nid yw'r buddion yno i'w cael.

Mae'r gân yn wych i'r dorf iau, ond mae baled y piano ei hun yn rhoi naws glasurol o'r 80au i'r 90au hwyr iddi. Mae hefyd yn sôn am sut y gall amynedd wisgo tenau aros i'ch anwylyd ddod adref.

Perfformir y gân arall hon gan John Denver gan y dyn mawr ei hun. Nid yw rhestr fel hon yn gyflawn heb gân canu gwlad perthynas pellter hir wych. Mae'r genre canu gwlad yn adnabyddus am ei emosiynau dwfn o golled a hiraeth. Ewch â fi adref, mae Country Roads ychydig yn fwy upbeat na'r canu gwlad arferol, ond mae'n bendant yn cyfleu'r teimlad o gael fy dadwreiddio.

Daw personél milwrol o ddinasoedd mawr a threfi bach. Unwaith y byddant yn cael eu defnyddio, does dim gwybod ble yn y byd y byddant yn gwasanaethu. Mae’r clasur hwn gan John Denver yn berffaith i ddisgrifio teimlad ein dynion a’n merched dewr sy’n gweld eisiau eu cartref.

Caneuon Perthynas Hir i Briod

Efallai y bydd y gân R&B gyffrous hon yn swnio fel ei bod yn perthyn i eglwys yn hytrach na pherthynas filwrol. Fodd bynnag, mae'r gân ei hun yn disgrifio'n berffaith yr hyn y mae cyplau mewn perthynas pellter hir yn ei deimlo.

Mae cyplau LDR heb amheuaeth, yn caru ei gilydd. Fodd bynnag, ni fydd amgylchiadau'r byd, yn enwedig ar gyfer y rhai sydd â swyddi fel y fyddin, bob amser yn gadael i deuluoedd fod gyda'i gilydd.

Mae’r gân hon gan Marvin Gaye a Tammi Terrell yn newid cyflymdra da o’r baledi sentimental arferol sy’n ffurfio’r rhan fwyaf o’r caneuon perthynas pellter hir.

Un o'r caneuon hynaf yn y rhestr. Wedi'i phoblogeiddio gan y Brodyr Cyfiawn, ers hynny mae wedi cael ei hail-recordio ddwsinau o weithiau mewn llawer o wahanol ieithoedd. Dyma'r gân eithaf sy'n sôn am golli'r llall arwyddocaol.

Pryder gwahanu yn gyffredin ymhlith cyplau milwrol. Gall pellter ac amser peidio â gweld ei gilydd gyda chyfathrebu achlysurol yn unig roi straen ar unrhyw berthynas. Gall y gân glasurol hon helpu i leddfu'r pryder hwnnw a rhyddhau'ch rhwystredigaethau penboeth.

Mae'r gân Titanic hon yn faled pŵer benywaidd sy'n codi cywilydd ar lawer o faledi pŵer eraill. Mae'n gân wych i gyplau milwrol y mae eu hoffter mor gryf ag erioed, ac ni all unrhyw bellter wanhau eu perthynas.

Mae'r gân hon yn wych i godi'ch ysbryd a mynd yn ôl ar y cyfrwy. Mae'n un o'r caneuon perthynas pellter hir iacháu hynny nad oes ond angen i chi eu clywed unwaith i gael effaith barhaol.

Un o'r caneuon mwy newydd yn y rhestr. Mae'r ergyd hon gan Ed Sheeran yn wych pan fyddwch chi'n ei chael hi'n anodd cysgu yn y nos. Mae'n sôn am bawb sy'n byw o dan yr un awyr waeth pa mor fawr yw'r pellter rhwng dau gariad.

Mae'n gân berthynas pellter hir giwt ar gyfer priod milwrol sydd wedi'u lleoli na allant roi'r gorau i feddwl am eu partner yn ystod nosweithiau hir unig.

Wrth siarad am ganeuon perthynas pellter hir ciwt, mae'r un hon yn doriad uwchlaw'r gweddill. Mae'r geiriau'n darlunio'n gywir deimladau priod unig ar ôl i'w partner gael ei leoli dramor. Yn wahanol i ganeuon eraill a oedd ond yn awgrymu cymaint y maent yn colli eu cariad, mae'r gân hon yn sillafu'r geiriau'n amlwg.

Efallai bod Avril Lavigne a’i llais ifanc yn swnio fel nad yw hi o ddifrif am golli ei chariad, ond mae ei geiriau’n dweud fel arall. Mae’n gân wych i gyplau ifanc sy’n methu gwerthfawrogi rhai o’r caneuon hŷn ar y rhestr.

Mae caneuon perthynas pellter hir yn helpu cyplau i ymdopi â baich cariad. Yn wahanol i resymau eraill pam mae cyplau ar wahân, mae personél milwrol yn ei wneud er budd eu gwlad a'i dinasyddion. Rydym yn diolch i chi am eich gwasanaeth.

|_+_|

Ranna ’: