10 Peth Sy'n Gallu Gwneud neu Dorri Eich Perthynas

Cwpl Ifanc yn Torri i Fyny ar Ddec y Môr. Merch yn crio ac yn cerdded i ffwrdd oddi wrth ddyn mewn cysyniad Mae cariad yn brifo

Yn yr Erthygl hon

Yr cyfnod mis mêl yn ddiamau yn ddymunol iawn mewn perthynas ramantus, ond y cyfnod wedi mis mêl sy'n profi cryfder perthynas. Dyna pryd y byddwch chi a'ch partner yn dechrau profi uchafbwyntiau ac isafbwyntiau di-rif yr hyn sy'n cynnwys cysylltiad rhyngbersonol.Sut rydych chi'n trin eich gilydd, eich priod ieithoedd cariad , y prif ddigwyddiadau bywyd y byddwch chi'ch dau yn dod ar eu traws gyda'ch gilydd, a gall ffactorau eraill achosi neu dorri perthynas. Mae'r nodweddion a'r digwyddiadau hyn hefyd yn wych oherwydd gall y ddau ohonoch chi gael llawer o eglurder am y dyfodol eich perthynas .

10 peth a all wneud neu dorri eich perthynas

Ydych chi ar groesffordd yn eich perthynas lle mae'n debyg eich bod chi'n cwestiynu ai'ch partner yw'r un i chi? Neu efallai eich bod ychydig yn ddryslyd a oes gan eich perthynas botensial hirdymor?

Os ydych chi'n cael y meddyliau hyn, nid ydych chi ar eich pen eich hun! Mae perthnasau yn ymwneud â tyfu gyda'n gilydd ac yn unigol. Bydd y rhestr a ddarperir fel a ganlyn yn eich helpu i lywio lle rydych chi a'ch partner yn sefyll yn eich perthynas.

Ystyriwch y pethau canlynol a all wneud neu dorri eich perthynas:

1. Sgiliau gwrando chi a'ch partner

Efallai bod hyn ychydig yn syndod ond, mae gwahaniaeth enfawr rhwng clywed a gwrando . Yn aml, mae pobl yn defnyddio’r ddau derm hyn yn gyfnewidiol ac efallai’n meddwl mai’r un peth ydyn nhw. Ond dyma'r peth: nid yr un peth ydyn nhw.

Mae gwahaniaeth rhwng dim ond clywed yr hyn y mae eich partner yn ei ddweud a gwrando’n astud ar eich partner. Os ydych chi a'ch partner gwrando'n astud i'ch gilydd a pheidiwch â thorri ar draws eich gilydd, mae'n golygu y gallai fod gennych sgiliau gwrando da.

Mae'n bwysig gwrando'n astud ar bobl. Gall gwrando gweithredol neu ddiffyg gwrando effeithio ar ansawdd y cyfathrebu rydych chi'n ei rannu â'ch partner! Felly cofiwch gwrando ar eich gilydd !

|_+_|

2. Ydych chi'n gweithio'n dda gyda'ch gilydd

Efallai eich bod yn meddwl bod yr adran hon yn sôn am gael yr un swydd neu fod yn yr un maes arbenigo.

Fodd bynnag, yr hyn y cyfeirir ato yma yw pan fyddwch chi a'ch partner yn gwneud rhywbeth gyda'ch gilydd (e.e., ailfodelu'r gegin, gosod darn o ddodrefn, ac ati), a ydych chi'n gweithio'n dda gyda'ch gilydd? Ymgymerwch â'r prosiectau hyn sy'n gofyn am eich cyfranogiad chi. Eich lefel o gydnawsedd yn gallu eich gwneud chi neu eich torri.

Mae'r prosiectau tîm hyn yn profi eich partner a'ch sgiliau cyfathrebu, eich gallu datrys problemau, amynedd, a llawer mwy.

|_+_|

3. Cydweddoldeb rhywiol

Yr pwysigrwydd cael rhyw dda gyda'ch partner ni ellir ei wadu.

Cydnawsedd rhywiol yn creu ac yn torri perthnasoedd. Nid oes y fath beth â gormod o ryw. Felly, os ydych chi a'ch partner yn cael rhyw yn aml, a'r ddau ohonoch yn mwynhau'r rhyw, gwych!

Ar yr ochr fflip, diffyg cemeg rhywiol gall fod yn rhywun sy'n torri'r fargen neu'n gallu gwneud neu dorri eich perthynas. Os yw'r rhyw yn ddrwg, mae'n golygu bod angen i chi a'ch partner weithio ar hyn.

|_+_|

4. agosatrwydd

Cwpl Agos Yn Mochyn A Gwenu

Peidiwch â drysu agosatrwydd gyda rhyw . Mae rhyw yn rhan fawr o agosatrwydd, ond mae ffyrdd eraill o fod yn agos atoch. Mae angen i'r ddau bartner fod ar yr un dudalen neu feddu ar ddealltwriaeth glir o'r math o agosatrwydd y mae'r partner arall yn ei hoffi.

Mae'n well gan rai pobl gyffwrdd corfforol fel math o agosatrwydd. Felly, mae cofleidiau, cusanau, cofleidio, ac ati, yn bwysig. Mae'n well gan rai pobl gweithredoedd o wasanaeth fel eu hiaith garu .

Os nad ydych chi'n deall iaith cariad eich gilydd, gall wneud neu dorri'ch perthynas.

|_+_|

5. Y ffordd y mae'r ddau ohonoch yn trin arian

Mae sut mae’r ddau ohonoch yn trin arian gyda’ch gilydd yn benderfynydd pwysig iawn o’r hyn sy’n gwneud perthynas neu’n ei thorri. Nawr dyma'r peth: mae'n arferol peidio â bod ar yr un dudalen bob amser materion arian . Mae'n digwydd. Mae'n gyffredin.

Mae arian yn fater sensitif a gall fod yn un o'r rhai mwyaf torwyr bargen mewn perthynas . Mae cymaint o ffactorau sy'n effeithio ar sut rydych chi'ch dau yn delio ag arian. Ond yr hyn sy'n bwysig yw sut rydych chi'n datrys y problemau hyn. Ydych chi'n cadw at y penderfyniadau y mae'r ddau ohonoch wedi'u gwneud gyda'ch gilydd?

Mae’r penderfyniadau mawr ynghylch cyllid fel faint o gyfrifon fydd gan y ddau ohonoch, pwy fydd yn talu am beth, a oes angen cyfrif ar y cyd arnoch chi – y materion hyn i gyd. Mae bod ar yr un dudalen am y pethau hyn yn bwysig iawn.

|_+_|

6. Magu anifail anwes neu blentyn gyda'i gilydd

Un o’r ffyrdd mwyaf syml o weld a allwch chi a’ch partner fod gyda’ch gilydd am weddill eich oes yw os ydych chi’n magu unrhyw fyw gyda’ch gilydd. Yr hyn sy'n bwysig yw sut rydych chi'n rhannu'r cyfrifoldeb enfawr hwn.

Cael anghytundebau bach yma ac acw ynghylch a all eich plentyn wylio hanner awr ychwanegol o deledu neu ba doriad gwallt yr hoffech i'ch anifail anwes ei gael. Ond os nad ydych chi ar yr un dudalen am y pethau pwysig, fe allai dorri perthynas.

|_+_|

7. Cydfyw

Cwpl Americanaidd Affricanaidd yn Siarad Ar y Llawr

Os oes gennych chi a'ch partner yn unig symud i mewn gyda'i gilydd , bydd y cam hwn yn bwysig iawn i'ch perthynas. Mae byw gyda'n gilydd naill ai'n gwneud neu'n torri'r rhain perthnasau agos .

Mae’n gam mawr oherwydd eich bod yn rhannu’r un gofod ac yn gweld eich gilydd drwy’r amser. Sut rydych chi'n addasu gyda phob un a rhannu cyfrifoldebau cartref gall naill ai eich helpu i dyfu gyda'ch gilydd neu eich torri ar wahân.

|_+_|

8. Mae cydbwysedd yn allweddol

Beth sy'n gwneud a perthynas dda olaf yw cydbwysedd. Os ydych chi neu'ch partner yn teimlo'n israddol i'ch gilydd, efallai y bydd diffyg cydbwysedd. Nid oes neb yn hoffi teimlo nad ydyn nhw'n ddigon da, iawn?

Os mae un o'r bobl yn y berthynas yn tra-arglwyddiaethu a'r prif benderfynwr neu sydd â'r llais olaf mewn materion mawr a bach, gall deimlo'n anghywir neu'n annheg. Mae perthynas gytbwys yn ymwneud â gwerthfawrogi barn a dirnadaeth eich gilydd a gwneud penderfyniadau gyda’ch gilydd.

|_+_|

Dyma fideo cyflym i'ch helpu i ddeall sgiliau allweddol perthynas gytbwys:

9. Delio â cholled

Os ydych chi a'ch partner wedi profi unrhyw golled fawr gyda'ch gilydd, gall wneud neu dorri ystyr gwneud i chi'ch dau ddatblygu awydd dyfnach a cysylltiad â'i gilydd neu dyfu ar wahân.

Mae'n anodd delio â cholled. Gall colli anwylyd neu anifail anwes fod yn rhwystr anodd i'w oresgyn. Mae sut mae'r ddau ohonoch chi'n delio â'r cyfnod anodd hwn yn bwysig. Os gallwch chi cefnogi ei gilydd a bod yno i'ch gilydd, gall wneud i chi ddatblygu agosatrwydd dyfnach.

|_+_|

10. Cyd-barch

Cael anghytundebau yn normal. Fodd bynnag, mae'r ffordd yr ydych yn anghytuno â'ch gilydd yn allweddol. Mae defnyddio iaith anweddus a gwneud pethau drwg i frifo'ch gilydd yn amharchus.

Os ydych chi'n parchu'ch gilydd, efallai y bydd yn adlewyrchu sut rydych chi'n delio ag anghytundebau. Mae parch yn biler pwysig arall o iechyd, perthynas hir-barhaol .

|_+_|

Casgliad

Er mwyn cadw'r berthynas i fynd, mae yna lawer o etholwyr sy'n helpu i greu neu dorri perthynas.

Cymerwch yr awgrymiadau hyn i ystyriaeth os ydych chi mewn perthynas neu os ydych chi'n pendroni beth i'w wneud ar doriad perthynas.

Gobeithio bod popeth yn gweithio'n dda!

Ranna ’: