6 Cam y Dylai Cyplau eu Cymryd tuag at Setlo Anghytundebau

6 Cam y Dylai Cyplau eu Cymryd tuag at Setlo Anghytundebau

Yn yr Erthygl hon

Er nad yw llawer o gyplau yn hoffi cyfaddef hynny bob amser, mae gwrthdaro ac anghytundebau yn gyffredin yn y rhan fwyaf o briodasau.Ond gall y ffordd y mae pob cwpl yn canolbwyntio ar setlo anghytundebau achosi i briodas ffynnu neu blymio. Gan gymryd bod y rhan fwyaf o barau priod eisiau i’w priodasau ffynnu, hoffem dynnu eich sylw at Dr Gottman ‘ chwe sgil rheoli gwrthdaro ’ sy’n berffaith ar gyfer setlo anghytundebau.

Yn ôl Dr Gottman, os gallwn ni i gyd ddatblygu'r sgiliau hyn, yn ystod adegau o wrthdaro neu wrthdaro posibl byddwn yn setlo anghytundebau mewn dim o amser.

Efallai y byddwn hyd yn oed yn cael ein hunain yn dileu gwrthdaro yn gyfan gwbl a dim ond yn setlo anghytundebau sy'n codi'n naturiol gan ddau unigolyn a allai fod â barn wahanol heb godi ein lleisiau.

Nawr byddai hynny'n wych, oni fyddai?

6 cham i ddileu gwrthdaro priodasol a setlo anghytundebau-

1. meddalu cychwyn

Agwedd gyda thôn llais meddalach tra

Pwy fyddai wedi meddwl y byddai strategaeth fach fel hon â manteision mor gryf!

Meddwl sut wyt tidechreuwch y sgwrs gyda'ch priodynghylch beth bynnag yr ydych yn anghytuno ag ef, yn ôl Gottman mae trafodaeth yn ffactor hollbwysig ar gyfer setlo anghytundebau.

Mae Gottman yn honni bod ei astudiaethau wedi profi bod sgyrsiau bob amser yn gorffen yn yr un naws ag y maent wedi dechrau ynddi. Felly os byddwch chi'n dechrau sgwrs yn sydyn, gallwch chi ddisgwyl ei gorffen yn sydyn hefyd.

Mae tôn ein llais, iaith ein corff a’r ffordd yr ydym yn dechrau codi’r materion y mae angen inni eu codi, o’u gwneud yn feddal, yn gwneud byd o wahaniaeth.

Mae'r sgil hon yn hanfodol ar gyfer datrys anghytundebau, ac mae gennych chi dri munud ar ddechrau'r sgwrs i'w wneud.

Mae rhan o’r ‘cychwyniad meddal’ hwn yn gofyn ichi esbonio pam rydych chi’n teimlo fel eich bod chi, ond peidiwch â beio.

Felly peidiwch â dweud

rydych chi'n fy ngwneud i'n wallgof oherwydd rydych chi bob amser yn gwneud XYZ.

Yn hytrach, dywedwch rywbeth fel;

Mae angen imi siarad â chi am rywbeth y credaf fod angen inni ddod o hyd i gyfaddawd yn ei gylch. Mae’n bwysig i mi fy mod yn gallu datrys hyn gyda chi. Rwy'n ofidus iawn bod angen inni wneud XYZ o hyd ac rwy'n teimlo bod yn rhaid i mi ei wneud ar fy mhen fy hun, mae angen cerdded ar y ci, ac er inni gytuno y byddech yn ei wneud, rwy'n pryderu y bydd yn rhaid imi ei wneud eto. , sut allwn ni ddatrys hyn.

Y peth allweddol yn y cam hwn ar gyfer setlo anghytundebau yw canolbwyntio ar sut rydych chi'n teimlo aosgoi beio eich priod.

Rheol gyffredinol dda yw defnyddio ‘Fi’ yn lle ‘chi’ bob amser ac os gwnewch hynny, fe gewch chi well ymateb gan eich priod.

2. Derbyn dylanwad

Yn ôl Gottman, pan all y ddau briod dderbyn y bydd eu priod yn dylanwadu arnyn nhw, yna mae pethau da yn digwydd! Fodd bynnag, pan ddaw'n fater o setlo anghytundebau (neu fethu â'u datrys), mae'r sgìl allweddol hwn ar goll yn y rhan fwyaf o berthnasoedd.

Mewn un ystyr, mae derbyn dylanwad yn ymwneud â gollwng gafael ar hunanoldeb. Mae’n ymwneud â chanolbwyntio ar ‘ni’ yn lle ‘fi.’

Mewn anghytundeb, os gallwch osgoi edrych ar sut mae rhywbeth yn dylanwadu arnoch chi fel person, a meddwl amdano fel tîm, mae'n helpu i hyrwyddo empathi, tosturi, a chefnogaeth mewn unrhyw sefyllfa.

Pan fyddwch chi'n derbyn dylanwad agweithio fel tîm, rydych chi'n gwrando ar anghenion eich gilydd, yn eu trafod ac yn eu cefnogi. Rydych chi ynddo gyda'ch gilydd, ac mae hyn yn cael ei ystyried yn hynod bwysig yn y camau i setlo anghytundebau yn llwyddiannus.

3. Gwneud atgyweiriadau effeithiol yn ystod gwrthdaro

Rhaid i chi chwilio am atgyweirio gwrthdaro a dod o hyd i atebion amgen iddo

Rydyn ni i gyd yn derbyn cariad yn wahanol, ac felly mae yna adegau o wrthdaro sy'n gofyn am ychydig o ymdrech i wasgaru'r broblem ac atgyweirio'r broblem, sgil allweddol arall wrth setlo anghytundebau.

Os ydych chi mewn sefyllfa anodd iawn gyda'ch priod ynghylch pwnc sy'n parhau i fagu ei ben hyll, meddyliwch pam y gallai'ch priod fod mor ystyfnig neu'n amharod i gyfaddawdu a meddyliwch am sut arall y gellid ei ddatrys.

Er enghraifft, efallai y bydd eich priod yn casáu mynd â'r ci allan am dro, ond ni fyddai ots gennych godi cyfrifoldeb gwahanol yn lle hynny, a byddech yn hapus i fynd â'r ci am dro. Neu efallai bod y ddau ohonoch chi'n casáu'r cyfrifoldeb hwnnw o fynd â'ch ci am dro, felly rydych chi'n hollti rhywbeth arall ac yna'r ddau yn mynd am dro gyda'ch ci.

Mae'r rhain yn weithredoedd o atgyweirio gwrthdaro a dod o hyd i ateb arall sy'n gweithio i chi.

Nid oes yn rhaid i ni gloi cyrn ar bopeth bob amser, mae’r grefft o setlo anghytundebau yn gorwedd mewn cyfaddawd a dod o hyd i ffordd o gwmpas sefyllfa er budd pawb dan sylw.

4. Dad-ddwysáu

Gallem ddweud bod yr holl sgiliau a chamau a restrir uchod yn strategaethau dad-ddwysáu.

Lle bynnag y bo modd, mae’n bwysig parhau i ganolbwyntio ar ddad-ddwysáu problem yn hytrach na thanio’r tân.

Gwnewch hyn, a byddwch yn llwyddo i setlo anghytundebau mewn dim o amser.

Dyma rai enghreifftiau o frawddegau y gallech eu defnyddio i ddad-ddwysáu a gymerwyd ohonynt Blog Dr Gottman ;

Rydw i'n teimlo

 • Rwy'n mynd yn ofnus
 • Os gwelwch yn dda, dywedwch hynny'n ysgafnach
 • Roedd hynny'n teimlo fel sarhad
 • Dydw i ddim yn teimlo eich bod chi'n fy neall ar hyn o bryd

Mae angen i mi dawelu

 • Fi jyst angen i hyn fod yn dawelach ar hyn o bryd
 • A gaf i gymryd hynny yn ôl?
 • Dwi angen eich cefnogaeth ar hyn o bryd
 • A allwn ni gymryd seibiant?

Mae'n ddrwg gennyf

 • Gadewch i mi geisio eto
 • Mae'n ddrwg gen i
 • Fe wnes i wneud llanast, gallaf weld fy rhan yn hyn
 • Rwyf am ddweud hyn yn fwy ysgafn ond nid wyf yn gwybod sut

Rwy'n gwerthfawrogi

 • Gwn nad eich bai chi yw hyn
 • Diolch am
 • Rwy'n deall
 • Rwy'n dy garu di

5. seicolegol lleddfol o hunan a phartner

Mae strategaethau hunan-lleddfu bob amser yn ddefnyddiol pan ddaw

Mae strategaethau hunan-lleddfu bob amser yn ddefnyddiol pan ddaw i setlo anghytundebau yn llwyddiannus.

Mae yna adegau pan fyddwch chi'n teimlo nad ydych chi'n cyrraedd unrhyw le a'ch bod chi'n cael eich llethu'n emosiynol mewn sefyllfa sy'n gwrthdaro.

Ar yr adegau hyn mae’n debyg y bydd angen i chi gymryd hoe (strategaeth hunan-liniarol dda) a chymryd peth amser i dawelu’ch hun a dod o hyd i’ch cydbwysedd eto.

P'un a ydych chi'n mynd am rediad,myfyrio, tynnwch ychydig o chwyn allan yn yr ardd neu sgwriwch fwrdd y gegin ychydig yn drwm - bydd dod o hyd i'r math cywir o strategaethau hunan-leddfol i'ch helpu i gydbwyso'ch hun yn eich helpu i ddatrys anghytundebau'n llwyddiannus hyd yn oed os na fyddwch chi'n ei wneud mor gyflym â phosibl. efallai eich bod wedi hoffi.

Pan fyddwch chi'ch dau mewn lle gwell, bydd annog eich priod i ddefnyddio'r egwyddor hon hefyd a pharchu eu hanghenion pan fydd angen iddynt dawelu eu hunain yn creu amgylchedd cytûn hyd yn oed pan fydd trafodaethau'n dal i gael eu cynnal.

6. Cyfaddawd

Nid oes angen unrhyw esboniad ar y sgil olaf hon ar gyfer datrys gwrthdaro yn ôl Gottman.

Mae’n debyg ei bod yn ddiogel tybio bod angen i ni gyd gyfaddawdu o bryd i’w gilydd, felly os gallwch chigwneud cyfaddawdu yn stwffwl yn eich priodas, byddwch un cam yn nes at osod anghytundebau bron cystal ag y dychmygwn Dr Gottman!

Ranna ’: