15 Awgrym ar Sut i Fod yn Sengl ac yn Hapus

Portread Agos O Ddyn Ifanc Yn Chwerthin Gyda Dwylo Y Tu ôl i

P'un a ydych chi newydd fod trwy chwalfa, neu wedi bod ar eich pen eich hun ers tro, dyma un o'r darnau pwysicaf o wybodaeth y byddwch chi'n ei ddarllen heddiw: gall bod yn sengl fod yn un o'r cyflyrau mwyaf cynhyrchiol a chyfoethog y gallwch chi ddod o hyd iddo. eich hun i mewn.

Er bod y cyfryngau yn ein tanio â negeseuon sy'n cyfateb i hapusrwydd, mae yna lawer manteision bod yn sengl . Hefyd, nid yw bod yn sengl ac yn hapus yn annibynnol ar ei gilydd.5 mantais bod yn sengl

Silwét Dyn Unig Yn Eistedd Mewn Pier Doc Pren Ar Draeth y Môr

Efallai y bydd rhai pobl yn meddwl bod perthnasoedd yn well, tra bod eraill yn meddwl mae bod yn sengl yn well. Fodd bynnag, os nad ydych yn aros yn sengl o ddewis, efallai y bydd yn brifo i basio bob dydd. Fodd bynnag, dysgu bod yn hapus â chi'ch hun yw'r allwedd. Yn ogystal, yn bendant ni ellir diystyru manteision bod yn sengl.

Mae manteision i berthynas ymroddedig, ond nid yw bod yn sengl yn arwain at lai o fanteision ychwaith. Gallwch chi fod yn sengl hapusach nag mewn perthynas. Cyn i chi ddeall sut i fod yn sengl ac yn hapus, dysgwch am y buddion hyn sy'n sicr o'ch goleuo:

  • Mae gennych gyfle i sefydlu perthynas gariadus gyda chi'ch hun. Mae bywyd da yn dechrau gyda hunan-gariad. Oni bai eich bod yn caru eich hun, bydd popeth yn ymddangos yn negyddol, a byddwch yn aml yn melltithio eich hun. Felly, tra'ch bod chi'n sengl, gallwch chi ymarfer hunan-gariad a gweithio ar eich llais mewnol beirniadol.
  • Pan fyddwch chi'n sengl, rydych chi'n dysgu meithrin perthnasoedd nad ydynt yn rhamantus. Mae gennych ddigon o amser i ganolbwyntio ar bobl a rhwydweithio'n well. Mae hyn yn arwain at well perthnasoedd mewn bywyd sydd nid yn unig yn gysylltiedig â'ch partner a'ch teulu ond y tu hwnt.
  • Pan fyddwch chi'n sengl, mae gennych chi ddigon o amser i chi'ch hun. Mae gennych yr annibyniaeth i fyw bywyd eich ffordd heb unrhyw ymyrraeth â'ch trefn arferol.
  • Mantais arall o fod yn sengl yw bod gennych y rhyddid i fflyrtio o gwmpas ac archwilio pobl. Gallwch ddod i adnabod pobl yn well a mwynhau eich hun gyda nhw heb unrhyw ofn ymrwymiad.
  • Mantais arall o fod yn sengl yw eich bod yn dod yn fwy hunanddibynnol yn awtomatig. Nid oes yn rhaid i chi ddibynnu ar unrhyw un am unrhyw beth, sy'n gwneud ichi gyfrifo pethau ar eich pen eich hun.
|_+_|

15 awgrym ar sut i fod yn sengl ac yn hapus

Menyw Ifanc Yn Myfyrio Ar Ben Mynydd Yn Amser Codiad Haul

Sut i fod yn hapus sengl?

Os ydych yn dymuno gwybod sut i fod yn sengl ac yn hapus, mae angen i chi ddechrau gyda derbyn eich statws sengl a chariad bod yn sengl. I'w hyrwyddo, dyma 15 awgrym a fydd yn dangos i chi sut i fod yn hapus bod yn sengl pan fydd eich ffrindiau i gyd mewn perthnasoedd:

1. Dyna sut yr ydych yn edrych ar bethau

Eisiau gwybod sut i deimlo'n well am fod yn sengl?

Addaswch eich meddylfryd i weld bod yn sengl fel eiliad werthfawr yn eich taith yma ar y ddaear y gallwch ei defnyddio i weithio ar fyw eich bywyd gorau. Felly yn hytrach na deffro a theimlo'n flin drosoch eich hun oherwydd eich bod ar eich pen eich hun, newidiwch y meddylfryd hwnnw.

Rydych chi'n berffaith fel yr ydych chi. Rydych yn gyfan. Rydych chi'n werthfawr.

2. Dileu negyddiaeth sy'n ymwneud â bod yn sengl

Un o'r awgrymiadau i fod yn hapus bod yn sengl yw cael gwared ar y syniad bod bod yn sengl yn golygu bod yn unig .

Diffoddwch unrhyw gyfrwng sy'n atgyfnerthu'r syniad bod yn gyflawn. Ti angen partner . (Mae'r holl ffilmiau Love Actually hynny, er enghraifft.)

Chwilio am gynrychioliadau yn y cyfryngau o unigolion cryf, annibynnol sy'n byw bywydau gogoneddus yn llawn ffrindiau a chysylltiadau â'u cymuned.

3. Gweithio ar eich hun

Unwaith eto, addaswch y meddylfryd hwnnw!

Nid mater o oroesi yw bod yn sengl ond ffynnu fel person sengl.

Mae pob diwrnod yn gyfle arall i naill ai gwyno am y ffaith nad ydych chi mewn perthynas neu gofleidio'r ffaith y gallwch chi defnyddiwch yr amser hwn i weithio ar eich hun heb orfod cyfaddawdu neu gofynnwch i bartner a yw'n iawn gyda nhw os ewch i'r gampfa, neu gymryd awr i fyfyrio, neu wneud ymborth glanhau llysiau i gyd, neu unrhyw un o'r lliaws o bethau y gallwch chi eu gwneud gwneud i chi'ch hun deimlo'n well , na, teimlo'n wych am fod yn sengl.

4. Dysgwch i gofleidio eich amser eich hun

Wrth ofyn i chi'ch hun sut i fod yn sengl, mae'n bwysig cofio hynny gall y foment hon yn eich bywyd fod yn anrheg go iawn. Defnyddiwch eich amser ar eich pen eich hun i ddarganfod pwy ydych chi, beth rydych chi'n ei garu, beth sy'n eich cyffroi chi a chi yn unig , heb y cyd-destun o fod yn rhan o gwpl.

Efallai y gwelwch nad oedd eich cenhadaeth mewn bywyd yr hyn yr oeddech chi'n meddwl ydoedd pan oeddech mewn perthynas.

5. Adeiladu cysylltiadau

Portread o Deulu Gyda Ffrindiau ar Antur Heicio yn y Goedwig

Un o'r darnau gorau o sut i fod yn sengl ac yn hapus yw hyn: bydd adeiladu cysylltiadau newydd yn eich atgoffa o'ch lle gwerthfawr yn y byd.

Wrth i chi estyn allan a chysylltu ag eraill, boed yn sefydliadau cymdeithasol yn eich cymuned, pobl mewn angen, neu ffrindiau newydd rydych chi wedi cwrdd â nhw, fe'ch atgoffir. nid yw'n cymryd partner rhamantus i wneud i rywun deimlo'n deilwng.

Bydd yr hyn a roddwch i'ch cymuned yn dod yn ôl atoch ganwaith, gan eich llenwi â'r teimladau cynnes sy'n deillio o'r cysylltiadau hyn.

6. Treulio amser ystyrlon gyda'ch ffrindiau

Yn rhy aml o lawer, pan fyddwn mewn perthynas, rydym yn gollwng gafael ar y rheini cyfeillgarwch hanfodol gennym ni. Mae'n ymddangos ein bod ni'n arllwys popeth i'n perthynas sylfaenol, gan ollwng y ffrindiau a fu unwaith yn achubiaeth i'r sedd gefn.

Felly, cyngor arall ar sut i fod yn sengl yw dod o hyd i amser i estyn allan a chasglu'ch ffrindiau at ei gilydd!

Dyma'r bobl y gallwch chi fod yn chi'ch hun gyda nhw, y gallwch chi grio, chwerthin, dawnsio gyda nhw, beth bynnag sydd ei angen arnoch chi i'ch helpu chi i oroesi bod yn sengl.

Nawr peidiwch ag anghofio daliwch ati gyda'r cyfeillgarwch hanfodol hwn pan fyddwch chi'n symud ymlaen tuag at berthynas gariad newydd. Nid ydych chi eisiau bod yn foi neu'n ferch, rydych chi'n adnabod yr un sydd ond yn galw eu ffrindiau pan nad oes dyn neu fenyw yn eu bywyd.

7. Mae edrych yn dda a gofalu amdanoch eich hun yn golygu teimlo'n dda

O ran sut i fod yn sengl, ffordd wych o deimlo'n well am fod yn sengl yw rhowch sylw gofalus i sut rydych chi'n cyflwyno'ch hun i'r byd. Mae'n rhyfeddol sut y gall colur bach a hoff wisg godi'ch ysbryd.

Hyd yn oed os nad oes unrhyw un yn mynd i'ch gweld chi heddiw, cymerwch amser i sgwrio'ch croen, rhoi lleithydd da, gwasgu ar ychydig o minlliw llachar neu bersawr, a gwisgo swag neu ychydig o mascara. Groom eich hun, bobl.

Pan fyddwch chi'n pasio'ch drych, byddwch chi'n gwybod eich bod chi'n edrych ar eich gorau . Cymryd rhan mewn rhai hunanofal a thalu sylw digonol i'ch lles a'ch hapusrwydd.

|_+_|

8. Meithrin dy hun

Wrth lywio sut i fod yn sengl , mae'n bwysig maethu'ch corff yn briodol.

Byddai'n llawer rhy hawdd treulio nosweithiau yn dymchwel peint o hufen iâ calorïau uchel tra'ch bod chi'n parthau allan o flaen Love Island, iawn? Byddai hynny, fodd bynnag, yn gyngor sengl gwael.

Yn lle hynny, defnyddiwch yr amser hwn i glanhau eich arferion bwyta , felly gallwch chi fynd o gwmpas eich diwrnod yn teimlo'n iach ac yn gryf. Byddwch chi'n diolch i chi'ch hun y bore wedyn na wnaethoch chi wagio'r cynhwysydd hufen iâ hwnnw y noson gynt.

9. Ewch ar daith ar eich pen eich hun

Os ydych chi wedi gohirio archwilio Ewrop neu hyd yn oed barciau naturiol eich gwladwriaeth eich hun nes bod gennych chi bartner rhamantus, dyma gyngor gwych ar sut i fod yn sengl ac yn hapus: ewch ar daith ar eich pen eich hun fel awgrym. Dyna un o'r awgrymiadau ar sut i fwynhau bod yn sengl.

Nid yn unig y bydd yn caniatáu ichi gwrdd â phobl eraill, cyd-deithwyr sengl, ond bydd yn eich atgoffa y gallwch chi wneud hyn! Nid yw bod yn sengl yn rheswm i beidio â mynd allan a gwneud darganfyddiadau.

Dydych chi byth yn gwybod pwy y byddech chi'n cwrdd â nhw pan fyddwch chi'n ymweld â'r dafarn hyfryd honno o gefn gwlad Ffrainc.

|_+_|

10. Ymddiried yn y bydysawd

Bydd yn rhoi'r hyn yr ydych ei eisiau a'i angen pan fydd yr amseriad yn iawn.

Yr ddywediad pan fydd y myfyriwr yn barod, bydd yr athro yn ymddangos yn rhywbeth i fyfyrio arno wrth ichi ystyried sut i fod yn sengl ac yn hapus.

Ymddiried yn y bydysawd bydd darparu'r hyn sydd ei angen arnoch yn rhoi tawelwch meddwl i chi. Mae cymaint o bethau sydd allan o’n rheolaeth, ac mae hynny’n iawn.

Os dilynwch y cyngor unigol a roddir yma, byddwch yn rhoi eich hun yn y sefyllfa orau bosibl i'r bydysawd roi cariad da, iach i chi ar yr eiliad iawn. Ymddiriedwch ynddo.

11. Dechreuwch brysurdeb ochr

Os ydych chi ond yn addasu i fod yn sengl, efallai nad dyma'r dull cywir.

Mae bod yn sengl yn rhoi digon o amser i chi weithio ar eich ochr chi. Gallwch ganolbwyntio mwy ar eich gyrfa a phethau cynhyrchiol eraill y gallwch eu gwneud gyda'ch amser hamdden. Mae dechrau prysurdeb yn gadael i chi fod yn gynhyrchiol a defnyddio'ch amser ar bethau a fydd yn y pen draw yn gwella'ch bywyd ac yn gwella'ch hunan-barch.

12. Byddwch yn ddigymell

Nid oes rhaid i chi gynllunio eich bywyd ymlaen llaw er mwyn aros yn hapus bod yn sengl. Yn syml, gallwch chi fynd gyda'r llif a bod yn ddigymell ac yn anturus ar adegau. Rhowch gynnig ar daith heb ei gynllunio neu archwilio bwyty gyda bwyd newydd.

13. Cofiwch nad yw hwn yn gyfnod am byth

Os ydych chi'n meddwl eich bod chi'n mynd i fod yn sengl am byth, nid yw hyn yn wir. Gwybod nad yw sengldod yn gyfnod am byth, ac yn y pen draw, fe welwch eich cyd-enaid. Peidiwch â rhuthro'r broses. Aros am y partner iawn. Bydd yn eich arbed rhag glanio mewn perthnasoedd anghywir.

|_+_|

14. Cofiwch fanteision ariannol bod yn sengl

closeup o arian parod yn nwylo menyw

Un o'r ffyrdd o fod yn sengl ac yn hapus yw cadw mewn cof bod eich rhyddid yn rhoi llawer o fanteision ariannol i chi. Mae bod yn sengl yn golygu nad oes rhaid i chi wario ar benblwyddi a phenblwyddi rhywun. Mae eich arian yn llwyr yn eich rheolaeth, a gallwch wneud popeth a ddymunwch heb unrhyw bryder.

15. Osgoi cymariaethau

Un o'r ffyrdd o fod yn sengl ac yn hapus yw peidio â chymharu'ch hun â'ch ffrindiau ymroddedig. Gallwch chi ddinistrio'ch heddwch yn llwyr os byddwch chi'n dechrau rhoi eich bywyd a bywydau eich ffrindiau ymroddedig ar yr un pedestal. Mae bod yn ymroddedig yn newid y person a'i drefn gyffredinol mewn llawer o ffyrdd.

Felly, peidiwch â gadael i unrhyw feddyliau negyddol lithro y tu mewn i'ch meddwl.

Tecawe

Mae sengldod yn rhoi cyfle i chi ddod o hyd i hapusrwydd yn eich hun ac ymarfer hunan-gariad. Mae gan fod yn sengl ei fanteision ei hun ac unwaith y byddwch chi'n deall sut i fod yn sengl ac yn hapus a pham mae bod yn iawn gyda bod yn sengl yn angenrheidiol heb fod yn ymddiheuro, byddwch chi'n gallu cymryd rheolaeth o'ch bywyd a byw'n bositif.

Ranna ’: