20 Llyfr Perthynas Gorau i Gyplau eu Darllen Yn Dechrau Heddiw

20 o Lyfrau Perthynas Gorau Adeiladu perthynas iach a hapusangen gwaith a chyfaddawd.

Yn yr Erthygl hon

Bydd methiannau perthynas yn y gorffennol, arferion drwg, a chrebwyll gwael yn aml yn rhwystr i brofi'r gwir wynfyd a ddaw gyda chariad gwirioneddol.

Y neu rwyll angen newid eich patrymau ymddygiad ac i wneud hynny, bydd angen ychydig o gymorth arnoch ar ffurf llyfrau hunangymorth perthnasoedd.

Chwilio am lyfrau perthynas da ac angen cyfyngu ar eich dewis o lyfrau perthynas gorau?

Mae rhai llyfrau'n llawer gwell nag eraill a bydd y rhestr ganlynol o lyfrau gorau ar berthnasoedd yn eich adnabod chi â rhai o'r darllenwyr gorau.

un.Y Pum Iaith Cariad: Y Gyfrinach i Gariad Sy'n Para

y-pump-iaith serch Gwaith Gary D. Chapmanyw un o'r llyfrau perthynas gorau.

Mae'n datblygu cysyniad diddorol - rydym yn siarad ieithoedd gwahanol mewn cariad, sy'n ein cadw rhag deall ein gilydd.

Mae sawl iaith garu wedi’u nodi yn y llyfr a darperir enghreifftiau i egluro pob un o’r cysyniadau. Mae dyddlyfr a holiadur hefyd ymhlith yr offer defnyddiol y mae Dr. Chapman wedi'u rhagweld i gynyddu dealltwriaeth a hunanymwybyddiaeth.

dwy.Yr Iachawdwriaeth Perthynas: Arweinlyfr 5 Cam i Gryfhau Eich Priodas, Teulu, a Chyfeillion

iachâd y berthynas Am gyfnod hir, mae The Relationship Cure gan John Gottman wedi'i restru'n fwyaf poblogaidd ymhlith llyfrau perthnasoedd sy'n gwerthu orau. Mae yna reswm syml pam - mae Gottman yn wyddonydd sy'n seilio ei gasgliadau ar dystiolaeth.

Trwy ei waith, mae Gottman hyd yn oed yn honni bod rhagweld llwyddiant perthynas yn bosibl. Wedi'i restru fel un o'r llyfrau perthynas gorau mae'n cynnwys rhaglen pum cam sy'n anelu at wella pob math o berthnasoedd. Mae’r llwyddiant a gafodd wrth helpu pobl yn gwthio’r llyfr hwn fel un o’r prif lyfrau ymlaenperthnasoedd iach.

3.Rhyw o'r Scratch: Gwneud Eich Perthynas Eich Hun

rhyw o Sex from Scratch: Making Your Own Relationship gan Sarah Mirk yw yn seiliedig ar gyfweliadau a gynhaliodd yr awdur ag amrywiaeth o bobl o bob rhan o'r byd ar berthnasoedd llwyddiannus . Mae pob pennod yn cynnwys cyfweliad, yn ogystal â rhestr o perthynas awgrymiadau yn seiliedig ar brofiad y cyfwelai.

Mae hefyd yn ddiddorol nodi bod gan y cyfweleion farn eithaf diddorol am berthnasoedd. O unigolion sengl i'r rhai mewn perthnasoedd agored neu amlbriod, mae gan bawb eu cyfran deg o wybodaeth i'w chyfrannu.

Pedwar.Paru mewn Caethiwed: Datgloi Deallusrwydd Erotic

paru o gaethiwed Mae Esther Perel yn cael ei gweld yn eithaf dadleuol, ond mae ei gwaith yn canolbwyntio ar sawl dadl sy'n werth eu harchwilio. Mae ei chyflawniadau ysgrifenedig ymhlith y llyfrau perthynas gorau.

Mae’n debyg mai Paru mewn Caethiwed yw gwaith amlycaf Perel. Mae'n archwilio problemau priodas a pherthynas sy'n deillio o barau yn bod gyda'i gilydd am gyfnodau hir ac yn dod i arfer â'i gilydd yn y pen draw.

Mae'r awdur yn ceisio ateb cwestiynau fel pam mae pobl yn rhoi'r gorau i gysylltu yn rhamantus, pam maen nhw'n rhoi'r gorau i gyfathrebu mewn ychydig flynyddoedd.

Trwy enghreifftiau, mae Perel yn dangos yr hyn sydd ei angen i gadw perthynas yn ffres gan wneud y llyfr hwn yn un o'r llyfrau perthynas pwysicaf i gyplau.

5.Mae Dynion o'r blaned Mawrth, Merched o Venus

mae dynion o blaned Mawrth merched yn dod o venus Mae'r llyfr hwn gan John Gray wedi troi'n glasur absoliwt o ran perthnasoedd.

Mae rhai yn ei weld fel ystrydeb, ond mae gan y llyfr lawer i'w gynnig. Ni ddylai fod yn syndod ei fod yn un o'r llyfrau perthynas sy'n gwerthu orau.

Mae'r llyfr yn canolbwyntio'n bennaf ar ryw a'r prif wahaniaethau rhwng dynion a merched.

Adeiladu perthynas lwyddiannusddylai ganolbwyntio ar deall a goresgyn y gwahaniaethau hyn. Er y gallai hyn swnio fel cyffredinoliad difrifol, mae'r llyfr yn cynnig rhywbeth diddorol i feddwl amdano.

6.Nid Ef yw Hwnnw Sy'n Mewn i Chi

nid yw Mae campwaith Greg Behrendt a Liz Tuccillo wedi dod o hyd i’w le ymhlith y llyfrau cyngor perthynas gorau.

Mae'n canolbwyntio ar arwyddion gwrywaidd a sut mae menywod yn dehongli'r rhain. Er y gall hwn ymddangos fel llyfr sydd wedi'i deilwra'n bennaf ar gyfer menywod sengl, gallai dynion a phobl mewn perthynas elwa o'r wybodaeth hefyd.

Bydd gwybod nad yw dyn yn eich hoffi chi'n ormodol yn eich helpu i feithrin perthnasoedd iach a dod allan o'r rhai nad oes ganddynt y potensial i dyfu yn y dyfodol.

Gall dynion hefyd ddysgu sut i roi'r gorau i anfon signalau ffug a allai gamarwain merched.

7.Y Saith Egwyddor ar Gyfer Gwneud i Briodas Weithio

y saith egwyddor ar gyfer gwneud i briodas weithio Llwyddiant arall John Gottman yn seiliedig ar ymchwil a phrofiad clinigol.

Wedi'i lenwi â thaflenni gwaith ac ymarferion, mae'r llyfr hwn yn un o'r llyfrau cymorth perthynas gorau. Gall eich cynorthwyo i mewn dod yn ymwybodol o'ch arferion a'u newid fel y gallwch fwynhau perthynas gytûn a hirhoedlog.

Yrsaith egwyddor ar gyfer gwneud i briodas weithioyn benllanw ei flynyddoedd lawer o archwilio a gwaith ym maes perthnasoedd.

Ar y cyd â'i gydweithwyr bu'n cyfweld â channoedd o barau ac yn dilyn i fyny yn flynyddol i weld sut yr oedd eu perthnasoedd yn datblygu, am hyd at 20 mlynedd. .

Ei astudiaethau eu cynnal ar fwy na 3000 o gyplau.

8.Ynghlwm: Y Wyddoniaeth Newydd o Ymlyniad Oedolion a Sut Gall Eich Helpu i Ddarganfod - a Chadw - Cariad

ynghlwm Seiciatrydd a niwrowyddonydd Dr Amir Levine a Rachel Heller yn cynnig esboniad gwyddonol am y gwahaniaethau yn y ffordd y mae pobldaith trwy berthnasoedd.

I rai, mae'r profiad hwn yn ddiymdrech, tra bod eraill yn plygu drosodd yn ôl i wneud iddynt weithio. Mae eu hymchwil yn dibynnu ar Damcaniaeth ymlyniad Bowlby.

Mae Levine a Heller yn cynnig help i ddeall beth yw'r arddulliau ymlyniad sydd gennych chi a'ch partner. Unwaith y byddwch wedi eu hadnabod gallwch ddefnyddio eu cyngor i adeiladu cysylltiad cryfach a mwy parhaol. Gall fideo eich helpu i ddeall y termau ychydig yn well:

9.Cael y Cariad Rydych Eisiau: Canllaw i Gyplau

cael y cariad roeddech ei eisiau Mae creadigaeth Dr. Harville Hendrix a Dr. Helen LaKelly Hunt yn un o’r llyfrau gorau am gariad gyda 4 miliwn o gopïau wedi’u gwerthu.

Yn y goreu-werthwr hwn, t mae'n canolbwyntio ar rannu camau ymarferol y gallwch eu cymryd i wella'ch perthynas. Maent yn seilio eu canllawiau ar Gestalt, therapi ymddygiadol, theori dysgu cymdeithasol, a Niwrowyddoniaeth.

Mae yna ffaith ddiddorol arall sy'n gwneud hwn yn un o'r llyfrau perthynas gorau ar gyfer cyplau. Ysgrifennwyd gan ŵr a gwraig.

Gan fod yr awduron yn briod, byddwch chi'n mwynhau clywed y ddau safbwynt wrth ddysgu sut i ddod yn fwy cadarnhaol mewn rhyngweithiadau dyddiol. Yn ogystal, os ydych chi'n chwilio am ddeunydd am ddim, edrychwch ar eu gwefan am gynigion arbennig neu chwiliwch am lyfrau perthynas am ddim.

10.Cariad a Pharch: Y Cariad Y mae Ei Fwyaf Ei Ddymuno, y Parch y Mae Ei Ddirfawr ei Angen

cariad a pharch Gyda 2.1 miliwn o gopïau wedi’u gwerthu, mae llyfr Dr. Emerson Eggerichs yn un o’r llyfrau hunangymorth sy’n gwerthu orau ar gyfer perthnasoedd.

Mae'n rhagdybio bod anghenion gyrru dynion a merched yn wahanol yn ogystal â'r ffyrdd y maent yn canfod cariad. Mae angen caru merched yn ddiamod, ond i ddynion mae'n ymddangos mai parch yw'r angen craidd, mae'n dadlau.

Fel un o’r llyfrau perthynas gorau, mae wedi’i wreiddio yn y darn beiblaidd Effesiaid 5:33: Ond rhaid i bob gŵr garu ei wraig fel y mae’n ei garu ei hun, a dylai gwragedd barchu eu gwŷr.

unarddeg.Priodas Gysegredig: Beth Pe bai Duw yn Cynllunio Priodas i'n Gwneud Ni'n Sanctaidd Yn Fwy Na'n Gwneud Ni'n Hapus?

priodas sanctaidd Mae'r llyfr Cristnogol gwych hwn yn y categori o lyfrau gorau am berthnasoedd yn gwerthu mewn dros filiwn o gopïau. Mae Gary Thomas yn eich gwahodd i ystyried dod yn agosach at Dduw trwy eich priodas . Mae'n codi posibilrwydd hynny Bwriad Duw oedd i'r briodas fod yn sanctaidd ac yn ddrws i ddod yn nes ato.

Yn y llyfr hwn, mae’r awdur yn cynnig nid yn unig ffyrdd o ddod yn hapusach ond hefyd dod yn fwy ymwybodol o bresenoldeb Duw, a thanio’r bywyd ysbrydol trwy holl ymddygiad y cwpl.

O'i gymharu â llyfrau eraill am berthnasoedd mae'r awdur hwn yn darparu mewnwelediadau o'r Ysgrythur, doethineb Cristnogol, ac enghreifftiau mewn priodasau heddiw.

12.Rwy'n Eich Clywed: Y Sgil Rhyfedd o Syml Y Tu ôl i Berthnasoedd Anghyffredin

Rwy Mae Michael S. Sorensen yn cynnig moddion a all eich helpudyfnhau'r cysylltiada gwella perthnasoedd yn eich bywyd. i Yn y darlleniad 3-awr, sgyrsiol hwn, mae'n siarad am bwysigrwydd dilysu a sut i'w ddefnyddio i wella pob perthynas yn eich bywyd.

Dilysu, mae'n siarad am, yn cael ei ddiffinio fel adnabod emosiynau. Pan fydd pobl yn teimlo eu bod yn cael eu clywed a'u deall, maen nhw'n fwy tebygol o wrando arnoch chi a dod yn fwy agored i ddod o hyd i ateb.

Felly, ni ddylai fod yn syndod i hynnymae parau priod hapus yn dilysu ei gilydd 87% o'r amser, o'i gymharu â pharau wedi ysgaru a wnaeth hyn 33% o'r amser.

13.Cariad, Rhyw ac Aros yn Gynnes: Creu Perthynas Hanfodol

cariad, rhyw ac aros yn gynnes Mae'r llyfr gwerthu gorau hwn, a ysgrifennwyd gan Neil Rosenthal, yn darlunio sut i adnabod y craciau yn y berthynas pan fyddant yn ymddangos gyntaf. Hefyd, mae'n disgrifio strategaethau gweithredu i'w datrys yn dibynnu ar ba mor fawr o fwlch sydd eisoes wedi'i greu.

Mae'r awdur Neil Rosenthal yn seilio'r theori a'r canllawiau ymarferol ar ei 37+ mlynedd mewn practis preifat fel atherapydd priodas a theulu trwyddedig.

Yn dechrau gyda chwis ar ffyrdd y gallech o bosibl ddifrodi eich perthynas , ynghyd ag ymarferion ar ehangu'r cysylltiad sydd gennych a beth i'w wneud i gynyddu deallusrwydd rhamantus .

14.Gwyddoniaeth Yn Hapus Byth Wedi Ôl, Yr Hyn Sy'n Wir Bwysig Yn yr Ymgais Am Gariad Parhaus

gwyddoniaeth hapus byth wedyn Mae Dr. Tashiro yn darparu fframwaith difyr a ffraeth i senglau ar drywydd cyd-weithwyr.

Beth os mai dim ond 3 dymuniad oedd gennych chi? Pa nodweddion eich partner fyddech chi'n eu dewis? Y peth cyntaf i fyw bywyd hapus yw dewis craff o bartner.

Gan fod ein sgiliau gwneud penderfyniadau yn ddiffygiol pan fydd emosiynau'n effeithio arnynt, eglura Dr.Tashiro sut i ddewis yn ddoeth trwy awgrymiadau hygyrch. Mae'n dangos trwy straeon bywyd go iawn craff sut i gael eich hapusrwydd byth wedyn.

pymtheg.Cyflwr Materion: Ailfeddwl Anffyddlondeb

y sefyllfa Mae yna reswm da pam mae enw Esther ddwywaith ar ein rhestr o lyfrau am gariad a pherthnasoedd.

Mae hi'n darparu persbectif newydd beiddgar ar berthnasoedd modern yn agor trafodaethau am bynciau mor gyffredinol, ond wedi'u hymchwilio mor wael fel anffyddlondeb.

Mae hi wedi teithio’r byd yn gweithio gyda chyplau sydd wedi’u brifo gan anffyddlondeb ac wedi gweithio gyda nhw tuag at ddefnyddio’r profiad hwnnw i’w oresgyn fel cwpl ac unigolion.

Gan gynnig ffyrdd o ddelio â'r torcalon yn dilyn godineb mae'n helpu pobl i wella a dod o hyd i ffordd i oresgyn y brifo.

Gallwch hyd yn oed glywed y straeon gan gyplau dienw go iawn y bu'n gweithio ynddynt yn ei phodlediad Clywadwy Gwreiddiol Where Should We Begin? Dyma'r llyfr perthynas gorau o bell ffordd i gyplaudelio ag anffyddlondeb.

16.Pryder mewn Perthynas

pryder mewn perthynas Ydych chi'n teimlo bod yna 3 o bobl yn eich perthynas - eich partner, chi, a'ch pryder?

Mae ofn a phryder yn effeithio ar eich perthnasoedd trwy'r strategaethau rydych chi'n eu defnyddio i osgoi'r hyn rydych chi'n ei ofni fwyaf.

Yn aml rydyn ni'n ysgogi'r hyn rydyn ni'n poeni fwyaf amdano. Mae'r llyfr hwn yn eich helpu chi dadorchuddiwch eich credoau cyfyngol, symudwch heibio iddynt, a chwalwch â phryder.

Mae’r llyfr hwn yn ddefnyddiol i senglau hefyd, gan ei fod yn darparu fframwaith ar gyfer adennill eich hyder a sefydlu cysylltiad gwahanol yn y dyfodol. Mae'n bosibl defnyddio gwahanol strategaethau ac mae'r llyfr hwn yn cynnig gwersi ac ymarferion i'ch cyrraedd yno.

17.Dewch Fel Rydych chi: Y Wyddoniaeth Newydd Syfrdanol A Fydd Yn Trawsnewid Eich Bywyd Rhywiol

dewch fel yr ydych Mae llawer o waith ymchwil wedi'i wneud mewn awydd i ddatblygu Viagra i fenywod, fodd bynnag, mae'r canlyniad yn ddiffygiol. Ni all y bilsen fodoli gan fod rhywioldeb merched yn gysylltiedig yn agos â llawer o ffactorau pwysig. Yr un pwysicaf yw sut mae hi'n teimlo am yr hyn sy'n digwydd yn y gwely.

Mae hunanddelwedd, straen, ymddiriedaeth yn hanfodol i fenywod gyflawni mynegiant rhywiol llawn . Mae Dr Emily Nagoski yn eich helpu i ddeall y ffactorau hynny fel y gallwch chi fwynhau pleser dwys.

Dyma'r llyfr gorau i mi ei ddarllen erioed am awydd rhywiol a pham mae rhaimae cyplau yn rhoi'r gorau i gael rhyw, a beth allant ei wneud yn ei gylch. Mae Come As You Are yn ganllaw cwbl angenrheidiol ar gyfer pob cwpl sydd eisiau deall yr hwyliau a'r anfanteision yn eu bywyd rhywiol eu hunain. Mae'n rhaid ei ddarllen!

—John Gottman, Ph.D., awdwr Y Saith Egwyddor ar Gyfer Gwneud i Briodas Weithio

18.Dim Ymladd Mwy: Y Llyfr Perthynas i Gyplau

dim ymladd mwy Chwilio am lyfrau arcyfathrebu mewn perthnasoedda sut i ddod ag ymladd i ben?

Yn y llyfr hwn, mae'r awdur yn cynnig arweiniad ar sut i symud heibio i broblemau cyffredin a mynd i'r afael â materion sy'n tanio'r ymladd.

Yn ogystal, mae'n darparu cyfarwyddiadau ar sut i gyfathrebu'n effeithiol yn ystod ymladd a chlywed ei gilydd fel nad ydyn nhw'n gwaethygu.

Trwy enghreifftiau darluniadol o fywyd go iawn, ymarfer corff wythnosol, a straeon ysgogol bydd y llyfr hwn yn eich arwain trwy ddeall eich gilydd yn well, ymladd yn well ac yn decach , ac yn annerch y mwyafmaterion pwysig yn eich perthynas. Mae'r awdur yn cynnig fframwaith a fydd yn eich helpu i gyflawni pob un o'r uchod mewn dim ond 20 munud yr wythnos.

19.Y Gelfyddyd o Garu

y grefft o garu Mae Erich Fromm, seicdreiddiwr, a seicolegydd cymdeithasol yn cynnig persbectif o gariad fel gweithgaredd/agwedd, yn hytrach na theimlad yn unig. Yn y llyfr poblogaidd hwn, mae'n annog y gallu i gariad ac yn helpu pobl i'w ddatblygu ar lefel ddyfnach.

Mae'r awdur yn dadlau bod mae dysgu caru, fel celfyddydau eraill, yn gofyn am ymrwymiad i dwf a hapusrwydd, ac ymrwymiad i roi yn hytrach na derbyn.

ugain.Effaith ADHD ar Briodas: Deall ac Ailadeiladu Eich Perthynas mewn Chwe Cham

yr effaith ychwanegol ar briodas Bodyn briod â pherson ag ADHDgall fod yn heriol ac yn aml yn teimlo'n unig. Rydych yn cytuno ar rywbeth, ond nid ydynt byth yn dilyn drwodd.

Mae'n rhaid i chi eu hatgoffa ac mae wedi'i labelu fel nagging. Cafodd y llyfr hwn ei le ymhlith y llyfrau perthynas gorau oherwydd y canllawiau ar gyfer deall brwydrau ADHD eich partner a darganfod ffyrdd o'i wneud yn llai aflonyddgar.

Yn seiliedig ar flynyddoedd o brofiad personol ac ymchwil, mae'r llyfr hwn yn darlunio patrymau pob uncwpl gyda phartner ADHDyn cael eu hunain i mewn rhywbryd.

Trwy ddisgrifiadau o gyplau go iawn, mae'n portreadu eu hatebion i frwydr ADHD. Yn ogystal, mae yna daflenni gwaith ac ymarferion i'ch helpu i lywio trwy faterion a gwella cyfathrebu.

Ranna ’: