25 Ffordd o Ymdopi Pan fydd Rhywun Rydych chi'n Caru Yn Eich Gadael Chi

Dyn trist yn eistedd gartref

Gall deimlo bod eich byd i gyd yn chwalu pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gadael. Mae'r teimlad hwn o boen a brad yn ei gwneud hi bron yn amhosibl symud ymlaen oddi wrth rywun rydych chi'n ei garu.

Os nad ydych chi'n ofalus i gael eich gweithred ynghyd a symud ymlaen â'ch bywyd, efallai na fyddwch byth yn gallu dod drosto pan fydd eich cariad yn gadael.Fodd bynnag, nod y swydd hon yw eich cadw rhag syrthio i ffync os edrychwch o gwmpas un diwrnod a darganfod mai gadael perthynas â rhywun rydych chi'n ei garu yw'r ffordd orau o weithredu i chi. Sut ydych chi'n ymdopi pan fydd yr un rydych chi'n ei garu yn eich gadael chi?

Beth ddylech chi ei wneud pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gadael chi?

Er efallai nad ydych am ei gyfaddef, dyma un peth cyffredin sy'n digwydd yn y byd sydd ohoni. Adroddiadau yn dweud bod tua un ysgariad am bob 36 eiliad sy'n mynd heibio yn America. Mae hyn yn cyfateb i tua 2400 o ysgariadau y dydd a thua 16,800 o ysgariadau yr wythnos.

Mae'r niferoedd yn awgrymu bod pobl yn cael eu gwahanu oddi wrth y rhai maen nhw'n eu caru yn aml. Mae’n ffaith drist, ond yn fyfyriol serch hynny. Fodd bynnag, nid oes rhaid i adael rhywun yr ydych yn ei garu (neu gael eich gadael gan rywun yr ydych yn ei garu) fod yn ddiwedd y byd i chi.

|_+_|

25 ffordd o ddelio pan fydd yr un rydych chi'n ei garu yn eich gadael

Er mor ddinistriol ag y byddwch chi'n teimlo pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gadael, mae'n rhaid i chi ddod o hyd i ffyrdd o ddelio â'r sefyllfa a symud ymlaen â'ch bywyd gydag agwedd gadarnhaol. Bydd llawer mwy o brofiadau anhygoel yn aros amdanoch yr ochr arall.

Dyma ychydig o bethau y gallwch chi eu gwneud pan fydd eich cariad yn eich gadael. Byddant yn cymryd y boen i ffwrdd ac yn eich helpu i wella o'r loes hwnnw.

1. Cymerwch beth amser i alaru

Er y gall hyn ymddangos yn wrthgynhyrchiol, galaru yn y cyd-destun hwn yw'r cam cyntaf tuag at gael iachâd llwyr.

Os na allwch ganiatáu amser a lle i chi’ch hun, mae angen i chi ‘deimlo’, mae’n debygol y byddwch chi’n potelu’r tensiwn yn y pen draw ac yn brifo’ch iechyd meddwl yn y pen draw. hwn gall orlifo i agweddau eraill ar eich bywyd a lleihau eich cynhyrchiant ar sawl lefel .

Pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn gadael eich bywyd, rhowch ganiatâd i chi'ch hun i alaru.

2. Dywedwch wrthych eich hun y gallwch chi ei wneud

Mae tynnu'ch hun gyda'ch gilydd pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gadael chi i gyd yn dechrau o'r meddwl. Os nad ydych chi'n credu eto bod gennych chi'r cyfan sydd ei angen i wella o'r boen a symud ymlaen â'ch bywyd, ni fyddech byth yn teimlo'r angen i wneud unrhyw ymdrechion o gwbl.

Merched meddylgar trist

Waeth beth sy'n rhaid i chi ei wneud, pep yn siarad â'ch hunan, cadarnhadau, ac ati - cyflyrwch eich meddwl i gredu y gallwch chi wneud bywyd hebddynt yn y llun.

3. Neilltuo amser i wneud pethau penodol drwy'r dydd

Pan fydd yr un rydych chi'n ei garu yn gadael, mae'n bosibl y byddwch am syrthio i ffync, claddu'ch wyneb yn y cynfasau, cuddio oddi wrth y byd a chaniatáu i bob dydd fynd heibio. Fodd bynnag, bydd hyn yn rhoi mwy na digon o amser i chi obsesiwn ynghylch sut mae popeth wedi mynd o'i le yn eich bywyd.

Yn lle cwympo i lawr y twll cwningen hwnnw, gall ychydig o gynllunio dyddiol eich helpu i aros yn gynhyrchiol, hyd yn oed tra byddwch chi'n rhoi'r holl le i chi'ch hun i ddod dros eich colled. Gall defnyddio rhestr o bethau i'w gwneud eich helpu i gadw'n gall gan fod pethau eraill i edrych ymlaen atynt bob dydd.

4. Siaradwch â rhywun arall rydych chi'n ymddiried ynddo

Un o'r rhesymau pam nad ydych chi'n gwybod sut i ddelio â gadael yr un rydych chi'n ei garu yw eich bod chi'n tueddu i ynysu'ch hun ar ôl iddyn nhw eich gadael chi. Os ydych chi'n adlamu i mewn i chi'ch hun ac yn gwthio pob person arall i ffwrdd, byddai'n rhaid i chi ddelio â'r boen, y brifo, a'r gwrthodiad hwnnw ar eich pen eich hun.

Trwy roi person arall rydych chi'n ymddiried ynddo ar ddeialu cyflym, rydych chi'n agor eich hun i gael cefnogaeth emosiynol ganddyn nhw . Cyfathrebu ag anwyliaid eraill yw'r hyn i'w wneud pan fydd rhywun yn eich gadael.

|_+_|

5. Dileu pob nodyn atgoffa

Dyma un camgymeriad y mae llawer o gyn-gyplau yn ei wneud. Mae un person yn cerdded allan y drws a'r llall yn cael ei adael yn y rwbel o bopeth sy'n eu hatgoffa o'r person sydd newydd gerdded allan o'u bywydau. Nid dyma'r cam doethaf y gallwch ei gymryd os oes angen help arnoch symud ymlaen o berthynas .

Gan ddibynnu ar ba mor sefydlog yn emosiynol yr ydych yn teimlo, efallai y byddwch am s treuliwch ychydig o amser yn sychu'ch lle yn lân o bopeth sy'n eich atgoffa ohonyn nhw . Gallai hyn gynnwys dileu eu holl luniau o'ch oriel a hyd yn oed eu dad-ddilyn ar y Cyfryngau Cymdeithasol. Mewn unrhyw achos, nid oes angen y sbardunau hynny arnoch chi.

6. Gwnewch hunanofal yn rhan fawr o'ch bywyd nawr

Y gwir yw, unwaith y bydd rhywun arwyddocaol arall yn cerdded allan o'ch bywyd, gall fod yn heriol cael eich bywyd yn ôl ar y trywydd iawn a symud ymlaen gan na ddigwyddodd dim. Fodd bynnag, pan fydd eich calon wedi torri ac nad oes gennych unrhyw beth arall i ddal gafael arno, gwnewch hunanofal yn rhan enfawr o'ch bywyd.

Hunanofal Gall fod yn unrhyw beth, gan gynnwys ymgorffori arferion cysgu gwell yn eich diwrnod, ymarfer corff, a hyd yn oed mynd i'ch hoff fan bwyta ar eich pen eich hun.

Pan fydd rhywun yn eich gadael, gwnewch hi'n bwynt dyletswydd i ddangos rhywfaint o gariad difrifol i chi'ch hun .

7. Ymrwymwch na fyddech yn troi at gaethiwed i fferru'r boen

Nid yw’n newyddion bod pob siawns y byddech chi’n profi iselder pan fydd rhywun rydych chi’n ei garu yn eich gadael. Fodd bynnag, a Adroddiad MHA ar Alcohol, Camddefnyddio Sylweddau ac Iselder wedi dangos er mwyn lleddfu trallod iselder, mae llawer o bobl yn tueddu i droi at gamddefnyddio sylweddau neu alcoholiaeth.

Os na chaiff caethiwed ei ffrwyno ar unwaith, gall arwain at gyfres o weithgareddau a fyddai ond yn eu gwneud yn fwy diflas nag y maent eisoes ac yn arwain at ddibyniaeth afiach.

Er ei bod yn ymddangos yn haws mynd ar goll o dan botel neu i dim ond troi at alcoholiaeth i fferru'r boen, byddech chi'n creu mwy o broblemau i chi'ch hun yn y pen draw os byddwch yn nesáu at bwnc iachâd o doriad fel hyn.

8. Cwsg ac ymarfer corff rheolaidd

Gallwch chi dynnu'r rhain i ffwrdd yn hawdd fel rhan o'r arferion hunanofal. Fodd bynnag, gall cwsg rheolaidd ac ymarfer corff wneud rhyfeddodau wrth i chi geisio cael eich bywyd yn ôl at ei gilydd pan fydd rhywun yr ydych yn ei garu yn eich gadael.

Astudiaethau dangos cysylltiad arwyddocaol rhwng cwsg ac iechyd unigolyn.

Mae cysgu ac ymarfer corff yn rheolaidd yn ffordd wych o glirio'ch meddwl o'r straen meddwl ac maen nhw hefyd yn rhoi'r gofod sydd ei angen arnoch i wneud penderfyniadau strategol a chynhyrchiol pan fyddwch ar ben eich hun.

|_+_|

9. Ystyriwch symud i mewn gyda rhywun arall

Yn dibynnu ar ba mor agos oeddech chi yn y berthynas a faint o atgofion y gwnaethoch chi eu creu, mae yna adegau pan efallai y bydd angen i chi feddiannu eich hun trwy fod o gwmpas rhywun arall .

Gallai cyd-fyw â rhywun arall olygu efallai y bydd yn rhaid i chi symud i mewn gyda ffrind agos, brawd neu chwaer neu ddarganfod sut i dreulio mwy o amser gyda phobl sy'n bwysig i chi.

Pan fyddwch chi'n gwneud hyn, rydych chi'n atal eich meddwl rhag dod i feddwl am ba mor unig y gall pethau fynd pan nad yw'r un rydych chi'n ei garu yno gyda chi eto.

10. Ei drin fel gwers

Sut mae dod dros gariad eich bywyd yn eich gadael chi?

Un tric syml y gallwch chi roi cynnig arno yw gweld beth sydd wedi digwydd fel gwers i ddysgu ohoni. O dan yr amgylchiadau hyn, y mae cyffredin i'ch meddwl ddechrau chwarae gemau arnoch chi a gwneud i chi deimlo mai eich bai chi yw'r hyn sydd wedi digwydd .

Fodd bynnag, bydd gweld yr hyn sydd wedi digwydd fel gwers yn eich helpu i nesáu at y toriad hwn fel rhan o'r hyn a all ddigwydd mewn bywyd a'ch helpu i wella'n gyflym.

11. newyddiaduron

Mae cyfnodolion yn un gweithgaredd therapiwtig a all eich helpu i ddatrys eich meddwl a dod dros y boen o adael perthynas.

Er y gallai llawer o bobl fod eisiau dadlau â hyn, bydd newyddiadura yn eich helpu i roi eich meddyliau i lawr ar bapur a sicrhau nad ydych yn ailadrodd y camgymeriadau a allai fod wedi achosi i bopeth ddisgyn yn ddarnau ar y dechrau.

Fideo a awgrymir; Sut i ddyddlyfr ar gyfer pryder ac iselder

12. Peidiwch â cheisio aros yn ffrindiau

Os oedd yr hyn y gwnaethoch chi ei rannu â nhw yn ddwfn, efallai yr hoffech chi gadw'r llinellau cyfathrebu ar agor - hyd yn oed os yw hynny'n golygu ceisio aros yn ffrindiau gyda nhw yn syth ar ôl iddyn nhw gerdded i ffwrdd o'ch bywyd. Efallai nad dyma'r syniad gorau.

Fel gweithred o hunanofal, ceisiwch roi'r holl le sydd ei angen arnoch i adennill oddi wrthynt . Ni waeth faint o amser sydd ei angen arnoch i dynnu hyn i ffwrdd, gwnewch hynny. Dyma un o'r prif warantau a gewch i fod yn emosiynol sefydlog wedyn.

13. Ceisiwch gofio y pethau da

Weithiau, sut i ddelio â gadael rhywun rydych chi'n ei garu yw trwy atgoffa'ch hun o'r holl amseroedd da a gawsoch gyda'ch gilydd. Mae'n naturiol bod eisiau rhwystro eu hatgofion da oddi wrth eich meddwl. Fodd bynnag, gallai gwneud hyn eich atal rhag gwella a symud ymlaen .

Darllen Cysylltiedig: 10 Peth Pwysig I'w Cofio Am Berthynas

14. Dod o hyd i allfa

Y gwir yw, unwaith y bydd yr un rydych chi'n ei garu yn eich gadael, bydd eich emosiynau'n troi'n uchel. Os na fyddwch chi'n cymryd peth amser i ddod o hyd i ffordd i sianelu'r emosiynau hynny i rywbeth cynhyrchiol, efallai y byddwch chi'n brifo'ch hun yn y pen draw. Dyma pam mae dod o hyd i allfa yn bwysig.

Ailgychwyn y gweithgareddau corfforol roeddech chi'n arfer eu caru . Gallai fod yn unrhyw beth, gan gynnwys nofio a hyd yn oed ymarfer corff.

15. Teithio

Mae teithio yn rhoi rhywbeth arall i chi ganolbwyntio arno a gall gweld lleoedd newydd helpu i sianelu'ch emosiynau i gyfeiriad arall . Os ydych chi wedi bod eisiau gweld rhai rhannau o'r byd erioed, beth am gymryd yr amser hwn i wneud hynny?

merched yn defnyddio gliniadur a ffôn symudol

16. Mae gwrando ar gerddoriaeth drist yn helpu

Efallai bod gwrando ar gerddoriaeth drist yn swnio'n rhyfedd, ond dyna'r gwir. Sut ydych chi'n gadael rhywun rydych chi'n ei garu pan fyddwch chi'n teimlo mai chi yw'r unig un yn y cyflwr hwnnw ar y ddaear?

Gwrando ar mae cerddoriaeth drist yn eich atgoffa nad ydych chi ar eich pen eich hun yn yr hyn sy'n digwydd i chi ac er y gallai waethygu'r boen, mae hefyd yn eich paratoi ar gyfer iachâd emosiynol yn y tymor hir.

17. Darllenwch am doriadau tebyg

Ar wahân i'ch atgoffa nad ydych chi ar eich pen eich hun, mae llawer o'r straeon hyn yn llawn mewnwelediad ymarferol a all eich helpu i lywio'r amseroedd anodd hyn. Dim ond dechrau erbyn cynnal chwiliad cyflym ar gyfryngau cymdeithasol a Google .

18. Ailgysylltu â hen ffrindiau

Y peth da am ailgysylltu â hen ffrindiau yw hynny mae cyfarfodydd o'r fath fel arfer yn llawn chwerthin, atgofion da, a thynnu coes iach/calonog . Mae angen y rhain i gyd arnoch i dynnu drwy'r boen a'r brifo y gallech fod yn ei deimlo ar hyn o bryd.

19. Yn ôl i'r gwaith/astudiaethau

Pan fydd rhywun yr ydych yn ei garu yn eich gadael, un o'r pethau cyntaf y byddwch yn ei wneud o bosibl yw dechrau tynnu'n ôl o bopeth, gan gynnwys eich gwaith a'ch gyrfa. Fodd bynnag, ar ôl cymryd peth amser i ddod dros y loes cychwynnol, ymrwymwch i ddychwelyd i'r gwaith a dilyn eich nodau gyrfa.

Dyn yn gweithio ar gyfrifiadur

Yn ogystal â rhoi rhywbeth arall i chi ganolbwyntio arno, mae dychwelyd i'r gwaith yn rhoi ymdeimlad o gyfeiriad a phwrpas newydd i chi .

20. Diwygio eich meddylfryd

Pan fydd rhywun rydych chi'n ei garu yn eich gadael, efallai y byddwch chi'n teimlo'n ddifater am berthnasoedd. Gall hyn achosi i chi roi eich gard i fyny a gwrthod agor eich calon eto. Fodd bynnag, ar ôl peth amser, caniatewch i chi'ch hun ddechrau dyddio eto.

Gall newid eich meddylfryd fod yn heriol, ond ni fyddwch yn gwybod beth sydd gan fywyd ar y gweill i chi nes i chi roi eich hun allan yna. Dechrau dyddio a gweld sut mae'n mynd . Nid yw pawb yn ddrwg a byddant yn eich brifo fel y gwnaeth y person diwethaf.

I gloi

Pan fydd rhywun yr ydych yn ei garu yn eich gadael, gall y profiad fod yn frawychus ac yn llethol. Os na fyddwch chi'n cymryd gofal arbennig i gasglu darnau o'ch bywyd at ei gilydd, efallai y byddwch chi'n cael eich hun yn troi i mewn i dwll cwningen o iselder.

Mae'r erthygl hon wedi ymdrin â rhai pethau y dylech geisio eu gwneud i gael eich bywyd yn ôl ar y trywydd iawn ar ôl i'r un rydych chi'n ei garu eich gadael. Efallai na fydd rhai yn hawdd i'w gweithredu; fodd bynnag, byddent yn talu ar ei ganfed yn y diwedd.

Pan fyddwch wedi gwneud yr holl bethau hyn heb unrhyw lwyddiant diriaethol, ceisio cymorth proffesiynol fyddai'r ffordd i fynd. Mae cwnselwyr wedi'u hyfforddi i'ch helpu i lywio'r tir creigiog hwn a chael eich bywyd yn ôl at ei gilydd. I ddechrau gyda hyn, cliciwch yma i dod o hyd i therapydd .

Ranna ’: