4 Cliwiau Posibl y Fe allech Fod yn Ymdrin â Phartner Seicopath

4 Cliwiau Posibl y Fe allech Fod yn Ymdrin â Phartner Seicopath

Yn yr Erthygl hon

Yn gyffredinol, cyfran fach o'r byd hwn yw seicopathau. Fodd bynnag, nid yw hyn yn golygu nad yw'r siawns o ddod ar eu traws yn bodoli. Yn wir, er syndod ag y gall hyn swnio, efallai y bydd un yn eich bywyd hefyd; efallai fel ffrind, aelod o'r teulu, neu gydweithiwr?Efallai eich bod hyd yn oed yn dyddio un. Brawychus, onid yw? I'ch helpu i ddarganfod a ydych ar fin priodi seicopath, isod mae'r 4 cliw cryf posibl y gallai eich partner fod yn un.

Fodd bynnag, mae'n bwysig nodi mai dim ond cliwiau yw'r rhain sy'n dynodi siawns uchel y bydd eich partner yn seicopath. Ni ellir defnyddio'r rhain i ddod i gasgliad os yw'ch partner yn seicopath mewn gwirionedd

1. Maent yn portreadu eu hunain fel pobl swynol

Gallai hyn swnio braidd yn od oherwydd gall hyd yn oed pobl normal feddu ar bersonoliaeth swynol, iawn? Ond mae hyn ychydig yn wahanol gan fod gan bobl normal a seicopathiaid gymhellion gwahanol y tu ôl i hyn.

Yn gyffredinol, mae seicopathiaid yn caru bod yn ganolbwynt sylw, ac maen nhw'n gwneud hynny trwy ymddangos mor swynol ag y gallant. Mae'n hysbys bod ganddyn nhw'r gallu i ddechrau sgyrsiau, a denu pobl i fod eisiau treulio mwy o amser gyda nhw.

Mae pobl o’r fath yn aml yn canmol llawer, ac yn ceisio dod yn agos at eu partneriaid o’r cyfarfod cyntaf gan ddefnyddio eu sgiliau a’r hyn a elwir yn ‘swyn’.

Gwnant hyny er mwyn ennill eich ymddiried, a chariad mor fuan ag y byddo modd ; ac felly, bod â rheolaeth gadarn drosoch a'ch trin.

Ar ôl iddynt gyrraedd yno, mae'n ymddangos bod y nodweddion hyn yn diflannu yn y pen draw. Maent yn dechrau arddangos eu nodweddion gwenwynig go iawn dros amser wrth i'ch dibyniaeth emosiynol arnynt fel partner gynyddu.

Swnio fwy neu lai fel stori dylwyth teg yn troi'n anhrefn a dinistr. Nac ydw?

2. Nid yw eich partner byth yn teimlo empathetig, nac yn flin

Nid yw eich partner byth yn teimlo empathig, nac yn ddrwg gennyf

Nid yw'n ffaith gudd bod pobl mewn perthynas yn aml yn brifo'i gilydd yn anfwriadol. Mewn gwirionedd, mae hyn yn eithaf normal i'w gael mewn perthynas. Ond erioed wedi dod o hyd i'ch partner byth yn cyfaddef eu camgymeriadau a bob amser yn beio chi? Ydych chi erioed wedi teimlo nad oedd eich partner erioed wedi ceisio rhoi ei draed yn eich esgid i weld eich ochr chi o'r stori? Yn wir, a yw eich partner bob amser wedi dangos diffyg teimlad i faterion lle mae pobl fel arfer yn tueddu i fod yn empathetig? Os ydyw, mae'n debygol nad yw eich partner yn ddim arall ond seicopath.

Nid oes gan seicopathiaid unrhyw deimladau emosiynol. Mae ganddyn nhw ddiffyg empathi, ac nid ydyn nhw wir yn poeni am unrhyw un arall.

Gwyddys eu bod yn beio eraill bob amser, a byth yn cymryd y cyfrifoldeb arnynt eu hunain hyd yn oed pan fyddant yn amlwg yn anghywir.

Felly, os yw'ch partner bob amser yn dangos ymddygiad gwenwynig o ran hyn, gallai fod yn arwydd sicr eu bod yn seicopath.

3. O'ch teimladau i'ch gweithredoedd; mae eich partner yn dymuno rheoli'r cyfan

Gall seicopathiaid asesu teimladau ar lefel ddeallusol iawn, a defnyddio'r gallu hwn i ysglyfaethu ar deimladau pobl eraill.

Os yw'ch partner yn seicopath, efallai eich bod wedi sylwi ei fod yn dangos dealltwriaeth wych o'ch teimladau. Ond onid yw hynny'n beth da i gwpl? Yn bendant, y mae. Ond os yw'ch partner yn seicopath nid felly. Mae hyn oherwydd eu bod yn defnyddio'r ddealltwriaeth hon mewn ffordd dactegol i'ch dylanwadu i wneud pethau na fyddech byth yn eu gwneud.

Nawr eich bod chi'n meddwl amdano, a yw'ch partner yn ceisio eich baglu'n euog yn aml? A ydych chi wedi gwneud pethau nad ydych chi'n eu hystyried yn iawn dim ond oherwydd iddyn nhw eich dylanwadu chi i feddwl ei fod yn iawn?

Mae partneriaid o'r fath hefyd am i chi beidio â chael lle personol, ac eisiau cadw golwg ar bopeth a wnewch.

Yn ogystal, efallai y byddant yn allanol yn flacmelio chi i gydsynio i bethau hefyd.

4. Nid oes gan eich partner unrhyw gydwybod, nac ofn ac mae'n hynod glyfar

Os yw'ch partner yn dweud celwydd, twyllo, ac yn gwneud yr holl weithredoedd anghywir yn aml heb fod yn ddrwg gennym, gallai fod yn arwydd enfawr bod eich partner yn seicopath.

Yn union fel y dywedwyd uchod, maen nhw bob amser yn rhoi'r bai arnoch chi neu eraill. Maent hefyd yn tueddu i fynd yn groes i'r rheolau yn aml. Ac ynghanol hyn, maen nhw'n portreadu ymddygiad di-ofn iawn. Mae hyn oherwydd nad oes gan seicopathiaid gydwybod, ac yn credu eu bod yn gallach na'r gweddill. Maent yn meddwl y gallant wneud beth bynnag a fynnant, ac ni fyddent byth yn cael eu dal yn atebol am y gweithredoedd y maent yn eu gwneud.

Ranna ’: