4 Mathau o Gam-drin a Sut i Adnabod Nhw

Mathau o Gam-drin a Sut I Adnabod Nhw

Yn yr Erthygl honMae cam-drin yn gysyniad cymhleth, un sy'n hawdd ei ddiffinio ond eto'n anodd iawn ei ddeall a'i nodi. Mae llawer sydd wedi profi camdriniaeth ar unrhyw ffurf am gyfnodau hir neu gan nifer o bobl yn eu bywydau yn cael anhawster gwahaniaethu patrymau perthynas afiach a pheryglon cam-drin hirfaith. Y term ' cam-drin ”Yn cwmpasu sbectrwm eang o ymddygiadau a gweithredoedd gan ei gwneud hi'n anodd diffinio nifer benodol o fathau. Yr enghreifftiau canlynol yw'r mathau o gam-drin a gydnabyddir amlaf mewn partneriaeth, priodas neu berthynas hirdymor.
arwyddion o fod yn hoyw

Cam-drin emosiynol

Efallai mai cam-drin emosiynol yw un o'r mathau mwyaf camdriniol y gall unigolyn fod yn agored iddo. Nid yw poen emosiynol a brifo yn anghyffredin mewn perthnasoedd - mae'n ddynol teimlo emosiynau negyddol mewn ymateb i ddadleuon neu ddigwyddiadau annymunol mewn perthynas. Er ei bod yn naturiol teimlo ymatebion emosiynol, nid yw'n iach nac yn naturiol teimlo fel pe bai'ch meddyliau, eich teimladau a'ch emosiynau yn cael eu bygwth yn rheolaidd gan eich anwylyd. Mae cam-drin emosiynol yn wadiad cyson o'ch hawl i fynegi'ch teimladau. Mae'n groes neu'n wawd o'ch gwerthoedd a'ch credoau pwysicaf. Rhai arwyddion rhybuddio y gallech fod yn profi'r math hwn o gam-drin yw:

 • Atal cymeradwyaeth neu gefnogaeth fel math o gosb,
 • Beirniadaeth, bychanu, galw enwau, a gweiddi,
 • Bygythiadau rheolaidd i adael neu gael gwybod i adael,
 • Goresgyniadau preifatrwydd, a
 • Dileu cefnogaeth trwy atal cyswllt â ffrindiau a theulu.

Cam-drin seicolegol

Mae cam-drin seicolegol hefyd yn anodd ei ddiffinio gan ei fod yn cwmpasu sbectrwm o gam-drin nad yw'n cynnig unrhyw dystiolaeth gorfforol amlwg. Gellir cynnwys cam-drin seicolegol fel elfen o gam-drin emosiynol neu lafar, gan ei gwneud hi'n anodd ei ddiffinio fel ffurf hollol wahanol. Mae llawer yn profi'r math hwn o gamdriniaeth ar ffurf cyfyngiad, bychanu, gofynion afrealistig, neu fygythiadau. Gall hefyd gynnwys pethau fel atal hoffter / gwybodaeth er mwyn tynnu ymddygiad penodol oddi wrth yr unigolyn sy'n cael ei gam-drin. Mae llawer o'r arwyddion o'r math hwn o gam-drin yn debyg i arwyddion cam-drin emosiynol. Ymhlith yr enghreifftiau mae: • Gwrthod cymdeithasu â'r dioddefwr,
 • Cymryd allweddi car neu dŷ gan y dioddefwr i atal dianc neu ddiogelwch,
 • Yn bygwth mynd â'r plant,
 • Chwarae gemau meddwl, a
 • Anwybyddu neu leihau teimladau'r dioddefwr.

Cam-drin seicolegol

Cam-drin geiriol

Cam-drin geiriol yn aml yw'r math lleiaf o gamdriniaeth gyda thystiolaeth amlwg ac amlwg. Er bod rhywfaint o gam-drin geiriol yn cael ei ymarfer yn y dirgel neu pan nad oes unrhyw un o gwmpas, mae llawer o gamdrinwyr geiriol yn dod yn gyffyrddus â gwneud datganiadau ynghylch ffrindiau, teulu, ac mewn lleoliadau cyhoeddus. Gall ymddygiad amrywio o sylwadau bach, ailadroddus i weiddi uchel, blin sydd i fod i bychanu'r un ar ddiwedd derbyn y sylwadau. Yn yr un modd â'r ddau fath blaenorol o gam-drin, mae cam-drin geiriol yn rhannu nodweddion ac arwyddion rhybuddio tebyg.

Cam-drin corfforol

Cam-drin corfforol yw'r math mwyaf cyffredin ac amlwg o gam-drin. Marciau gweladwy; gall toriadau, cleisiau, contusions, a mathau hirhoedlog eraill o dystiolaeth fod yn bresennol. Fodd bynnag, nid yw rhai mathau amlwg o dystiolaeth yn bresennol am gyfnodau estynedig o amser. Mae llawer o bobl sy'n profi cam-drin corfforol yn agored i wthio, gwegian, slapio, brathu, cicio, tagu, dyrnu neu adael. Gall camdriniwr orfodi'r dioddefwr i gael ei gloi allan o'r tŷ, ei amddifadu o fwyd, meddyginiaeth, neu gwsg, neu wrthod helpu os yw'r dioddefwr yn sâl neu wedi'i anafu. Gall cam-drin corfforol gynnwys niwed sy'n fwriadol neu'n niwed sy'n cael ei achosi heb y bwriad o brifo'r unigolyn. Gall cam-drin dro ar ôl tro arwain at fyrdd o faterion iechyd corfforol a meddyliol gan gynnwys anaf i'r ymennydd, cyflyrau'r galon, materion anadlol, iselder ysbryd, anhwylder straen wedi trawma, a phryder. Esgeulustod, math o gam-drin corfforol, yw tynnu'n ôl neu wrthod cefnogi'r dioddefwr. Fel rhai mathau eraill o gam-drin, mae'n aml yn anodd asesu a gwneud diagnosis yn iawn.Nid yw cam-drin rhywiol, math cymhleth iawn o gam-drin, o reidrwydd yn gategori yn unig ond yn hytrach mae'n gyfuniad o gam-drin corfforol, seicolegol ac emosiynol, yn enwedig mewn perthnasoedd tymor hir. Gall gyflwyno yn y ffyrdd a ganlyn:


perthynas wedi gwahanu

 • Dicter neu genfigen,
 • Beirniadaeth yn rhywiol,
 • Atal rhyw neu effeithio i frifo neu gosbi rhywun,
 • Yn dangos diddordeb yn eraill yn gyhoeddus,
 • Gorfodi gweithredoedd rhywiol digroeso neu orfodi rhyw ar ôl curo, neu
 • Gorfodi unrhyw ran o ryw gan ddefnyddio euogrwydd, gorfodaeth neu drin.

Beth wyt ti'n gallu gwneud?

Os ydych chi'n profi nodweddion perthnasoedd afiach, peidiwch â bod ofn gofyn am help. Gwnewch yn siŵr bod gennych ffrind neu aelod o'r teulu dibynadwy y gallwch ddibynnu arno. Nid yw'n wan nac yn chwithig gofyn am help pan fydd ei angen arnoch. Ac ymddiried yn eich greddf! Os ydych chi'n teimlo'n anesmwyth ynglŷn â mynd adref neu'n ofni'ch priod neu'ch partner, cymerwch gamau i sicrhau eich diogelwch. Gallai hyn gynnwys cael ffrind gyda chi ar ôl dychwelyd adref fel nad ydych chi ar eich pen eich hun, neu, mewn amgylchiadau difrifol, yn mynd i gartref rhywun annwyl neu i loches trais domestig yn hytrach na mynd adref. Yn anad dim arall, gwyddoch nad ydych chi ar eich pen eich hun! Os ydych chi'n profi nodweddion y mathau o gam-drin a grybwyllwyd, mae yna rai a all eich helpu a'ch cefnogi. Er y gall estyn allan ymddangos yn dasg amhosibl ac efallai beryglus, gwyddoch fod help yn barod ac yn aros amdanoch.