6 Ffordd o Helpu Eich Gŵr i Oresgyn Ei Gaethiwed i Gyffuriau

6 Ffordd o Helpu Eich Gŵr i Oresgyn Ei Gaethiwed i Gyffuriau Mae caethiwed yn glefyd difrifol a all ddifetha bywydau yn hawdd iawn. Gall effeithio ar y teuluoedd, y ffrindiau, y briodas, a phawb y mae person caeth yn eu caru.

Yn yr Erthygl hon

Mae'n wir nad yw pob angen sengl yn cael eich bodloni mewn perthynas neu briodas, ond gall priodi â rhywun sy'n gaeth i gyffuriau eich gadael yn sownd yn emosiynol, yn ariannol, yn gorfforol.Yn ôl y Arolwg Cenedlaethol ar Ddefnyddio Cyffuriau ac Iechyd a gynhaliwyd yn 2014, mae mwy nag 20 miliwn o bobl yn America yn ymladd â chaethiwed sy'n gysylltiedig â chyffuriau neu alcohol.

Mae'r tebygolrwydd bod y nifer hwn yn llawer uwch heddiw yn fawr iawn. Ar ben hynny, yn ôl Seicoleg Heddiw , mae tua 12 miliwn o bartneriaid priodas yn cael trafferth gydag un arall arwyddocaol sy'n gaeth.

Os ydych chi wedi bod yn delio â phartner caethiwus, mae'n debyg eich bod chi'n gwybod pa mor anodd yw hi i wylio rhywun rydych chi'n ei garu yn dinistrio ei hun. Ac ar adegau, mae'n sicr yn edrych yn anobeithiol ac yn rhy gymhleth iddo gael ffordd allan, ond mae yna rai pethau y gallwch chi eu gwneud.

Os ydych chi'n briod â rhywun sy'n gaeth i gyffuriau mae yna ffyrdd o gefnogi priod i wella dibyniaeth. Dyma'r 6 peth y mae angen i chi eu gwneud pan fydd eich priod yn gaeth i gyffuriau.

1. Gwynebwch hwynt

Nawr, efallai y byddwch chi'n cael eich amau ​​am ychydig nawr bod eich partner yn defnyddio sylweddau sy'n beryglus iddyn nhw ac yn eu gwneud yn fwy cynhyrfus. Nid yw byth yn syniad da esgus fel nad ydych chi'n gwybod, yn enwedig gan ei bod yn bwysig gwneud rhywbeth am y dibyniaeth cyn gynted â phosibl.

Yr y cam cyntaf i oresgyn caethiwed i gyffuriau yw eu hwynebu a gall siarad yn agored am eu dibyniaeth fod y peth cyntaf y gallwch chi ei wneud i roi gwybod iddynt eu bod yn eich brifo chi a'ch teulu.

Peidiwch â dweud celwydd drostynt, cuddio eu caethiwed rhag y cyhoedd, neu osgoi'r mater yn gyfan gwbl cyn iddo waethygu. Y peth am gaethiwed yw ei fod yn glefyd cynyddol felly os na fyddwch chi'n mynd i'r afael â'r broblem yn gynnar gyda'ch gilydd, bydd yn gwaethygu.

2. Gofynnwch am help

Mae yna ddyfyniad gwych sy'n dweud Nid yw'r ffaith fy mod yn cario'r cyfan mor dda yn golygu nad yw'n drwm. Hyd yn oed os ydych yn meddwl eich bod wedi cael hwn, gofynnwch am help!

Dywedwch wrth eich teulu a'ch ffrindiau am yr anawsterau eich bod yn mynd drwyddo ac efallai y cewch eich synnu. Efallai y bydd gan rai ohonyn nhw brofiad gyda hyn hyd yn oed math o beth neu'n gwybod rhywbeth a allai eich helpu.

Os na, mae cael y gall cefnogaeth gan y bobl sydd agosaf atoch chi roi'r nerth i chi barhau i ymladd . Estynnwch allan at y meddyg teulu am help gyda rhaglenni, cwnsela, sefydliadau adfer, rhaglenni ar gyfer sut i ddadwenwyno etc.

3. Gwnewch ymchwil

Os ydych chi'n dal i ddal gafael ar eich cariad gan gofio'r adegau pan oeddech chi'n cwympo mewn cariad â'ch gilydd a bod popeth yn braf ac yn hawdd, y ffordd orau i'w helpu yw deall beth yn union maen nhw'n mynd drwyddo.

Gall caethiwed rwygo'ch priodas yn ddarnau a'ch teulu os gadewch iddo, felly casglwch yr holl gwybodaeth Gall fod yn amhrisiadwy iawn i chi.

Ystyriwch siarad â phobl sy'n weithwyr proffesiynol ar y pwnc a gofynnwch unrhyw beth nad yw'n glir i chi am ddibyniaeth. Gall cysylltu â therapyddion, arbenigwyr a meddygon eich helpu chi allan gyda'ch proses gwneud penderfyniadau.

Helpwch Eich Gŵr i Oresgyn Caethiwed i Gyffuriau

4. Gwnewch ymyriad

O ran gwneud rhywbeth rhagweithiol mewn gwirionedd i gael eich gŵr i wella, mae'r cam hwn yn mynd yn bell. Mae llawer o'r priod sy'n defnyddio eisoes yn teimlo cywilydd ac yn gwybod eu bod yn gwneud rhywbeth sy'n brifo'r teulu.

Ymyriadau yn ffordd wych i wneud iddo gyfaddef iddo'i hun y sefyllfa rydych chi i gyd yn ei hwynebu fel teulu. Ystyriwch ei gymeriad a pha farn sy'n werthfawr iddo.

Mae'n rhaid i chi fod yn ofalus i beidio â gwneud cryn dipyn o gynulliad oherwydd anaml y bydd sefyllfaoedd fel hyn yn gweithio. Efallai y bydd y caethiwed yn teimlo dan bwysau neu'n cael ei ambushed . Yn lle hynny, gwnewch ddigwyddiad bach lle gallwch chi a'r bobl y mae'ch gŵr yn edrych i fyny atynt siarad ag ef am ei weithredoedd.

Y peth pwysicaf i'w wneud cyn mynd trwy'r caethiwed yw cael cynllun triniaeth yn ei le! Mae hyn yn hanfodol oherwydd os yw'ch gŵr yn derbyn bod angen help arno, mae'n rhaid i chi weithredu'n gyflym.

Nid oes amser i fynd dros yr opsiynau gyda pherson nad yw'n sefydlog ac a allai newid ei feddwl ar ôl ychydig ddyddiau.

5. Cynllun triniaeth

Wrth ystyried ble i gael yr help sydd ei angen ar eich gŵr, bydd gennych chi ddigonedd o opsiynau sy'n defnyddio gwahanol ddulliau ar gyfer ennill hwn. Mae yna lawer o ganolfannau gyda meddygon a fydd yn goruchwylio'r cyfnod diddyfnu ac yn gweithio'n ffisiolegol gyda'u cleifion.

Gall bod o gwmpas pobl eraill sy'n profi senarios tebyg fod yn ddefnyddiol iawn i'r rhai sy'n gaeth. Lle gwych i ddechrau chwilio am driniaeth dda yw’r Gwasanaethau Cam-drin Sylweddau ac Iechyd Meddwl Lleolydd Gwasanaethau Trin Ymddygiad .

Siaradwch â'ch cwmni yswiriant i weld pa gostau neu raglenni y maent yn eu talu a ffyrdd a fydd yn eich helpu gyda chostau triniaeth.

6. Gwybod eich ffiniau

Rydyn ni i gyd yn wahanol ac rydyn ni i gyd yn barod i fynd i wahanol hydoedd o ran y bobl rydyn ni'n eu caru. Fodd bynnag, weithiau mae gwybod beth sy'n ddigon yn hanfodol. Yn y diwedd, ni allwch helpu person nad yw am gael cymorth.

Os yw hynny'n wir ar ôl i lawer o geisiau aflwyddiannus efallai mai dyna'ch awgrym i adael am fywyd gwell. Gall y pethau sy'n aml yn dod gyda chaethiwed fod yn rheswm dilys i ddweud mai digon yw digon.

Weithiau, gall pobl sy'n gaeth i gyffuriau fynd yn iawn treisgar ar lafar ac yn gorfforol. Dylech gwybod pryd mae'n amser amddiffyn eich hun a'ch plant os oes gennych chi rai.

Ar ben hynny, mae pobl sy'n gaeth i gyffuriau yn aml yn dueddol o ddwyn, mynd i ddyledion dwfn, anffyddlondeb, defnyddio cyffuriau'n agored gartref, gwahodd dieithriaid gartref, a llawer o ymddygiadau eraill nad ydynt yn dderbyniol mewn priodas.

Mae cariad yn beth pwerus, ond mae'n rhaid i fod yn ddiogel ac yn gadarn ac amddiffyn eich plant fod yn flaenoriaeth bob amser.

Ac weithiau, pan fydd eich gŵr yn gwybod nad ydych chi bellach yn bartner yn ei ddibyniaeth ac mai eich teulu neu gyffuriau ydyw, efallai y byddan nhw'n sylweddoli cost eu gweithredoedd.

Ranna ’: