8 Awgrymiadau Cusanu Dynion: Sut i'w Wneud yn Iawn!

8 Awgrymiadau Cusanu Dynion Sut iCeg agored, tafod, llyfn melys a syml, pig, brathu gwefusau, tynnu allan, ac angerddol. Mae'r rhain i gyd gwahanol fathau o dechnegau cusanu byddwch chi'n profi trwy gydol eich bywyd.

Yn yr Erthygl honFelly ydych chi'n gwybod sut i gusanu yn dda? Ydych chi'n cusanwr da?Ni fydd llawer o ddynion yn ymateb gyda na. Er hynny, mae lle i wella bob amser.

Ond pan ydych chi'n cusanu rhywun am y tro cyntaf, gall fod yn brofiad ingol.Dyna pam rydyn ni yma i roi'r awgrymiadau cusanu dynion gorau i chi i sicrhau eich bod chi'n gwybod sut i gusanu rhywun am y tro cyntaf fel bod eich cusan cyntaf yn gofiadwy am yr holl resymau cywir.

Ni fydd unrhyw reswm i ail ddyfalu eich sgiliau cusanu ar ôl dilyn yr awgrymiadau cusanu dynion hyn.

Gafaelwch yn eich chwistrell anadl, ffresio i fyny, a pharatowch i siglo ei byd gyda'n cyngor cusanu .1. Glashau i fyny

Mae yna reswm pam maen nhw'n dweud i beidio â bwyta garlleg ar eich dyddiad cyntaf - mae hynny oherwydd y cusan nos da! Nid oes dim yn difetha cusan rhamantus neu angerddol yn gyflymach nag anadl ddrwg.

Mae'r bwyd rydych chi'n ei fwyta yn dramgwyddwr enfawr am anadl ddrwg. Gall bwydydd arogli cryf fel garlleg a nionod wneud i'ch anadl arogli'n pungent. Nid yn union y neges rydych chi am ei hanfon at eich cariad.Cyn i chi fynd allan ar eich dyddiad, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n talu sylw arbennig i'ch hylendid y geg.


sut i sbeisio priodas ddi-ryw

Brwsiwch eich dannedd, eich tafod, eich fflos, a defnyddiwch gegolch. Gallwch chi gymryd rhagofalon ychwanegol os ydych chi'n teimlo eich bod chi'n dod yn agos at y foment fawr trwy gario stribedi anadl, chwistrell, neu drwy gnoi gwm minty.2. Ymarfer moesau cusanu

Oes gennych chi wefusau garw, sych?

Ouch! Os ydyn nhw'n boenus i chi fyw gyda nhw, byddan nhw'n boenus i'ch partner gusanu. Sicrhewch fod eich gwefusau'n llyfn ac yn gusan trwy ddefnyddio balm gwefus a thocio i lawr unrhyw wallt gwallgof a allai grafu ei hwyneb.

Darn gwych arall o gyngor yw gwylio'ch tafod.

Peidiwch â chusanu cyhyd neu defnyddiwch gymaint o dafod nes eich bod yn colli rheolaeth ar yr hylifau yn eich ceg. Llyncwch eich tafod yn rheolaidd fel nad ydych chi'n gobbio ar eich dyddiad.

3. Ei wneud yn arbennig

Mae'r ffordd mae cusan dyn yn dweud llawer amdano. Mewn gwirionedd, gall y ffordd y mae'n cusanu newid y ffordd y mae merch yn ei weld.

Mewn astudiaeth o 724 o gyfranogwyr , datgelodd canlyniadau fod menywod yn gwerthfawrogi a roedd gallu cusanu partner yn cynyddu eu dymunoldeb.

Roedd menywod yn fwy tebygol o fynd yn gorfforol gyda dyn pe baent yn cusanwr da.

P'un ai hwn yw'ch cusan cyntaf erioed neu ddim ond eich cusan gyntaf gyda rhywun newydd, byddwch chi am ei gwneud yn gofiadwy.

Gallwch wneud hyn trwy fynd allan ar ddyddiad rhamantus ymlaen llaw, rhoi canmoliaeth iddi, cynnau canhwyllau, neu chwarae ei hoff gerddoriaeth yn y cefndir.

4. Darllen iaith ei chorff

Un o awgrymiadau cusanu dynion mwyaf yw rhoi sylw arbennig i iaith gorff eich dyddiad cyn mynd i mewn am eich cusan.

Er enghraifft, os oes ganddi ddiddordeb mewn cusanu, bydd yn pwyso i mewn pan fyddwch chi'n gwneud ac yn cwrdd yn y canol am y gusan. Ac yn amlwg, pan fyddwch chi'n ei chusanu, bydd hi'n dychwelyd yn galonnog.

Darllen iaith ei chorff. Mae'n domen mochyn dynion bwysig na allwch ei hanwybyddu.

Os yw hi am eich cusanu, bydd yn anfon signalau gyda iaith eu corff. Bydd hi'n flirtatious trwy'r nos; gall lyfu neu frathu ei gwefusau yn seductif - unrhyw beth i dynnu eich sylw at y rhanbarth hwnnw.

Gwyliwch hefyd:

5. Dim gormod o dafod

Nid yw defnyddio tafod wrth gusanu fel arfer yn cael ei argymell ar gyfer cusan gyntaf , ond os ydych chi'n teimlo'n arbennig o angerddol, ewch amdani. Peidiwch â defnyddio gormod.

Pan fydd y noson drosodd, a'ch dyddiad yn mynd adref, rydych chi am iddi ruthro at ei holl ffrindiau am eich noson gyda'ch gilydd. “Cusanodd fi! Roedd yn anhygoel! ”

Yr hyn nad ydych chi ei eisiau yw i'ch mathru siarad am sut gwnaethoch chi “symud tafod ei fuwch fawr i mewn i'm ceg!”

Yn bendant nid yw hynny'n ganmoliaeth uchel.


anrhegion ymgysylltu guys

Yn lle gwneud y symudiad nodweddiadol uchel-ysgol o chwyrlio'ch tafodau o amgylch ei gilydd fel dau nadroedd reslo, ceisiwch wneud ffliciau cynnil, rhywiol o'ch tafod i'w cheg.

Bydd y pryfocio rhywiol hwn yn ei gadael hi eisiau mwy.

6. Caewch eich llygaid

Mae gwneud cyswllt llygad yn ffordd wych o gychwyn cusan. Rhowch sylw i'r domen mochyn dyn hanfodol hon.

Mae'n adeiladu agosatrwydd ac yn gwneud i'r foment deimlo'n arbennig o ramantus.

Fodd bynnag, dyma domen cusanu dynion gwych sy'n berthnasol i'r gusan ei hun. Caewch eich llygaid! Nid oes unrhyw un yn hoffi cael syllu arno, yn enwedig nid pan fydd eu hwyneb yn cysylltu â'ch un chi.

Gall cadw'ch llygaid yn llydan agored yn ystod cusan ymddangos yn rhyfedd a gwneud i bethau deimlo'n lletchwith. Yn lle, caewch eich llygaid a mwynhewch y foment.

Mae cusanu yn amser i fod yn angerddol, agos-atoch a rhywiol. Nid dyma’r foment i gael gornest syllu.


ni dinesydd yn priodi tramorwr

Gwnewch ffafr fawr i chi'ch hun a'ch dyddiad trwy gau eich llygaid.

7. Peidiwch â'i ruthro

Efallai eich bod chi'n nerfus pan ewch chi i mewn gyntaf i gusanu rhywun, ond ar ôl i chi gysylltu, arhoswch yno. Gall deimlo'n demtasiwn i roi llyfnhau cyflym a thynnu i ffwrdd.

Os ydych chi'n mynd i dorri'r cusan, gwnewch hynny'n araf.

Kiss eich partner yn feddal ac yn felys, yna tynnwch yn ôl. Gwnewch gyswllt llygad, yna ewch yn ôl i mewn i ymestyn y gusan. Mae hyn yn anhygoel o rhywiol a bydd yn sicr yn gwneud hwn yn gusan i'w gofio.

8. Mwynhewch y foment

Mae cyplau yn hapusach pan maen nhw'n cusanu.

Mae astudiaethau'n dangos bod arddangosfeydd o anwyldeb corfforol, gan gynnwys cusanu perthynas gref i foddhad partneriaid.

Gall cusanu rhywun am y tro cyntaf fod yn nerfus, ond peidiwch â bod mor nerfus nes eich bod yn anghofio mwynhau'r foment. Yn ôl pob tebyg, os ydych chi'n cusanu rhywun, mae gennych chi ryw fath o wasgfa arnyn nhw.

Felly mwynhewch y gusan! Caewch eich llygaid, teimlo eu gwefusau ar eich un chi, gweithio gyda'ch gilydd nes i chi ddod o hyd i rythm sy'n gweithio i chi.

Gwybod sut i gychwyn achos cusan y dim ond un cusan gyntaf sydd gyda rhywun, felly gwnewch hi'n foment i'w chofio .

Pan ddaw at awgrymiadau cusanu da, cofiwch ymlacio a chael hwyl. Ymarfer hylendid y geg da a gwneud y gusan gyntaf yn feddal ac yn felys. Bydd hyder yn mynd yn bell o ran gwneud eich cusan yn arbennig.

Rhowch esmwythder eu hoes i'ch partner trwy ddilyn yr awgrymiadau cusanu gorau a dysgu'r gwahanol ffyrdd i gusanu .