Yr hyn y mae angen i chi ei wybod am y Cytundeb Setliad Priodasol

Cwpl gofidus

Yn yr Erthygl hon

Heb os, un o’r profiadau mwyaf heriol ym mywyd person yw mynd trwy ysgariad. Gall y broses a'r profiad o ysgariad fod yn hynod llethol.

Mae dod â’ch priodas i ben yn nerfus ac yn ofidus. Ysgariad gall ynddo'i hun fod yn straen sylweddol yn eich bywyd.

Wrth lywio drwy'r broses ysgaru, byddwch yn dod ar draws llu o ddogfennau cyfreithiol. Mae'r cytundeb setliad priodasol yn un o'r dogfennau pwysicaf y byddwch chi'n gweithio arno trwy'r broses ysgaru.

O ran y cytundeb setliad priodasol, mae llawer i'w ddarganfod a'i gofio. Wedi'r cyfan, dyma'r ddogfen fwyaf hanfodol y bydd eich atwrnai yn ei drafftio.

Cwestiwn fel beth mae MSA yn ei olygu mewn ysgariad? yn bwysig. Beth i ofyn amdano mewn a setliad ysgariad rhaid ateb cytundeb cyn bwrw ymlaen ag ysgariad MSA.

Os ydych ar fin ysgaru eich priod, mae’n hollbwysig eich bod yn deall popeth sydd i’w wybod am y cytundeb setliad priodasol yn llwyr.

|_+_|

Y cytundeb setliad priodasol: Cyflwyniad

Er mwyn deall telerau'r setliad ysgariad, y peth cyntaf y mae angen i chi ei ddeall yw: beth yw'r cytundeb setliad priodas?

Y cytundeb setlo priodas (MSA), a elwir hefyd yn gytundeb setlo eiddo, yw'r ddogfen fwyaf hanfodol y byddwch chi'n ei thrin trwy gydol y broses ysgaru.

Bydd eich atwrnai ysgariad yn drafftio hwn. Mae'r MSA yn ddogfen gynhwysfawr sy'n ymdrin â thelerau amrywiol setliad ysgariad.

Pan gaiff ei ddrafftio a'i lofnodi gan y ddau barti (y priod), mae'r cytundeb setlo priodas yn gontract rhwymol. Mae’r contract rhwymol hwn yn diffinio ac yn disgrifio pob un o delerau’r ysgariad.

Yn dibynnu ar y math o materion yn eich priodas , mae'r MSA wedi'i ddrafftio i fynd i'r afael â nhw yn yr ysgariad.

Er enghraifft, os ydych chi a'ch priod yn berchnogion eiddo, bydd y dosbarthiad eiddo yn cael ei amlinellu'n fanwl yn yr MSA. Bydd yr holl delerau sy'n ymwneud â chynnal a chadw priod yn cael eu hamlinellu'n glir yn y cytundeb setliad priodasol ar gyfer alimoni.

Os oes gennych chi a'ch priod blentyn neu blant gyda'ch gilydd, yna bydd gwarchodaeth a chymorth plant, cynllun ac amser magu plant, a phopeth sy'n gysylltiedig â'ch plant yn cael eu cwmpasu gan yr MSA.

Pan fyddwch chi a'ch priod wedi llofnodi'r cytundeb setliad priodasol, daw'r contract cyfreithiol-rwym hwn i rym ar unwaith.

Archwilio pwrpas cytundeb setliad priodasol

Fel y soniwyd eisoes, gall yr union syniad o ddod â'ch priodas i ben fod yn hynod o straen a brawychus. Ar ben hynny, llogi atwrnai a ysgaru priod yr un mor straen.

Mae'r rhain yn amseroedd anodd.

Dyma lle mae'r MSA yn dod i mewn i'r llun. Gall y broses ysgaru gymryd llawer o amser a straen, yn enwedig yn y llys. Mae cytundeb setliad priodasol mewn sefyllfaoedd o'r fath yn fuddiol. Gall gyflymu'r broses ysgaru gyfan yn sylweddol.

Mae setliadau ysgaru yn rhywbeth a anogir yn gryf iawn gan y system farnwriaeth. Mae’r llysoedd yn ffafrio setliadau’n fawr drwy’r cytundeb setlo priodas oherwydd gellir setlo achosion ysgariad yn gyflym ac yn effeithlon. Mae hyn, yn ei dro, yn wych ar gyfer rhyddhau calendr y llys.

Ar wahân i natur straen a llafurus treial ysgariad llawn yn y llys, mae rhan hollbwysig arall o unrhyw gytundeb setliad priodasol.

Mae’n bwysig cofio y gall unrhyw atwrnai cyfraith teulu cymwys ddrafftio MSA yn effeithlon ac yn gywir. Gall atwrneiod o’r fath yn hawdd gyflwyno manteision di-rif o drafod gyda’ch cyn yn hytrach na mynd i’r llys.

Mae treial ysgariad cyflawn yn y llys hefyd yn gostus. Nid yw'n gost-effeithiol. Felly, mae’n well o lawer dewis setliad y tu allan i’r llys gydag atwrnai cyfraith teulu cymwys. Bydd yn eich arbed rhag straen, gwastraffu amser, a gwastraff arian.

Mantais fwyaf hanfodol dewis ysgariad cynnig setliad yw y gall MSA roi rhywfaint o reolaeth a phŵer i chi.

Mewn achos o setlo, mae gennych chi a'ch cynt lawer mwy o reolaeth dros delerau ysgariad. Os eir â chi i'r llys, byddwch yn ildio'r rheolaeth honno. Mae'r barnwr yn gwneud pob penderfyniad ar eich rhan.

Dyma'r gwahaniaeth rhwng cytundeb setliad priodasol yn erbyn archddyfarniad ysgariad.

Seiciatrydd ymgynghorol cwpl

Cytundeb setlo priodasol: Beth ddylech chi ei wybod?

Er mwyn manteisio ar y manteision o ddewis cytundeb setliad priodasol yn lle treial ysgariad llawn yn y llys, mae'n hanfodol gwybod cynnwys cytundeb setlo priodas.

Byddai o gymorth petaech yn hyddysg yn y cytundeb setliad priodasol rhestr wirio fel y gallwch arfer rheolaeth a grym priodol yn yr ysgariad.

Pan fyddwch chi'n cydweithio â'ch atwrnai cyfraith teulu i ddrafftio'ch cytundeb setliad priodasol, mae'n hanfodol ystyried pob rhan o'ch bywyd priodasol. Nid yn unig hynny, ond mae hefyd yr un mor bwysig blaenoriaethu gofynion eich teulu ar ôl ysgariad.

|_+_|

Dyma eitemau allweddol cytundeb setliad priodasol:

1. Alimoni

Yn gyntaf, mae'n bwysig ystyried a oes rhai alimoni ymwneud â'r setliad. Dylid mynd i'r afael â chwestiynau megis a oes angen talu alimoni, hyd yr alimoni, swm yr alimoni, yswiriant iechyd parhaus, ac ati, a'u hateb wrth ddrafftio'ch MSA.

|_+_|

Rhaid hefyd nodi'r amgylchiadau lle mae angen adolygu neu derfynu'r alimoni.

Cyn i chi symud ymlaen, edrychwch ar y fideo hwn ar gefnogaeth priod ac alimoni:

2. Plant

O ran plant, mae llawer y mae angen mynd i’r afael ag ef yn drylwyr a rhoi sylw iddo wrth baratoi eich cytundeb setliad priodasol.

Mae’n bwysig penderfynu a yw’r partneriaid eisiau gwarchodaeth gyfreithiol ar y cyd o’r plant dan sylw. Wedi hynny, dyma rai o’r pethau allweddol y mae’n rhaid eu cwmpasu o dan y cytundeb setliad cynnal plant:

 • Rhiant Prif Breswylfa
 • Rhiant Preswyl Eilaidd
 • Cynllun magu plant sy'n cynnwys yr amserlen reolaidd a'r amserlen wyliau (gan gynnwys gwyliau ysgol a gwyliau).
 • Mynediad at gofnodion meddygol a chofnodion cyffredinol yn ymwneud ag iechyd
 • Mynediad i gofnodion ysgol
 • Yr hawl i gymryd rhan yn swyddogaethau a digwyddiadau’r ysgol (ac eithrio gweithgareddau allgyrsiol)
 • Materion neu amgylchiadau arbennig yn ymwneud â phlentyn
 • Cynnal plant
 • Costau ysgol breifat a hyfforddiant
 • Yswiriant iechyd
 • Yswiriant bywyd
 • Coleg
 • Rhyddfreinio
|_+_|

3. Asedau a dyledion

Agwedd hanfodol arall a gwmpesir gan gytundeb setliad priodasol yw asedau a rhwymedigaethau'r ddau barti dan sylw. Mae'n rhaid i'r cytundeb nodi pob dyled ac ased a'u dyrannu. Mae hyn yn cynnwys:

 • Eiddo tiriog
 • Morgeisi
 • Llinellau credyd
 • Cardiau credyd
 • Asedau ymddeol
 • Rhannu Amser
 • Eiddo buddsoddi
 • Benthyciadau ecwiti cartref
 • Darparodd cyflogaeth asedau
 • Buddiannau perchnogaeth mewn busnes
 • Benthyciadau myfyrwyr
 • Emwaith
 • Stociau a bondiau
 • Cerbydau
|_+_|

4. Materion treth

Rhaid i'r cytundeb setliad priodasol hefyd gynnwys materion treth. Mae'r rhain yn cynnwys materion fel credydau treth , didyniadau dibyniaeth, ad-daliadau, ac amryw o ystyriaethau treth perthnasol eraill.

Cwpl yn ceisio achub perthynas

5. Dogfennau gofynnol

Mae'r cytundeb setlo priodas hefyd yn amlinellu'n glir y dogfennau sydd eu hangen ar gyfer y broses ysgaru. Mae rhai o'r dogfennau pwysicaf wedi'u rhestru fel a ganlyn:

 • Mae datganiadau ariannol yn cynnwys cardiau credyd, cyfrifon banc, pensiynau, ymddeoliad, benthyciadau, ac ati.
 • Ewyllysiau
 • Cofnodion cyfrifon busnes
 • Ffurflenni treth
 • Dogfennau ymddiriedolaeth
 • Roedd pob bil yn ymwneud â'ch plant a'ch cartref
 • Teitl yn ogystal â'r weithred i'r tŷ

6. Materion eraill

Materion eraill fel newid enw, cam-drin plant, trais yn y cartref , ffioedd atwrnai, ac ati, hefyd yn cael eu cwmpasu gan yr MSA.

Enghraifft o gytundeb setliad priodasol

Mae'n hanfodol eich bod yn wybodus iawn am y wybodaeth a gwmpesir o dan eich cytundeb setliad priodasol. Gall esgeulustod arwain at ganlyniadau anffafriol.

Dyma enghraifft o gytundeb setlo priodas (barn gyfreithiol heb ei chyhoeddi) lle arweiniodd esgeulustod at ganlyniadau anffodus.

Roedd TLH ac MH, cwpl a oedd wedi bod yn briod ers 21 mlynedd, wedi penderfynu terfynu eu priodas, ac fe arwyddodd y ddau gytundeb setlo priodas a oedd yn cynnwys alimoni.

Y cytundeb sylfaenol oedd y byddai MH yn talu $500 yr wythnos fel alimoni i TLH, ac roedd eu tŷ a rennir yn cael ei gau. O ganlyniad, byddai'n rhaid i TLH symud allan yn y pen draw. Pan fyddai'n symud allan, byddai'r swm alimoni wythnosol yn cynyddu i $700.

Ond roedd darpariaeth ychwanegol ar gyfer alimoni. Yn ôl y ddarpariaeth hon, pe byddai TLH yn cyd-fyw neu’n priodi, ni fyddai MH yn atebol i dalu alimoni.

Gyda pharhad y broses cau tir, symudodd TLH i mewn gyda'i chwaer, a rhoddodd MH y gorau i dalu alimoni gan ei fod yn cydymffurfio â'r ddarpariaeth ychwanegol ar gyfer taliad alimoni.

Gan na wnaeth TLH ymchwilio’n drylwyr i fanylion yr MSA (yn enwedig y telerau ac amodau ar gyfer taliad alimoni), bu’n rhaid iddi gydymffurfio. Ni dderbyniodd alimoni gan MH. Dyma enghraifft o gytundeb setliad priodasol o sut y gall esgeulustod o ddiwedd unigolyn arwain at ganlyniadau anffodus.

|_+_|

Cytundeb setlo priodasol: Beth sy'n digwydd ar ôl y cytundeb hwn?

Un o’r prif resymau y mae’r llysoedd yn gryf o blaid cytundeb setlo priodasol yn hytrach na threial ysgariad llawn yn y llys yw manteision effeithlonrwydd MSA ac arbed amser. Ar ôl i'r ddau barti dan sylw lofnodi'r MSA, daw i rym ar unwaith.

Unwaith y byddwch chi a’ch cyn wedi arwyddo’r cytundeb setliad priodasol, nid oes yn rhaid i chi aros i’ch ysgariad gael ei gwblhau i ddechrau gan ddilyn amodau a thelerau’r cytundeb setliad priodasol!

Casgliad

Mae ysgariad yn anodd. Ond mae'n bwysig bod yn ofalus ac yn wybodus wrth lywio'ch ffordd trwy'r broses ysgaru. Mae croeso i chi gyfeirio at y pwyntiau a grybwyllwyd uchod i gael cytundeb setliad priodasol cynhwysfawr.

Ranna ’: