Beth yw Cyd-fyw mewn Perthnasoedd? Cyfraith a Chytundebau

Cwpl yn arwyddo cytundeb

Yn yr Erthygl hon

Ymchwil a gynhaliwyd gan Pew Research Centre yn dweud wrthym fod nifer cynyddol o barau yn dewis cyd-fyw. Mewn rhai achosion, mae cyd-fyw mewn perthnasoedd yn a ffordd i brofi cydnawsedd cyn priodi. Mewn eraill, mae'n ddewis arall i briodas.Yn gyfreithiol, mae cyd-fyw yn sefyllfa wahanol i briodas. Felly, fe’ch cynghorir yn gryf i gael cytundeb cyd-fyw ar waith i amddiffyn y ddwy ochr.

Hanfodion cyd-fyw mewn perthnasoedd

Yn y bôn, cyd-fyw mewn perthnasoedd yw pan fydd cwpl (cymysg neu o'r un rhyw) yn byw gyda'i gilydd mewn perthynas cyfateb i briodas. Gallwch ystyried bod cwpl mewn perthynas cyd-fyw hyd yn oed os yw'r ddau yn briod â phobl eraill.

Mewn cyferbyniad, nid yw rhannu cartref â rhywun yn unig yn gymwys fel cyd-fyw yn gyfreithiol.

Gallwch ddisgrifio cyd-fyw fel a priodas cyfraith gwlad . Ar hyn o bryd, fodd bynnag, nid oes unrhyw gydnabyddiaeth gyfreithiol o gyd-fyw yng Nghymru a Lloegr. Dim ond cydnabyddiaeth gyfyngedig sydd ohoni yn yr Alban. Astudiaethau dangos bod gwahaniaeth sylweddol yn cael ei wneud yn yr Unol Daleithiau hefyd rhwng hawliau cyfreithiol ar gyfer parau sy'n cyd-fyw a pharau priod.

Cyd-fyw mewn perthynas a'r gyfraith

Os bydd cwpl yn priodi (neu'n ymrwymo i bartneriaeth sifil), bydd y gyfraith yn gwneud rhai rhagdybiaethau am eu perthynas.

Yn benodol, bydd y gyfraith yn trin pob hanner y cwpl yn awtomatig fel perthynas agosaf eu priod/partner sifil. Yn ogystal, bydd dyn yn cael hawliau rhiant yn awtomatig dros unrhyw blentyn y mae ei bartner yn ei gario.

Fodd bynnag, os yw cwpl yn cyd-fyw mewn perthnasoedd, yna ni all ac ni fydd y gyfraith yn gwneud y rhagdybiaethau hyn. Yn lle hynny, bydd yn trin dau hanner y cwpl fel unigolion gwahanol. Eu perthynas agosaf fydd eu perthynas(au) gwaed agosaf.

Hefyd, dim ond os yw ei enw ar dystysgrif geni’r plentyn y bydd gan ddyn hawliau rhiant awtomatig dros blentyn ei bartner. Mae hyn wedi tri goblygiadau allweddol wrth feddwl am gydnabyddiaeth gyfreithiol o gyd-fyw :

  1. Gall partner sy’n cyd-fyw gael ei amddifadu o lais mewn penderfyniadau mawr yn ystod oes eu partner.
  2. Gall partner sy’n cyd-fyw ganfod bod ei bartner yn cael ei amddifadu o lais mewn penderfyniadau mawr sy’n ymwneud â’i les.
  3. Ni fydd gan bartner sy’n cyd-fyw unrhyw hawliau etifeddu diofyn os bydd eu partner yn marw. Yn achos dynion, mae hyn yn cynnwys hawliau etifeddiaeth dros eu plant oni bai eu bod wedi’u henwi’n benodol ar dystysgrif geni’r plentyn.

Gellir mynd i'r afael â'r materion hyn drwy gytundebau cyd-fyw.

Hanfodion cytundebau cyd-fyw

Yn gyntaf, deall beth yw cytundeb cyd-fyw.

Yn y bôn, dim ond contractau rhwng dau barti yw cytundebau cyd-fyw. Maent yn gyfreithiol rwymol ar yr amod eu bod yn bodloni'r meini prawf i gael eu hystyried yn gontractau dilys. Mewn termau sylfaenol, rhaid i'r llofnodwyr fod yn oedolion sy'n rhoi caniatâd gwybodus am ddim i'r contract.

Mewn egwyddor, gall cwpl lunio eu cytundeb cyd-fyw eu hunain heb ddefnyddio cyfreithwyr. Yn gyffredinol, mae'n llawer gwell cael cytundeb cyd-fyw wedi'i lunio gan gyfreithwyr.

Dylai cyfreithiwr pob hanner o'r cwpl weithredu er eu budd fel unigolyn. Mae hyn yn darparu prawf cymhellol bod dau hanner y cwpl yn deall y cytundeb.

Gall cytundeb cyd-fyw fod yn beth bynnag y mae'r cwpl eisiau iddo fod. Yn gyffredinol, fodd bynnag, mae'n debygol o gwmpasu'r pwyntiau canlynol:

  • Perchnogaeth asedau, gan gynnwys eiddo, eiddo deallusol, a busnesau
  • Cyflwr eich arian. Gall hyn gynnwys cyfrifon banc ar y cyd ac ar wahân, cyfranddaliadau, yswiriant, pensiynau a dyledion.
  • Cofnod o bwy dalodd y blaendal ar eich cartref a beth fydd yn digwydd iddo os byddwch yn gwahanu neu'n gwerthu'r eiddo.
  • Pa gyfran o'r rhent neu forgais y bydd pob person yn ei thalu ac, yn achos morgeisi, sut mae hyn yn trosi i ecwiti.
  • Pwy sy'n gyfrifol am ba filiau cartref a sut byddant yn cael eu talu?
  • Perchnogaeth anifeiliaid anwes
  • Hawliau perthynas agosaf

Nid yw cytundebau cyd-fyw fel arfer yn delio â hawliau etifeddiaeth. Fodd bynnag, gall llunio cytundeb cyd-fyw fod yn gyfle da i gwpl ddiweddaru (neu wneud) ewyllysiau. Byddai'r rhain yn ymdrin â hawliau etifeddiaeth. Efallai y bydd angen i barau hefyd wneud gwaith dilynol ar hyn trwy hysbysu darparwyr gwasanaeth perthnasol, e.e., cwmnïau yswiriant.

Pâr yn gwrando ar werthwr

Ar y nodyn hwnnw, nid yw cytundebau cyd-fyw o reidrwydd yn diystyru contractau eraill.

Er enghraifft, os byddwch yn cymryd contract rhentu yr ydych yn atebol ar y cyd ac yn unigol amdano, ni allwch ddiystyru hynny drwy wneud contract cydfyw yn dweud mai dim ond un ohonoch sy’n atebol.

Yn lle hynny, byddai'r ddau ohonoch yn atebol i'ch landlord am y rhent. Fodd bynnag, efallai y bydd un ohonoch yn gallu gwneud hawliad dilynol yn erbyn y llall i adennill yr arian.

Os ydych chi'n dal wedi drysu ynghylch a ddylech chi gyd-fyw neu aros, gwyliwch y fideo hwn gan yr Arbenigwr Perthynas Winston Goose i gael mewnwelediad:

|_+_|

Pwysigrwydd datgeliad llawn mewn cytundeb cyd-fyw

Mae’r pwynt am ddatgeliad llawn yn mynd yn ôl at yr egwyddor mai dim ond os yw oedolion yn ymrwymo iddynt gyda chaniatâd gwybodus am ddim y mae contractau’n ddilys. Fodd bynnag, mae'n ddigon pwysig i fod yn werth tynnu sylw ato ar ei ben ei hun. Rhaid i chi ddatgelu unrhyw wybodaeth berthnasol pan fyddwch yn ymwneud â chyd-fyw mewn perthnasoedd.

Yn amlwg, mae hyn yn amodol ar synnwyr cyffredin sylfaenol. Er enghraifft, nid oes disgwyl i chi ddatgelu pob eitem olaf yn y cartref sydd gennych. Fodd bynnag, mae disgwyl ac mae gofyn i chi ddatgelu unrhyw beth o werth. Mae hefyd yn ddoeth iawn datgelu unrhyw beth a allai ddod yn werthfawr.

Y rheol aur yma yw meddwl yn ofalus am unrhyw beth yr ydych yn berchen arno ac, os oes gennych unrhyw amheuaeth, ei ddatgan.

Er enghraifft, gallai asedau mwy newydd megis arian cyfred digidol, NFTs, parthau, dolenni cyfryngau cymdeithasol ac eiddo deallusol (gan gynnwys cynnwys cyfryngau cymdeithasol) i gyd gynyddu'n sylweddol mewn gwerth. Felly, mae'n ddoeth iawn eu cynnwys mewn cytundeb cyd-fyw.

Cwpl yn gwenu yn y banc

Er mwyn bod yn gyflawn, gellir cymryd y term gwerth yn ffigurol ac yn llythrennol. Er enghraifft, os oes gennych eitemau sentimental, fe'ch cynghorir i'w cynnwys mewn cytundeb cyd-fyw er mwyn bod yn ddiogel.

|_+_|

Diweddaru cytundebau cyd-fyw

Fel pob contract, mae cytundebau cyd-fyw yn ddefnyddiol dim ond os ydynt yn adlewyrchu sefyllfa cwpl yn gywir. Mae hyn yn golygu y dylid eu hadolygu'n awtomatig ar ôl unrhyw newidiadau sylweddol.

Gallai’r rhain fod yn ddigwyddiadau mawr mewn bywyd (e.e. genedigaethau, marwolaethau a phriodasau). Fel arall, gallent fod yn ddigwyddiadau sy’n effeithio ar sefyllfa ariannol person (e.e., dyrchafiad).

Mae'n well adolygu contract cyd-fyw o bryd i'w gilydd hyd yn oed os na fu unrhyw newidiadau amlwg. Gall mân newidiadau lithro’n rhwydd heb i neb sylwi, ond gallant gael effaith sylweddol.

Dylai adolygu cytundeb cyd-fyw bob dwy neu dair blynedd fod yn ddigonol ar gyfer y rhan fwyaf o gyplau. Mae'n debyg mai pum mlynedd yw'r hiraf y dylai unrhyw gwpl fynd rhwng adolygiadau pan fyddant yn rhan o gyd-fyw mewn perthnasoedd.

|_+_|

Crynhoi

Mae cyd-fyw mewn perthnasoedd yn gyffredin, ac eto nid yw'n cynnig yr un hawliau ac amddiffyniadau a gynigir i barau priod. Gall cytundebau cyd-fyw helpu i ddiogelu eich buddiannau a thelerau eich partneriaeth.

Er mwyn gwneud eich cytundebau cyd-fyw yn fwy defnyddiol, dylech weithio ar eu diweddaru a datgelu gwybodaeth a allai fod yn berthnasol i'ch perthynas ar hyn o bryd neu yn y dyfodol.

Ranna ’: