Canllaw Rhieni ar gyfer Adnabod Iselder Pobl Ifanc yn eu Harddegau a Risg o Hunanladdiad

Rhiant

Yn yr Erthygl hon

Mae iselder a hunanladdiad ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau wedi cyrraedd y lefel uchaf erioed. Mae rhieni, athrawon, a gweithwyr iechyd meddwl proffesiynol yn fwyfwy ymwybodol o sut mae’r materion iechyd meddwl hyn yn effeithio ar oedolion ifanc.Er mwyn adnabod symptomau iselder pobl ifanc yn eu harddegau ac arwyddion o risg hunanladdiad ymhlith pobl ifanc yn eu harddegau, mae'n hanfodol helpu'ch arddegau ym mhob ffordd bosibl. Astudiaeth saith mlynedd yn Utah wedi canfod cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o hunanladdiad ac ymgais i gyflawni hunanladdiad ymhlith pobl ifanc.

Yn ôl yr adroddiad, er bod llawer o ffactorau risg yn chwarae rhan mewn hunanladdiad, mae hunanladdiad yn rhywbeth y gallwn ni i gyd weithio gyda'n gilydd i'w atal. Gall therapydd hyfforddedig helpu pobl ifanc yn eu harddegau a phlant i ymdopi ag emosiynau llethol, straen, iselder ysbryd a phryder.

Fodd bynnag, gall fod yn anodd gwahaniaethu rhwng iselder a'r newidiadau hormonaidd rheolaidd sy'n digwydd yn ystod llencyndod. Yr amwysedd hwn yw pam ei bod yn hanfodol cyfeirio at ganllaw rhiant ardystiedig i iselder yn eu harddegau

Hunanladdiad yn yr Arddegau: Dysgu Adnabod yr Arwyddion Rhybudd

Os ydych chi wedi bod yn pendroni, sut i helpu'ch plentyn yn ei arddegau isel, y cam cyntaf yw cadw llygad am yr arwyddion a'r symptomau canlynol o iselder yn eu harddegau.

1. Colli diddordeb mewn gweithgareddau ysgol neu deulu

Un o'r arwyddion mwyaf cyffredin o iselder yw bod eich arddegau wedi dechrau treulio llai o amser gyda ffrindiau ac aelodau o'r teulu.

Efallai bod eich arddegau yn dangos mwy o ddicter neu anniddigrwydd pan fyddwch chi'n mynegi diddordeb ynddynt. Gall y ffrwydradau hyn ddangos eich bod yn rhy feirniadol neu eu bod yn teimlo eich bod yn disgwyl iddynt ymddwyn mewn ffordd arbennig.

Gall osgoi rhyngweithio fod er mwyn osgoi'r materion hyn hefyd. Efallai y bydd gan eich plentyn yn ei arddegau eisoes deimlad o barch isel, a gall unrhyw arwydd eich bod yn beirniadu neu'n dangos anghymeradwyaeth waethygu'r sefyllfa.

Rhowch sylw i faint o amser rydych chi'n sylwi ar y newid mewn ymddygiad, sut mae'r ymddygiad newydd hwn yn wahanol i'r arfer, a pha mor ddifrifol yw'r broblem.

Dylai melancholy sy'n parhau dros beth amser fod yn destun pryder.

2. Niweidio hunan trwy dorri neu losgi

Efallai na fydd hunan-anaf bob amser yn rhagarweiniad i hunanladdiad, ond mae'n gri bendant am help.

Mae'r boen emosiynol neu'r rhwystredigaeth fel arfer yn gwasanaethu fel gwraidd hunan-niweidio, ac mae'n hanfodol ceisio deall achosion sylfaenol y weithred hon.

Os gwelwch greithiau ac arwyddion eraill o hunan-niweidio, wynebwch eich arddegau mewn modd cefnogol, cariadus, nid un sy'n ymosod arno am frifo ei hun.

3. Targed o fwlio

Mae'n naturiol i'r rhan fwyaf o bobl fod eisiau ffitio i mewn.

Yn arbennig o allweddol i bobl ifanc yn eu harddegau yw'r angen i fod fel eu cyfoedion, ac nid ydynt yn gyfforddus pan nad ydynt.

Gall bwlio ddeillio o rywbeth mor syml â bod y myfyriwr callaf yn y dosbarth, neu'n fwy beirniadol, yn cael ei aflonyddu oherwydd ei gyfeiriadedd rhywiol.

Boed yn wyneb yn wyneb neu ar-lein, gall y canlyniadau fod yn ddinistriol.

4. Unigrwydd

Er nad yw cyfryngau cymdeithasol o reidrwydd ar fai, mae'n cyfrannu at faint o arwahanrwydd y mae pobl ifanc yn eu harddegau yn ei deimlo.

Yn hytrach nag ymgysylltu'n gorfforol ag eraill, daw negeseuon testun, gemau cyfrifiadurol, Facetimeing, a chyfryngau cymdeithasol eraill yn brif ddulliau cyfathrebu.

Efallai y bydd rhieni sy'n monitro cyfryngau cymdeithasol eu plentyn yn gallu atal problemau trwy wybod beth mae eu plant yn ei wneud a rhannu ar gyfryngau cymdeithasol.

5. Etifeddiaeth

Dylai unrhyw drafodaeth am iselder hefyd roi rhywfaint o ffocws i'r agwedd etifeddol. Gall dylanwadau genetig gyfrannu at ymddygiad hunanladdol.

Mae anhwylderau personoliaeth sy'n rhedeg mewn teulu, a chlefydau seiciatrig, fel anhwylder deubegwn, sgitsoffrenia, ac alcoholiaeth, yn cynyddu'r risg o ymddygiad hunanladdol.

Gall bod yn rhagweithiol a deall hanes iechyd meddwl teuluol leihau'r risgiau y mae iselder yn eu hachosi yn sylweddol. O leiaf, gall y wybodaeth hon helpu i fesur yr angen am gymorth proffesiynol.

6. Tueddiadau hunanladdol

Tueddiadau hunanladdol

Mae hunanladdiad yn ateb parhaol i broblem dros dro.

Os yw'ch arddegau'n siarad yn cellwair am hunanladdiad neu'n chwilio'n weithredol am ffyrdd o ladd ei hun, megis trwy gaffael arf neu dabledi, cymerwch ef o ddifrif a gweithredwch ar unwaith.

Mae’n bosibl y bydd gan oedolion ddealltwriaeth emosiynol well i gymryd camau i liniaru’r boen sy’n achosi iddynt ystyried hunanladdiad. Fodd bynnag, mae'n bosibl nad yw pobl ifanc yn eu harddegau wedi dysgu'r sgiliau ymdopi hynny eto.

Yn sicr, nid yw hyn yn golygu nad yw oedolion yn cyflawni hunanladdiad, ond dim ond eu bod yn cael mwy o brofiad o reoli pryderon emosiynol, cymdeithasol neu gorfforol poenus.

Yr hyn y mae'r rhan fwyaf o ddioddefwyr hunanladdiad ei eisiau yw cael rhyddhad o beth bynnag yw'r boen. Os gallwch chi ddeall dylanwadau iselder eich arddegau a helpu i liniaru eu dioddefaint, efallai y bydd eich arddegau yn sylweddoli nad yw ef neu hi ar ei ben ei hun.

Efallai y bydd angen mynd â nhw at therapydd neu ymyrryd â phrofiad personol er mwyn cael cymorth. Fodd bynnag, efallai y bydd yn helpu eich arddegau i uniaethu â'r sefyllfa a chydnabod bod pobl eraill wedi mynd trwy'r un peth ac wedi dod drwyddi yn gymharol ddianaf.

Gall dangos eich bod yn malio fod yn bwerus, yn enwedig os yw'r arddegau'n teimlo nad oes neb yn ei garu neu nad oes ei eisiau.

Yn aml, bydd deinameg teuluol yn achosi pryder diangen. Gall y pryderon hyn dyfu, yn enwedig os yw'ch arddegau'n teimlo eu bod yn gyfrifol am rywbeth mor ddifrifol ag ysgariad, neu os yw'n teimlo'n ddiwerth.

Byddwch yn ymwybodol o newidiadau sylweddol, megis bod eisiau bod ar eu pen eu hunain, diystyru eu hymddangosiad, cysgu mwy neu lai na'r cyfartaledd, a bwyta mwy neu lai nag arfer.

Ymateb i arwyddion

Os ydych chi'n amau ​​​​bod y person yn isel iawn, dywedwch rywbeth.

Peidiwch â phoeni am y posibilrwydd o ddicter; byddwch yn feiddgar a dechreuwch sgwrs sy'n dangos eich bod yn bryderus. Gofynnwch gwestiynau penodol a siaradwch yn galonogol fel eu bod yn gwybod eich bod yn malio.

Bydd eich naws a'ch dull yn cyfleu dyfnder eich pryder.

Peidiwch â cheisio bychanu'r broblem. Rhowch wybod i'ch plentyn yn ei arddegau eich bod chi'n cydymdeimlo ac eisiau ei helpu drwyddo. Anogwch nhw i fod yn agored i chi neu i rywun arall maen nhw'n ymddiried ynddo.

Gall straen gormodol neu boen emosiynol arall fod wrth wraidd y broblem yn hytrach na salwch meddwl neu episod seicotig.

Gwrandewch ar yr hyn y mae eich plentyn yn ei ddweud. Peidiwch â thorri ar draws eich dehongliad o'u hystyr. Gadewch i'ch arddegau awyru'n rhydd a'u hannog i wneud hynny.

Byddwch yn amyneddgar, yn garedig, ac yn anfeirniadol. Ceisiwch fod yn ddyrchafol a helpwch eich arddegau i weld y bydd y teimladau hyn o iselder yn diflannu a bod ei fywyd yn bwysig.

Ni ddylech ddadlau na darlithio iddynt o bell ffordd. Dangoswch eich bod yn poeni digon i wneud yn siŵr eu bod yn cael yr help sydd ei angen arnynt. Os oes angen, ymgynghorwch â gweithiwr iechyd meddwl proffesiynol sydd wedi'i hyfforddi i drin iselder a phwy all hwyluso'r broses.

Gall cwnsela a meddyginiaeth seicolegol helpu i leddfu rhywfaint o'r pryder a achosir gan newidiadau hormonaidd, pwysau ysgol a chyfoedion.

Gall triniaeth fod yn ymrwymiad hirdymor ond gallai cael trydydd parti y gallant ymddiried ynddo fod yn drobwynt. Gall peidio â gorfod wynebu barn neu ddisgwyliadau teulu, cyfoedion neu athrawon ddarparu ffordd allan i lawer o bobl ifanc.

Gall gweithiwr proffesiynol helpu i nodi newidiadau a all fod yn arwyddocaol.

Yn olaf, Rhyngweithio â'ch arddegau yn ei arddegau, nid fel plentyn bach.

Er enghraifft, ni ddylai plant hŷn gael yr un amser gwely â’u brodyr a’u chwiorydd iau. Disgwyliwch fwy o gyfrifoldeb ac atebolrwydd wrth iddynt dyfu.

Gall materion datblygiadol greu mwy o bwysau ac achosi gwrthdaro nad yw'r naill barti na'r llall yn deall y rhesymau drosto.

Pethau y gall rhieni eu gwneud i atal hunanladdiad

Peidiwch ag aros i iselder chwythu drosodd.

Efallai y byddwch chi'n teimlo'n ddiymadferth ac yn meddwl tybed beth allwch chi ei wneud. Yn onest, efallai mai chi yw'r person olaf i wybod bod eich plentyn yn cael problemau.

Os nad oes rhaglen atal hunanladdiad yn yr ysgol, dechreuwch un. Gall addysgwyr fod yn ffynhonnell werthfawr o wybodaeth ac adnabyddiaeth.

Efallai y bydd ffrindiau eich plentyn yn teimlo’n fwy cyfforddus yn mynd at athro neu hyfforddwr i adrodd am broblem yn hytrach na dod atoch chi. Efallai y bydd eich arddegau hefyd yn teimlo'n fwy cyfforddus yn trafod pryderon gyda'r athro.

Pan fydd eich arddegau'n galw'r dewrder i siarad â chi, neu pan fydd athro neu gyd-ddisgybl yn dod ag ef i'ch sylw, gwnewch rywbeth amdano ar unwaith. Efallai y bydd aros i weld a yw'n chwythu drosodd yn rhy hwyr.

Ranna ’: