Cydberthynas Rhwng Bod Mewn Perthynas ac Ennill Pwysau

Mae yna gydberthynas rhwng bod mewn perthynas ac ennill pwysau Ydych chi wedi rhoi ychydig bunnoedd ymlaen yn ddiweddar? Ac a ydych chi'n gyd-ddigwyddiad mewn perthynas ar yr un pryd? Wel gadewch i mi eich hysbysu nad yw'r ffenomen hon yn gyd-ddigwyddiad; ie, rydych chi'n chunkier nawr, ond nid oherwydd y rhesymau y gallech fod yn meddwl ... Y gwir reswm rydych chi wedi ennill pwysau ychwanegol yw eich bod mewn perthynas ... ie, rydych chi wedi clywed hynny'n iawn, rydych chi'n dew oherwydd eich bod mewn perthynas. Nawr efallai bod rhywun wedi drysu ac ar goll mewn rhyfeddod am y digwyddiad anffodus hwn, onid oedd ymrwymiadau rhamantus yn ddigon caled yn barod a nawr mae'n rhaid i chi gario baich arall (o'ch pwysau wrth gwrs)?

Yn yr Erthygl hon

Mae tystiolaeth wyddonol empirig sy’n ategu’r ffaith dew hon bod pobl mewn perthnasoedd hirdymor dros amser yn anochel yn tueddu i fynd yn dew ac allan o siâp o ddifrif (mae crwn yn siâp hefyd wrth gwrs). Felly pam mae cyplau yn dod yn dew, a beth yw'r achosion sylfaenol sy'n cyfrannu at y cynnydd pwysau annymunol hwn? Dyma rai atebion cadarn.Astudiaeth gan Prifysgol Central Queensland yn Awstralia datgelu bod pobl sydd mewn perthynas yn fwy tebygol o ennill pwysau digroeso yn erbyn y rhai sengl.

Mae'r helfa am eich cymar drosodd

Mae'r abs roc-caled hynny wedi troi at flab oherwydd nad ydych chi yn y gêm gystadlu mwyach; rydych chi wedi glanio partner yn llwyddiannus ac nid oes unrhyw awydd nac angen i chi ddenu cymar, felly mae popeth yn barod. Mae Singletons wedi cerflunio ac yn ffit cyrff oherwydd bod angen iddynt gael y cyfleoedd gorau i ddenu partner yn gorfforol. Hefyd, yn naturiol maent yn buddsoddi mwy yn eu hiechyd a'u cyrff oherwydd eu bod yn flaenoriaeth iddynt eu hunain ac mae ganddynt lawer o amser iddynt eu hunain.

Gan fod gennych chi fwy o ddiddordeb mewn treulio cyfran enfawr o'ch amser gyda'ch SO, mae'n debyg nad oes gennych chi ddigon o amser i gyrraedd y gampfa a chael ymarfer corff da.

Rydych chi'n bwyta gormod

Mae bwyta allan yn weithgaredd bondio hwyliog, ond yn rhy gyfoethog yn yr adran calorïau Mae treulio amser gwerthfawr gyda'ch partner yn bleser mawr i chi ac nid oes dim yn fwy pleserus na noson allan ramantus gyda'ch SO. Mae'r ddau ohonoch wrth eich bodd yn mwynhau prydau gourmet, pwdinau coeth; mae'r ddau ohonoch yn aml yn rhoi cynnig ar wahanol fwytai, ac yn darganfod lleoedd newydd ar gyfer bwyd.

Mae'n weithgaredd bondio hwyliog, ond mae'n rhy gyfoethog yn yr adran calorïau, ac mae'n dod ar gost eich iechyd a'ch ymddangosiad corfforol.

Rydych chi'n ddau datws soffa mewn cariad

Mae cariad yn emosiwn hardd ac yn brofiad hudolus, ac mae'n eich angori gyda'ch partner, ar y soffa mae'n debyg. Mae cyplau priod hapus wedi adrodd ei bod yn well ganddyn nhw aros mewn pyliau o fwyta'r tymhorau neu wylio ffilmiau gyda'i gilydd tra'n cuddio llawer iawn o garbohydradau a bwydydd braster uchel fel popcorn menyn, sodas, a hufen iâ ac ati.

Felly, nid yw'n gyfrinach y gallai'r adar cariad cyfforddus hyn eu cael eu hunain ar raddfa drom y peiriant pwyso.

Dim ond peth cwpl yw e, maen nhw’n treulio amser yn eu ‘Love Coven’ yn ymlacio ac yn gorwedd yn isel wrth archebu pitsa neu Tsieineaidd; er ei fod yn weithgaredd hwyliog i'r cyplau mae'n cymryd doll ar eu gwasg.

Rydych chi'n rhannu ffordd afiach o fyw gyda'ch gilydd

Mae eich priod yn dod â ffordd iach neu afiach o fyw Mewn unrhyw berthynas ramantus, rydych chi'n rhannu mwy na chwlwm cariad yn unig gyda'ch priod. Rydych chi'n rhannu eich arferion bwyta a hunanofal hefyd. Mae'ch priod ynghyd â'i hun yn dod â'u ffordd o fyw iach neu afiach i'r bwrdd hefyd, ac os oes gennych chi arferion dietegol ofnadwy hefyd, mae'n debygol y byddwch chi'n datblygu'r un ffordd afiach o fyw.

Mae arferion drwg yn heintus, os yw'ch priod yn ordew yna rydych chi'n fwyaf tebygol o fynd yn ordew hefyd.

Felly, mae’n gam doeth dewis partner sy’n ffit yn gorfforol a fydd yn cyflwyno safon byw iachus yn eich bywyd, bydd o fudd i’ch lles ffisiolegol yn y tymor hir.

Efallai bod eich partner yn gwneud i chi'n dew yn fwriadol

Yn aml, fe welwch eich gwraig neu gariad yn chwipio'ch hoff brydau bwyd oherwydd nad ydyn nhw'n gwybod nad oes unrhyw beth yn eich gwneud chi'n hapusach. Fodd bynnag, efallai y bydd gan yr ystum hwn o ofal a magwraeth is-destun cudd na fyddwch chi'n ymwybodol ohono fwy na thebyg.

Maen nhw'n eich pesgi i fyny, felly byddwch chi'n ymddangos yn llai dymunol i ddarpar ffrindiau eraill.

Felly dileu unrhyw siawns y bydd unrhyw ferch arall yn eich dwyn i ffwrdd a sicrhau y bydd y ddau ohonoch bob amser yn aros gyda'ch gilydd. Mae'n fecanwaith anamlwg y mae menywod yn bennaf yn ei ddefnyddio i gadw eu dynion yn rhydd.

Byddwch yn dawel eich meddwl nad yw ennill ychydig bunnoedd yn llawer o beth negyddol, dim ond ein bod ni, fel cymdeithas, ag obsesiwn â safonau harddwch arwynebol sydd, a dweud y gwir, y tu hwnt i ddull cyrff dynol arferol. Carwch eich hun a'ch partner waeth beth fo'u hymddangosiad, yr unig beth y dylech chi boeni amdano yw eich iechyd, does dim cyfaddawd yno.

Ranna ’: