Yr Arwyddion Sidydd Gwaethaf Cydweddiad ar gyfer Pob Arwydd

Yr Arwyddion Sidydd Gwaethaf Cydweddiad ar gyfer Pob Arwydd

Gallem ni i gyd ddefnyddio ychydig o ‘benawdau’ pan ddaw’n fater o wneud penderfyniadau am ddêt, felly o leiaf nid ydym yn gwastraffu ein hamser.creu perthynasmae hynny'n mynd i droi at lwch mewn fflach neu i arbed rhywfaint o dorcalon i'n hunain yn y broses.

Felly mae'n helpu pe gallem wybod beth sy'n gwneud rhywun yn gariad da neu ddrwg yn cyfateb i chi. Ac felly gyda hynny mewn golwg, rydym wedi rhestru isod, rhai o'r arwyddion Sidydd gwaethaf cydnawsedd fel, os byddwch yn cael eich hun yn taro i fyny 'gwaethaf cydweddiad arwydd Sidydd, yna o leiaf eich bod yn gwybod i gadw'n go iawn rhag ofn nad yw'n. gweithio allan.Peidiwch â dweud na wnaethom ddweud hynny wrthych!

Daw hyn yn bwysicach fyth pan fyddwch chi'n meddwl am glymu'r cwlwm â'ch un arwyddocaol arall. Onid ydych chi eisiau gwybod a yw'ch Sidydd yn arwyddo cydnawseddgallai priodas fod yn llwyddiannusneu ddim?

|_+_|

Felly yn seiliedig ar sêr-ddewiniaeth, gadewch inni eich cyflwyno i rai o'r cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf. Peidiwch â disgwylGwir gariadac oes o foddhad os ydych yn hanner unrhyw un o'r rhain gemau Sidydd gwaethaf !

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Aries yw canser

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Aries yw canser

Iawn, felly gadewch i ni dorri ar yr helfa, mae Canser yn eithriadol o anghenus, yn fwy felly nag Aries. Yn llawer mwy felly. Cymaint fel bod anghenion Canser yn gallu mygu Aries a gadael y Canser yn teimlo’n gwbl ddi-gariad a bodlon sydd yn ei dro yn eu gwneud yn fwy anghenus – ac felly mae’r cylch yn parhau … gallwch weld i ble mae’r un yma’n mynd reit o’r cychwyn cyntaf, ie mae hynny’n iawn. I lawr y rhiw.

Gall Aries hefyd fod yn ymwthgar, a phob amser yn ymddangos fel petaent eisiau bod yn gyntaf, nad yw'n ysbrydoli Canser yn ormodol.

Nid yw canserwyr yn isel iawn am y math hwnnw o ymddygiad a byddant yn ei gymryd yn bersonol oherwydd eu natur sensitif os yw Aries yn ymddangos ychydig yn ymwthgar ac yn ansensitif yn y berthynas sy'n mynd i achosi'r Canser i fynd yn ôl i'w gragen yn gyflymach nag y gallwch. blincian.

Leo yw cydweddiad gwaethaf arwydd Sidydd Taurus

Mae Taurus a Leo mor wahanol, maen nhw fel sialc a chaws, a dyma'r rheswm pam nad ydyn nhw'n cyfateb yn dda o gwbl. Mae Leo wrth ei fodd â'r amlygrwydd, yn cymdeithasu, torfeydd ac nid yw Taurus yn ei hoffi.

Mae Taurus wrth ei fodd â moethusrwydd, a'r pethau gorau mewn bywyd, ac er y gallai Leo fwynhau hynny am ychydig, maen nhw bob amser yn mynd i fod lle mae'r parti.

Nid yw Taureans yn cael eu hadeiladu ar gyfer cymaint o gymdeithasu â'r Leo, mae eu batris yn cael eu draenio'n llawer cyflymach, ac mae angen efelychu'r Leo yn gyson.

Fel roedden ni’n dweud ‘sialc a chaws.’ Felly os ydych chi’n Taureaidd yn dyddio gyda Leo rywsut, gwyddoch mai dyna fyddai’r arwydd Sidydd gwaethaf i briodi i chi. Byddwch chi'n well eich byd gydag arwyddion daear eraill fel Virgo a Capricorn oherwydd gallai arwyddion o elfennau eraill fod yn un o'r gemau arwyddion Sidydd gwaethaf i chi.

|_+_|

Gemini cydweddiad arwydd Sidydd gwaethaf cydweddoldeb yn Virgo

Gemini cydweddiad arwydd Sidydd gwaethaf cydweddoldeb yn Virgo

Mae virgo yn caru cynllunio, a strwythur systematig ac maent yn araf. Mae Gemini yn caru natur ddigymell, profiadau newydd ac yn gyflym, nid ydyn nhw'n cymysgu. Anghofiwch y arwyddion Sidydd yn cyfateb ar gyfer priodas, hwn daear-aer combo yn gwneud ar gyfer y cyplau Sidydd gwaethaf o ran dyddio hefyd.

Digon wedi ei ddweud!

Cydweddiad cydnawsedd arwyddion Sidydd gwaethaf canser yw Aries

Mae Aries yn ormod i Gancr ym mhob ffordd. Rydych chi'ch dau ar lefelau cwbl wahanol nad ydych chi'n eu cael eich gilydd a byddwch chi'n ei chael hi'n anodd iawn cwrdd â'ch gilyddanghenion emosiynol. Pa un sy'n hanfodol mewn perthynas, nad ydych chi'n meddwl?

|_+_|

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Leo yw Taurus

Nid yw cyferbyn yn denu pan ddaw i berthynas Taurus a Leo. Mae Taurus yn mwynhau nosweithiau tawel i mewn gyda'u cariad, ond mae Leo eisiau bod allan ac yn y trwch o beth bynnag sy'n digwydd cymaint â phosib.

Hefyd pan fyddwch chi'n mynd allan, er mawr anfodlonrwydd y Taureaidd, bydd Leo yn gwahodd y torfeydd i ddod gyda nhw.

Tra byddai'n llawer gwell gan Taureaidd mai dim ond y ddau ohonoch chi fyddai hynny. Fel cwpl, efallai bod gennych chi'r cydnawsedd Sidydd gwaethaf a jest yn cythruddo ein gilydd yn ormodol!

Cyfateb cydnawsedd arwydd Sidydd waethaf Virgo yw Sagittarius

Cyfateb cydnawsedd arwydd Sidydd waethaf Virgo yw Sagittarius

Bydd Sagittarius yn meddwl nad yw’r pethau y mae Virgo yn eu cymryd o ddifrif yn bwysig a bydd hyd yn oed yn mynd mor bell â ‘baw baw’ eu syniadau a’u harferion. Nid yw hyn yn argoeli'n dda i virgo difrifol a sensitif.

Ond nid yw'n bwrpasol, nid yw Sagittarius yn ddigon difrifol nac yn ddigon dwfn i Virgo.

Bydd Virgos hefyd yn ei chael hi'n her i weld sut mae eu Sagittarius yn llwyddo i ddod trwy fywyd heb ymddangos fel pe bai ganddynt ofal yn y byd!

Nid yw'n mynd i weithio allan. Dydych chi'ch dau byth yn mynd ideall ei gilydd.

|_+_|

Cydweddiad cydnawsedd arwydd Sidydd gwaethaf Libra yw Pisces

Ni all Libra a Piscesdatrys problemau mewn perthnasoeddoherwydd mae’r ddau ohonyn nhw’n casáu gwrthdaro, cymaint fel eu bod nhw’n hapus i’w osgoi ar bob cyfrif.

Felly, mae hyn yn golygu bod popeth sydd o'i le gyda chi yn cael ei frwsio'n gyflym o dan y carped! Mae hyn yn arwain at y cydnawsedd Sidydd gwaethaf rhwng yr arwyddion aer a dŵr hyn.

Mae Libra yn aml yn gweld Pisces ychydig yn rhy ragweladwy oherwydd eu natur wallgof o bryd i'w gilydd, a'r natur wallgof hon na fydd Pisces yn ei chael.

Cydweddoldeb arwyddion Sidydd gwaethaf Scorpio yw Gemini

Cydweddoldeb arwyddion Sidydd gwaethaf Scorpio yw Gemini

Ni all Scorpios a Geminis ymddangos fel pe baent yn mynd ar yr un dudalen.

Mae Scorpios yn gweld Geminis yn rhy ehedog ac yn fyrbwyll dim ond ar gyfer yr hwyl, nad yw'n mynd i helpu Scorpio i ymddiried yn ei Gemini b mae'n.

Ac os ydych chi'n adnabod Scorpio, rydych chi'n gwybod, os nad ydyn nhw'n ymddiried ynoch chi, yna fe fydd rhai problemau.

|_+_|

Cydweddoldeb arwyddion Sidydd gwaethaf Sagittarius yw Virgo

Mae Sagittarius eisiau hwyl ym mhob sefyllfa, ond ni all Virgo wneud hynny, mae'n rhaid iddynt gael strwythur ac amser a lle i bopeth - gan gynnwys hwyl.

Nid yw virgo yn ddigon rhydd i Sagittarius, ac mae Sagittarius yn llawer rhy rydd i Fergo.

Nid oes unrhyw ffordd y bydd hyn yn gweithio allan yn dda. Mae'r combo daear a thân hwn cydnawsedd Sidydd gwaethaf a gall achosi trychineb i gwpl.

Cydweddoldeb arwydd Sidydd gwaethaf Capricorn yw Libra

Cydweddoldeb arwydd Sidydd gwaethaf Capricorn Iiss Libra

Nid yw Capricorn yn hoffi cymdeithasu cymaint â Libra, ac mae hyn yn achosi problemau i'r berthynas.

Mae gan Capricorn a Libra ganfyddiadau gwahanol am fywyd a chariad. Efallai y byddwch chi'n cael hwyl, ond mae hynny'n ymwneud â maint y peth!

|_+_|

Cydweddoldeb arwydd Sidydd gwaethaf Aquarius yw Taurus

Mae Taurus yn casáu newid, ac mae Aquarius yn caru newid.

Mewn perthynas, mae Taurus eisiau cynllunio ar gyfer sefydlogrwydd a chysondeb tra bod Aquarius yn cynllunio eu symudiad nesaf.

Ac oherwydd y broblem hon, mae'n anodd i Aquarius a Taurus ddod o hyd i gydbwysedd boddhaol a chynaliadwy rhyngddynt.

|_+_|

Cydweddoldeb arwydd Sidydd gwaethaf Pisces yw Gemini

Mae Pisces yn gwneud popeth o'r galon, ac mae Gemini yn gwneud popeth o'r meddwl. Mae'n swnio fel gêm wych, ond mewn gwirionedd, nid ydynt yn cael ei gilydd o gwbl.

Efallai y bydd neu na fydd paru arwydd Sidydd ar gyfer priodas yn rhagofyniad i chi gan ei fod yn dibynnu ar eich credoau.

Ond pam cymryd siawns pan fyddwch chi'n gwybod y gemau Sidydd gorau a gwaethaf ar eu cyferymrwymiadau gydol oes! Felly ceisiwch osgoi'r gemau horosgop gwaethaf hyn a cheisiwch wneud iddo weithio gyda'r arwyddion sydd o'r un elfen â chi am fond tragwyddol.

Ranna ’: