Cyfweld Cymhellol

Merch yn Dweud Am Ei Phroblemau Ar Therapi

Yn yr Erthygl hon

Mae cam-drin sylweddau yn fater y mae llawer o bobl yn cael trafferth ag ef ledled y byd. Ar brydiau, gall unigolion a fu unwaith yn gaeth i deimlo fel nad oes unrhyw obaith y byddant byth yn gwella. Fodd bynnag, mae yna lawer o wahanol ffyrdd y gall person ofyn am gymorth trwy adsefydlu a therapi. Mae ymchwil wedi dangos, pan fydd therapydd yn defnyddio cyfweld ysgogol fel ei ffurf benodol ar ddull therapiwtig, mae gan yr unigolyn well siawns o wella.Beth yw cyfweld ysgogol?

Yn ôl diweddardiffiniad o gyfweld ysgogol, mae’n ffurf gydweithredol, sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn, o arweiniad i ennyn a chryfhau cymhelliant dros newid. Mae cyfweld ysgogol yn dechneg a ddefnyddir yn aml gyda chleifion sy'n camddefnyddio sylweddau ac mae'n ddull cwnsela tymor byr. Ei nod yw helpu i hyrwyddo newid o fewn yr unigolyn a'i helpu i ddod o hyd i'r cymhelliant sydd ei angen arno i newid ymddygiadau penodol yn ogystal â datrys teimladau amwys ac ansicrwydd. hwnmath o therapihelpu unigolion i weithio tuag at nodau personol tra'n ystyried yr anawsterau a ddaw yn sgil newid. Mae cyfweld ysgogol yn adeiladu ar ddamcaniaethau optimistaidd a dyneiddiol Carl Rogers am alluoedd pobl i arfer dewis rhydd a newid trwy broses o hunanwirionedd.

Sut mae cyfweld ysgogol yn gweithio

Mae cyfweld ysgogol yn gweithio trwy annog annibyniaeth person wrth wneud penderfyniadau pan fydd y therapydd:

 • gweithredu fel canllaw, gan egluro cryfderau a dyheadau'r unigolyn
 • yn gwrando ar eu pryderon a’u pryderon,
 • yn hybu eu hyder yn eu gallu unigol eu hunain i greu newid, a
 • yn dod at ei gilydd i gydweithio ar gynllun ar gyfer newid.

Yrtheori hunan-benderfyniadyn ddamcaniaeth seicolegol berthnasol sy'n esbonio sut a pham mae cyfweld ysgogol yn gweithio. Yn ôl y ddamcaniaeth hon, mae pobl yn fwy tebygol o newid os rhoddir sylw i’w tri angen seicolegol sylfaenol:

 • Ymreolaeth gwneud penderfyniadau
 • Ymdeimlad o reolaeth a chymhwysedd wrth wneud y newid
 • Perthnasedd ac ymdeimlad o gael cefnogaeth gan bobl allweddol

Pan fyddwn yn clywed ein hunain yn siarad am newid, mae'n arwain at gynnydd sylweddol yn ein cymhelliant i greu newid. Gelwir hyn yn 'newid siarad'. Gall therapydd helpu i annog newid siarad â'r ffordd y maent yn ymdrin â therapi. Mae 4sgiliau cyfathrebu iachy bydd therapydd yn ei ddefnyddio er mwyn cefnogi a chryfhau 'siarad newid'. Gelwir y rhain hefyd yn OARS:

  Cwestiynau penagored Yn cadarnhau Gwrando myfyriol Crynhoi

Ar wahân i ganolbwyntio ar ddefnyddio OARS, mae therapydd hefyd yn ymarfer cyfweld ysgogol gyda 5 egwyddor benodol mewn golwg. Mae'r rhain yn cynnwys:

 1. Mynegi empathi trwy wrando adfyfyriol.
 2. Datblygu anghysondeb rhwng nodau neu werthoedd unigolyn a'u hymddygiad presennol.
 3. Osgoi dadlau a gwrthdaro uniongyrchol.
 4. Addaswch i'w gwrthwynebiad yn hytrach na'i wrthwynebu'n uniongyrchol.
 5. Cefnogi hunan-effeithiolrwydd ac optimistiaeth

Fel y mae'r enw'n awgrymu, gall y broses weithiau ymddangos fel cyfweliad oherwydd y cwestiynau cyfweld ysgogol penodol y bydd therapydd yn eu gofyn i'r unigolyn a'r ymatebion y mae therapydd yn eu darparu. Mae cwestiynau graddio hefyd yn cael eu defnyddio'n aml mewn cyfweliadau ysgogol. Er enghraifft, wrth drafod nod ar gyfer newid sydd wedi’i amlinellu yn y cynllun a drafodwyd, gall therapydd ofyn cwestiwn, fel:

' Ar y raddfa o 0 i 100, faint ydych chi am wneud y newid hwn ar hyn o bryd?'

Mae hyn yn helpu i benderfynu lle mae'r unigolyn yn y broses o newid a pha mor frwdfrydig y mae mewn gwirionedd (darllenwch fwy am ycysyniad o gymhelliantyma).

Cyfweld ysgogol a'r camau newid

  Cyfnod Rhagfyfyrio-Y cam cynharaf lle mae'r unigolyn yn wynebu problemau negyddol yn ymwneud â chamddefnyddio sylweddau. Ychydig iawn o gymhelliant sydd yma, os o gwbl, i newid eu hunain gan nad yw'r broblem yn cael ei gweld mor ddifrifol â hynny. Cam Myfyrdod-Yma, mae'r unigolyn yn dechrau gweld y broblem fel un ddifrifol ac yn dechrau meddwl am wneud newidiadau yn eu hymddygiad. Cam Paratoi-Mae'r unigolyn wedi ymrwymo i wneud newid a datblygir cynllun ond ni chymerir unrhyw gamau ffurfiol. Cam Gweithredu-Mae cyfranogiad gweithredol i newid yr ymddygiad. Gall unigolyn geisio cymorth allanol hefyd. Cam Cynnal a Chadw-Mae unigolyn yn rheoli ymddygiad yn effeithlon am o leiaf 6 mis. Cyfnod Terfynu-Mae'r holl newidiadau cadarnhaol gofynnol wedi digwydd ac mae'r unigolyn yn parhau i wella.

Defnydd o gyfweld ysgogol

 • Fe'i defnyddiwyd yn wreiddiol o fewn lleoliad triniaeth caethiwed i alcohol yn yr 1980au ac mae'n dal i gael ei ddefnyddio ar hyn o bryd ar gyfer y pryder penodol hwn.
 • Fodd bynnag, fe'i defnyddir hefyd i helpu i drin unigolion sy'n cael trafferth gyda chlefydau cronig fel diabetes, lupws, ac anhwylderau hunanimiwn eraill.
 • Wrth baratoi ar gyfer digwyddiad/newid bywyd mawr, gall fod yn ddefnyddiol, fel ysgariad sydd ar ddod neu symudiad traws gwlad.
 • Yn olaf, mae'n effeithiol wrth helpu unigolion i reoli emosiynau eithafol megis dicter a thristwch sy'n rhwystro cynnydd tuag at newid yn eu bywyd.

Mae hon yn arddull therapiwtig sydd wedi tyfu ers ei sefydlu ac sy'n helpu mwy a mwy o bobl i wneud newidiadau yn eu bywydau.

Pryderon a chyfyngiadau cyfweld ysgogol

Gyda phobl â chymhelliant cadarnhaol,astudiaethauwedi dangos newidiadau rhyfeddol mewn clefydau ffisiolegol a seicolegol. Fel gyda phob peth mewn bywyd a therapi, mae yna gyfyngiadau i gyfweld ysgogol. Y peth mwyaf i'w ystyried yw 'a yw'r unigolyn yn barod ac yn fodlon?' Nhw yn y pen draw yw'r un sy'n gwneud y newid yn eu bywydau. Os byddant yn parhau i ateb yr un cwestiynau graddio yn union yr un ffordd ac nad ydynt yn dangos unrhyw arwyddion o gymhelliant i ysgogi newid ynddynt eu hunain, ni fydd hyn yn gweithio. Nhw yw'r arweinydd i'r trên ac mae therapydd yn ceisio helpu i'w symud i lawr y cledrau. Os ydynt yn sefyll yno yn dawel heb unrhyw symudiad yna ni fydd cyfweld ysgogol yn gweithio. Mae angen rhywfaint o ymrwymiad gan yr unigolyn er mwyn i gyfweld ysgogol fod yn effeithiol.

Sut i baratoi ar gyfer cyfweliad ysgogol

Er mwyn paratoi ar gyfer cyfweld ysgogol gyda therapydd, rhaid i'r unigolyn ofyn i'w hun a yw'n barod ac yn barod i wneud y gwaith.

 • Ydw i wir eisiau gwneud newid yn fy mywyd a goresgyn y materion hyn?
 • Ydw i'n teimlo mai dyma'r therapydd iawn i mi?

Dylai'r unigolyn wneud ei ymchwil a gofyn y cwestiynau am therapydd a fydd yn gwneud iddo deimlo'n gyfforddus. Os oes gan y therapydd gofiant y gall ei ddarllen ar-lein yna edrychwch arno. Os ydyn nhw'n teimlo'n fwy cyfforddus gyda merch na gwryw yna sicrhewch eu bod yn dewis y rhyw gywir pryddewis therapydd. Sicrhewch fod ganddynt yr hyfforddiant a'r profiad priodol sydd eu hangen i fynd i'r afael â'r broblem y mae'r unigolyn yn ei hwynebu. Bydd paratoi ar gyfer therapi trwy wneud yr ymchwil a gofyn y cwestiynau yn gwneud i'r broses fynd yn llawer llyfnach unwaith y bydd wedi dechrau.

Beth i'w ddisgwyl o gyfweliadau ysgogol

Mae disgwyliadau mewn therapi gyda'r defnydd o gyfweld ysgogol yn debyg i unrhyw fath arall o driniaeth therapiwtig.

 • Disgwyliwch sesiynau unigol un i un, o bosibl sesiynau grŵp os oes angen/awgrymir.
 • Byddwch yn barod am leoliad tebyg i gyfweliad gyda llawer o gwestiynau archwiliadol. Byddwch yn barod ar gyfer cwestiynau graddio sy'n helpu i asesu lefelau cymhelliant a newid.
 • Ond y peth pwysicaf i'w ddisgwyl yw bod yn barod ac yn barod i wneud y gwaith caled yn unigol, nid yn unig mewn sesiynau ond hefyd y tu allan i sesiynau.

Mae cyfweld ysgogol yn helpu unigolyn i ddarganfod beth sy'n ei gymell tuag at newid ac yn ei helpu i ddod o hyd i nodau a gweithio tuag at y broses o newid ar y cyd â therapydd sydd â hyfforddiant a gwybodaeth am ddulliau cyfweld ysgogol. Yn y pen draw, bydd unigolyn yn dysgu edrych o fewn ei hun a dod o hyd i'w gymhelliant sylfaenol i greu newid cadarnhaol sy'n newid bywyd.

Ranna ’: