Esblygiad Cyngor Perthynas rhwng y 1900au a 2000

Esblygiad cyngor perthynas o 1900 Mae’r cyngor ar berthnasoedd a gawn heddiw yn deg, yn gyfiawn ac yn feddylgar. Mae yna unigolion ymroddedig - therapyddion, cwnselwyr a seicolegwyr, sydd, ar ôl cael gwybodaeth fanwl am ymddygiadau a pherthnasoedd dynol, yn rhoi cyngor gofalus i barau cythryblus ynghylchsut i oresgyn eu problemau. Mae hyd yn oed gwybodaeth generig am berthnasoedd a rennir ar lwyfannau cyhoeddus fel papurau newydd, gwefannau ar-lein a chylchgronau yn cael eu cefnogi gan ymchwil ac astudiaethau credadwy.

Yn yr Erthygl hon

Ond nid fel hyn y bu erioed.Cyngor perthynasyn cael ei siapio'n bennaf gan ffactorau diwylliannol. Heddiw mae llawer o bobl yn credu bod menywod yn haeddu hawliau cyfartal, triniaeth gyfartal a chyfleoedd cyfartal fel dynion. Felly mae'r cyngor ar berthnasoedd a roddir heddiw yn deg i'r ddau ryw. Ond ddau ddegawd yn ôl, nid oedd gan fenywod hawl i wneud hynnyhawliau cyfartal, roeddent yn wynebu gwahaniaethu mawr. Y gred gyffredin oedd y dylai merched fod yn eilradd i ddynion ac mai eu hunig gyfrifoldeb ddylai fod i dawelu eu dynion a chysegru eu bywydau i dasgau eu haelwydydd. Roedd gosodiadau diwylliannol a phroses meddwl y bobl yn cael eu hadlewyrchu yn y cyngor perthynas a roddwyd ar y cyfnod hwnnw.

1900au

Yn y 1900au, roedd ein cymdeithas mewn cyfnod cyntefig iawn. Dim ond i'w haelwydydd y disgwylid i ddynion weithio ac ennill. Merched oedd i fod i wneud y tasgau a magu plant. Yn ôl llyfr a ysgrifennwyd ym 1902, gan Emma Frances Angell Drake o'r enw Yr hyn y dylai merch ei wybod roedd menyw i fod i gysegru ei bywyd i feichiogi a mamolaeth, heb hynny nid oedd ganddi hawl i gael ei galw'n wraig.

1920au

Roedd y degawd hwn yn dyst i fudiad ffeministaidd, dechreuodd menywod fynnu rhyddid. Roeddent am gael yr hawl i ddilyn eu gweithgareddau unigol ac nid dim ond treulio eu bywydau yn ysgwyddo cyfrifoldebau mamolaeth a chartref. Dechreuodd y credo ffeministaidd y mudiad rhyddhau, dechreuon nhw fentro,dyddio, dawnsio ac yfed.

1920

Llun trwy garedigrwydd: www.humancondition.com

Mae'n amlwg nad oedd y genhedlaeth hŷn yn cymeradwyo hyn a dechreuodd slut gywilyddio'r ffeminyddion. Roedd cyngor ar berthnasau gan y ceidwadwyr ar y pryd yn canolbwyntio ar ba mor erchyll oedd y diwylliant hwn a sut roedd ffeminyddion yn difetha'r cysyniad o briodas.

Fodd bynnag, roedd newidiadau diwylliannol enbyd o hyd yn y gymdeithas. Yn ystod y cyfnod hwn gwelwyd cynnydd mewn priodasau hwyr a chyfraddau ysgariad.

1940au

Gwelodd y 1920au ddatblygiad economaidd enfawr ond erbyn diwedd y degawd daeth economi’r byd i mewnIselder mawr. Cipiodd ffeministiaeth sedd gefn a symudodd y ffocws i broblemau mwy anodd.

Erbyn y 1940au roedd bron y cyfan o effaith grymuso menywod wedi pylu. Roedd cyngor perthynas a gyfeiriwyd at fenywod unwaith eto yn ymwneud â gofalu am eu cartref.Yn y cyfnod hwn mewn gwirionedd cododd rhywiaeth gyda'i holl ogoniant. Cynghorwyd merched nid yn unig i ofalu am dasgau a’r plant, fe’u cynghorwyd i fwydo ego eu dynion. Y gred gyffredin oedd bod ‘dynion yn gorfod gweithio’n galed ac yn gorfod dioddef digon o gleisiau ar eu hego gan eu cyflogwyr. Cyfrifoldeb y wraig oedd hybu eu morâl drwy fod yn eilradd iddynt.’

Hysbyseb rhywiaethol bryfoclyd o

Llun trwy garedigrwydd: www.nydailynews.com

1950au

Dirywiodd lle merched yn y gymdeithas a’r aelwyd ymhellach yn y 1950au. Roeddent yn cael eu gormesu a'u cyfyngu i wneud tasgau y tu ôl i waliau eu tai. Roedd cynghorwyr perthynas yn lluosogi gormes ar fenywod trwy hyrwyddo priodas fel gyrfa i fenywod. Fe ddywedon nhw na ddylai menywod chwilio am swyddi y tu allan i'w cartrefi oherwydd bod yna lawer o swyddi y tu mewn i'w cartrefi y maen nhw i fod i ofalu amdanyn nhw.

1950

Llun trwy garedigrwydd: photobucket.com

Roedd y degawd hwn hefyd yn paratoi'r ffordd ar gyfer meddwl atchweliadol arallllwyddiant y briodascyfrifoldeb y merched yn gyfan gwbl. Roedd yn awgrymu pe bai dyn yn twyllo, yn gwahanu neu'n ysgaru ei wraig, byddai'n rhaid i'r rheswm wneud rhywbeth a wnaeth ei wraig o reidrwydd.

1960au

Yn y 1960au dechreuodd merched ddial eto yn erbyn eu hataliad cymdeithasol a domestig. Roedd ail fyrdwn ffeministiaeth wedi dechrau a dechreuodd menywod fynnu'r hawl i weithio y tu allan i'w cartrefi, a dilyn eu dewisiadau gyrfa eu hunain. Dechreuwyd trafod materion priodasol fel cam-drin domestig nad oedd wedi dod i'r amlwg yn gynharach.

1970

Llun trwy garedigrwydd: tavaana.org/cy

Cafodd mudiad rhyddhau menywod ei effaith ar gyngor perthynas hefyd. Argraffodd y cyhoeddwyr mawr erthyglau cyngor a oedd o blaid merched ac nad oeddent yn rhywiaethol. Syniadau fel, nid oes gan ferch unrhyw ffafr rywiol i fachgen dim ond oherwydd iddo brynu rhywbeth iddi ddechrau cael ei lluosogi.

Yn y 1960au, dirywiodd y stigma sy’n gysylltiedig â siarad am ryw i raddau hefyd. Dechreuodd cyngor am ryw ac iechyd rhywiol ymddangos ar wahanol lwyfannau cyfryngau. Yn gyffredinol, dechreuodd y gymdeithas golli rhywfaint o'i cheidwadaeth yn ystod y cyfnod hwn.

1980au

Erbyn y 1980au roedd menywod wedi dechrau gweithio y tu allan i’w cartrefi. Nid oedd cyngor ar berthnasoedd yn canolbwyntio mwyach ar dasgau a dyletswyddau mamolaeth. Ond roedd y cysyniad o danio ego’r dynion yn dal i fodoli rywsut. Cynghorodd arbenigwyr canlyn merched i ymddwyn yn ‘drwsgl ac yn ddihyder’ fel bod y bachgen y maent yn ei hoffi yn teimlo’n well amdano’i hun.

Merched yn cael eu cynghori i roi hwb i ddynion

Llun trwy garedigrwydd: www.redbookmag.com

Fodd bynnag, roedd cyngor perthnasoedd cadarnhaol fel ‘bod yn chi’ch hun’ a ‘peidio â newid eich hun ar gyfer eich partner’ hefyd yn cael eu rhannu’n gyfochrog.

2000au

Yn 2000 daeth cyngor ar berthnasoedd hyd yn oed yn fwy blaengar. Pryderon dyfnach am berthnasoedd o'r fathboddhad rhywiol, dechreuwyd trafod caniatâd a pharch.

Er hyd yn oed heddiw nid yw pob cyngor ar berthynas yn amddifad o stereoteipiau a rhywiaeth, ond mae'r gymdeithas a'r diwylliant wedi mynd trwy esblygiad mawr yn y ganrif flaenorol ac mae'r rhan fwyaf o'r diffygion mewn cyngor ar berthynas wedi'u dileu'n llwyddiannus.

Ranna ’: