Deall Problemau Bwlio Plant: 4 Ffordd o Ddisgyblu Eich Plentyn

Mae Mam A Merch Yn Glanhau Yn Y Fflat, Menyw A Merch Tair Blynedd Yn Gwneud Gwaith Cartref Mae bwlio plant yn broblem gymdeithasol sydd wedi bodoli ers amser maith. Mae cannoedd ar filoedd o bobl o bob cwr o'r byd yn parhau i brofi llymder y ffenomen eang hon er gwaethaf ymdrechion gwrth-fwlio nifer o lywodraethau a sefydliadau cymdeithasol sy'n canolbwyntio ar atal bwlio plant. Mewn ysgolion, yn arbennig, mae bwlio plant yn fater difrifol sy'n effeithio ar lawer o blant.

Yn yr Erthygl hon

Ar ddechrau'r unfed ganrif ar hugain, mae mater bwlio mewn ysgolion eisoes wedi cyrraedd lefelau epidemig. Er mwyn atal lledaeniad bwlio plant mewn ysgolion, rhaid i'r ymdrechion ddod nid yn unig gan y llywodraeth, cymdeithas sifil, na gweinyddiaeth ysgolion. Dylai rhieni hefyd gael eu cyfran deg o gyfrifoldeb i sicrhau nad yw eu plant yn cael eu bwlio.Felly, sut mae ymddygiad bwlio yn dechrau mewn plant?

Mae yna nifer o arwyddion sy'n awgrymu y gallai'ch plentyn fod yn cymryd rhan mewn bwlio: mae ganddyn nhw problemau ymddygiad , cyfiawnhau ymddygiad drwg, ymddwyn yn ymosodol tuag at eu brodyr a chwiorydd, mynd i drafferth yn yr ysgol, a diffyg empathi. Os ydych yn amau ​​​​bod eich efallai bod y plentyn yn fwli , yna byddai'n well cywiro eu hymddygiad mor gynnar ag yn awr.

1. Eglurwch yn drylwyr pam mae bwlio plant yn anghywir

Os yw'ch plentyn yn dangos rhai arwyddion y gallai fod yn fwli yn yr ysgol, y peth cyntaf sydd angen i chi ei wneud yw gofyn iddo a siarad ag ef. Waeth beth fo’u hymateb, mae’n bwysig eich bod yn esbonio i’ch plentyn pam na ddylai fyth fwlio plant eraill. Dangoswch i'ch plentyn pa weithredoedd sy'n gyfystyr â bwlio plentyn (e.e. cicio neu ddyrnu rhywun; cymryd neu dorri pethau rhywun; pryfocio neu alw enwau; codi cywilydd ar rywun yn gyhoeddus; a lledaenu sïon am rywun), ac esbonio'n drylwyr iddo pam mae'r gweithredoedd hyn yn anghywir. a niweidiol.

I'w hargyhoeddi ymhellach, rhoddwch rai engreifftiau o'r hir-barhaol effeithiau negyddol bwlio ar ddioddefwr (e.e. problemau iechyd, gorbryder, ac iselder) yn ogystal ag ar fwli (e.e. camddefnyddio alcohol neu gyffuriau posibl yn ystod llencyndod ac euogfarnau troseddol pan fyddant yn oedolion). Os ydych chi'n poeni am sut i ddelio â bwlio, siaradwch am broblemau bwlio. Po fwyaf y bydd plentyn yn deall bwlio a’i oblygiadau, y lleiaf tebygol yw hi o ymgysylltu ag ef.

2. Darganfyddwch achos sylfaenol ymddygiad bwlio eich plentyn

Yn aml, nid yw plant yn dod yn fwlis ar fympwy. Mae rhai ffactorau sy'n dylanwadu ar y ffordd y mae plentyn yn ymddwyn, yn enwedig mewn perthynas â phlant eraill.

Beth i'w wneud os yw'ch plentyn yn bwlio eraill ?

Pan fydd eich plentyn yn fwli, cyn ysbeilio neu gosbi, yn gyntaf mae angen i chi ddeall pam mae'ch plentyn wedi'i wneud yn y lle cyntaf. Darganfyddwch achos sylfaenol ymddygiad bwlio eich plentyn. Gofynnwch i'ch plentyn a oes rhywbeth yn ei boeni, a rhowch sylw i'w bryderon ar unwaith.

Mae llawer o resymau posibl y tu ôl i ymddygiad bwlio eich plentyn: maent yn bwlio i fynegi eu dicter; y maent yn genfigennus o blant eraill; maent am ddial; rhoddir gormod o awdurdod neu gyfrifoldeb iddynt, ni roddir digon o sylw iddynt; maent yn delio â gormod o bwysau; neu maen nhw wedi cael eu bwlio eu hunain. Dyma'r pethau y dylech ganolbwyntio ar roi sylw iddynt yn gyntaf am eich plentyn. Ni allwch newid ymddygiad bwlio'r plentyn os na fyddwch yn newid y achos o'r ymddygiad hwnnw.

3. Defnyddio atgyfnerthu cadarnhaol fel dull o ddisgyblu

Mae Mam A Merch Yn Glanhau Yn Y Fflat, Menyw A Merch Tair Blynedd Yn Gwneud Gwaith Cartref O ran disgyblu'ch plentyn, pwy sy'n arddangos a ymddygiad bwlio plant , mae angen dewis y dull cywir, oherwydd mae'n debyg na fyddech chi eisiau ychwanegu tân i'r fflam.

Felly, beth sy'n atal plant rhag bwlio?

Yn aml, pan fyddwch yn disgyblu bwli mewn modd awdurdodol a llym, mae tuedd iddynt barhau i fwlio plant eraill oherwydd ei fod yn fodd iddynt sianelu'r dicter a'r rhwystredigaethau y maent yn eu hatal gartref. Am y rheswm hwn, argymhellir yn fawr eich bod yn defnyddio atgyfnerthu cadarnhaol cymaint â phosibl fel un o'r ffyrdd hanfodol o wneud hynny disgyblu eich plentyn .

Mae atgyfnerthu cadarnhaol yn ddull o ddisgyblu sy'n annog ymddygiad da trwy ei ganmol a'i wobrwyo. Mae’n atgyfnerthu’r hyn y mae plentyn yn ei wneud yn iawn yn hytrach na chanolbwyntio ar yr hyn y mae plentyn yn ei wneud o’i le. Mae sawl arbenigwr ar ddatblygiad plant eisoes wedi dod o hyd i dystiolaeth argyhoeddiadol ar effeithiolrwydd atgyfnerthu cadarnhaol.

Pan fyddwch chi'n cefnogi ymddygiadau a gweithredoedd cadarnhaol eich plentyn trwy frwdfrydedd, anogaeth a gwobrau, maen nhw'n fwy tebygol o ailadrodd yr ymddygiadau a'r gweithredoedd cadarnhaol hyn yn lle'r rhai negyddol.

4. Meithrin awyrgylch cadarnhaol o fewn eich teulu

Teulu yw ysgol gyntaf y plant. Mae'n chwarae rhan hanfodol wrth feithrin ymddygiadau a ffurfio credoau moesol plentyn. Os yw plentyn yn cael ei fagu mewn teulu sy'n anhrefnus, yn anghyseinedd, ac yn ddifater, yna mae'n fwyaf tebygol o ffurfio ymddygiadau gwael a gweithredu'n negyddol tuag at bobl eraill y tu allan i'r cartref.

Ar y llaw arall, os yw plentyn yn cael ei fagu mewn teulu sy'n drefnus, yn gytûn, ac yn ofalgar, yna mae'n fwyaf tebygol o ymddwyn yn gadarnhaol y tu mewn a'r tu allan i'r cartref. Felly, er mwyn atal eich plentyn rhag bod yn fwli, rhaid i'r ateb ddechrau gartref. Meithrin awyrgylch cadarnhaol o fewn eich teulu. Gwnewch yn siŵr bod pawb yn eich teulu yn teimlo eu bod yn cael eu caru a'u parchu. Ceisiwch osgoi dadlau gyda'ch partner o flaen eich plentyn . Pan fydd gwrthdaro'n codi, gwnewch yn siŵr eich bod chi'n ei setlo fel teulu ar unwaith. Yn bwysicach fyth, cymaint â phosibl, cefnogwch eich plentyn ym mhob peth da y mae'n ei wneud.

At ei gilydd, mae rhieni yn chwarae rhan bwysig yn y frwydr yn erbyn bwlio ysgol. Yn aml, nid yw'r broblem yn dechrau yn yr ysgol nac yn gorwedd o fewn y plant eu hunain. Yn lle hynny, mae'r broblem yn dechrau gartref lle mae plant yn ffurfio eu hymddygiad yn gyntaf ac yn caffael eu credoau moesol.

Os yw plentyn yn byw mewn cartref lle mae eu hymddygiad drwg yn cael ei esgeuluso yn hytrach na’i gywiro, yna mae’n debygol iawn y bydd yn cael ei fwlio yn yr ysgol o ganlyniad i esgeulustod rhieni. Os oes gennych chi syniad da y gallai'ch plentyn fod yn fwli yn seiliedig ar yr ymddygiadau y mae'n eu harddangos, yna mae gennych chi'r cyfrifoldeb cymdeithasol a moesol i'w cywiro ar ei gyfer.

Yn y fideo hwn, mae Marisa Peer yn siarad am yr hyn sy'n achosi bwlis, anghenion bwli sydd heb eu diwallu a sut mae goresgyn hynny. Cymerwch olwg:

Mae'r broblem yn dechrau gartref, felly dylai'r ateb ddechrau yno hefyd. Gall llywodraethau a sefydliadau cymdeithasol wneud cymaint o ymgyrchoedd gwrth-fwlio, ond cyn belled â bod yna rieni o hyd sy'n gwrthod disgyblu eu plant gartref, bydd bwlio plant yn parhau i fod yn rhemp mewn ysgolion, a bydd y cŵn mawr yn parhau i ysglyfaethu ar y bach rhai.

Ranna ’: